Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

29,90
To ponad 25% taniej!

nowość

Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny

Michalina Biernacka

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Prezentowana publikacja to praktyczny poradnik dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego, a szczególnie dla młodych lektorów, rozpoczynających zawodową karierę, zarówno polonistów, jak i neofilologów. Informuje o spodziewanych trudnościach w nauczaniu podsystemu fonicznego (norma językowa, błąd i sposoby korekty, tzw. miejsc...

29,90
To ponad 25% taniej!

nowość

Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja stanowi kontynuację refleksji nad różnymi postaciami literackiego, i nie tylko literackiego, recyklingu kanonicznych tekstów kultury, podjętej w tomie I: Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, red. A. Izdebska, D. Szajnert, Łódź 2015. Tematyka tomu II dotyczy zatem zagadnień związanych z wielorako rozumianym prze-pisyw...

34,40
To ponad 25% taniej!

nowość

Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne

Aleksandra Pieloch-Babiarz

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa polega na badaniu szeregu czynników, uwarunkowań i zjawisk, które w istotny sposób mogą wpływać na przyszłe dochody i dywidendy spółki, dając wyraz oczekiwanej stopie zwrotu dla inwestora przy określonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Książka składa się z pięciu rozdziałów dotyczących merytoryczno...

33,64
To ponad 25% taniej!

Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej

Justyna Wiktorowicz

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka wpisuje się w nurt badań nad aktywnym starzeniem się, wnosząc szersze spojrzenie na problematykę wydłużania okresu aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Przedstawiono w niej uwarunkowania decyzji o kontynuowaniu zatrudnienia przez osoby po 50. roku życia - zarówno te indywidualne, jak i leżące po stronie pracodawców. W szczegól...

33,64
To ponad 25% taniej!

Czy możemy Boga poznać naprawdę?. Marsilio Ficino o duszy ludzkiej

Joanna Papiernik

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

"Jeśli dusza rozumna nie jest nieśmiertelna, żadna istota nie jest bardziej nieszczęśliwa od człowieka" - pisze Marsilio Ficino w Teologii Platońskiej wydanej w 1482 roku i podaje szereg argumentów za niezniszczalnością duszy ludzkiej. Ficino, jeden z najwybitniejszych filozofów renesansowego ruchu neoplatońskiego, jest nie tylko autore...

22,40
To ponad 25% taniej!

Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej

Elżbieta Płóciennik

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Kolejna publikacja w ramach serii "Edukacja dla Mądrości", inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowa...

37,40
To ponad 25% taniej!

Leksykon analizy aktywności

Jean-Marie Barbier

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Jean-Marie Barbier jest profesorem w Conservatoire National des Arts et Metiers w Paryżu, gdzie utworzył Centrum Badań nad Kształceniem oraz Katedrę UNESCO Kształcenia i Praktyk Profesjonalnych. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Louvain. W języku polskim opublikowano dotąd wybór jego tekstów Działanie w kształceniu i w pracy socj...

33,64
To ponad 25% taniej!

Ateizm Co każdy powinien wiedzieć. w tłumaczeniu Tomasza Sieczkowskiego

Michael Ruse

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka Michaela Ruse'a to popularnonaukowe omówienie najważniejszych elementów światopoglądu ateistycznego. Autor wchodzi w polemikę z Richardem Dawkinsem i Danielem Dennettem i broni tezy, że ateizm to zagadnienie moralne, a nie tylko kwestia faktów - stawia pytanie, czy ateista, który odrzuca boski autorytet, może być dobrym człowiek...

29,90
To ponad 25% taniej!

Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów. w latach 1876-2009

Łukasz Jan Korporowicz

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Obecność prawa rzymskiego w Wielkiej Brytanii i jego wpływ na tamtejsze systemy prawne od dawna budzi zainteresowanie naukowców. Zważywszy na fakt, iż rozwój prawa angielskiego w znacznym stopniu uzależniony jest od doktryny precedensu, wszelkie próby badania zjawiska recepcji bądź wpływu obcych rozwiązań prawnych dokonywane muszą być p...

29,90
To ponad 25% taniej!

Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski

Kaja Zapędowska-Kling

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja stanowi ważny głos w debacie publicznej nad społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi konsekwencjami starzenia się populacji. Autorka dokonuje przeglądu współczesnych rozwiązań polityki społecznej wobec starzenia się ludności z perspektywy międzynarodowej, koncentrując się na doświadczeniach Stanów Zjednoczonych i...

37,40
To ponad 25% taniej!

Marketing terytorialny w ujeciu relacyjnym

Wawrzyniec Rudolf

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Marketing terytorialny zyskał w ostatnich latach znaczną popularność. Nawiązuje on do klasycznego marketingu z sektora przedsiębiorstw, bazującego na teorii wymiany, jednak nie przystaje już do coraz bardziej złożonego otoczenia miast i regionów. W publikacji autor podjął próbę wyjaśnienia rozwoju koncepcji marketingu terytorialnego na...

29,90
To ponad 25% taniej!

Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. Przegląd Sportowy w latach 1921-1925

Rafał Siekiera

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Prezentowana publikacja dotyczy burzliwych dziejów początków żurnalistyki sportowej w Polsce. Autor prezentuje środowisko dziennikarzy sportowych z początku wieku XX, ich uwikłanie w świat działaczy u instytucji zajmujących się kulturą fizyczną. Poddaje analizie unikalny materiał (355 tekstów) z pierwszych lat istnienia "Przeglądu Sport...

29,90
To ponad 25% taniej!

Palaea Historica The Second Slavonic Translation: Commentary and Text. Series Ceranea T3

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

The so-called Byzantine Palaea Historica is a text that functioned in the literature and culture of the·Byzantine­Slavic commonwealth. As a collection of stories on Old Testament themes, which arc basically of biblical origin, it preserves same pre-Christian narrations coming from the Hebrew tradition, as well as same Early C...

29,14
To ponad 25% taniej!

Reformy józefińskie w świetle relacji prasy polskiej okresu stanisławowskiego

Maciej Paszyn

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Reformy państwa habsburskiego, dokonane przez Józefa II w latach 1780-1790, były nie tylko kontynuacją, lecz także rozwinięciem zmian, jakie poczyniła jego matka Maria Teresa. W literaturze przedmiotu reformy te nazywane są terezjańsko-józefińskimi. Jednak to reformy Józefa II zmieniły i wzmocniły monarchię naddunajską. Zmiany w funkcjo...

33,64
To ponad 25% taniej!

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Witold Grygorowicz

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W publikacji zostały poruszone tematy kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania finansów publicznych, Przestawiono proces normatywizacji instrumentów zarządzania państwem, mających na celu zachowanie równowagi finansowej. Autor wykazuje, że za pomocą reguł fiskalnych zawartych w ustawach zwykłych nie jest możliwe stworzenie gwarancji pra...

44,90
To ponad 25% taniej!

Nil nisi veritas. Księga dedykowana profesorowi Jackowi Matuszewskiemu

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Jacek Matuszewaski to osobowość zawsze pełna pasji twórczej, polemicznej, nauczycielskiej bądź pozaakademickiej, ujawniającej się w działaniach obywatelskich i wspólnotowych. W sumie dorobek naukowy Jubilata to ponad sto różnorodnych publikacji, zapewnia Mu on znaczące oraz trwałe miejsce w historii polskiej nauki prawa, jak też w histo...

29,90
To ponad 25% taniej!

Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Marcin Kafar

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Seria "Perspektywy Biograficzne" przeznaczona jest dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych lokujących swoją profesjonalną tożsamość w horyzoncie paradygmatu auto/biograficznego w wielorakich jego odsłonach. Tom 3 serii poświęcony jest podmiotowym aspektom praktyk poznania, znajdującym swoje językowe uzewnętrznienie w forma...

32,14
To ponad 25% taniej!

Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Opracowania zamieszczone w publikacji powstały na podstawie referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji pt. Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, zorganizowanej 15 października 2015 r. przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji, Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Wy...

31,40
To ponad 25% taniej!

Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Działania ankieterskie w call centers

Wojciech Jabłoński

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja przybliża jedną z najpopularniejszych technik stosowanych w badaniach sondażowych - wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym. Autor zapoznaje czytelnika z możliwościami i ograniczeniami techniki CATI oraz charakteryzuje obszary głównych zastosowań wywiadu metodologicznego. Przedstawia również wyniki własnych badań met...

25,40
To ponad 25% taniej!

Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

Elżbieta Płóciennik

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Pierwsza publikacja z nowej serii "Edukacja dla Mądrości", inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - wprowadzenie do teorii rozwijania mądrości dzieci. Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny sposób rozwinąć jego zdolności i osobowoś...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej