Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

29,22
To ponad 25% taniej!

nowość

Transmisja pamięci Działacze ?sfery pamięci? i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce

Małgorzata Głowacka-Grajper

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Tematem publikacji jest funkcjonowanie pamięci o Kresach Wschodnich wśród przesiedleńców i ich potomków. Przeprowadzając wywiady, Autorka zbadała kolejne trzy generacje: osoby wychowane na Kresach, ich dzieci, wnuki, a niekiedy również prawnuki, dzięki czemu powstała wnikliwa analiza wizji Kresów w pamięci społecznej. Zwrócono także uwa...

44,22
To ponad 25% taniej!

nowość

Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim.. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864-1915

Rolf Malte

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Autor omawia rosyjskie rządy w Królestwie Polskim od upadku powstania styczniowego do momentu wycofania się Rosjan z ziem polskich podczas I wojny światowej. "Kraj Nadwiślański" odgrywał kluczową rolę w strukturze imperium carów jako jedna z jego najludniejszych oraz militarnie i gospodarczo najważniejszych części peryferyjnych. Rolf st...

21,72
To ponad 25% taniej!

nowość

Relacja pierwsza z ksiąg O obrotach Mikołaja Kopernika

Joachim Georg Retyk

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Krytyczna edycja przekładu dzieła Jerzego Joachima Retyka Narratio prima - pierwszego drukowanego wykładu astronomii heliocentrycznej, napisanego we Fromborku, u boku Mikołaja Kopernika, a wydanego w 1540 roku w Gdańsku. Retyk przeszedł do historii nauki światowej jako jedyny uczeń Kopernika i człowiek, który w decydujący sposób przycz...

33,72
To ponad 25% taniej!

nowość

Monastycyzm XV-XVIII w.. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

W tomie dotyczącym monastycyzmu w I Rzeczypospolitej przedmiot badań stanowią teksty reprezentujące rozmaite gatunki literackie, oba języki (łacinę i polszczyznę), różne środowiska monastyczne. Zostały dobrane tak, by książka miała charakter interdyscyplinarny. Na tom składają się studia o charakterze analityczno-interpretacyjnym. Acz d...

29,22
To ponad 25% taniej!

nowość

Europa Środkowa w tekstach i działaniach.. Polskie i czeskie dyskusje

Weronika Parfianowicz-Vertun

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja dotyczy wizji Europy Środkowej dyskutowanych w latach 70. i 80. XX wieku w polskich i czeskich czasopismach nieoficjalnych, w szerszym kontekście kultury nieoficjalnej, szczególnie ruchów wydawniczych w Polsce i Czechosłowacji - samizdatu i drugiego obiegu. Autorka ukazuje, jak te koncepcje rezonowały w dyskusjach z lat 90. i...

26,22
To ponad 25% taniej!

W pułapce wielokulturowości

Anna Siewierska-Chmaj

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Autorzy pokazują dylematy współczesnej, wielokulturowej Europy przede wszystkim przez pryzmat aksjologii. Stojąc na stanowisku, że Unia Europejska potrzebuje legitymizacji, która musi się opierać na wartościach podzielanych przez większość jej obywateli, uczynili je centralnym punktem rozważań. Zebrane w tym tomie - bardzo interdyscypli...

26,97
To ponad 25% taniej!

Pochodzenie węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy w warunkach naturalnych

Dorota Porowska

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

W monografii przedstawiono metodę określenia genezy węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy oraz ilościowego oszacowania jego udziału w zależności od źródła pochodzenia. Badania prowadzono na dwóch poligonach - w środowisku naturalnym (torfowisko) i przekształconym antropogenicznie (nieczynne składowisko odpadów ko...

26,97
To ponad 25% taniej!

Panie Prezydencie, Monsieur le Président? Formy adresatywne w polskim i francuskim dyskursie polityc

Krystyna Wróblewska-Pawlak Monika Kostro

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja poświęcona formom adresatywnym w polskim i francuskim dyskursie polityczno-medialnym. Autorki ukazują różnorodne funkcje, jakie pełnią zwroty do odbiorcy w publicznych interakcjach między politykami. Analizując przykłady zaczerpnięte z debat przedwyborczych i dyskusji politycznych toczonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat w ...

36,72
To ponad 25% taniej!

Z lotu ptaka. Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej

Miron Bogacki

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

W publikacji opisano sposoby wykonywania zdjęć z powietrza oraz efekty fotograficzne, które udaje się uzyskać przy użyciu balonu i latawca. Autor przedstawił historię powstania i rozwoju tych metod, a następnie - na podstawie własnych doświadczeń - przeanalizował ich możliwości i ograniczenia oraz porównał do innych sposobów fotografowa...

23,97
To ponad 25% taniej!

Ontologia bezkształtu. Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta

Katarzyna Dworakowska

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka jest - Deleuzjańską w duchu - analizą koncepcji istoty ludzkiej w filozofii Nietzschego i Foucaulta. Stanowi także próbę ukazania Foucaulta jako spadkobiercy i kontynuatora Nietzscheańskiej ontologii sił, który - mimo że jego kontynuacja ma charakter twórczy - musi mierzyć się z podobnymi problemami co Nietzsche. Oś rozważań wyz...

59,22
To ponad 25% taniej!

Dzieje więziennictwa polskiego w piśmiennictwie i dokumentach

Michał Porowski

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja prezentuje przegląd bibliografii dotyczącej dziejów więziennictwa polskiego, poczynając od hipotez na temat jego początków, a kończąc na wybuchu II wojny światowej. Głównym kryterium pozyskiwania materiału było dążenie do zgromadzenia pozycji o charakterze diagnostycznym, faktograficznym, deskryptywnym. Publikacja ma bowiem u...

29,22
To ponad 25% taniej!

Znaki czy nie znaki? Tom 2

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

W publikacji przedstawiono różne podejścia do terminu znaku oraz kwestii jego inności. Autorzy snują rozważania dotyczące semantyki polskiej wokabuły sam, kategorii przypadku, problemu kompozycyjnej analizy fraz rzeczownikowych, związków między dwoma systemami semiotycznymi: językiem naturalnym oraz językiem wykresów. Kolejne artykuły p...

29,22
To ponad 25% taniej!

Wypędzeni do raju. Portret własny późnych przesiedleńców z Polski w literaturze polskiej w Niemczech

Katarzyna Karwowska

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja poświęcona problemowi migracji i życia literackiego Polaków w Niemczech po 1989 r. Autorka, wykorzystując obszerny materiał dokumentalny, kreśli portret późnych przesiedleńców ("Spataussiedler") i dokonuje analizy ich twórczości prozatorskiej (m.in. profesjonalistów: B. Helbiga, J. Rudnickiego, K.M. ...

50,97
To ponad 25% taniej!

Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Oryginalny przegląd współczesnej myśli humanistycznej zawierający teksty z różnych dziedzin (m.in. filozofii, historii, historii sztuki, kulturoznawstwa) nawiązujące do wielowątkowej aktywności i dorobku profesora Krzysztofa Pomiana. Autorami są głównie przedstawiciele polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego (m.in. prof. prof....

41,22
To ponad 25% taniej!

W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowany tom jest drugą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą i odwołującego się przy tym do przedoświeceniowego modelu polaryzacji Europy, wedle osi podziału na Północ i Południe (część pierwsza nosi tytuł "Wśród krajów Północy"...). Studia uczony...

17,97
To ponad 25% taniej!

Psychologia myślenia spiskowego

Monika Grzesiak-Feldman

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Monografia naukowa na temat uwarunkowań, natury i konsekwencji myślenia spiskowego. Autorka opisuje determinanty i mechanizmy tego zjawiska, zajmuje się m.in. zróżnicowaniem rodzajów teorii spiskowych, ich mechanizmami poznawczymi i skutkami, uwzględniając niemal wszystkie badania empiryczne, jakie zrealizowano w tej dziedzinie i prezen...

38,22
To ponad 25% taniej!

Międzynarodowa ochrona praw dziecka

Grażyna Michałowska

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej ochrony praw dziecka. Autorka prezentuje prawa i pozycję dziecka w historii, analizuje proces instytucjonalizacji ochrony praw dziecka, uwzględnia zagadnienie przemocy wobec dzieci oraz zjawisko dzieci ulicy. Omawia Konwencję Praw Dziecka, przybliża działalność instytucji działaj...

21,72
To ponad 25% taniej!

Lectures on Number Theory

Andrzej Białynicki-Birula Mariusz Skałba

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Angielskojęzyczny podręcznik do wykładu z teorii liczb, w którym przedstawiono m.in.: metody lokalne, prawo wzajemności dla reszt kwadratowych, twierdzenie o liczbach pierwszych, twierdzenie o rozkładzie ideałów w pierścieniach całkowitoliczbowych, twierdzenie o elementach odwracalnych w pierścieniach całkowitoliczbowych rozszerzeń kwad...

26,22
To ponad 25% taniej!

Korzyści z zatrudnienia dekompozycja i wycena

Tomasz Gajderowicz

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka jest kompleksowym opracowaniem kryteriów decyzji o podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia - fundamentalnej dla funkcjonowania rynku pracy oraz kluczowej dla zrozumienia skomplikowanego układu powiązań między pracodawcą a pracobiorcą. Modelowanie preferencji pracowników w zakresie użyteczności płynącej z zatrudnienia stanowi uzup...

23,22
To ponad 25% taniej!

Adaptacyjne uczenie się a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Ewa Stanisławska

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Autorka przybliża jeden z modeli formułowania oczekiwań ekonomicznych, tzw. adaptacyjne uczenie się. Publikacja zawiera prezentację różnych poglądów na proces formułowania oczekiwań: hipotezy racjonalnych oczekiwań, koncepcji ograniczonej racjonalności, koncepcji adaptacyjnego uczenia się, modeli lepkiej informacji, modeli racjonalnej n...


Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego - najnowsze fragmenty książek


Przyjaźń której nie było Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego NRD wobec MSW 1974-1990

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Tytus Jaskułowski

Różnice w ewolucji tajnych służb PRL i NRD nie były oczywiście jedynym elementem determinującym owe relacje. Równie istotne były dla nich stosunki między państwami i partiami komunistycznymi, które nominalnie sprawowały kontrolę nad aparatem bezpieczeństwa, a więc PZPR i SED. Stosunki te, bez wątpienia najgorsze i niemające precedensu w histori...

Czytaj więcej

Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej