1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

119,22
To ponad 25% taniej!

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezentuje kierunki wykładni jej norm oraz najbardziej aktualny przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorki zawarły w niej wiedzę wynikającą zarówno z praktycznych doświadczeń dotyczących st...

155,45
To ponad 8% taniej!

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych. Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Autorzy przedstawiają także najważniejsze poglądy doktryny oraz odwołują się do licznego orzecznictwa. ...

58,62
To ponad 15% taniej!

Ustawa o ochronie informacji niejawnych Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Wydanie 2, 2014 Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz zawiera analizę prawną instytucji oraz przepisów regulujących tę problematykę, z odwołaniem się do standardów europejskich. Jest to kompleksowe ujęcie zagadnienia ochrony informacji niejawnych. Autorka bada skuteczność systemu ochrony informacji niejawnych, a także dost...

74,22
To ponad 25% taniej!

Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania konfliktu zasad

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W monografii przedstawiono bardzo aktualny problem rozstrzygania konfliktu zasad wolności prasy i prawa do prywatności. Omówiono również kryteria, jakimi powinny kierować się sądy w jego rozstrzyganiu, w tym m.in. kryterium interesu publicznego. Zagadnienia te nie były dotąd przedmiotem całościowego opracowania w polskiej literaturze pr...

49,57
To ponad 20% taniej!

Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki w regulacjach prawa administracyjnego

Wydawnictwo Difin

Tematyka publikacji w całości skupia się na omówieniu zagadnienia dostępu do informacji publicznej jako kategorii prawnej służącej ochronie interesu prawnego jednostki. Chodzi o wyróżnienie tych elementów, które w świetle uregulowań ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wypełniają znamiona instrumentów o...

118,65
To ponad 8% taniej!

Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności

Wydawnictwo C.H. Beck

Pierwsza na rynku książka opisująca ograniczenia prawa do dostępu do informacji na gruncie prawa do prywatności. Poruszane zagadnienia odpowiadają na wiele istotnych pytań dotyczących zarówno sfery udostępniania informacji, jak również prawa do prywatności, a także rozmaitych sytuacji pozostających na styku obu tych praw. W książce pr...

74,22
To ponad 25% taniej!

Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej - przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Poruszone tematy są odzwierciedleniem praktycznych problemów sygnalizowanych w trakcie licznych szkoleń prowadzonych przez autor oraz szeroko odnoszą się do orzecznictwa s...

33,09
To ponad 8% taniej!

Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego

Wydawnictwo Silva Rerum

Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do in-formacji publicznej w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zamieszczone w nim zostały najważniejsze referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaka miała miejsce w maju 2014 r. na WPiA UMK w Toruniu, zorganizowanej przez prof. nadzw. Agnieszk...

36,72
To ponad 25% taniej!

Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka stanowi syntetyczne zestawienie najczęściej występujących w praktyce zagadnień związanych z realizacją prawa do informacji publicznej. Poruszone tematy zostały starannie wyselekcjonowane, są odzwierciedleniem problemów, które pojawiają się w trakcie prowadzonych przez autora szkoleń, i dotyczą: - zakresu podmiotowego i przedmiot...

118,65
To ponad 8% taniej!

Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji

Wydawnictwo C.H. Beck

"Vademecum ABI" to poradnik dla osób wykonujących oraz planujących pełnić obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji, którzy pragną zgłębić i usystematyzować wiedzę na temat obowiązujących zasad postępowania i wymagań stawianych przed Administratorami Bezpieczeństwa Informacji, wprowadzonych w znowelizowanej ustawie o ochronie d...

52,67
To ponad 15% taniej!

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz praktyczny

Wydawnictwo CeDeWu

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. Zawiera szczegółową analizę zagadnień prawnych związanych z: - dostępem do informacji o środowisku, - strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, - oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, - obowiązków środowiskowych r...

137,05
To ponad 8% taniej!

Dostęp do informacji publicznej

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej - zarówno prostej, złożonej jak i zasady ponownego wykorzystania informacji. Wyjaśnia jakie informacje można uznać za publiczne oraz kto i w jakim zakresie może je udostępnić lub o ich udostępnienie wystąpić. W książce omówiono również ograniczenia w d...

74,22
To ponad 25% taniej!

Zbiorowe prawo pracowników do informacji

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono wszystkie zbiorowe obowiązki informacyjne spoczywające na pracodawcy i innych podmiotach działających w jego imieniu oraz uprawnienia informacyjne przysługujące stronie pracowniczej. Zaprezentowane zostały instrumenty prawne mające na celu z jednej strony zagwarantowanie pracownikom dostępu d...

118,65
To ponad 8% taniej!

Rejestry publiczne Jawność i interoperacyjność

Wydawnictwo C.H. Beck

Monografia ukazuje regulację jawności zasobów rejestrowych i jej ograniczeń oraz możliwości racjonalnego wykorzystania interoperacyjności elektronicznych rejestrów publicznych. Uwzględniono w niej aktualne problemy wynikające z informatyzacji zasobów informacyjnych i stosowania środków komunikacji elektronicznej. Analizie poddano przep...

47,17
To ponad 20% taniej!

Dozwolony użytek utworów w mediach

Wydawnictwo Difin

Opracowanie w sposób kompleksowy prezentuje zakres dozwolonego korzystania przez media z cudzych utworów na podstawie licencji ustawowych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Analizą objęte zostały uprawnienia, które mogą mieć zastosowanie w działalności prasowej z uwzględnieniem najnowszych zmian dokonanych w te...

91,05
To ponad 8% taniej!

Jawność i jej ograniczenia Tom 5 Dostęp i wykorzystywanie

Wydawnictwo C.H. Beck

Tom V poświęcony jest dostępowi do publicznych zasobów informacyjnych oraz ich wykorzystaniu. Omówiono w nim takie kwestie jak: jawność działania administracji publicznej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej, monitorowanie jawności przez organizacje pozarządowe, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zarówno w P...

37,57
To ponad 20% taniej!

Dane osobowe w firmie. Praktyczny poradnik przedsiębiorcy

Wydawnictwo Difin

Publikacja przedstawia wyczerpująco najistotniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowane tak, aby czytelnik mógł z łatwością odnaleźć interesujące go treści. Materiał zawarty w książce adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które decydują o zbieraniu, przetwarzaniu i zabezpi...

29,22
To ponad 25% taniej!

Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwersalnych praw człowieka, szczególnie ważnym w odniesieniu do danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa. Jej standardy wyznaczają akty prawa międzynarodowego, które są później uwzględniane w krajowych unormowaniach prawnych. Podstawowy standard wyznacza obecnie przepis art, ...

91,05
To ponad 8% taniej!

Internet Ochrona wolności własności i bezpieczeństwa

Wydawnictwo C.H. Beck

Internet jest nieustannym wyzwaniem do myślenia systemowego, wydobywania ze złożonej rzeczywistości istotnych elementów. Współautorzy tej książki skupiają się na ochronie wolności, własności i bezpieczeństwa. W czterech rozdziałach: "Między wolnością informacyjną a ochroną danych w Internecie", "Informacja i informatyka w administracji"...

78,72
To ponad 25% taniej!

Media a dobra osobiste

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, stanowiącej przedmiot licznych procesów oraz orzeczeń sądowych. Ilustruje poszukiwanie kompromisu między wolnością dziennikarskiej wypowiedzi i wypełnianiem informacyjnych funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym - z jednej strony ...

74,22
To ponad 25% taniej!

Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim. Wyjątki, wyłączenia i ograniczenia

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia w sposób kompleksowy przedstawia tematykę wykorzystywania przez prasę materiałów chronionych (potencjalnie) prawem autorskim. Publikacja ma wymiar zarówno praktyczny, jak i teoretyczny, opisuje zagadnienia, które są przedmiotem najbardziej aktualnych dyskusji o kształcie prawa autorskiego, w tym o umieszczaniu treści w intern...

96,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Ustawa z dnia 27 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stanowi od dekady wiodący akt prawa informatycznego, determinujący efektywność przetwarzania danych w sektorze publicznym. Reguluje ona terminologię informatyczną, koordynację resortowych planów i projektów, standaryzację rozwiązań te...

74,22
To ponad 25% taniej!

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka jest kompleksowym studium zagadnienia obowiązków o charakterze informacyjnym w umowach dotyczących usług finansowych, w szczególności kredytu, ubezpieczenia, poręczenia oraz usług inwestycyjnych. Autor omawia przesłanki, treść oraz skutki naruszenia obowiązków informacyjnych. Wnikliwej analizie poddaje regulacje dotyczące obowią...

135,21
To ponad 8% taniej!

Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja (z suplementem elektronicznym. PGK1048e

Wydawnictwo ODDK

Przetwarzasz dane osobowe? Czy wiesz, jak chronić dane, minimalizując ryzyka związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą? Poznaj zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w firmie - przygotowane przez eksperta z reno...

91,05
To ponad 8% taniej!

Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie

Wydawnictwo C.H. Beck

Monografia stanowi novum na polskim rynku wydawniczym. Po raz pierwszy podjęto próbę zrozumienia kwestii naruszenia dóbr osobistych w przestrzeni wirtualnej, a także swoistego przesunięcia granicy swobody wypowiedzi wskutek upowszechniania Internetu. Autor szczegółowo analizuje zagadnienie zasięgu wypowiedzi internetowych oraz ich trwa...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej