Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

10,17
To ponad 15% taniej!

nowość

Pani Zosia

Tadeusz Makowiecki

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Henryk Elzbenberg, uniwersytecki kolega Tadeusza Mazowieckiego z pionierskiego, powojenneg okresu organizacji UMK, dostrzegł w nim nie tylko dyspozycje akademickiego wykładowcy i badacza, ale przede wszystkim - talent poetycki. Makowiecki, polonista, historyk sztuki, wykładowca i wychowawca, bibliotekarz i ofiarny ratownik książki polsk...

33,96
To ponad 15% taniej!

nowość

Abacus od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Polskie podręczniki rachunkowości zebrałyby się w obszerną bibliotekę. Nikt jeszcze nie dokonał szczegółowej specyfikacji i analizy merytorycznej ich treści. Wyniki pierwszych badań w tym zakresie, przedstawione w tej monografii, obejmują kilkaset pozycji. Ambicją każdego ośrodka naukowego jest przygotowanie książek dla swoich studentów...

7,62
To ponad 15% taniej!

Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii roślin

Elżbieta Galoch Krystyna Kriesel

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Pobieranie wody przez komórkę roślinną Przepuszczalność błon komórkowych Gospodarka wodna całej rośliny Mineralne odżywianie roślin Fotosynteza Oddychanie Wzrost i rozwój Regulatory wzrostu i rozwoju roślin Ruchy roślin

30,57
To ponad 15% taniej!

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia Tom 2

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Książka "Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia" nie jest typową antologią pokonferencyjną. Niewątpliwą zaletą tego zbioru rozpraw jest różnorodność prezentowanych podejść do zagadnienia życia wartościowego - zarówno w warstwie metodologicznej, jak i w zasadniczym stosunku do zagadnienia wartości w życiu. Dzięki temu ot...

28,87
To ponad 15% taniej!

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia Tom 1

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Książka "Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia" nie jest typową antologią pokonferencyjną. Niewątpliwą zaletą tego zbioru rozpraw jest różnorodność prezentowanych podejść do zagadnienia życia wartościowego - zarówno w warstwie metodologicznej, jak i w zasadniczym stosunku do zagadnienia wartości w życiu. Dzięki temu ot...

4,22
To ponad 15% taniej!

Przewodnik metodyczny do analizy wód

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Niniejszy Przewodnik jest przede wszystkim zbiorem roboczych instrukcji oznaczania najważniejszych wskaźników jakości wód różnego pochodzenia. Wskaźniki te obejmują zarówno cechy fizykochemiczne próbek (pH, przewodność elektrolityczna, sucha pozostałość, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, twardość), jak i zawartości jonów składu podstawow...

42,47
To ponad 15% taniej!

Ząbkowice Atlas historyczny miast polskich

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Ząbkowice Śląskie, lokowane w końcu XIII w., najeżą do najmłodszych ze średniowiecznych miast śląskich średniej wielkości. Nie stanowiły przy tym kontynuacji czy przekształcenia wcześniejszych form osadniczych, ale przejęły funkcje dwóch innych pobliskich miast, zlikwidowanych wraz z założeniem Ząbkowic.

39,07
To ponad 15% taniej!

W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli politycznej w XX i XXI wieku. Studia i szkice

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Zasadniczym celem książki pozostaje przybliżenie czytelnikom złożoności i wielowątkowości polskiej myśli politycznej w XX i XXI, a także stojących przed nią dylematów. W pracy zaprezentowano siedemnaście zróżnicowanych objętościowo szkiców o charakterze monograficznym, pogrupowanych w trzy zasadnicze części. Spośród nich swą wyraźnie ok...

22,07
To ponad 15% taniej!

Umieszczeni w przeszłości. Pamięć w naukach pedagogicznych

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Prezentowane artykuły ukazują różne przejawy przeszłości zachowane w wielu nośnikach pamięci historycznej. To zainteresowanie przeszłością jest zgodne z tezą Marcina Kuli, który mówił, że "przeszłość to spadek nie do odrzucenia". Przeszłość dziedziczy każdy z nas, ale i przeszłość dziedziczymy też w praktyce badawczej, o czym świadczy a...

30,57
To ponad 15% taniej!

Świat idei i lektur twórczość Karola Irzykowskiego

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Irzykowski, podobnie jak wielu współczesnych mu filozofów, uważał poznanie za wzaje3mne kształtowanie się podmiotu i przedmiotu poznania. Tworzenie subiektywnych, mentalnych przedstawień uznawał za pewną konstrukcję przedmiotu poznania, warunkowaną przez percepcyjne i intelektualne wyposażenie człowieka. Zwracał też uwagę na powtórzenio...

39,07
To ponad 15% taniej!

Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych

Jacek Szczepkowski

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach" opisuje program resocjalizacji, którego założenia opierają się na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (ang. Solution Focused Approach), realizowany w warunkach Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu. Zastosowanie tego modelu w pracy z młodzie...

25,81
To ponad 15% taniej!

Perspektywa gender w polityce społecznej

Anna Kurowska Anna Wójtewicz

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

W ostatnich dwudziestu latach ukazały się liczne przekłady i oryginalne prace polskich autorów dotyczące kwestii płci kulturowej. Pokazują one, że płeć jest ważnym elementem warunkującym tożsamość i sytuację społeczną, a bez wzięcia pod uwagę kulturowych uwarunkowań płci trudno opisać społeczeństwo i mechanizmy nim rządzące.

22,07
To ponad 15% taniej!

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska Część 1. Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Przygotowanie próbek do analizy i końcowe oznaczanie izolowanych związków to dwa istotne etapy w każdej procedurze analitycznej. Niedokładności, jakie zostaną popełnione na tych etapach, mogą doprowadzić do niewłaściwych wyników i błędnych informacji dotyczących badanego materiału. Podręcznik akademicki, który proponujemy, to rozszer...

40,77
To ponad 15% taniej!

Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie - wzajemne relacje

Agnieszka Szpak

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Jest to praca wartościowa poznawczo. Niewiele jest bowiem w Polsce opracowań, które kwestie bezpieczeństwa globalnego przekładają na jego ludzki wymiar i starają się nadać im charakter multidyscyplinarny i holistyczny. Praca może się wpisać w kanon podstawowych lektur z zakresu bezpieczeństwa personalnego z recenzji prof.. Andrzeja Urbanka

45,87
To ponad 15% taniej!

Walki powietrzne nad Wietnamem Północnym w latach 1965-1968 na tle operacji Rolling Thunder Tom 1. 1965-1967

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Wojna w Wietnamie pozostaje jednym z kluczowych konfliktów po zakończeniu II wojny światowej. Działania lotnicze nad Wietnamem Północnym należy podzielić na dwa okresy. Pierwszy z nich przypada podczas operacji Rolling Thunder (lata 1965-1968) oraz drugi w roku 1972, kiedy Amerykanie przeprowadzili dwie operacje Linebacker. Przedmiotem ...

40,77
To ponad 15% taniej!

Romantyczna nuda Wielka nostalgia za niczym

Magdalena Bizior-Dombrowska

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Czy człowiek współczesny ma jeszcze szansę doświadczyć prawdziwej nudy? Nudy romantycznej, wymagającej wyrwania się z zaklętego kręgu codzienności i stanięcia w ostrym świetle prawdy o nas samych. Nudy koniecznej dla kształtowania się naszej tożsamości, nudy, bez której bylibyśmy tylko kukiełkami w toczącej się od początków ludzkości gr...

47,57
To ponad 15% taniej!

O koncepcji kobiety zupełnej w pismach Cypriana Norwida

Dominika Wojtasińska

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

W książce, którą czytelnik trzyma w ręku, próbuję ująć problem koncepcji kobiety "zupełnej" i wizerunku postaci kobiet w pismach Cypriana Norwida, uwzględniając kontekst biograficzny poety, a przede wszystkim szeroko pojęte tło socjologiczne, i odsłonić ścisły związek pomiędzy tą Norwidowską kategorią a zmianami społecznymi zachodzącymi...

93,47
To ponad 15% taniej!

Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne

Veslava Osińska

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Dlaczego jedne infografiki są bardziej zrozumiałe i atrakcyjne niż inne? Naszą uwagę przyciągają zwłaszcza fantazyjnie wymodelowane, subtelnie zabarwione, złożone i abstrakcyjne formy graficzne. Tak czasami wyglądają wizualizacje sieciowe, które od ponad dekady są wykorzystywane do przedstawienia skomplikowanych zjawisk i procesów w róż...

59,47
To ponad 15% taniej!

Scandinavica Opera selecta Vol. III

(red.)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

W roku 2011 z inicjatywy i staraniem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazał się drukiem t. I Opera selecta zawierający wybór prac Profesora poprzednio publikowanych i kilku nowych w języku niemieckim, noszących tytuł Polen und Preussen von. 15 bis 18. Jahrhundert. Bestandaufnahme und Perspektiven. Tom II ...

40,77
To ponad 15% taniej!

Staropolska melopoesis. Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600-1750 wobec refleksji teoretycznej

Małgorzata Lisecka

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Rozprawa Małgorzaty Liseckiej stanowi niewątpliwie cenny wkład w polskie badania nad staropolską poezją i w znaczący sposób wzbogaca dotychczasową perspektywę studiów nad związkami poetyki i muzyki. Jest to temat o dużej doniosłości i w tak całościowy sposób dotychczas u nas nie podejmowany. Autorka wydobywa z dużym znawstwem wszystko t...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej