1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Pedagogika, Oświata i szkolnictwo

Pedagogika, Oświata i szkolnictwo
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

41,62
To ponad 15% taniej!

Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne

Wydawnictwo Aspra

Praca wpisuje się w polską dyskusję nad efektywnością procesu resocjalizacji skazanych. Dyskusję pełną emocji, oczekiwań społecznych i diametralnie różnych ocen. Autor - oficer, wychowawca służby penitencjarnej - przedstawia nam autorską ocenę efektywności procesu resocjalizacyjnego i readaptacyjnego, w jego szczególnie ważnej formie - ...

14,14
To ponad 25% taniej!

The aim and sense of the prisoners? life in aspect of penal rehabilitation

Wydawnictwo Impuls

There are constantly reappearing questions about the point of institutional rehabilitation, during which, instead of changes in personality, there is a developing personality degradation of the nature and life of the isolated person. Seeking ways that allow for an effective, broadly understood, rehabilitation became to us a stimulus t...

36,77
To ponad 20% taniej!

Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa

Wydawnictwo Difin

Praca jest zorganizowaną i aktywną reakcją naukowców i praktyków na nowe rodzaje zagrożeń publicznych. Poruszane są w niej zagadnienia, które współcześnie kształtują polską politykę bezpieczeństwa. Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które pragną w jak najszerszy sposób poznać zagadnienia związane z kwestią współczesnych pr...

31,47
To ponad 25% taniej!

Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych

Wydawnictwo Impuls

Książka dotyczy problematyki rodzinnej osób osadzonych w zakładach karnych w Polsce. Sytuacja rodziny polskiej na przełomie wieków może być analizowana również w aspekcie rzeczywistości przestępczej. W książce starano się przedstawić niektóre problemy, jakie wiążą się z funkcjonowaniem rodziny pochodzenia osób aktywnych przestępczo, odn...

51,97
To ponad 20% taniej!

Zmiana w polskim systemie penitencjarnym. Ograniczenia i możliwości

Wydawnictwo Difin

Przedstawione w książce badania ukazują, w jaki to sposób organizacja i struktura systemu więziennego ułatwia hamowanie innowacji pedagogicznych. Przykładem takiej przerwanej innowacji był teoretycznie uzasadniony i praktycznie sprawdzony w Europie i Ameryce taki sposób oceniania więźniów, który mobilizuje ich do wszechstronnej prospołe...

25,38
To ponad 15% taniej!

Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny.

Wydawnictwo Poltext

O prawie w stosunku do młodzieży pisze sędzia Anna Maria Wesołowska, znana m.in. z programu TVN "Sędzia Anna Maria Wesołowska". Książka składa się z krótkich i przystępnie napisanych felietonów. Każdy z nich zawiera konkretne i zwięzłe omówienie wybranej sprawy sądowej, dotyczącej konfliktu młodego człowieka z prawem, w której orzekała...

51,97
To ponad 20% taniej!

Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich w Polsce

Wydawnictwo Difin

Istotą publikacji jest analiza systemu wymierzania i wykonywania kary pozbawienia wolności wobec nieletnich na gruncie prawa polskiego. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na następujące pytania: - Jaki jest obecnie stan oraz charakter przestępczości nieletnich; - Jaką rolę w systemie środków oddziaływania na nieletnich odgrywa kara p...

33,72
To ponad 25% taniej!

Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu niniejsza książka poświęco...

28,47
To ponad 25% taniej!

Studia edukacyjne 38/2016

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

"Studia Edukacyjne" to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teor...

28,47
To ponad 25% taniej!

Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych

Wydawnictwo Impuls

Autorka podjęła udaną próbę analizy zasobów osobistych i społecznych znaczących w procesie oddziaływań penitencjarnych. Jest to [...] książka wpisująca się w naukowy dyskurs o działaniach resocjalizacyjnych, jego różnych obszarach i płaszczyznach, które systematycznie potrzebują uaktualnień oraz rzetelnego spojrzenia badawczego. [...] P...

29,37
To ponad 25% taniej!

Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego

Wydawnictwo Adam Marszałek

Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszej publikacji są sytuacja życiowa osób objętych dozorem kuratora sądowego oraz poznanie wpływu środowiska rodzinnego na ich obecne położenie. Okoliczności związane z popełnieniem przez nich przestępstwa, a także z ich codziennym funkcjonowaniem pozwalają na sformułowanie pytań na temat roli i zna...

37,47
To ponad 25% taniej!

Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna

Wydawnictwo Impuls

Książka powstała w gronie specjalistów podejmujących m.in. problemy resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych i ma na celu przybliżenie sytuacji społecznej osób zmarginalizowanych i wykluczonych, którzy nie mają podstawowych kwalifikacji i umiejętności, ani wiary oraz zwyczajnej zaradności potrzebnych w podejmowaniu codziennych ...

41,62
To ponad 15% taniej!

Patologiczne zachowania więźniów. w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej

Wydawnictwo Aspra

"W rozprawie autor przedstawił trzy główne obszary zjawiskowe (możliwe do dostrzeżenia) więziennej patologii (zachowań skazanych): podkultura więzienna (drugie życie); agresja i przemoc; narkomania wśród więźniów. W swych badaniach autor wskazuje, iż ze względu na totalitarną cechę więzienia wszyscy skazani są przymuszani do funkcjonowa...

37,46
To ponad 15% taniej!

Predyktory ?kariery? przestępczej młodocianych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autorka pracy stworzyła koncepcję badań dotyczącą kierunku badawczego, który koncentruje się wokół zasadniczego przedmiotu zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej jako interdyscyplinarnej dziedziny pedagogiki specjalnej i pedagogiki ogólnej. Jest to nurt badawczy nawiązujący do analizowania, definiowania, identyfikowania i interpreto...

47,17
To ponad 20% taniej!

Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów

Wydawnictwo Difin

W opracowaniu dokonano analizy polskiego systemu penitencjarnego w kontekście kosztów związanych z realizacją jego zadań - porównano wybrane systemy penitencjarne oraz zaproponowano rozwiązania racjonalizujące koszty polskiego systemu penitencjarnego. Dokonano charakterystyki kar izolacyjnych i nieizolacyjnych ze wskazaniem na ich konse...

33,88
To ponad 15% taniej!

Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Książka Barbary Ostafińskiej-Molik stanowi próbę egzemplifikacji teoretycznej, empirycznej i aplikacyjnej słabo eksplorowanego na gruncie polskiej pedagogiki mechanizmu autopercepcji (rozumianej wieloaspektowo) jako korelatu funkcjonowania psychospołecznego młodzieży w wieku gimnazjalnym (średniej adolescencji). Jest to mechanizm niezw...

28,53
To ponad 20% taniej!

Uwarunkowania gotowości nieletnich do zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej

Wydawnictwo UMCS

Publikacja wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie. Rozprawa wzbogaca nie tylko literaturę z zakresu psychologii i pedagogiki, lecz również wiktymologii oraz kryminologii. Podejmuje ważny temat zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej. Działania restytucyjne nieletnich mają być pomocne w korygowaniu własnego post...

25,24
To ponad 25% taniej!

Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego

Wydawnictwo Norbertinum

Syntetyczne i wszechstronne studium podstawowej metody pracy kuratorów sądowych z nieletnimi przestępcami. Prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Autorki wśród grupy kuratorów w latach 1996-1998, umieszczone w kontekście najnowszych polskich i zagranicznych prac dotyczących tej problematyki. Traktuje m. in. o warunkach pracy kurator...

26,07
To ponad 25% taniej!

Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej

Wydawnictwo Impuls

Książka jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku na temat zjawiska sponsoringu jako formy prostytucji dokonującego się m.in. w środowisku studenckim. Głównym celem książki jest zaprezentowanie przeprowadzonych badań, które potraktowane są dwukierunkowo. Z jednej strony przedstawia motywy i postawy kobiet decydujących się na sponsori...

28,47
To ponad 25% taniej!

Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet

Wydawnictwo Impuls

Zagadnienie należy do drażliwych kwestii społecznych, ale nadal skąpo wyjaśnionych w czasach współczesnych w Polsce. Pojawiły się np. nowe okoliczności co do form i motywów uprawiania tego procederu przez polskie dziewczęta i kobiety (sponsoring). (...) Dane na temat procederu prostytucji kobiet polskich zostały uzyskane poprzez wywiad ...

19,66
To ponad 25% taniej!

Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Jak pomóc rodzinie i dziecku

Wydawnictwo Żak Wydawnictwo Akademickie

Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych Rola rodziców Zachowania agresywne Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo Terapia zaburzeń emocjonalnych

47,97
To ponad 20% taniej!

Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Wydawnictwo Difin

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Janusza Mastalskiego: Jest to ciekawe kompendium wiedzy dotyczącej zjawiska niedostosowania społecznego uczniów. Książka wpisuje się w nurt dyskusji nad sposobami pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie. Tekst ma przede wszystkim charakter diagnostyczny, dzięki czemu wzrasta jej znaczenie, bowiem może by...

28,53
To ponad 20% taniej!

Uwarunkowania gotowości nieletnich do zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej

Wydawnictwo UMCS

Publikacja wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie. Rozprawa wzbogaca nie tylko literaturę z zakresu psychologii i pedagogiki, lecz również wiktymologii oraz kryminologii. Podejmuje ważny temat zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej. Działania restytucyjne nieletnich mają być pomocne w korygowaniu własnego post...

22,32
To ponad 25% taniej!

Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn. odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych

Wydawnictwo Impuls

Dagmaria Maria Boruc, powołując się na cele resocjalizacyjne, formułowane w działalności penitencjarnej wobec osób skazanych, stara się uzasadnić poszukiwania nowych psychologicznych wyznaczników czy korelatów zachowań przestępczych - jako poszerzających wiedzę o rodzaju zmian, które powinny zachodzić w rezultacie oddziaływań resocjaliz...

51,97
To ponad 20% taniej!

Oblicza patologii zawodowych i społecznych

Wydawnictwo Difin

Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabrakną...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej