Wydawnictwo Libron

25,17
To ponad 25% taniej!

nowość

Strategia mitu w marketingu. Jak wiedza o tradycyjnych opowieściach i eolucji ludzkiego umysłu pomaga zarządzać marką

(red.)

Wydawnictwo Libron

Mit jest takim typem narracji, który najsilniej oddziałuje na ludzkie umysły. Nie jest to oddziaływanie konkretnej mitologii, ale sposób, w jaki jej elementy są wytwarzane i jak są ze sobą łączone. Istotny nie jest więc Herkules czy Meduza, tylko to, jak powstają wyobrażenia tego rodzaju. Jeśli zatem chcesz oddziaływać na ludzkie umysły...

37,47
To ponad 25% taniej!

Fontanny i muszle. Przewodnik po wrocławskich szaletach

Konrad Góra Tomasz Żarnecki

Wydawnictwo Libron

Przewodnik ma charakter wypowiedzi autorskiej; posiada też wymiar kulturoznawczy. Fotografie obejmują szalety będące w użyciu, jak i te, które nie spełniają obecnie swojej funkcji. Znajdują się tu fotografie poszczególnych obiektów oraz ich wnętrz. Obejmują zarówno detale, jak i plany ogólne. Naszym autorskim zamiarem było utkanie narr...

21,72
To ponad 25% taniej!

Pęknięty dyskurs polskiego alpinizmu

Agata Rejowska-Pasek

Wydawnictwo Libron

Agata Rejowska-Pasek jest doktorantką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia magisterskie z socjologii na Wydziale Humanistycznym AGH i studia licencjackie z religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym UJ. Jej zainteresowania naukowe sytuują się w obszarze socjologii duchowości. Bada nowe, świeckie rytuały ...

22,47
To ponad 25% taniej!

Czas uwarstwiony na gąsawskim poddaszu. Antropologiczny szkic o przestrzeni, przedmiotach i obcowaniu z przeszłością

(red.)

Wydawnictwo Libron

Nim trafimy na gąsawskie strychy, musimy poznać problemy filozofii i antropologii kulturowej, historiografii, socjologii, archeologii, semiotyki itd. związane z czasem, przestrzenią, pamięcią jednostkową i społeczną, narracją, rzeczami w ich funkcjach utylitarnych i znakowych, następnie z domem jako jednym z kluczowych symboli kultury. ...

26,97
To ponad 25% taniej!

Zagadnienie intuicji w filozofii Romana Ingardena

Danuta Mikeska-Kycia

Wydawnictwo Libron

Danuta Mikeska-Kycia - ur. w 1980 roku w Chorzowie. Doktor filozofii. W latach 2008-2011 pracownik Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek komitetu okręgowego Olimpiady Filozoficznej, współpracownik "Rocznika Historii Filozofii Polskiej". Zajmuje się estetyką, ontologią, epistemologią oraz filozofią...

22,47
To ponad 25% taniej!

W poszukiwaniu uniwersalnego sensu. Szkic kulturoznawczy

Łukasz Trzciński

Wydawnictwo Libron

Profesor Łukasz Trzciński jest pracownikiem Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się wokół antropologii kulturowej i filozoficznej. Podejmuje w swych badaniach kwestie związane z mitami rodzącymi się w społeczeństwie informacyjnym, jego prace dotyczą także filozofii i religii ...

23,97
To ponad 25% taniej!

Transformacje rzeczywistości. Przejawy aktywizmu w kulturze, mediach i polityce

(red.)

Wydawnictwo Libron

Przedstawioną do recenzji monografię autorstwa grupy młodych naukowców postrzegam jako wartościową inicjatywę wydawniczą i badawczą. Mimo iż istnieje literatura dotycząca problemu, który tu został podjęty (aktywizm w kulturze, mediach i polityce), zaś autorzy poszczególnych tekstów odnoszą się do niej w sposób wyczerpujący i kompetentny...

29,97
To ponad 25% taniej!

Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Czasownik

Katarzyna Czarnecka

Wydawnictwo Libron

Katarzyna Czarnecka - adiunkt w Instytucie Języka Polskiego PAN. Od 2004 r. w Pracowni Polszczyzny Kresowej zajmuje się badaniem kontaktów językowych polsko-wschodniosłowiańskich, szczególnie w zakresie słowotwórstwa. Bada również sytuację językową w rodzinnej Hajnówce na wieloetnicznym Podlasiu. Publikowała w Studiach nad polszczyzną k...

31,47
To ponad 25% taniej!

Pseudonim polski od czasów najdawniejszych do dziś

Kinga Zawodzińska-Bukowiec

Wydawnictwo Libron

Kinga Zawodzińska-Bukowiec - językoznawca, adiunkt w Zakładzie Onomastyki w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Autorka kilkunastu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu językoznawstwa, szczególnie onomastyki. Prowadzone przez nią badania obejmują zarówno antroponimy (pseudonimy, przezwiska, prz...

32,97
To ponad 25% taniej!

Przekrojowa rubryka Heca hecą jako źródło potocznych reproduktów języka polskiego

Ewa Kozioł-Chrzanowska

Wydawnictwo Libron

Ewa Kozioł-Chrzanowska - doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie asystent w Instytucie Języka Polskiego PAN. Pracuje w zespole Wielkiego słownika języka polskiego. Członki- ni Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego, autorka kilkunastu artykułów naukowych poś...

30,68
To ponad 25% taniej!

Produktywność syntaktyczna leksemów w poetyckich konstrukcjach nominalnych od XVI do XX wieku

Władysław Śliwiński

Wydawnictwo Libron

Prof. dr hab. Władysław Śliwiński, polonista, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), obecnie kieruje zespołem, który z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki uzyskał grant na badania słownictwa w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Jego zainteresowa...

25,47
To ponad 25% taniej!

Poza kulturą nie ma zbawienia

(red.)

Wydawnictwo Libron

"Poza kulturą nie ma zbawienia" - stwierdzenie to nawiązuje bezpośrednio do słynnej formuły extra Ecclesiam nulla salus z III wieku, przypisywanej św. Cyprianowi z Kartaginy, a podkreślającej konieczność przynależności (w różnych formach) do Kościoła w celu osiągnięcia zbawienia. [...] W naszym ujęciu wyraża [ono] przede wszystkim prześ...

29,22
To ponad 25% taniej!

Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna

(red.)

Wydawnictwo Libron

Popkomunizm to interdyscyplinarny zbiór tekstów naukowych, dotyczących kultury popularnej w komunizmie i komunizmu w kulturze popularnej. Autorzy proponują: dla początkujących - dzieje czeskiej komedii, dla dociekliwych - rozwiązanie Hydrozagadki, dla turystów - podróż Zastawą 750 po Jugosławii albo zwiedzanie Nowej Huty i elektrowni w ...

29,22
To ponad 25% taniej!

Palimpsest Międzymorza

Leszek Szaruga

Wydawnictwo Libron

Obszar kresowy ma olbrzymie znaczenie w historii wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej i żyjących w tej przestrzeni narodów "bezpaństwowych", jak Romowie czy Żydzi. Zapewne możliwe jest - choćby z perspektywy tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego - odczytywanie jego dziejów w szerszym kontekście, jaki proponuje przywoływane przez Je...

25,47
To ponad 25% taniej!

O języku i nie tylko Studia i szkice

(red.)

Wydawnictwo Libron

Praca zbiorowa wydana pod auspicjami Szkoły Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Autorami tekstów są pracownicy i współpracownicy tej Szkoły z UW, UJ, UP JPII, UMK, w przeważającej części filolodzy. Tom ma charakter interdyscyplinarny i zawiera artykuły naukowe z zakresu szeroko pojętego językoznawstwa (lingwistyka stosowana, ...

29,97
To ponad 25% taniej!

Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy buto

Magdalena Zamorska

Wydawnictwo Libron

Magdalena Zamorska - doktor nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, tłumaczka; adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Do jej zainteresowań badawczych należą: strategie twórcze, zagadnienia doświadczania, percepcji i recepcji, sposoby angażowania widza w nowym tańcu, jak również związki sztuk performatywnych z technologią i nauką. Zre...

25,47
To ponad 25% taniej!

Obcy czy obywatele? Słowianie a przemiany konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 1860-1861

Anna Kobylińska

Wydawnictwo Libron

Monografia trojga autorów ma charakter książki rewidującej kanoniczny obraz zmian konstytucyjnych lat 1860-1861, utrwalony w poszczególnych historiografiach narodowych. Jej główne zalety to oryginalne ujęcie tematu, bogata dokumentacja źródłowa, zróżnicowane w zależności od charakteru materiału założenia badawcze. Trzeba od razu zaznacz...

25,47
To ponad 25% taniej!

Mapy świata mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze

(red.)

Wydawnictwo Libron

Tom Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze wpisuje się z racji podejmowanej problematyki w przemiany nie tylko literaturoznawstwa, ale także szerzej rozumianej refleksji humanistycznej i kulturowej. Pozwala jednocześnie dostrzec, że literatura - jako główny przedmiot dociekań - współtworzy te przemiany, stanowi bo...

26,22
To ponad 25% taniej!

Literatura i homoseksualność. Zarys problematyki genderowej w kanonicznych tekstach literatury światowej i polskiej

Ewa Chudoba

Wydawnictwo Libron

Książka Literatura i homoseksualność stanowi wprowadzenie do badań genderowych nad kanonem światowym i polskim. Autorka nie ubolewa nad tym, że tematyka homoseksualna w kanonicznych tekstach literatury jest komunikowana za pomocą intertekstualnego kodu. Co więcej, czerpie radość z odkrycia tego, co miało pozostać niejawne. Demaskuje i n...

28,47
To ponad 25% taniej!

Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej

(red.)

Wydawnictwo Libron

Prezentowane w niniejszym zbiorze teksty traktują nie tyle o komunizmie rozumianym dogmatycznie i paradygmatycznie - choć zawsze pozostaje on układem odniesienia - ile o jego regionalnych mutacjach, niekanonicznych adaptacjach, przewartościowaniach, kontestacjach i marginesach. Obszarem zainteresowania w ujęciu geograficznym są kraje Eu...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej