1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

155,45
To ponad 8% taniej!

Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz Wojciecha Pawłuszki i Filipa Seredyńskiego do Ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa ("ustawa offsetowa") w przejrzysty i wyczerpujący sposób wypełnia lukę na rynku wydawnictw prawniczych co do publikacji dotyczących przepisów regulujących sekt...

104,22
To ponad 25% taniej!

Zamówienia publiczne Wzory pism i dokumentów

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja prezentuje zbiór zaktualizowanych wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych. Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem: - tytuł pisma; - przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez z...

37,64
To ponad 8% taniej!

Zapytanie o cenę. Licytacja elektroniczna - procedura krok po kroku

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zamówień o mniejszej wartości, typowych i najprostszych, a zamawiane rzeczy lub usługi są w pełni porównywalne - jedynym różnicującym je czynnikiem jest cena. Z kolei licytacja elektroniczna jest możliwa do zastosowania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w ...

118,65
To ponad 8% taniej!

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Spis treści: Omyłki w ofertach Warunki udziału w postępowaniu Wadium Opis przedmiotu zamówienia Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych Podsumowanie Indeks orzeczeń

91,05
To ponad 8% taniej!

Zamówienia publiczne w 3 krokach

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Swoisty przewodnik po najważniejszych czynnościach i instytucjach, jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych ma na celu w łatwy i przejrzysty sposób wskazać właściwy kierunek, w którym powinni podążać uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne. Książka skupia się nie tylko na definicjach, ale przede wszystkim podaje prakty...

29,22
To ponad 25% taniej!

Zamówienia publiczne nie są trudne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka skierowana jest przede wszystkim do osób początkujących w zakresie zamówień publicznych. Autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpośrednio na jej komentowaniu czy opisaniu - rysunki, tabele, schematy i algorytmy ułatwią zrozumienie omawianych problemów. Zamiast schematycznie powtarzać przepisy ustawy, aut...

256,65
To ponad 8% taniej!

Zamówienia publiczne Akty wykonawcze Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz zawiera opracowanie podstawowych - najpowszechniej stosowanych w praktyce - aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały m.in. rozporządzenia: z 12.2.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa p...

141,72
To ponad 25% taniej!

Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki publikacji, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, przedstawiają obszerne fragmenty orzeczeń sądów w ujęciu tematycznym, opatrując je dodatkowo komentarzem. Orzeczenia zostały podzielone na poszcz...

45,88
To ponad 8% taniej!

Zamówienia częściowe Jak przygotować i przeprowadzić postępowanie

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

W publikacji "Zamówienia częściowe - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie" ekspert krok po kroku wskazuje, jak zamawiający powinien wypełnić swoje obowiązki związane z podziałem zamówienia na części. Odpowiedzi na pytania, wskazówki Krajowej Izby Odwoławczej oraz wzór dokumentu pomogą rozwiązać każdy problem, z jakim mogą się sp...

47,30
To ponad 8% taniej!

Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej pozycji w przetargu publicznym. Jednak to na nim ciąży zadanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. A jego działania często podlegają kontroli. Dlatego warto się dowiedzieć, z jakimi problemami borykają się inne podmioty. W roz...

75,62
To ponad 15% taniej!

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne

Wydawnictwo LexisNexis

W publikacji kompleksowo przedstawiono tematykę dotyczącą unieważnienia przetargu nieograniczonego - podstawowego trybu udzielania zamówień. Unieważnienie przetargu zostało uregulowane w polskim prawie zamówień publicznych w sposób ramowy i mało precyzyjny, co powoduje trudności w praktycznym stosowaniu przepisów. Ich eliminację ułatwi...

45,88
To ponad 8% taniej!

Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ustawy PZP. Seria: Ocena ofert

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub wykonawcy, który wykona zamówienie w nienależyty sposób. Określone są w art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp odnoszące się do właściwości wykonawcy, których spełnienie jest wymagane od każdego podmiotu pr...

45,88
To ponad 8% taniej!

Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w przetargu

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Zamawiający podczas badania i oceny ofert może: ? wezwać do wyjaśnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, ? wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, ? wezwać do wyjaśnienia treści oferty, ? poprawić oczywiste omyłki w ofercie. W publikacji "Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w postępowaniu przetarg...

45,88
To ponad 8% taniej!

Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga od zamawiających olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jednak najpierw należy się zdecydować, jaki tryb przetargu wybrać, aby otrzymać oczekiwany przedmiot zamówienia. Niewłaściwy wybór może spotkać się z negatywnymi konsekwencjami podczas kontroli oraz odwołaniami do Kra...

47,30
To ponad 8% taniej!

Wykonawca Jakie podmioty mogą skutecznie ubiegać się o zamówienie. uczestnicy przetargów publicznych

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Wykonawca to według ustawy Prawo zamówień publicznych osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Z definicji zatem status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamów...

91,05
To ponad 8% taniej!

Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Z publikacji dowiesz się przede wszystkim, jakie dokumenty krok po kroku należy przygotować, zarówno gdy jest się organizatorem przetargu, jak i w przypadku gdy bierze się udział w postępowaniu o zamówienie publiczne jako wykonawca. Poznasz wszystkie etapy procedury od ogłoszeń, przez komisję przetargową, specyfikację istotnych warunków...

47,30
To ponad 8% taniej!

Zakupy poniżej 30 000 euro. Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej. Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Swoisty przewodnik poświęcony nowym progom występującym w zamówieniach publicznych. Książka podzielona jest na dwie części. W pierwszej omówione zostały wszystkie aspekty dotyczące zakupów poniżej 30.000 euro, zaś część druga poświęcona jest zamówieniom w procedurze krajowej i unijnej. Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia, a w kon...

37,64
To ponad 8% taniej!

Zamówienie z wolnej ręki Procedura krok po kroku

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Wolna ręka to nie wolna amerykanka. Ten tryb można stosować tylko w określonych - wyjątkowych - sytuacjach, które są niezależne od zamawiającego. Ze względu na swoją specyfikę zamówienia z wolnej reki znajdują się pod sczególnym nadzorem Urzędu Zamówień Publicznych. Nasz ekpert, wieloletni praktyk, tłumaczy kiedy można przeprowadzić ten...

74,22
To ponad 25% taniej!

Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W publikacji omówiono wpływ zjawiska uzależniania się zamawiających od produktów i usług pojedynczych przedsiębiorstw informatycznych (vendor lock-in) na jedną z głównych zasad systemu zamówień publicznych, tj. zasadę równego traktowania wykonawców. Opierając się na bogatym wyborze orzecznictwa, w tym m.in. zbiorze orzeczeń Krajowej Izb...

91,05
To ponad 8% taniej!

Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa prawa konkurencji

Wydawnictwo C.H. Beck

Monografia porusza złożoną problematykę zmów przetargowych, które są wymierzone w zasadę uczciwej konkurencji. Dokonano obszernej analizy orzecznictwa KIO, sądowego oraz organu antymonopolowego. Przedstawiono koncepcję identyfikacji oraz oceny antykonkurencyjnego charakteru porozumień między wykonawcami przystępującymi do postępowania o...

38,97
To ponad 25% taniej!

Zamówienia publiczne Zarządzanie organizacją ludźmi i problemami

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stan prawny na 29.01.2010 r. Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do zamawiających jak i do wykonawców. Składa się z dwóch części - pierwsza poświęcona jest interpretacji zagadnień prawnych, zawiera propozycje rozwiązań problemów najczęściej występujących w praktyce a mogących stanowić zagrożenie dla sprawności i efektywności dz...

44,22
To ponad 25% taniej!

Zamówienia publiczne w sferze kultury

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka przedstawia specyfikę uwarunkowań prawnych wydatkowania środków publicznych w sferze kultury. W celu zilustrowania omówionej problematyki w publikacji zamieszczono analizę przykładowych stanów faktycznych , wyciąg przepisów prawnych oraz wybrane interpretacje urzędowe. Praca składa się z czterech rozdziałów prezentujących aspekt...

127,85
To ponad 8% taniej!

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

Wydawnictwo C.H. Beck

W dniu 19 października 2014 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja Pzp. Zmiany dotyczą: Wprowadzono ułatwienia udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości mniejszej od progów unijnych Przesłanek wykluczenia wykonawcy - Uchyleniu uległy dwie obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy wymienione w art. 24 ust. 1...

51,72
To ponad 25% taniej!

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja pozwala w sposób całościowy zapoznać się z fundamentalnymi dla zamówień publicznych w branży IT zagadnieniami, które dotyczą m.in.: - organizacji i planowania rozwoju systemów IT przez zamawiającego oraz szacowania ich wartości, - konkretyzacji oraz opisu przedmiotu zamówienia, - warunków podmiotowych udziału w postępowaniu o...

164,65
To ponad 8% taniej!

Umowy pisma i postępowanie z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi

Wydawnictwo C.H. Beck

Umowy, pisma i postępowanie z zakresu zamówien publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi z objaśnieniem i płytą CD to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie. Op...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej