1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Polityka, Dyplomacja, Terroryzm

Polityka, Dyplomacja, Terroryzm
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

45,50
To ponad 25% taniej!

Traktat o władzy

Wydawnictwo Fijorr Publishing

Jest to dzieło jednego z najwybitniejszych umysłów europejskich, francuskiego politologa i ekonomisty, Bertranda de Jouvenel. Autora wydanej przed dwoma laty "Redystrybucji". Opasłe tomisko liczy sobie 460 stron formatu B5, na których spisano dzieje władzy politycznej - od jej powstania poprzez monarchię, feudalizmy, do kapitalizmu i fa...

30,21
To ponad 20% taniej!

Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich

Wydawnictwo UMCS

Temat rozprawy dotyczy odpowiedzialności głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich. Autorka podjęła pogłębione studia w zakresie badanej problematyki i przedstawiła najważniejsze instytucje składające się na odpowiedzialność polityczną i prawną zarówno głowy państwa, jak i rządu. Książka wyróżnia się pod względem: te...

50,12
To ponad 15% taniej!

Ustawa o partiach politycznych Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Działalność partii politycznych jako dobrowolnych organizacji społecznych o określonym programie politycznym ma na celu zdobycie i sprawowanie władzy albo wywieranie na nią wpływu. Partie są nieodłącznym elementem m.in. ustroju demokratycznego, ale także systemów autorytarnych, choć wtedy ich funkcje są odmienne. Komentarz stanowi anal...

74,22
To ponad 25% taniej!

Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka stanowi zbiór opracowań na temat rozumienia i funkcjonowania współczesnej służby publicznej. Poszczególne teksty dotyczą m.in.: - modelu służby publicznej i jej zasad ogólnych, - etyki, regulacji prawnych i ich zgodności ze standardami konstytucyjnymi, - kwalifikacji funkcjonariuszy służby publicznej, specyfiki ich zatrudnienia...

50,37
To ponad 20% taniej!

Niezespolona administracja rządowa

Wydawnictwo Difin

Tematyka niezespolonej administracji rządowej należy do zagadnień ważnych i jednocześnie mało opisywanych w literaturze. Podjęcie się opracowania tematu w ramach zwartej publikacji należy ocenić pozytywnie. Praca jest interesująca i w sposób całościowy omawia problemy istotne i nie zawsze wyjaśniane w sposób wystarczający. Znane trudnoś...

33,88
To ponad 15% taniej!

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 6/2013

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów w katedrach historycznoprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktry...

91,05
To ponad 8% taniej!

Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP

Wydawnictwo C.H. Beck

Celem podjętej w książce pracy badawczej jest określenie zakresu jawności posiedzeń izb polskiego parlamentu. Problem jest o tyle złożony, że na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów Konstytucji RP jawność ta ujęta została w dwóch jej artykułach (art. 61 i art. 113) zawartych w dwóch odmiennych pod względem problematyki rozdziałach...

31,47
To ponad 25% taniej!

Geneza i historia państwa i prawa

Wydawnictwo Norbertinum

Idea powstania tej książki wynika z potrzeb dydaktycznych z zakresu zagadnień prawnych i ustrojowych. Osoby studiujące w uczelniach zawodowych (zarządzania, informatyki, gospodarki, ekonomii i in.) oprócz wiedzy specjalistycznej (zawodowej) potrzebują także minimum wiedzy z zakresu prawa i ustroju państwa. Opracowanie to wychodzi naprze...

29,90
To ponad 25% taniej!

Jak wygrać wybory samorządowe?

Wydawnictwo Słowa i Myśli

Jak wygrać wybory samorządowe? Do tej pory nikt nie pokusił się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku wyborów samorządowych jest to o tyle trudne, iż każdy region ma inne potrzeby, problemy, "rządzi się swoimi prawami". Elektoratu regionalnego nie można oceniać poprzez pryzmat kampanii parlamentarnych. Bohaterowie książk...

96,72
To ponad 25% taniej!

Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych na płaszczyźnie prawa administracyjnego. Wnikliwe i interesujące analizy prawne oraz postulaty de lege ferenda przedstawione zostały na tle bogatej i różnorodnej problematyki w odniesieniu zarówno do zagadnień ogólnych sprawied...

74,22
To ponad 25% taniej!

Rozwój regionalny instrumenty realizacji i rola samorządu województwa

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce omówiono najważniejsze instrumenty prawne niezbędne do realizacji rozwoju regionalnego, a także zagadnienia dotyczące m.in.: � - zasad nowego paradygmatu polityki regionalnej, �- zakresu samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego oraz instrumentów realizacji te...

75,97
To ponad 20% taniej!

Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian

Wydawnictwo Difin

Książka porusza aktualną problematykę bezpieczeństwa narodowego Polski. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu międzynarodowym. Publikacja opiera się na interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym podejściu do przedmiotowej problematyki, bazując na analizie aktualnego stanu bezpieczeństwa...

32,10
To ponad 15% taniej!

Transformacje konstytucyjnych systemów władzy państwowej w Europie Środkowej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pomimo że państwa Europy Środkowej od 20 lat są w sensie konstytucyjnym demokracjami tout court, nie da się powiedzieć, iż obowiązujące w nich aktualnie konstytucje i zawarte w nich rozwiązania są najlepsze w ich historii. Niestety tak nie jest, a rozwój konstytucyjny nie zawsze oznaczał postęp. W niektórych wypadkach mamy bowiem do czy...

23,97
To ponad 25% taniej!

Odpowiedzialność Skarbu Państwa związana z działalnością Służby Więziennej. Roszczenia osób pozbawionych wolności. Roszczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Monografia dotyczy odpowiedzialności Skarbu Państwa za wadliwą organizację wykonywania kary pozbawienia wolności i innych środków izolacyjnych stosowanych wobec osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także za wadliwą organizację Służby Więziennej, przyczyniającą się do powstania negatywnych konsekwencji dla fun...

26,65
To ponad 8% taniej!

E-administracja publiczna i (nie) bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Wydawnictwo WAM

Idea demokracji cyfrowej urzeczywistnia się w wielu zróżnicowanych fenomenach. Elektroniczna administracja i zagrożenia cyberprzestrzeni to tylko dwa wybrane, ale niezwykle istotne przejawy nieustannie dokonujących się zmian w wymiarze stosunków społeczno-politycznych. Elektroniczna administracja jest niewątpliwie wielką szansą demokrac...

33,57
To ponad 25% taniej!

Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego. Casus Polski

Wydawnictwo Adam Marszałek

Celem głównym publikacji było zaprezentowanie pewnego ujęcia przywództwa, od dwóch stron: zasięgu wpływu i siły wpływu. Teorie według nas mają zapanować nad chaotyczną pragmatyką polityczną dotyczącą kwestii przywództwa. Przedstawione w tej pracy koncepcje promują określone uporządkowanie bardzo trudnej materii politologicznej, jaką je...

32,26
To ponad 25% taniej!

Polska gmina 2015

Wydawnictwo Scholar

Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej lektura pozwala na lepsze zrozumienie procesów społecznych, gospodarczych i procesów polityki publicznej, zachodzących na lokalnym poziomie organizacji społeczeństwa. Autorzy koncentrują się na synchronicznym i diachronicznym porównaniu przekształceń gospodarczych i społecznych, obs...

91,05
To ponad 8% taniej!

Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Euro

Wydawnictwo C.H. Beck

Monografia porusza problematykę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa państwa w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ustanowienie granicy między władczymi uprawnieniami państwa a gwarancjami ochrony praw jednostki, zwłaszcza w sytuacjach szczególnego zagrożenia należy do najtrudn...

15,72
To ponad 25% taniej!

Studia Regionalne i Lokalne 4/2015

Wydawnictwo Scholar

W numerze [Contents] Marek W. Kozak: Polityka spójności 2014-2020: rewolucja, reforma czy utrzymanie status quo? [Cohesion policy 2014-2020: Revolution, reform or maintaining the status quo?], doi: 10.7366/1509499546201, s. 5-24; Marcin Wiśniewski, Natalia Łukaszewska: Wpływ wybranych aspektów po...

109,62
To ponad 15% taniej!

Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo LexisNexis

Niniejsza monografia jest kompleksowym, a zarazem bardzo szczegółowym opracowaniem dotyczącym władczych administracyjnoprawnych sposobów wypowiadania się jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są: referendum lokalne, wybory samorządowe, a także uchwały i zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego. Jest najbardziej aktualnym opra...

36,77
To ponad 20% taniej!

Wideokomunikowanie polityczne w internecie. Youtube i polskie partie polityczne w latach 2011-2014

Wydawnictwo Difin

Publikacja dotyczy wykorzystania wiodącego na świecie portalu wideo w komunikacji politycznej. Książka systematyzuje dotychczasową wiedzę na temat działań największych polskich partii politycznych w zakresie emisji treści audiowizualnych w internecie. Zawiera obszerne badanie dotyczące efektywności prowadzenia przez partie parlamentarne...

41,37
To ponad 8% taniej!

Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli. Badania empiryczne. Studia nad orzecznictwem

Wydawnictwo Wydawnictwa Drugie

Celem publikacji jest rzucenie światła na praktyczną skuteczność aktualnie obowiązujących instytucji prawnych oraz procedur służących uzyskaniu odszkodowania za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej. Zaprezentowane zostały efekty badań prowadzonych przez autorów przy istotnym zaangażowaniu grupy współpracowników Fundacji "Lab...

29,90
To ponad 25% taniej!

Drzewo kampanii wyborczej. czyli jak wygrać wybory

Wydawnictwo GWP

Nowoczesny i praktyczny przewodnik, z którego dowiesz się, jak: przygotować strategię swojej kampanii wyborczej (m.in. wyznaczać cele, określać grupy docelowe i formułować przekaz); prowadzić kampanię bezpośrednią; przygotować atrakcyjne i praktyczne materiały wyborcze; radzić sobie podczas wystąpień publicznych; współpracować z mediami...

42,38
To ponad 15% taniej!

Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym.

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Wybór tekstów znanych autorek i autorów z dziedziny interdyscyplinarnych gender studies, z mistrzynią światowego feminizmu Judith Buttler na czele. Antologia składa się z 4 części zorganizowanych wokół kwestii obywatelstwa, podmiotowości/tożsamości, wielokulturowości oraz etyki Poszczególne części ściśle do siebie nawiązują, tworząc il...

74,22
To ponad 25% taniej!

Oświata jako zadanie publiczne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracji rządowej) i samorządu terytorialnego w zakresie bezpośredniej realizacji zadań oświatowych, skupiono się także na ich regulacyjnym wpływie na podmioty niepubliczne równolegle realizujące te zadania. Oświatę zaprezentowano w kompleksowy sposób, w kontekście rozważań dotyczących r...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej