1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Kultura, Cywilizacja, Etnografia

Kultura, Cywilizacja, Etnografia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

29,22
To ponad 25% taniej!

Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum Tom 4

Wydawnictwo Universitas

Po raz pierwszy w polskiej literaturze muzeologicznej spotykamy się z pracą, której Autor ukazuje związki między filozofią prawa i działaniami legislacyjnymi a statusem i polem działania instytucji muzealnych. Książka Mirosława Borusiewicza jest rezultatem zarówno teoretycznej refleksji, jak owocem wielu lat praktyki i działań na rzecz ...

29,22
To ponad 25% taniej!

Muzeum: fenomeny i problemy

Wydawnictwo Universitas

Żyjemy w czasach bezprecedensowej muzealizacji świata. Jest to jedno z najbardziej globalnych, a zarazem indywidulanych zjawisk początku XXI w. Muzea powstają na wszystkich kontynentach, obejmują swoimi działaniami wszystko, co powstało we wszechświecie, co stworzyła ziemska natura i wymyślił człowiek. Pojęcie "muzeum", do końca XX w. m...

25,17
To ponad 20% taniej!

Muzea w kulturze współczesnej

Wydawnictwo UMCS

"Muzea w kulturze współczesnej" to niewątpliwie bardzo ciekawa propozycja wydawnicza ze względu na jej niepoślednią wartość naukową i humanistyczną. Refleksja nad instytucją muzeum, tak bardzo zakorzenioną w naszej cywilizacji, zdaje się nabierać ważność, ponieważ zmienia się ona wraz z cywilizacją, mimo iż zdawała się stanowić ostoję t...

74,22
To ponad 25% taniej!

Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka przedstawia cywilnoprawne aspekty związane z udostępnianiem muzealiów w celach wystawienniczych. Autorka dokonuje analizy stosunku zobowiązaniowego, na podstawie którego muzea udostępniają swe zbiory innym podmiotom w celu ich zaprezentowania na wystawie. Omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - charakter prawny umowy użyczenia m...

75,62
To ponad 15% taniej!

Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne

Wydawnictwo LexisNexis

Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne jest pierwszym w Polsce opracowaniem monograficznym w całości poświęconym muzeom publicznym. Monografia przedstawia administracyjnoprawne aspekty ich funkcjonowania, w tym sposób tworzenia oraz działania muzeów publicznych, kształtowania ich relacji prawnych z użytkownikami czy realizacji p...

29,22
To ponad 25% taniej!

Raport o stanie edukacji muzealnej Suplement Część 2

Wydawnictwo Universitas

Tom pierwszy składa się z wypowiedzi pracowników muzeów w Polsce na temat edukacji muzealnej. Część pierwsza to zapis dyskusji środowiska edukatorów muzealnych, w której ogniskują się główne problemy przed jakimi w praktyce stają osoby zajmujące się edukacją muzealną. Stanowi ona efekt seminariów problemowych poświęconych muzeom i eduka...

29,22
To ponad 25% taniej!

Raport o stanie edukacji muzealnej Suplement Część 1

Wydawnictwo Universitas

Tom pierwszy składa się z wypowiedzi pracowników muzeów w Polsce na temat edukacji muzealnej. Część pierwsza to zapis dyskusji środowiska edukatorów muzealnych, w której ogniskują się główne problemy przed jakimi w praktyce stają osoby zajmujące się edukacją muzealną. Stanowi ona efekt seminariów problemowych poświęconych muzeom i eduka...

91,05
To ponad 8% taniej!

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz. Art. 108-120 Przepisy karne

Wydawnictwo C.H. Beck

Ochrona zabytków w rozumieniu przyjętym w obowiązującej w Polsce ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.7.2003 r. oznacza działania organów administracji publicznych podejmowane w celu: zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie ...

58,62
To ponad 15% taniej!

Dziedzictwo utracone - dziedzictwo odzyskane

Wydawnictwo Aspra

Oddajemy do rąk Czytelników interdyscyplinarny tom studiów poświęcony różnym aspektom działalności na rzecz przywrócenia, zachowania i ochrony polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Powstał jako efekt wielodziedzinowych badań monograficznych prowadzonych - w kraju i za granicą - przez pracowników uniwersytetów, archiwów, biblio...

63,45
To ponad 8% taniej!

Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat

Wydawnictwo WAM

Czy istnieje współczesna doktryna konserwatorska? Jak powinny kształtować się relacje między autentyzmem zabytku, a jego interpretacją dokonywaną przez konserwatorów? Na te dwa zasadnicze pytania odpowiadają teksty zebrane w książce. Autorzy swoje rozważania oparli na dorobku i doświadczeniach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakow...

37,69
To ponad 8% taniej!

Zarządzanie zasobami cyfrowymi w muzeach oceanograficznych

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wprowadzenie (Zygmunt Drążek, Karolina Muszyńska) 1. Zarządzanie komunikacją w międzynarodowym zespole projektowym (Karolina Muszyńska) 2. Multimedialne zasoby cyfrowe bałtyckich muzeów oceanograficznych (Zygmunt Drążek) 3. Dobór i adaptacja oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym dla potrzeb zarządzania zasobami cyfrowymi (Ja...

62,97
To ponad 25% taniej!

Ponowoczesne losy obrazów. Miejsce obrazów. O fotografiach muzealnych Thomasa Strutha / Fotografia między archiwum a opowieścią. Materializm Allana Sekuli

Wydawnictwo PWSFT

(Po)nowoczesne losy obrazów Cena: 55,00 PLN - Kup Teraz Autor: Krzysztof Pijarski ISBN: 978 83 87870 56 0 język: polski (Po)nowoczesne losy obrazów Publikacja Krzysztofa Pijarskiego składa się z dwóch niezależnych esejów: - Miejsce obrazów. O Fotografiach muzealnych Thomasa Strutha - Fotografia między archiwum a opowieścią. Materi...

21,81
To ponad 20% taniej!

Muzea literackie. Historia, edukacja, perspektywy

Wydawnictwo UMCS

Muzea biograficzno-literackie mają swoją specyfikę, a placówek tych, z czego należy się cieszyć, stale przybywa, toteż dobrze się stało, iż pojawia się zbiór prac rozważających związane z nimi zagadnienia. Każdy z zawartych w tym zbiorze tekstów wprowadza określone wartości, zawiera myśli i ujęcia, które pobudzają do refleksji nad przes...

53,10
To ponad 8% taniej!

Onitschówka w Tarnowie. Od podmiejskiego dworu do muzeum etnograficznego

Wydawnictwo Wilczyska

Malowniczy dworek położony wśród eklektycznej, głównie XIX wiecznej zabudowy ulicy Krakowskiej w Tarnowie do niedawna jeszcze nosił nazwę Onitschówka. Ilu Tarnowian pamięta tę nazwę? Nie była to nazwa oficjalna, stąd próżno jej szukać w urzędowych dokumentach.

61,17
To ponad 15% taniej!

Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w.) i ich konserwacja

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Książka omawia zagadnienia związane z obróbką wełnianego surowca i wytwórczością wełnianych tkanin w Gdańsku. Autorka na podstawie analiz technologicznych reliktów wełnianych tkanin wydobytych z nawarstwień średniowiecznego i nowożytnego Gdańska (stanowiska - Wyspa Spichrzów, Lastadia i ul. Panieńska 3a) opowiedziała przede wszystkim o ...

26,22
To ponad 25% taniej!

Muzea wystawy wypożyczenia. Propozycje działań Unii Europejskiej

Wydawnictwo Universitas

W czasie prezydencji Holandii Rada Europy przyjęła rezolucję 13839/40, określającą plany działania w zakresie kultury w latach 2005-2006. Na mocy tej rezolucji powołano niezależną grupę ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie dokumentu, któremu nadano tytuł: Wypożyczenia w Europie (Lending to Europe). Jest to pierwszy w historii muzeó...

31,47
To ponad 25% taniej!

Lagermuseum. Muzeum obozowe w KL Auschwitz

Wydawnictwo Universitas

Dziwne, niepojęte. (...) Sztuka w obozach współżyła ze zbrodnią i rozwinęła się wbrew logice. Bo właśnie stała się potężną siłą oporu przeciw terrorowi, ratowała więźniów przed zupełnym zezwierzęceniem, budziła wiarę w człowieka i niezniszczalność ludzkich ideałów. Grzegorz Timofiejew Lagermuseum w KL Auschwitz zajmuje miejsce niezwykł...

39,24
To ponad 15% taniej!

Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejsza publikacja jest pierwszą pozycją wydawniczą przedstawiającą mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury i stanowi rezultat obszernych badań podstawowych. Analiza funkcjonowania instytucji prawnych w zarządzaniu dziedzictwem kultury miała na celu wzbogacenie dotychczasowej wiedzy z zakresu prawa ochrony zabytków o histor...

26,22
To ponad 25% taniej!

Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych

Wydawnictwo Universitas

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją w całości poświęconą problematyce prawnej ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach i w zbiorach prywatnych. Prezentowane opracowanie posiada charakter prekursorski i wypełnia swoistą lukę istniejącą dotychczas w literaturze prawniczej. Zawarta w publikacji analiza prawna instytucj...

29,97
To ponad 25% taniej!

Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury

Wydawnictwo Aletheia

Muzeum jest nie tylko miejscem gromadzenia i ochrony dzieł sztuki, lecz również obszarem, w którym dochodzi do podstawowego dla kultury konfliktu między nostalgią czasu zapamiętanego a dynamiką popychającą nas ku przyszłości. Muzeum jest kwintesencją czasu przyszłego - tu rozgrywa się zasadnicze pytanie o kształt publicznego zarządzania...

29,97
To ponad 25% taniej!

Ochrona budownictwa drewnianego. Małopolskie realizacje skansenowskie w końcu XIX i w XX wieku

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Niniejsza praca porusza szereg zagadnień związanych z problematyką ochrony architektury i budownictwa drewnianego oraz udziału w procesie praktycznej realizacji zadań ochronnych konserwatorów zabytków i muzealników-etnografów. Ma ona w znacznej mierze charakter historyczny. W rozdziale pierwszym omawiane są zagadnienia związane z narodz...

31,47
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii. wydanie polsko - angielskie

Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Publikacja jest owocem dwuletniego projektu Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii (2009-2011), który stał się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i norweskimi przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem, a także szansą na zainicjowanie bezpo...

14,00
To ponad 25% taniej!

Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich. Historia-Idea-Prawo

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Opracowanie <i>Wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Historia - Idea - Prawo</i> stanowi jeden z rezultatów realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk projektu <i>Elektroniczna baza z historycznych zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - wirtualna galeria im. Mielżyńskich</i>. Autorzy są ...

35,84
To ponad 8% taniej!

Polski Rapperswil. 140 lat muzeów na zamku Rapperswilskim

Wydawnictwo Retro-Art.

Polskie Muzeum Narodowe powstało, dzięki staraniom Władysława Platera 25 października 1870 r. Swoją siedzibę znalazło na zamku rapperswilskim, który dzięki funduszom Platera i emigracji polskiej został wyremontowany i przystosowany na potrzeby tworzącej się instytucji. Od tego momentu dzieje Muzeum wiążą się z Rapperswilem wypełniając s...

28,47
To ponad 25% taniej!

Muzeum Libeskinda w Berlinie Żydowski kontekst architektury

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Publikacja jest kabalistyczną interpretacją struktury berlińskiego Muzeum Żydowskiego, powstałego w latach 1989-1999 na podstawie projektu Daniela Libeskinda. Konstrukcja budowli, jako założenie zestawione z kubicznych, kanciastych brył obłożonych cynkową blachą i rozmieszczone na "zygzakowatym" planie, stanowi punkt wyjścia dla złożone...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej