Polityka prywatności

 1. Baza naszych klientów jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Danych Osobowych (GIODO.gov.pl) więc mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich danych.
 2. Właścicielem i administratorem Księgarni Grzbiet.pl jest RIMM sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 306992 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie przy ul. Koński Jar 10/23, 02-785 Warszawa NIP: 951-204-79-27
 3. Ilekroć poniżej jest mowa o:
  1. administratorze danych – rozumie się przez to Rimm sp. z o.o.
  2. przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takiej jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
  3. usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą,
  4. zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.
 4. Rejestrując się w księgarni internetowej Grzbiet.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celach realizacji zamówienia. Poza procesem realizacji zamówienia, gdzie niezbędne informacje otrzymuje dostarczyciel przesyłki, administrator danych nigdy nie udostępnia (a tym bardziej nie odsprzedane) danych innym podmiotom. Ani w całości ani w części.
 5. Zakupy można przeprowadzić bez rejestracji, jednak w procesie zatwierdzania zamówienia należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia
 6. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 7. Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.
 8. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
 9. Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji zamówienia ewentualnie w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez księgarnie.
 10. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawana ani użyczane innym osobom lub instytucjom.
 11. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać i usuwać.
 12. Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Na wniosek osoby, której informacje dotyczą, informacji udziela się na piśmie.
 13. Usuwanie danych osobowych przez administratora serwisu nie wymaga zgody osoby, której dotyczą.
 14. Każdemu Klientowi przysługuje
 15. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
 16. prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, (art. 32 ust. 1 pkt 1-5 ustawy)
 17. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
 18. prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia
 19. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej