1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

256,65
To ponad 8% taniej!

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1.1.2016 r. Powyższe opracowanie zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalno...

7,40
To ponad 25% taniej!

Prawo upadłościowe i naprawcze

Wydawnictwo Od.Nowa

Najnowsze wydanie broszury Prawo upadłościowe i naprawcze. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany, oczekujące na wejście w życie umieszczon...

321,05
To ponad 8% taniej!

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1.09.2015 r. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy - Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące: ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach, międzynarodowego postępowania upadłościowego, odrębnego postępo...

91,05
To ponad 8% taniej!

Skutki układu w postępowaniu upadłościowym

Wydawnictwo C.H. Beck

Opracowanie dotyczy problematyki związanej ze skutkami układu w postępowaniu upadłościowym na gruncie ustawy z 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Przeprowadzona w pracy analiza nad skutkami układu ma duże znaczenie praktyczne, przede wszystkim z tej przyczyny, że układ - wprowadzając istotne modyfikacje w treść stosunków pra...

111,97
To ponad 20% taniej!

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy

Wydawnictwo Difin

Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie skrywaną wiedzę o upadłości - praktyczne rady, rozwiązania, przestrogi. To nowe i długo oczekiwane, wszechstronne (oparte na informacjach z wielu aktów prawnych) spojrzenie oczami sędziego, radcy prawnego, syndyka, nadzorcy sądowego, pełnomocnika dłużni...

109,45
To ponad 8% taniej!

Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości

Wydawnictwo C.H. Beck

W niniejszej monografii Autor omawia szczegółowo sytuację wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi (przez które Autor rozumie hipotekę i zastaw we wszystkich jego odmianach) w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. W postępowaniu tym, postrzeganym przez Autora jako egzekucja generalna, wierzyteln...

119,22
To ponad 25% taniej!

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja zawiera ponad 250 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych i naprawczych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez nadzorcę sądowego, zarządcę i syndyka. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki orga...

149,22
To ponad 25% taniej!

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez nadzorcę i zarządcę. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania restruktu...

137,05
To ponad 8% taniej!

Postępowanie restrukturyzacyjne. Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja "Postępowanie restrukturyzacyjne. Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny" szczegółowo omawia praktyczne aspekty zastosowania przepisów ustawy z 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.). Publikacja podzielona jest zasadniczo na trzy części: Część I publikacji to prakty...

7,40
To ponad 25% taniej!

Prawo upadłościowe

Wydawnictwo Od.Nowa

Najnowsze wydanie broszury Prawo upadłościowe i naprawcze. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany, oczekujące na wejście w życie umieszczon...

13,68
To ponad 8% taniej!

Prawo upadłościowe

Wydawnictwo C.H. Beck

eria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

91,05
To ponad 8% taniej!

Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem. przygotowanym przez radcę prawnego Marcina Sarnę

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

W komentarzu do Prawa restrukturyzacyjnego wyjaśniono główne załóżenia nowych przepisów oraz omówiono wprowadzone postępowania restrukturyzacyjne. Publikacja ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i praktyczny nowe przepisy i zmiany w przepisach dotyczących Prawa upadłościowego bez konieczności sięgania do konkretnych przepisów. Jednak c...

155,45
To ponad 8% taniej!

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), która wchodzi w życie 1.1.2016 r. Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłużnikiem niewypłacalnym l...

164,65
To ponad 8% taniej!

Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami

Wydawnictwo C.H. Beck

Pisma, pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego. Opracowanie zawiera zbiór pism, pis...

119,22
To ponad 25% taniej!

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Zagadnienia praktyczne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka stanowi problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem poprzednio obowiązujących przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w odniesieniu do postępowań wszczętych albo zainicjowanych do dnia 31 grudnia 2015 r. Opracowanie systematyzuje p...

216,72
To ponad 25% taniej!

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Jej głównym celem było wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzen...

367,05
To ponad 8% taniej!

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Prawa Handlowego Tom 6

Wydawnictwo C.H. Beck

System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe wnikliwie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące nowej ustawy z 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) oraz ustawy z 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) po zmianach obowiązujących od 1.1.201...

77,25
To ponad 8% taniej!

Przewodnik po upadłości konsumenckiej - praktyczny komentarz do przepisów - wzory wniosków o upadłość. PGK1053

Wydawnictwo ODDK

Upadłość konsumencka w języku prawniczym to procedura oddłużania osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Regulują ją przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.). Z powodu zbyt rygorystycznych uregulowań prawnych przez szereg lat upadłość konsumenck...

126,72
To ponad 25% taniej!

Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących instytucji pokrzywdzenia wierzycieli fraudacyjnymi czynnościami dłużnika oraz zaskarżenia przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości. Prezentuje teoretyczne podstawy i wskazuje praktyczne aspekty ochrony interesów wierzycieli upadło...

78,72
To ponad 25% taniej!

Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Prezentowana monografia jest wyczerpującym i szczegółowym opracowaniem zagadnień związanych z uznawaniem zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, wyłaniających się na tle różnych systemów i regulacji prawnych. Punktem odniesie...

141,72
To ponad 25% taniej!

Europejskie prawo upadłościowe Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz możliwość swobodnego przepływu osób, towarów i usług w ramach unii europejskiej powoduje, że coraz częściej stosunki prawne wykraczają poza obszar prawny jednego państwa. Dotyczy to również skutków wszczęcia postępowań upadłościowych. W prawie europejskim zasadniczym aktem prawnym regu...

91,05
To ponad 8% taniej!

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja pod redakcją A. Hrycaj, P. Filipiaka, M. Geromina i B. Groele pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.0" zawiera zbiór referatów odnoszących się do najważniejszych zagadnień z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego, które zostały istotnie znowelizowane ustawą z 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej