1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Socjologia, Społeczeństwo, Demografia, Globalizacja

Socjologia, Społeczeństwo, Demografia, Globalizacja
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

26,22
To ponad 25% taniej!

Przestrzenie globalnego kapitalizmu. W stronę teorii rozwoju nierównego geograficznie

Wydawnictwo Książka i Prasa

Przestrzenie globalnego kapitalizmu to znakomite wprowadzenie do jednej z najważniejszych współczesnych teorii globalnego kapitalizmu. Osią proponowanego przez Davida Harvey'a spojrzenia na kapitalizm jest teoria rozwoju nierównego geograficznie. Wskazując na wymiar przestrzenny akumulacji kapitału wyjaśnia ona logikę i mechanizm rozpad...

23,60
To ponad 25% taniej!

Świadomość zmian globalizacyjnych na polskiej prowincji

Wydawnictwo Scholar

Jest to empiryczne studium globalizacyjnych wpływów i wyzwań oraz radzenia sobie z nimi przez osoby młode i w średnim wieku, zamieszkujące polską prowincję. Pojęcie "prowincji" jest tu stosowane z czysto pragmatycznych względów; odrzucamy wartościujące konotacje tego terminu; dotyczy on po prostu tych wszystkich, którzy mieszkają poza m...

38,22
To ponad 15% taniej!

Trzy fale globalizacji. Rozwój, nadzieje i rozczarowania

Wydawnictwo Aspra

Analiza przemian globalizacyjnych oparta na perspektywie ekonomii rozwoju unaocznia falowy przebieg globalizacji - jej zmienną intensywność oraz okresowe nasilanie się typowych dla niej symptomów. Pozwala również na systematyzację myśli o podobieństwach i różnicach między trzecią, najbliższą współczesności falą globalizacji a przemianam...

48,27
To ponad 8% taniej!

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

Wydawnictwo Placet

Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze. Złożoność zagadnień dotyczących usług profesjonalnych wynika głównie z ich specyficznych cech, takich jak: wrażliwość na wiedzę, zaangażowanie wysoko wykwalifikowanego...

30,32
To ponad 15% taniej!

Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozważania podjęte w tomie koncentrują się na jednym z segmentów skomplikowanego procesu globalizacji dotyczącym nierówności, ich wymiarów i możliwości mierzenia. Podział dobrobytu, tak na świecie, jak i w poszczególnych państwach, nie jest równomierny, co ważniejsze, występujące dysproporcje wciąż poszerzają skalę i głębokość, a nauka ...

27,27
To ponad 25% taniej!

Wprowadzenie do problematyki globalnych

Wydawnictwo Adam Marszałek

W świecie silnych powiązań gospodarczych, generowanych przez wymianę towarów i usług oraz przepływy ludzi i kapitału, powstaje wiele problemów, które nie mogą być rozwiązane przez działania pojedynczych aktorów prywatnych. Problemy te można zasadnie nazwać problemami publicznymi: ich rozwiązanie wymaga stworzenia wspólnych ram koordynac...

74,22
To ponad 25% taniej!

Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia przedstawia kompleksową i wielopłaszczyznową analizę oraz ocenę dotychczasowego wpływu procesów globalizacyjnych na prawo karne, w tym polskie prawo karne. Zasadnicza część zagadnień zaprezentowanych w książce dotyczy procesu umiędzynarodowienia prawa karnego - w ujęciu teoretycznym i na przykładzie prawa polskiego. Szczegó...

43,97
To ponad 20% taniej!

Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki

Wydawnictwo Difin

Główną inspirację do powstania książki stanowił ósmy raport Światowego Forum Ekonomicznego pt. Global Risk 2013 opracowany na podstawie analizy 50 zagrożeń o charakterze globalnym, oparty na badaniu ponad 1 tys. ekspertów z całego globu. Ideą raportu było przybliżenie liderom sektora publicznego i prywatnego arkanów działania współczesn...

26,22
To ponad 25% taniej!

Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy ugrupowań integracyjnych

Wydawnictwo Adam Marszałek

Celem niniejszego opracowania było ukazanie związku między globalizacją oraz regionalizacją na przykładzie międzynarodowej mobilności siły roboczej w Unii Europejskiej. Fragment Podsumowania

66,72
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji

Wydawnictwo Vizja Press&IT

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania Integracja z Unią Europejską

29,22
To ponad 25% taniej!

Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic

Wydawnictwo Książka i Prasa

Współczesny kapitalizm bez granic trawi syndrom stagnacji. Globalne korporacje i oligopole stabilizują okresowo gospodarkę, lecz za cenę podporządkowania społeczeństw swym partykularnym, mikroekonomicznym interesom. Z mocą odpowiadającą ich władzy bronią status quo. Jest on odległy od optimum, które wyznaczają kryteria ogólnospołeczne i...

32,10
To ponad 15% taniej!

Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja Etniczność Władza

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca krakowskich antropologów i socjologów jest poświęcona procesom uspołeczniania miejsc, a więc owych szczególnych form, jakie ludzie nadają przestrzeni, w której żyją i działają. Autorzy podejmują polemikę z dwiema tradycjami badania społecznych procesów uspołeczniania przestrzeni. Pierwsza wiąże się z pojmowaniem miejsca jako tego...

23,60
To ponad 25% taniej!

Podziały terytorialne globalizacja a nierówności społeczne

Wydawnictwo IFiS PAN

Celem książki jest prezentacja modeli wielopoziomowych i możliwości ich wykorzystania do analizy stratyfikacji społecznej. Analiza wielopoziomowa stosowana jest w odniesieniu do zjawisk funkcjonujących na różnych poziomach rzeczywistości - gdy rozpatrywane są łącznie cechy ludzi, szkół, placówek zdrowotnych, zakładów pracy, różnych jed...

28,40
To ponad 25% taniej!

Rozwój

Wydawnictwo Sic!

Anthony Payne i Nicola Phillips w książce pt. Rozwój podejmują niezwykle ważną problematykę badań nad rozwojem, która - jak zaznaczają autorzy - jest głęboko osadzona w długiej tradycji badań społecznych. Wszak architektami strategii rozwoju są również jednostki i grupy społeczne. Oczywiście nie można rozpatrywać tego zagadnienia bez ko...

33,88
To ponad 15% taniej!

Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji. Przypadek województwa małopolskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tematem niniejszej książki jest społeczne konstruowanie regionu. Analizą objęto województwo małopolskie, stanowiące - w formie administracyjnej jednostki podziału terytorialnego państwa - swoistą "przestrzeń zadaną". W centrum zainteresowania znajdują się kwestie empirycznych warunków podmiotowości regionalnej. Przyjęta przez autora per...

8,38
To ponad 15% taniej!

Europa w epoce globalnej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Obecnie trwa "walka o Europę". Wyrażenie to ma kilka znaczeń. Chodzi o walkę o Europę w sensie starcia między różnymi wersjami tego, co reprezentuje Unia i jaką formę powinna przybrać w przyszłości. Trwa jednak także walka, w którą Europa musi się zaangażować, aby zapewnić sobie miejsce w świecie, w którym zachodzą daleko idące zmiany. ...

42,38
To ponad 15% taniej!

Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji.

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Celem książki jest opis zmian rozwojowych zachodzących w okresie adolescencji w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych. Autorki opisują teoretyczne modele rozwoju, by następnie przejść do analizy zadań rozwojowych okresu dorastania. Charakteryzują standardy młodzieży dotyczące atrakcyjności i sprawności fizycznej, kształtowan...

23,07
To ponad 25% taniej!

Prawa człowieka w perspektywie rozwoju globalnego

Wydawnictwo Adam Marszałek

W prezentowanej książce nie stawiamy sobie zadania, by udzielić odpowiedzi na wskazane wcześniej podstawowe pytania dotyczące obecnego kryzysu. Nasz zamiar jest znacznie skromniejszy. Jest nim ukazanie, przed jakimi problemami stanęła polityka gospodarcza w związku z kryzysem i jakie narzędzia mogły i/lub były stosowane dla jego zwalcza...

46,72
To ponad 15% taniej!

Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej

Wydawnictwo CeDeWu

Współczesna gospodarka światowa znajduje się w szczególnej fazie rozwoju. Z jednej strony, pojawiają się oznaki wychodzenia z jednego z najgłębszych kryzysów, jakie dotknęły kraje rozwinięte w latach 2007-2008, zaś z drugiej strony - równowaga wzrostu jest na tyle krucha, że znaczna część uczestników życia gospodarczego przewiduje możli...

56,22
To ponad 25% taniej!

Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni

Wydawnictwo Bellona

Geopolityka potęga w czasie i przestrzeni jest próbą syntezy stuletniego już dorobku geopolityki akademickiej oraz krytycznej oceny głównych koncepcji geopolityki stosowanej. Jak pisze autor, każdy kraj jest częścią większej przestrzeni i uczestnikiem procesów rozwijających się w szerszej skali. Stąd pojawia się konieczność szukania syn...

41,62
To ponad 15% taniej!

Globalizacja, kryzys i co dalej?

Wydawnictwo Poltext

Czy światowy kryzys musiał się zdarzyć? Jaką rolę odegrał w nim neoliberalizm, a jaką interwencjonizm państwowy? Czy kryzys ma charakter systemowy? Czy realizowana polityka gospodarcza była właściwa? Jak zmieni się układ sił w świecie? Czy trzeba zmienić dotychczasowe modele wzrostu? Kiedy i dlaczego zdarzy się nowy kryzys? Czy strefa e...

30,37
To ponad 20% taniej!

Globalizacja Berlina Pragi i Warszawy

Wydawnictwo Difin

W książce po raz pierwszy w literaturze przedmiotu zostały przedstawione stopnie globalizacji trzech metropolii europejskich: Berlina, Pragi i Warszawy. Zastosowana została oryginalna koncepcja teoretyczna oraz starano się również o bardziej wymierny obraz wpływów procesów globalizacyjnych poprzez zastosowanie wypracowanych wskaźników p...

36,72
To ponad 25% taniej!

Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji

Wydawnictwo Adam Marszałek

Jest to ważna, chyba pierwsza na rynku wydawniczym, pozycja charakteryzująca bardzo złożone zjawisko, odnoszące się do rynkowych zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji. [...] Autorka wykorzystała zarówno literaturę o ogólnym charakterze, jak i pozycje soecjalistyczne z zakresu podejmowanych obszarów badawczych. [....

30,68
To ponad 25% taniej!

Świat Orientu - Orient w świecie

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka Świat Orientu - Orient w świecie ukazuje fascynujące aspekty kultury, polityki i ekonomii krajów Azji i Afryki oraz ich kontaktów ze światem Zachodu oraz procesy globalne zachodzące w świecie w sposób przystępny i nowoczesny. Autorami tomu są znawcy przedmiotu, którzy dzięki dogłębnej znajomości języków i kultur, którymi się za...

22,02
To ponad 25% taniej!

Enterprise accounting and management under globalization: recent evidence from Poland and Lithuania

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

The aim of this study is to explore the impact of globalziation processes on selected areas of accounting, management and marketing in Poland and Lithuania. It offers analysis of the present situation in these countries with regard to participation in globalization processes - accelerating as a result of entry to the European Union - an...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej