1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka

Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

32,22
To ponad 25% taniej!

Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki

Wydawnictwo Avalon

Wielkie teorie językoznawcze stanowią przejrzyste i wyczerpujące przedstawienie głównych linii rozwojowych językoznawstwa. Punktem ciężkości jest przedstawienie i ujęcie w perspektywę Kursu językoznawstwa ogólnego F. de Saussure'a, który zapoczątkował rozwój językoznawstwa jako dyscypliny autonomicznej. Praca ta ukazuje główne momenty k...

30,21
To ponad 20% taniej!

Portugalskie języki kreolskie w Afryce

Wydawnictwo UMCS

Monografia Barbary Hlibowickiej-Węglarz została poświęcona szeroko ujętej kwestii języków kreolskich na bazie języka portugalskiego, powstałych i funkcjonujących do dziś na kontynencie afrykańskim. Publikacja jest kompetentną prezentacją zagadnień z dziedziny lingwistyki kontaktów językowych, mocno osadzoną w światowej literaturze przed...

27,53
To ponad 25% taniej!

Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W badaniach etykiety językowej szczególną wartość mają źródła autentyczne: pamiętniki, dzienniki i wspomnienia. Często możemy w nich znaleźć zapisy przynajmniej fragmentów konwersacji. Choć nieraz były one rekonstruowane przez autora po długim czasie, to możemy przyjąć, że przywoływane formy są prawdopodobne i dobrze obrazują język poto...

25,17
To ponad 25% taniej!

Żywe problemy historii języka

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Niniejszy tom jest efektem współpracy historyków języka polskiego będącej reakcją na coraz liczniejsze świadectwa wygasania naukowego obrazu przeszłości językowej powstałego w toku dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego oraz na nasilającą się potrzebę wypracowania nowej przestrzeni badawczej dla historii polszczyzny. Inicj...

21,72
To ponad 25% taniej!

Słowo - działanie - kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka poświęcona stworzonej przez polskiego badacza antropologicznej koncepcji języka oraz inspiracji, jaką może ona dziś wnosić do badania kultury. Koncentrując się na sprawczym wymiarze praktyk językowych, Malinowski zapoczątkował zorientowaną pragmatycznie i antropologicznie refleksję nad językiem.

32,97
To ponad 25% taniej!

O łacinie tylko dobrze De lingua latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie

Wydawnictwo Universitas

• Jak łacina, mowa małego plemienia znad Tybru, opanowała tereny od Afryki po Skandynawię, od portugalskiego Cabo da Roca po ziemie Rzeczypospolitej? • Czy łacina na pewno jest językiem martwym? • Jak każdy z nas, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, posługuje się na co dzień językiem łacińskim? • Co wspólnego ma pr...

41,83
To ponad 8% taniej!

Krótka historia psycholingwistyki polskiej Ida Kurcz

Wydawnictwo Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN

Krótka historia psycholingwistyki polskiej to przewodnik po pracach Idy Kurcz i światowych kontekstach tych prac.

21,80
To ponad 25% taniej!

Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu Tom 1

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Przedstawiony Czytelnikowi pierwszy tom serii "Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem pięciu artykułów Moniki Gruchmanowej, które ukazywały się od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych XX wieku. Z takiej rozpiętości czasowej wynikają pewne różnice, zwłaszcza w zasadach ortograficznych i interpunkcyjnych między poszczególnymi ...

33,88
To ponad 15% taniej!

Język polski XIV wieku. Wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Mirosława Mycawka jest językoznawcą, adiunktem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesne słownictwo i frazeologię, język propagandy politycznej, regionalne odmiany polszczyzny oraz historię języka polskiego. Jest autorką ponad 80 publikacji, w tym cyklu studiów leksykalno-f...

49,27
To ponad 15% taniej!

Gramatyka języka polskiego większa Antoniego Małeckiego. na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Celem monografii jest przedstawienie poglądów Antoniego Małeckiego na wybrane zagadnienia językowe, jakie autor ten zawarł w pierwszym (i najprawdopodobniej najlepszym) ze swoich podręczników - Gramatyce języka polskiego większej (Lwów, 1863). Zadaniem pracy, w szerszej perspektywie, jest pogłębienie, choćby w niewielkim stopniu, wiedzy...

26,22
To ponad 25% taniej!

W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii

Wydawnictwo Impuls

Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin.

25,47
To ponad 25% taniej!

W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii

Wydawnictwo Impuls

Pan Profesor Wiesław Witkowski, nasz Mistrz i Nauczyciel, ukończył 85 lat. Z tej okazji przygotowałyśmy tom prac w znacznej mierze zainspirowanych działalnością naukową Pana Profesora. Większość artykułów podejmuje bowiem tematy Mu bliskie, koncentruje się wokół zagadnień historii leksykologii i leksykografii słowiańskiej (szczególnie r...

23,60
To ponad 25% taniej!

W kręgu dawnej mowy polskiej i ruskiej

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Spis treści: - Pochodzenie polskiego języka - Historia imienia władysław - Uwagi o języku Mikołaja Reja...

31,47
To ponad 25% taniej!

Jak my ongiś godali. Język mieszkańców Górnego Śląska od średniowiecza do połowy XIX wieku

Wydawnictwo Avalon

Powszechnie wiadomo, że Śląsk, w tym także Górny, jest miejscem, w którym stykały się różne kultury, tradycje, a w poszczególnych epokach także narody lub grupy etniczne. Każdy mieszkaniec Śląska wie również o jego lokalnych różnicach, o czym świadczy choćby podział na Śląsk Górny i Dolny, a ostatnio również Opolski. To każe pytać, czy ...

27,53
To ponad 25% taniej!

Słowotwórstwo czasownika w gwarze

Wydawnictwo Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Monografia Anny Fadeckiej wpisuje się w nurt badań poświęconych słowotwórstwu części mowy (tu czasownika) w gwarach. Poza bardzo bogatym materiałem egzemplifikacyjnym (ok. 4500 derywatów) monografia porządkuje dotychczasowy stan badań nad słowotwórstwem czasownika. Autorka wnikliwie analizuje różne dotychczasowe ujęcia problemu słowotwó...

26,66
To ponad 15% taniej!

Języki i społeczności w Europie wczesnonowożytnej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Peter Burke zgłębia społeczną historię języków, którymi posługiwano się w Europie w mowie bądź w piśmie od czasów wynalezienia druku aż do rewolucji francuskiej, starając się wykazać, że z językoznawczego punktu widzenia lata 1450-1789 powinno się uznać za odrębną epokę. Jednym z głównych zagadnień poruszanych w tej książce jest stosune...

28,47
To ponad 25% taniej!

Języki oswajane pismem. Alografia kipczacko-ormiańska i polsko-ormiańska w kulturze dawnej Polski

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Niejedna kultura doświadczała w jakimś momencie swych dziejów zasadniczej przemiany albo ulegała kataklizmowi politycznemu, była przenoszona, wskutek migracji jej wytwórców i użytkowników, poza obszar macierzysty, w obcy kontekst kulturowy, lub wreszcie przyjmowała na swój obszar macierzysty, w obcy kontekst kulturowy, odmiennych. Podcz...

23,60
To ponad 25% taniej!

Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817-1939. Biblioteka LingVariów tom 6

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Spis treści: Koncepcje opisu języka a gramatyki polskie do 1939 r. Zmiany zakresu opisów fleksyjnych na tle zmian w nauce o wyrazie Kształtowanie się sposobu rozumienia wyrazu Granice paradygmatów Podziały i opisy fleksyjne Bibliografia Indeks osób Summary

42,38
To ponad 15% taniej!

O myśli i mowie

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Omówione zagadnienia : w jakich warunkach rozwija się w narodzie nauka i sztuka, Lacjum a Hellada, czyli rozważania o starożytności klasycznej, historia rozkładu i upadku wolnych państw helleńskich, fragmenty monografii o Baskach, próba analizy języka meksykańskiego, zarys ogólnego typu języka.

19,47
To ponad 25% taniej!

Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

W dobie przemian społeczno-ekonomicznych, a także w dobie globalizacji języka i kultury, socjolingwistyka, ustalająca relacje między rozwarstwieniem społecznym a odmianami językowymi, stała się jedną z najważniejszych gałęzi językoznawstwa. Jest to zarazem nauka i metoda badawcza opisująca, z punktu widzenia socjologii, procesy zachodzą...

33,64
To ponad 25% taniej!

Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV - początek XVII wieku)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W kulturze piśmienniczej Słowian południowych, przede wszystkim Bułgarów, okres rozpoczynający się od schyłku XV wieku i obejmujący wieki XVI i XVII jest postrzegany często jako etap zapowiadający dobę przednarodową czasów nowożytnych. Wiąże się to w szczególności ze stopniowym zastąpieniem wielowiekowej tradycji rękopiśmiennej rozwijaj...

25,17
To ponad 20% taniej!

Język najstarszych ruskich zabytków hagiograficznych. Fonetyka Fleksja imienna i werbalna

Wydawnictwo UMCS

Zadaniem publikacji jest podjęcie próby analizy języka trzech ważnych i znaczących dla badań nad historią języka rosyjskiego staroruskich tekstów hagiograficznych zamieszczonych w Uspenskim sborniku XII-XIII w. na kartach 86-67B. Analiza dotyczy dwóch poziomów języka: fonetyki i fleksji (imiennej i werbalnej). Celem nadrzędnym, który zo...

32,97
To ponad 25% taniej!

O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech. Rozwój normy interpunkcyjnej od XVI wieku do współczesności

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Praca poświęcona jest kontrastywnemu opisowi polskiej i włoskiej normy interpunkcyjnej, stanowi porównanie dwóch norm w ujęciu diachronicznym. Ujęcie historycznojęzykowe pozwoliło zbadać wpływ włoskiej normy interpunkcyjnej na staropolskie zasady przestankowania - obowiązujące w dużej mierze jeszcze do połowy XIX wieku. Analizie poddana...

30,72
To ponad 25% taniej!

Ludy i języki starożytnej Anatolii

Wydawnictwo Dialog

Starożytna Anatolia pozostaje tradycyjnie w cieniu bardziej znanych sąsiadów - Mezopotamii, Egiptu i Grecji, nic więc dziwnego, że jej dawne ludy stanowią dla czytelnika zagadkę. Niniejsza książka opisuje owe ludy i ich dzieje, pokrótce także języki, i rzuca również nowe światło na rozmaite kwestie szczegółowe, uwzględniając aktualny st...

15,72
To ponad 25% taniej!

Język polski w Norwegii Na przykładzie badań przeprowadzonych w polskich szkołach w Oslo

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowego i leksykalnego ujmują język polski na wczesnym etapie kształtowania się dialektu polonijnego, ze względu na to, że norweskie skupisko poloni...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej