1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

155,45
To ponad 8% taniej!

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Pierwszy i jedyny na rynku praktyczny komentarz do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który pokazuje, jak efektywnie i zgodnie z prawem tworzyć instytucje kultury i nimi zarządzać oraz działać w sferze kultury Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki: * szczegółowe omówienie zasad tworzenia, prz...

139,47
To ponad 25% taniej!

Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu: reguluje m.in. działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych - zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Komentarz jest uporządkowanym i systema...

256,65
To ponad 8% taniej!

Ustawa o systemie oświaty Ustawa o systemie informacji oświatowej Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Ustawa o systemie oświaty i ustawa o systemie informacji oświatowej. Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o dwa zasadnicze akty prawne: ustawę z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); ustawę z 1...

118,65
To ponad 8% taniej!

Wzory dokumentów w instytucjach kultury z płytą CD

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników działów kadr, płac, księgowości, a także kierownika jednostki, który nadzoruje całość prac administracyjnych. Każdy wzór pisma opatrzony jest komentarzem autora, zawierającym praktyczne wskazówki i podpowiedzi do poszczególnych punktów dokumentu. Dzięki temu przygotowanie lub korekta dokument...

91,05
To ponad 8% taniej!

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz. Art. 108-120 Przepisy karne

Wydawnictwo C.H. Beck

Ochrona zabytków w rozumieniu przyjętym w obowiązującej w Polsce ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.7.2003 r. oznacza działania organów administracji publicznych podejmowane w celu: zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie ...

154,53
To ponad 8% taniej!

Karta Nauczyciela Komentarz problemowy

Wydawnictwo ODDK

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: -wymagań kwalifikacyjnych, -awansu zawodowego, -powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, -nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień, -wynagradzania i czasu ...

62,76
To ponad 8% taniej!

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Księgowi w instytucjach kultury w swojej codziennej pracy spotykają się często z koniecznością zaksięgowania i ujęcia w sprawozdaniu finansowym różnego rodzaju środków niematerialnych i prawnych. Przykładem jest chociażby strona internetowa, bez której żadna instytucja kultury nie może obecnie funkcjonować. Kolejną sprawą są ulepszenia ...

74,22
To ponad 25% taniej!

Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka przedstawia cywilnoprawne aspekty związane z udostępnianiem muzealiów w celach wystawienniczych. Autorka dokonuje analizy stosunku zobowiązaniowego, na podstawie którego muzea udostępniają swe zbiory innym podmiotom w celu ich zaprezentowania na wystawie. Omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - charakter prawny umowy użyczenia m...

62,76
To ponad 8% taniej!

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury. Rozliczaj bez błędów o korekt

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Podstawą prowadzenia działalności przez instytucje kultury jest majątek. W jego skład wchodzą zarówno wartości niematerialne i prawne, jak i rzeczowy majątek trwały w formie środków trwałych. Z książki dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo ujmować wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych, jak je wyceniać, aktualizować oraz...

118,65
To ponad 8% taniej!

Wynagrodzenia w oświacie 2013. Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy.

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja została opracowana na bazie ostatnich zmian prawnych w: •Karcie Nauczyciela •Ustawie o systemie oświaty •Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych •Ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej •Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o sto...

10,09
To ponad 8% taniej!

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Problematyka zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest stale obecna w zapytaniach, wnioskach o opinie prawne i prośbach o interpretacje przepisów. Należy zauważyć, że fundusz socjalny jest często błędnie pojmowany jako źródło dodatkowych przychodów pracowników. Uważa się, że wszyscy powinni partycypować w jego konsumowaniu.

62,76
To ponad 8% taniej!

Prawo pracy i ZUS w instytucjach kultury Świadczenia dla pracowników, czas pracy, choroby i składki

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Jednym z wielu zagadnień, które auptorzy wyjasniają w książce są 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, które przysługują za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi. ZUS niejednokrotnie dokonywał przekwalifikowania umów dotyczących wykonawstwa artystycznego z umów o dzieło na umowy zlecenia. Na skutek tego pła...

35,85
To ponad 8% taniej!

Inwestycje alternatywne Jak zarobić na inwestowaniu w dzieła sztuki, znaczki, wino, whisky i inne p

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Czy można połączyć kolekcjonowanie dzieł sztuki z inwestowaniem? Czemu lokowanie pieniędzy w obrazy, monety czy antyki jest bardzo korzystne podatkowo? Jeśli chcesz poszerzyć swój portfel inwestycyjny o tak zwane inwestycje alternatywne - ta publikacja jest dla Ciebie! Bardziej opłaca się kupować monety złote czy srebrne? Jakie nisze r...

183,05
To ponad 8% taniej!

Karta Nauczyciela z komentarzem

Wydawnictwo Infor

"Karta Nauczyciela z komentarzem" zawiera zmiany wprowadzone nowelizacją z 18 marca 2016 r. Z naszej publikacji dowiesz się wszystkiego na temat zmian, które zaczną obowiązywać od 1 września 2016 r., m.in.: • kto od 1 września będzie decydował o liczbie dodatkowych godzin w związku z likwidacją godzin karcianych? • jak speł...

10,09
To ponad 8% taniej!

Wybór dyrektora szkoły

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Publikacja poświęcona jest przepisom prawa oświatowego, dotyczącym sposobów obsadzania stanowiska dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez podmioty prawa publicznego - jednostki samorządu terytorialnego oraz organy rządowe.

9,17
To ponad 8% taniej!

Wszystko o godzinach nauczycieli

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Niniejsza publikacja ma na celu uporządkowanie wiedzy na temat godzin ponadwymiarowych, godzin doraźnych zastępstw nauczycieli oraz tzw. Godzin karcianych, czyli obowiązujących nauczycieli godzin, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt. 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela

11,01
To ponad 8% taniej!

Układy zbiorowe pracy w oświecie

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Oddajemy w Państwa ręce publikację omawiającą kwestię układów zbiorowych pracy, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych uregulowań tej materii w systemie oświaty. Pracę niniejszą kierujemy nie tylko do prezesów ogniw związkowych czy pracowników niepedagogicznych, lecz do wszystkich pracowników oświaty zainteresowanych pozyskaniem wi...

8,71
To ponad 8% taniej!

Uprawnienia oddziałów ZNP jako międzyzakładowych organizacji związkowych

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie uprawnień oddziałów ZNP jako międzyzakładowych organizacji związkowych, którym przysługują, przewidziane ustawą związkach zawodowych, uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

44,22
To ponad 25% taniej!

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych obejmuje zagadnienia planowania urlopów wypoczynkowych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, czyli w samorządowych placówkach nieferyjnych. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, nabycie prawa do urlopu oraz zasa...

44,22
To ponad 25% taniej!

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli dotyczy planowania urlopów wypoczynkowych w przedszkolach publicznych prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, nabycie prawa do urlopu oraz zasady jego udziela...

164,65
To ponad 8% taniej!

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja to dokładne i kompleksowe opracowanie wszystkich przepisów ustawy z 20.5.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013 Nr 99, poz. 611 ze zm.) Omówione w Komentarzu kwestie odnoszą się w szczególności do: zasad postępowania koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych; warunków bezpieczeństwa imp...

137,05
To ponad 8% taniej!

Vademecum dyrektora instytucji kultury

Wydawnictwo C.H. Beck

Książki z serii Vademecum to swoista "mapa drogowa" prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające jego ramy działania. Fundament pracy który wyjaśnia trudne zagadnienia na danym stanowisku. Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem instytucją kultu...

137,05
To ponad 8% taniej!

Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej

Wydawnictwo C.H. Beck

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem jednostką oświatową. Przedstawione w książce opinie specjalistów z zakresu prawa oświatowego odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów prawnych, z jakimi mają do czynienia jednostki oświatowe. Należy tu wymienić: ...

26,22
To ponad 25% taniej!

Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych

Wydawnictwo Universitas

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją w całości poświęconą problematyce prawnej ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach i w zbiorach prywatnych. Prezentowane opracowanie posiada charakter prekursorski i wypełnia swoistą lukę istniejącą dotychczas w literaturze prawniczej. Zawarta w publikacji analiza prawna instytucj...

4,57
To ponad 8% taniej!

Uprawnienia nauczycieli zwiążane z rodzicielstwem

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Z uwagi na fakt, iż przepisy Karty Nauczyciela nie mówią nic na temat ochrony stosunku pracy kobiety w ciąży, do nauczycielek ciężarnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej