1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia Starożytna

Historia Starożytna
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

43,28
To ponad 25% taniej!

Historia starożytnych Greków Tom 2

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Synteza epoki klasycznej, od końca wojen perskich po śmierć Filipa II. Były to czasy ważne, decydujące o kształcie cywilizacji greckiej, która w istotny sposób wpłynęła na to, co nazywamy cywilizacją zachodnią.

20,22
To ponad 25% taniej!

POLIS Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

W prezentowanej książce znajdujemy zarys charakterystyki polis, z uwzględnieniem wyników badań i publikacji Copenhagen Polis Centre. Autor analizuje główne cechy polis, stanowiącej fundament całej cywilizacji greckiej. Umieszcza grecką polis w szerokim kontekście "City-State Cultures", znanych z innych epok i z innych części świata; szu...

9,42
To ponad 25% taniej!

Antyczna Hellada. Szkice z dziejów starożytnych Greków

Wydawnictwo Mada

Jest to moja dwudziesta książka poświęcona dziejom starożytnym. Poza podręcznikami gimnazjalnymi i licealnymi opublikowałem m.in.: Ateny Peryklesa, Maraton, Wojnę peloponeską, Spartę w V-IV w.p.n.e. oraz Aleksandra Wielkiego. Od lat prowadzę poświęcone antykowi wykłady i różne inne zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Niezwykłe zainter...

31,47
To ponad 25% taniej!

Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego

Wydawnictwo DiG

Rozdziały: *Grecy w okresie przemian. Od wieków Ciemnych do cudu greckiego. *Kryzys i rozwój. Grecy od wieku VII do wojen perskich. *Świat grecki u szczytu świetności. *Zamęt w Helladzie. Grecy w obliczu potęgi Macedonii. Książka ta nie jest podręcznikiem. Powstała jako efekt wieloletnich badań autora nad problematyką historii Greków ok...

26,52
To ponad 25% taniej!

Hellada na przełomie

Wydawnictwo Werset

Hellada na przełomie jest już trzecią pozycją w cyklu wznowień książek Stanisława Łosia. Wydawnictwo "Werset" wydało dotychczas: Sylwetki rzymskie w roku 2007 oraz Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym w roku 2009. Wymienione trzy dzieła łączy tematyka antyczna oraz osoba Autora. Wiele je jednak dzieli. Przede wszys...

33,88
To ponad 15% taniej!

Prace Herkulesa - człowiek wobec wyzwań prób i przeciwności

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Herkules może być uważany za symbol człowieka zmagającego się z trudnościami i przeszkodami, których pokonanie wymaga od niego siły, sprytu, determinacji i odporności. Zmaganie się z różnego rodzaju przeciwnościami (zewnętrznymi i wewnętrznymi) literatura i sztuka uczyniła jednym z najważniejszych tematów, licznie obecnych w kulturze na...

48,73
To ponad 8% taniej!

Powstanie polityczności u Greków

Wydawnictwo Teologia Polityczna

Christian Meier w swojej książce dowodzi, że problem "polityczności", tak często we współczesnym świecie krytycznie traktowany i spychany na obrzeża życia wspólnotowego, nie stracił swojej aktualności oraz ważności i pilnie domaga się w świetle greckiego dziedzictwa ponownego rozpatrzenia i sformułowania. Prof. Maria Dzielska

48,73
To ponad 8% taniej!

Powstanie polityczności u Greków

Wydawnictwo Teologia Polityczna

Christian Meier w swojej książce dowodzi, że problem "polityczności", tak często we współczesnym świecie krytycznie traktowany i spychany na obrzeża życia wspólnotowego, nie stracił swojej aktualności oraz ważności i pilnie domaga się w świetle greckiego dziedzictwa ponownego rozpatrzenia i sformułowania. Prof. Maria Dzielska

31,47
To ponad 25% taniej!

Pismo tekst literatura Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europe

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Respektując przyjęty podział historii starożytnej Grecji na okresy: archaiczny, klasyczny i hellenistyczny, [autor] w każdym z nich skupia uwagę na wybranych przypadkach, które jego zdaniem najwyraziściej, a niekiedy w sposób skrajny, reprezentują proces "upiśmienniania" społeczeństwa greckiego. Autor ze swobodą posługuje się ustaleniam...

23,49
To ponad 20% taniej!

Myśl Sokratesa na tle wcześniejszych koncepcji uprawiania filozofii

Wydawnictwo UMCS

W pierwszej książce poświęconej Sokratesowi ("The Socratic Philosophy under the Sign of a Daimonion", Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2009) Autor próbował określić podstawy młodzieńczej filozofii Ateńczyka. Była to filozofia uprawiana w okresie poprzedzającym zapoznanie się z przemyśleniami innych filozofów. W niniejszej książce Waldemar Pyck...

32,27
To ponad 15% taniej!

Mit Dionizosa w poezji greckiej od Homera do Eurypidesa

Wydawnictwo Homini

Autor łączy znakomite przygotowanie teoretyczne ze zdroworozsądkowym dystansem i samodzielnym myśleniem. Nawet, jeśli niektóre z jego przemyśleń mogą się wydać kontrowersyjne, sam fakt, że udało mu się znaleźć luki lub niekonsekwencje w popularnych w nauce koncepcjach, budzi szacunek i prowokuje do dyskusji. W ten choćby sposób wpisuje ...

23,77
To ponad 15% taniej!

Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Tekstualizacja doświadczenia to próba syntetycznego opisu procesów, które doprowadziły do powstania "tekstowego obrazu świata" charakterystycznego dla kultury europejskiej. Analizując teksty Arystotelesa, Archimedesa, Ksenofonta i innych pisarzy starożytnych, autor tej książki chce wykazać, że średniowieczna, nowożytna i współczesna "ku...

33,88
To ponad 15% taniej!

Komedia grecka. Od Epicharma do Menandra.

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Uwzględniająca najnowszy stan wiedzy książka poznańskich filologów prezentuje w obszernym wyborze zachowaną fragmentarycznie (od jednowersowych cytatów po urywki liczące ponad setkę linii) twórczość autorów komedii doryckiej, starej, średniej i nowej. Poprzedzone monograficznym wstępem, opatrzone wprowadzeniami i wieloaspektowym koment...

91,88
To ponad 25% taniej!

Imperium grecko-rzymskie

Wydawnictwo Marek Derewiecki

Imperium zwane rzymskim było w istocie grecko-rzymskie. Po pierwsze ze względu na język. W zachodniej części imperium mową potoczną była łacina lecz we wschodniej - greka. Po drugie, rzymska kultura materialna i obyczajowa wyrosła z asymilacji kultury helleńskiej. Po trzecie, samo imperium było syntezą rzymskiej władzy i cywilizacji gre...

29,42
To ponad 15% taniej!

Granice wolności w starożytnej myśli greckiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niniejszy zbiór tekstów jest owocem studencko-doktoranckiej konferencji "Granice wolności w starożytnej myśli greckiej, rzymskiej i judaistycznej" zorganizowanej w dniach 18-19 czerwca 2012 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja poświęcona problemowi wolności była w zamierzeniu próbą przybliżenia dawnych ...

51,72
To ponad 25% taniej!

Antropologia antyku greckiego. zagadnienia i wybór tekstów

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

W książce znajdzie Czytelnik teksty historyków starożytności i filologów klasycznych, które łączy przekonanie, że współczesne badanie kultury starożytnej Grecji nie może poprzestawać na filologicznej analizie dzieł literackich lub historycznej rekonstrukcji instytucji, lecz powinno dążyć do zrozumienia całości zachowań i wyobrażeń człow...

24,38
To ponad 25% taniej!

Przedmowa do Platona

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka jest analizą poglądów Platona na sztukę poetycką. Autor uważa, że krytyka Platona dotyczyła przede wszystkim archaicznej greckiej poezji epickiej, reprezentowanej przez eposy homerowe, które przekazywane z pokolenia na pokolenie w możliwie trwałej i niezmiennej postaci, powodowały swoisty bezruch umysłowy. Wskazuje także na Plat...

26,22
To ponad 25% taniej!

Armia spartańska

Wydawnictwo Napoleon V

Podczas jednej z przedłużających się kampanii przeciwko Tebom w latach 70-tych IV w. p.n.e., sprzymierzeńcy stracili ochotę do dalszej służby pod rozkazami Lacedemończyków, ponieważ podczas gdy sami wysłali na wojnę licznych żołnierzy, Sparta wystawiła zaledwie garstkę. Król Sparty, Agesilaos, rozkazał więc, by Lacedemończycy i sprzymie...

29,97
To ponad 25% taniej!

Pedagogika sokratejska

Wydawnictwo Impuls

Niniejsza książka jest w pierwszym rzędzie pracą o mądrości Sokratesa, a niewątpliwie także o "mądrości wychowawczej", a dopiero później jego "pedagogice", w której się ona objawiała, a którą utrwalili dla potomnych jego uczniowie. Niniejsza książka stawia sobie następujące cele: - zapoznanie z sokratejską nauką prowadzenia człowiek...

35,97
To ponad 25% taniej!

Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia

Wydawnictwo Aletheia

Odkrycie ducha - to do dziś "kultowe" dzieło europejskiej humanistyki, choć jego autor napisał je w połowie XX wieku.

38,97
To ponad 25% taniej!

Nea Paphos VI. Pottery Stamps from Nea Paphos Excavations in 1990-2006

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja stanowi kontynuację studiów prof. Zofii Sztetyłło nad odciskami pieczęci znajdywanymi na imadłach amfor glinianych, pochodzących z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na hellenistycznym i rzymskim stanowisku w Nea Paphos na Cyprze. Obejmuje materiał archeologiczny pozyskany podczas prac w sezonach 1990-2006 (...

37,46
To ponad 15% taniej!

Narodziny tragedii

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nietzsche długi czas żywił się przypadkami. Jego Narodziny tragedii również nie były wolne od przypadku. Najważniejszymi przypadkami w drodze Nietzschego do Narodzin... są filologia klasyczna, Schopenhauer i Wagner. Również grecka tragedia, o której powstaniu, rozkwicie i zgonie opowiada to niezrównane i bezprzykładne dzieło, w jego wiz...

15,72
To ponad 25% taniej!

Studies of Greek and Roman literature and culture

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Stanisław Śnieżewski , Józef Korpanty - classical philologist and his work Bibliografia prac Józefa Korpantego Stanisław Śnieżewski, Józef Korpanty - filolog klasyczny i jego dzieło Iosephus Korpanty, De peculiari quadam alliteratione latina Antoni Bobrowski, Flendo in canem conversa est. Literackie przekazy o metamorfozie postaci he...

22,47
To ponad 25% taniej!

Diagoras z Melos Prawda i legenda. Przyczynek do historii antycznego ateizmu

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Diagoras z Melos był drugorzędnym poetą lirycznym, na którego zapewne nikt nie zwróciłby uwagi ani w starożytności, ani w czasach nowożytnych, gdyby nie stał się znany w Atenach z innego powodu. Krytykował on mianowicie misteria eleuzyńskie i zniechęcał ludzi do wtajemniczania się w nie. Dlatego już w latach dwudziestych V w. przed Chr....

30,72
To ponad 25% taniej!

Ludy i języki starożytnej Anatolii

Wydawnictwo Dialog

Starożytna Anatolia pozostaje tradycyjnie w cieniu bardziej znanych sąsiadów - Mezopotamii, Egiptu i Grecji, nic więc dziwnego, że jej dawne ludy stanowią dla czytelnika zagadkę. Niniejsza książka opisuje owe ludy i ich dzieje, pokrótce także języki, i rzuca również nowe światło na rozmaite kwestie szczegółowe, uwzględniając aktualny st...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej