1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Pedagogika, Oświata i szkolnictwo

Pedagogika, Oświata i szkolnictwo
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

34,47
To ponad 25% taniej!

Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Rozprawa naukowa poświęcona jest dziełu klasyka myśli pedagogicznej Jana Amosa Komeńskiego (1592-1670) Orbis sensualium pictus (Świat w obrazach), uznawanemu za pierwowzór obecnych podręczników. Podstawowe pytanie badawcze tej pracy brzmi: w jakim stopniu Orbis pictus, którego pierwsze wydanie ukazało się w Norymberdze w 1658 roku, było...

31,47
To ponad 25% taniej!

Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej

Wydawnictwo Żak Wydawnictwo Akademickie

Historia wychowania jest jednym z podstawowych przedmiotów na studiach pedagogicznych. Jak dotychczas nie udało się stworzyć jednego, uniwersalnego podręcznika do tego przedmiotu. Stąd w dalszym ciągu cieszy się dużym powodzeniem pozycja przedwojenna, wznowiona przed laty przez nasze Wydawnictwo Historia wychowania Stanisława Kota. Od k...

17,97
To ponad 25% taniej!

Wokół Kena Robinsona. Kreatywnego myślenia o edukacji

Wydawnictwo Impuls

Niniejsza książka jest próbą ukazania najważniejszych składników koncepcji edukacji Kena Robinsona, które świadczą o tym, że można ją określić jako kreatywne myślenie o edukacji. Ponieważ główne poglądy tego badacza zawarte są - jak sądzę - w zasadzie w dwóch jego podstawowych dziełach (mam na myśli The Element. How Finding Your Passion...

37,47
To ponad 25% taniej!

Tożsamość teorii wychowania

Wydawnictwo Impuls

Książka pod redakcją Pana prof. dr. hab. Jana Papieża jest wydarzeniem na wielką skalę w polskim kontekście badań nad teorią wychowania. Podjęty problem, struktura i treść książki pozwalają stwierdzić, że książka będzie stanowiła oryginalny i wartościowy wkład do budowania w Polsce współczesnej teorii wychowania. [...] wpisuje się w ogó...

24,72
To ponad 25% taniej!

Zmierzch kształcenia?. Wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

W prezentowanej książce autor analizuje wybrane uwarunkowania, jakim we współczesnej kulturze zachodniej podlega kształcenie oraz zwraca uwagę na niektóre pedagogiczne implikacje idei tworzących fundament dzisiejszej kultury europejskiej. Wykazuje, jak pozornie odległe od siebie aspekty naszej rzeczywistości warunkowane są przez dominuj...

29,90
To ponad 25% taniej!

Wychowanie mądrość kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej

Wydawnictwo Impuls

W przedłożonej do recenzji pracy zbiorowej dominuje problematyka wychowania i kultury jako dwóch nieodłącznych rzeczywistości. Zestawienie tych zagadnień nie byłoby niczym szczególnym, gdyby nie trzecie kluczowe zagadnienie, którym jest mądrość. Kategorię tę zawdzięczamy pedagogice sokratejskiej, którą z końcem XX wieku zaczęła w Polsce...

30,32
To ponad 15% taniej!

Ziemią i pieniędzmi. Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1787-1890

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autor ma rację twierdząc, że do badania związków między uniwersytetami a państwem należy sięgnąć do okresu kolonialnego. Fenomen amerykańskich uczelni czerpie bowiem swój rodowód z czasów kolonialnych. Koledże bądź uniwersytety zakładane w tym okresie cieszyły się nie tylko finansowym wsparciem Metropolii, ale również autonomią, która n...

36,04
To ponad 25% taniej!

Wychowanie do wolności Pedagogika Rudolfa Steinera. Obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich

Wydawnictwo Impuls

Pedagogika prezentowana w Wychowaniu do wolności odrzuca pragmatyczny, w istocie postherbartowski model technologii wychowania, sprowadzający się do manipulacji człowiekiem, przywracając mu jego duchowy wymiar: nauczyciel szkoły waldorfskiej nie urabia wychowanka, nie wtłacza go w gotowe wzorce "ról społecznych", nie narzuca mu spreparo...

29,97
To ponad 25% taniej!

W poszukiwaniu nowoczesnej demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski zjazd oświatowy Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku

Wydawnictwo Impuls

Maria Januszewska-Warych odważnie zmierzyła się z obszerną problematyką odrodzonej oświaty polskiej po II wojnie światowej, opierając się na bogatych i jak dotąd niedostatecznie wykorzystanych materiałach źródłowych. Pod tym względem spenetrowała podstawowy zasób archiwalny dotyczący zjazdu, liczne materiały prasowe na temat tego wydarz...

28,47
To ponad 25% taniej!

Wokół teorii wychowania Johanna Heinricha Pestalozziego

Wydawnictwo Impuls

Luźne zestawienie oddzielnych rozpraw, z których składa się publikacja napisanych w różnym czasie i dla różnych odbiorców ma tę zaletę, że czytelnik, zajmując się pojedyn­czym tematem, ma zawsze zamkniętą w sobie całość. Według Pestalozziego trwałym elementem istoty człowieczeństwa są sprzeczności, które można wytłumaczyć rozdział...

25,17
To ponad 20% taniej!

Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku. Studium z dziejów burs i internatów szkolnych

Wydawnictwo UMCS

Praca stanowi studium rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających opiekę nad uczniami zamiejscowymi od XV do początku XX w. na Lubelszczyźnie. Przedstawia organizację sieci szkolnej i miejsc zamieszkania, form pomocy materialnej, warunki, w jakich żyli i mieszkali uczniowie oraz ich postępowanie. Omawia też inicjatywy osób ...

33,72
To ponad 25% taniej!

Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Praca ta ma za zadanie wypełnienie przynajmniej częściowo luki w badaniach systemowych nad szkolnictwem wyższym w okresie międzywojennym. Mam nadzieję, że dostarczy ona przydatnych danych i analiz dla celów porównawczych w różnych dyscyplinach naukowych. Omawia ona zagadnienie państwowego szkolnictwa akademickiego, najbardziej prestiżow...

26,74
To ponad 15% taniej!

Paląca ciekawość istoty myślącej. Nauczycielki, guwernantki i nie tylko

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka Paląca ciekawość... obrazuje, jak zmieniało się podejście do edukacji i wychowania na przestrzeni lat, w zależności od poziomu wiedzy i wprowadzania nowych koncepcji dydaktycznych. Odnosi się ona również do kwestii związanych z oddziaływaniem tych zmian na literaturę beletrystyczną, bo to właśnie na jej gruncie spotkać możemy wi...

29,72
To ponad 15% taniej!

O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej. przez Fenelona arcybiskupa kamerackiego

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Książka, choć nosi tytuł O edukacji dziewcząt, poświęcona jest w znacznej części wychowaniu dzieci. Składa się z 13 rozdziałów, z których można wyodrębnić dwie grupy tematów: rozdziały 3-8 poświęcone problemom wychowania dzieci w ogólności i rozdziały 1-2 i 9-13 problemom wychowania dziewczynek.

33,88
To ponad 15% taniej!

Autoportret z gołębnikiem w tle + CD. Profesorowie krakowskiej polonistyki o sobie

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pomysł tej książki zrodził się wiele lat temu. Ośmielona zachętami kilku naszych Profesorów pani Marzena Florkowska nagrała wywiady z kilkunastoma Profesorami ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są to swobodne rozmowy na temat pracy naukowej, dydaktyki, życiowych kolei losu. Po latach jako dziekan Wydzi...

27,03
To ponad 25% taniej!

Wybór źródeł do dziejów ZHP Tom 2. Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944-1988)

Wydawnictwo Impuls

Działalność i historia Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) są tematem licznych opracowań, są to zazwyczaj: - wspomnienia harcerek i harcerzy, drużyn, kręgów; - syntetyczne opracowania poszczególnych okresów dziejów organizacji; - wybory źródeł dziejów ZHP obejmujące fragment jego działalności. Na rynku księgarskim dostępne są także wzno...

28,53
To ponad 20% taniej!

W rodzinie i dla rodziny. Edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego

Wydawnictwo UMCS

Ze względu na przeogromny materiał źródłowy, beznamiętny sposób narracji, dokładnie przemyślaną całościową konstrukcję tekstu, bardzo dobrze opanowany warsztat metodologiczny wreszcie - rozprawę można uznać za dzieło sensu stricte historyczne; a dokładniej mówiąc za dzieło z zakresu historii oświaty i wychowania. Rozprawa została tak st...

22,52
To ponad 25% taniej!

Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Wydawnictwo Impuls

Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, ze w pracach Autorki często pojawiał się termin "metoda", to M. Montessori zawsze w końcowym rezultacie chodziło o wszechstronną pomoc dziecku w jego trudzie i...

37,37
To ponad 15% taniej!

Od szkoły do Senatu. Wykształcenie senatorów w Koronie w latach 1501-1586

Wydawnictwo Aspra

Publikacja omawia sytuację szkół w Rzeczypospolitej XVI wieku, ukazując możliwości ówczesnego kształcenia i jego dostępność. Szczególnym nacisk położono na zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie w związku z szerzącymi się ideami renesansowymi i reformacją oraz wpływ tych zmian na wykształcenie, pozycję i status urzędników państwowych i ...

22,97
To ponad 8% taniej!

Upadek stopni stopnie upadku. Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego.

Wydawnictwo WAM

Stanowi (...) amerykańskiego szkolnictwa wyższego poświęcił pracę Pan Rybkowski, piszący więc o szkolnictwie najwyżej notowanym w rankingach, zatem - z tego przynajmniej punktu widzenia - najlepszym. Autor ten jednak, rzetelnie opisując system tego szkolnictwa, nie poprzestaje na prostej jego rekonstrukcji: już w tytule głównym, zestawi...

22,52
To ponad 25% taniej!

Wybór źródeł do dziejów ZHP Tom 3. Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989-2014)

Wydawnictwo Impuls

Działalność i historia Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) są tematem licznych opracowań, są to zazwyczaj: - wspomnienia harcerek i harcerzy, drużyn, kręgów; - syntetyczne opracowania poszczególnych okresów dziejów organizacji; - wybory źródeł dziejów ZHP obejmujące fragment jego działalności. Na rynku księgarskim dostępne są także wzn...

33,04
To ponad 25% taniej!

W kręgu problemów edukacji i dydaktyki polonistycznej na łamach czasopisma Nowe Tory (1906-1914). Między tradycją a współczesnością

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Miesięcznik "Nowe Tory" był jednym z ogniw szybkiego rozkwitu polskiej myśli pedagogicznej w Królestwie Polskim oraz dynamicznego rozwoju prądów w nauczaniu literatury ojczystej i języka narodowego w zaborze rosyjskim. Periodyk skupiał czołowych polskich pedagogów i działaczy oświatowych, którzy celowali w recenzenckich omówieniach nowy...

13,54
To ponad 25% taniej!

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu w latach 1976-2007

Wydawnictwo Impuls

Publikacja poświęcona Uniwersytetowi Trzeciego Wieku we Wrocławiu spełnia wszystkie warunki dla tego typu monografii. [...] W poszczególnych rozdziałach Autorka ukazuje genezę placówki, jej rozwój, podstawowe kierunki działalności. [...] Na światło dzienne zostały wydobyte sylwetki organizatorów, działaczy i pracowników Uniwersytetu Wro...

28,53
To ponad 25% taniej!

Wybór źródeł do dziejów ZHP Tom 1. Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego

Wydawnictwo Impuls

Ten wybór jest znakomity. Przede wszystkim dlatego, że ma rzetelną strukturę, zgodną z metodologią badań historycznych oraz po znakomitej kwerendzie. Dla badaczy, autorów prac dyplomowych - licencjackich, magisterskich, czy naukowych - doktorskich, habilitacyjnych stanowi ułatwienie w posługiwaniu się tekstami, do źródeł ich ulokowania ...

15,72
To ponad 25% taniej!

Język polski w Norwegii Na przykładzie badań przeprowadzonych w polskich szkołach w Oslo

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowego i leksykalnego ujmują język polski na wczesnym etapie kształtowania się dialektu polonijnego, ze względu na to, że norweskie skupisko poloni...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej