1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

91,05
To ponad 8% taniej!

Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania

Wydawnictwo C.H. Beck

Problematyka wolności sumienia i wyznania była już wielokrotnie przedmiotem rozpraw naukowych, a pomimo to ponowne podejmowanie tego tematu nie może stać się mniej ciekawe lub choćby mało oryginalne. Religia i religijność zmieniają się na całym świecie, a współczesność zdaje się dowodzić intensyfikacji tych zjawisk. Tytuł pracy "Prawna...

49,57
To ponad 20% taniej!

Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii

Wydawnictwo Difin

Publikacja jest poświęcona analizie stosunku współczesnego prawa międzynarodowego publicznego do amnestii przyjmowanych w państwach, w których dochodzi do zbrodni międzynarodowych lub innych poważnych naruszeń praw człowieka. Amnestia jest przy tym mechanizmem sprawiedliwości okresu przejściowego zmierzającym do zakończenia okresu przem...

38,22
To ponad 15% taniej!

Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym

Wydawnictwo Aspra

W nowoczesnych systemach prawnych wraz z rozwojem praw człowieka w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadało prawo międzynarodowe, odpowiedni status - jako podmiot prawa - zyskał sam człowiek. Pogłębiona dziś, o występujące w historii ludzi i narodów okrutne zjawiska łamania praw człowieka, świadomość godności istoty ludzkiej oznacza żywą św...

49,27
To ponad 15% taniej!

Międzynarodowe prawo humanitarne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Dr Agnieszka Szpak podjęła udaną próbę kompleksowego ujęcia ważnej dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, jaką jest międzynarodowe prawo humanitarne. Autorka szczegółowo przedstawiła pojęcie, cel, rozwój historyczny i podstawowe zasady omawianej dziedziny. [...] opisała ochronę poszczególnych grup ofiar konfliktów zbrojnych: rann...

29,22
To ponad 25% taniej!

Ofiary handlu ludźmi

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Handel ludźmi jest wyjątkowo okrutnym i bezwzględnym procederem. Pozbawia człowieka podmiotowości, a w szczególności prawa do poszanowania godności, samostanowienia oraz wolności osobistej. Ofiary handlu ludźmi wymagają specjalnego traktowania, wzmożonej ochrony i wsparcia, a tym samym zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Dlatego bard...

126,72
To ponad 25% taniej!

Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Prezentowana książka jest szóstym, zmienionym i uaktualnionym wydaniem komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przedstawia ona wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, wśród których można wymienić między innymi: - prawo do życia, - pr...

74,22
To ponad 25% taniej!

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera rzetelną analizę dotychczasowych osiągnięć instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej i istniejących wciąż wyzwań związanych z jej funkcjonowaniem od ponad 20 lat. Poszczególne rozdziały napisali eksperci z różnych dziedzin i specjalizacji: przedstawiciele środowiska naukowego, administracji publicznej oraz organizacji po...

74,22
To ponad 25% taniej!

Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W monografii przedstawiono tematykę transgranicznego naruszenia dobrego imienia osoby fizycznej, zwłaszcza w zakresie prawa właściwego dla dobrego imienia oraz kolizyjnoprawne kwestie jego ochrony. Oprócz rozważań poświęconych łącznikom istniejącym w obrębie tego zagadnienia w normach prawa kolizyjnego państw europejskich, szczególna uw...

74,22
To ponad 25% taniej!

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych. Publikacja zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz meto...

33,57
To ponad 20% taniej!

Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej

Wydawnictwo Difin

Problematyka przestępstw bezpośrednio związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w szczególności problematyka czynów zabronionych popełnionych za pomocą środków masowego komunikowania, a wymierzonych w dobre imię i cześć człowieka od dawna stanowi przedmiot badań nie tylko prawników, ale również etyków, socjologów, dziennikarzy i n...

40,45
To ponad 8% taniej!

Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień

Wydawnictwo Silva Rerum

Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ludzi. Gatunek ludzki jest najbardziej rozprzestrzenionym ze wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię. Przystosowuje się on do każdych warunków klimatycznych. Jego mobilność determinowały i determinują bardzo zróżnicowane i niejednorodne czynniki. Wśród najczęściej występujących...

44,22
To ponad 25% taniej!

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wniosło do polskiego prawa systemowe uregulowanie kwestii wolności i praw człowieka. Uzupełniając ofertę rynku wydawniczego w tym zakresie, przedstawiamy czytelnikom przede wszystkim problematykę konstytucyjno-ustrojową, a także ukazujemy w sposób przekrojow...

29,22
To ponad 25% taniej!

Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwersalnych praw człowieka, szczególnie ważnym w odniesieniu do danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa. Jej standardy wyznaczają akty prawa międzynarodowego, które są później uwzględniane w krajowych unormowaniach prawnych. Podstawowy standard wyznacza obecnie przepis art, ...

78,72
To ponad 25% taniej!

Media a dobra osobiste

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, stanowiącej przedmiot licznych procesów oraz orzeczeń sądowych. Ilustruje poszukiwanie kompromisu między wolnością dziennikarskiej wypowiedzi i wypełnianiem informacyjnych funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym - z jednej strony ...

81,85
To ponad 8% taniej!

Kara śmierci Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo

Wydawnictwo C.H. Beck

W niniejszej monografii autor zbadał zagadnienie etycznej dopuszczalności kary śmierci za morderstwo. Za odpowiednią metodę rozumowania został uznany kontekstualizm, w którym z niespornych przesłanek wyprowadza się adekwatną do rozwiązania sytuacji problemowej zasadę etyczną. Jako niesporne zostały przyjęte przesłanki: standardowa defi...

29,90
To ponad 25% taniej!

Czerwony rynek. Na tropie handlarzy organów, złodziei kości, producentów krwi i porywaczy dzieci

Wydawnictwo Czarne

Dziennikarz śledczy Scott Carney spędził pięć lat, badając przynoszący krocie handel ludzkimi ciałami - nielegalny, krwawy i brutalny "czerwony rynek". Odnalazł indyjską wioskę zwaną Kidneyvakkam, gdyż większość jej mieszkańców dawno posprzedawała już nerki; rozmawiał z hienami cmentarnymi, ludźmi, którzy kradną ciała z grobów, kostnic ...

91,05
To ponad 8% taniej!

Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Euro

Wydawnictwo C.H. Beck

Monografia porusza problematykę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa państwa w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ustanowienie granicy między władczymi uprawnieniami państwa a gwarancjami ochrony praw jednostki, zwłaszcza w sytuacjach szczególnego zagrożenia należy do najtrudn...

33,88
To ponad 15% taniej!

Prawo do ochrony zdrowia. Konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów w ochronie zdrowia?

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pojęcie prawa do ochrony zdrowia nierozerwalnie łączy się z systemowym ujęciem tej kwestii i uznaniem, że jego realizacja zależy od tego, jak władza wywiąże się z powinności wynikających z rozumienia jej współczesnej roli, wykraczającej daleko poza tradycyjnie pojmowane funkcje państwa. Prawo to w drugiej połowie XX wieku zostało wprowa...

25,17
To ponad 25% taniej!

Pojęcie ludobójstwa w kontekscie orzecznictwa miedzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

Wydawnictwo Scholar

Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakcji czasopisma Polish Yearbook of International Law. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół prawa międzynarodowego humanitarnego, praw czło...

55,17
To ponad 20% taniej!

Ochrona danych osobowych w praktyce

Wydawnictwo Difin

Materiał zawarty w książce adresowany jest do wszystkich osób, które decydują o zbieraniu, przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych. W publikacji przedstawiono wyczerpująco wszystkie zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Drugie wydanie uwzględnia zmiany w prawie, w tym nowelizację ustawy o ochronie danych osobowy...

51,97
To ponad 20% taniej!

Ochrona danych osobowych w praktyce

Wydawnictwo Difin

Publikacja przedstawia wyczerpująco wszystkie najistotniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie. Materiał zawarty w książce adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które decydują o zbieraniu, przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych. Z książki dowiemy się m...

135,21
To ponad 8% taniej!

Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja (z suplementem elektronicznym. PGK1048e

Wydawnictwo ODDK

Przetwarzasz dane osobowe? Czy wiesz, jak chronić dane, minimalizując ryzyka związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą? Poznaj zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w firmie - przygotowane przez eksperta z reno...

91,05
To ponad 8% taniej!

Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie

Wydawnictwo C.H. Beck

Monografia stanowi novum na polskim rynku wydawniczym. Po raz pierwszy podjęto próbę zrozumienia kwestii naruszenia dóbr osobistych w przestrzeni wirtualnej, a także swoistego przesunięcia granicy swobody wypowiedzi wskutek upowszechniania Internetu. Autor szczegółowo analizuje zagadnienie zasięgu wypowiedzi internetowych oraz ich trwa...

74,22
To ponad 25% taniej!

Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia przedstawia kompleksowo europejskie prawo ochrony danych osobowych, w tym: - zasady dotyczące przetwarzania danych, - obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych i podmiotów je przetwarzających oraz - uprawnienia osób, których dane dotyczą. Atutem opracowania jest nowatorskie porównanie obecnego i przyszłego stanu pr...

96,72
To ponad 25% taniej!

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja jest jedynym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Autorzy omawiają pierwszy europejski akt prawny, który wprowadza wiążące państwa-strony minimalne wymogi dotyczące kształtowania sytuacji prawnej i społecznej ofiar tych zjawis...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej