1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Mechanika techniczna, Budownictwo, Materiałoznawstwo, Metrologia

Mechanika techniczna, Budownictwo, Materiałoznawstwo, Metrologia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

33,04
To ponad 25% taniej!

Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne na przestrzeni ostatnich lat stały się jednym z najbardziej "gorących" tematów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pojawiają się dziesiątki artykułów i opracowań na ten temat oraz organizowane są liczne konferencje, na których termin ten odmieniany jest przez wszystkie przypadki. Z jednej strony mo...

33,88
To ponad 15% taniej!

Energetyka jądrowa. wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Energia jądrowa ma wiele zalet, między innymi poprawia dywersyfikację źródeł energii i ogranicza zależność od nieodnawialnych surowców energetycznych (zwłaszcza paliw kopalnych), a także zmniejsza uciążliwość produkcji energii elektrycznej dla środowiska. Energia jądrowa stanowi niskoemisyjną alternatywę dla węglowodorów jest zasadniczy...

41,22
To ponad 25% taniej!

Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym

Wydawnictwo WNT

W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane jest oddziaływanie elektrowni i farm wiatrowych na system elektroenergetyczny, wskazane są możliwości oraz konieczność sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych, jakie w systema...

29,97
To ponad 25% taniej!

Procesy reologiczne przewodowych stopów Al-Mg-Si w ujęciu fenomenologicznym

Wydawnictwo Impuls

Tematyka pracy lokuje się w obszarze elektroenergetyki napowietrznej. Jednym z podstawowych problemów eksploatacyjnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych są trwałe przyrosty długości przewodu będące skutkiem pełzania. Procesy pełzania i relaksacji naprężeń w przewodach zachodzą w warunkach zmiennej temperatury i naprężenia, ...

50,97
To ponad 25% taniej!

Z prądem rzeki

Wydawnictwo Rambler

Rzadko można spotkać tak klarowny wykład, dlaczego sprawy energii nie da się oddzielić od problemu wody i dlaczego jest to jeden z najbardziej newralgicznych styków we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Pierwsze skojarzenie: energia z elektrowni wodnych - dzisiaj 19% swiatowej produkcji energii elektrycznej, ale za 20 lat bedzie...

53,33
To ponad 8% taniej!

Regulacja rynku energii elektrycznej w Polsce ex ante czy ex post

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulacja w ekonomii jest rodzajem instrumentu, za pomocą którego władze państwowe prowadzą politykę gospodarczą w odniesieniu do określonego sektora czy sektorów gospodarki, mającą na celu wymuszenie na podmiotach gospodarczych pożądanych zachowań rynkowych oraz kontroli tych zachowań i przestrzegania zasad, reguł i norm im narzuconych...

118,65
To ponad 8% taniej!

Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej

Wydawnictwo C.H. Beck

W książce przedstawiono analizę sytuacji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej, osadzoną w uwarunkowaniach umów zawieranych z odbiorcami energii i z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi (np. operatorami systemu przesyłowego bądź dystrybucyjnego) oraz w uwarunkowaniach i...

74,22
To ponad 25% taniej!

Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka szczegółowo omawia zagadnienie umowy sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, odpowiadając na pytania dotyczące m.in. - poprawnej konstrukcji umowy sprzedaży ciepła oraz postanowień, których należy unikać, - trybu zmiany i rozwiązania umowy oraz zagadnień karnych z tym związanych, - procedury i formy zawarcia umowy kompleksowej,...

186,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest komentarzem obejmującym wszystkie dziedziny (branże) energetyki odnawialnej oraz odnoszącym się kompleksowo do nowych mechanizmów oraz instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu oraz ciepła w instalacjach OZE, w tym ...

26,22
To ponad 25% taniej!

Wskaźniki wyprzedzające konsumpcji energii elektrycznej w Polsce

Wydawnictwo Adam Marszałek

Zasadnicze badania, których wyniki są przedstawione w książce, dotyczą określenia oraz zmierzenia związków pomiędzy wahaniami aktywności gospodarczej a zmianami konsumpcji energii elektrycznej. Istotne i nowatorskie podejście analityczne polega na identyfikacji wskaźników koniunkturalnych wyprzedzających zapotrzebowanie na energię elekt...

23,97
To ponad 25% taniej!

Prawne aspekty produkcji i wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

W pracy poruszono problematykę pozyskiwania oraz wykorzystania na cele energetyczne biomasy stałej i biogazu z materii pochodzenia rolniczego w świetle obowiązujących (jak projektowanych) krajowych i unijnych regulacji prawnych. Opracowanie zawiera elementy prawnoporównawcze - oprócz polskiego uwzględnione zostało prawodawstwo niemiecki...

50,12
To ponad 15% taniej!

Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej

Wydawnictwo CeDeWu

Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odnawialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, metodach pomiaru. Czytelnik może zapoznać się ze szczegółowo opisanymi, wybranymi rodzajami projektów inwestyc...

25,17
To ponad 25% taniej!

Regulacyjny wymiar liberalizacji. Wnioski dla sektora ciepłownictwa systemowego

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Problematyka regulacji sektorów sieciowych stanowi już od lat przedmiot bardzo szeroko zakrojonych badań teoretycznych oraz empirycznych, czego wyrazem jest już ogromny dorobek w zachodniej literaturze ekonomicznej. Odczuwa się brak szerszego spojrzenia na proces ewolucji myśli ekonomicznej i praktyki regulacyjnej, jeśli chodzi o podejś...

38,37
To ponad 20% taniej!

Regionalna integracja elektroenergetyki

Wydawnictwo Difin

Książka poświęcona jest analizie ekonomicznych przesłanek regionalnej, zwłaszcza międzynarodowej, integracji sieci elektroenergetycznych i przedstawieniu wynikających z niej korzyści. Te korzyści to spadek zapotrzebowania na nowe moce wytwórcze, zniwelowanie wad poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, poprawienie fu...

146,25
To ponad 8% taniej!

Regulacja. innowacja w sektorze energetycznym

Wydawnictwo C.H. Beck

Niniejsza publikacja jest monografią traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznego, a zawarte w niej ustalenia i wnioski mają istotne znaczenie tak dla teorii, jak i praktyki. Autorami są wybitni specjaliści z zakresu prawa energetycznego reprezentujący ośrodki akademickie, organy administracji rządowej i sekt...

183,05
To ponad 8% taniej!

Prawo energetyczne Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie zagadnień uregulowanych przez Prawo energetyczne, m.in.: zasad kształtowania polityki energetycznej państwa, zasad i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, działalności przedsiębiorstw energetycznych, kompetencji i zasad działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przepisów o ...

22,47
To ponad 25% taniej!

Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Opracowanie zawiera próbę oceny wdrożenia przez polskiego prawodawcę zaleceń wynikających z Dyrektyw Parlamentu Europejskiego z 2009 roku. Szczególną uwagę zwrócono na wybrane zagadnienia, które mogą potencjalnie stanowić przeszkody w rozwoju sektora, a tym samym w osiągnięciu stanu bezpieczeństwa energetycznego. Zaliczono do nich pozyc...

36,77
To ponad 20% taniej!

Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku

Wydawnictwo Difin

Książka zawiera analizę stanu i perspektyw wykorzystania źródeł energii oraz rosnącego jej zapotrzebowania na bezpieczeństwo energetyczne państw, ewolucję sytuacji na światowych rynkach surowców energetycznych oraz powiązań politycznych i globalnych zależności surowcowych, a także implikacji geoekonomicznych ewentualnego niedoboru źróde...

50,20
To ponad 8% taniej!

Praktyczna nauka zawodu Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych E.7 Technik elektryk elektryk elektromechanik. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo WSiP

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki zawodów technik elektryk, elektryk i elektromechanik w zakresie kwalifikacji E.7 (Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych). Została opracowana z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni maszyn oraz maszyn i urządzeń elektrycznych. Składa się przede wszystkim z ...

47,16
To ponad 20% taniej!

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Wydawnictwo Difin

Książkę napisana została dla menedżerów, członków zarządu najwyższego szczebla firm energetycznych, pracowników agencji państwowych lub regulacyjnych, finansistów, marketingowców, pozostałego personelu nietechnicznego i technicznego, a także profesorów, młodej kadry naukowej i studentów wyższych szkół ekonomicznych, zarządzania i techni...

84,12
To ponad 15% taniej!

Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu

Wydawnictwo LexisNexis

Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu to publikacja, w której omówiono zagadnienia związane ze statusem prawnym tzw. urządzeń przesyłowych oraz korzystaniem z nieruchomości gruntowych w celach przesyłowych. Autor przedstawił ewolucję poglądów doktryny i judykatury dotyczących ustalania własności urządzeń przesyłowych oraz akt...

36,72
To ponad 25% taniej!

Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

Wydawnictwo Adam Marszałek

W monografii zostały uwzględnione akty normatywne zarówno rangi ustawowej, jak i wykonawcze, wskazane orzeczenia sądowe, jak również organów regulacyjnych. W pracy autor wykorzystał wyniki badań prowadzonych w analizowanych płaszczyznach oraz uwzględnił poglądy przedstawicieli nauk prawnych i administracyjnych. Istotne znaczenie odgrywa...

29,37
To ponad 25% taniej!

Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski

Wydawnictwo Adam Marszałek

Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Z tego względu inwestycja została uznana przez Rząd za strategiczn...

47,14
To ponad 25% taniej!

Wspólny rynek gazu Unii Europejskiej

Wydawnictwo Rambler

Monografia jest ciekawym, interdyscyplinarnym "zdjęciem" aktualnego stanu rozwoju rynku gazu w Unii Europejskiej. Autorzy przyjęli złożoną perpsektywę badawczą, obejmującą podejście politologiczne, prawne i ekonomiczne. Dzięki takiemu podejściu czytelnik uzyskuje interesujący i bogaty obraz omawianej problematyki, obejmujący zarówno kwe...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej