1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

74,22
To ponad 25% taniej!

Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe to pierwsza na polskim rynku książka dotycząca teoretycznych i praktycznych aspektów analizy kryminalnej - instytucji, której rola zarówno w działaniach operacyjnych, jak i w postępowaniu karnym nieustannie rośnie. Zmiany jakościowe przestępczości w XXI wieku wymagają właśc...

96,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa o Policji Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów ustawy o Policji z uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych, a także przepisów wewnętrznych, w tym najczęściej zarządzeń Komendanta Głównego Policji. W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - zakres uprawnień Policji, - obowiązki i prawa policjanta, - uposażenie i inne świadczen...

164,65
To ponad 8% taniej!

Ustawa o Policji Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Ustawa o Policji reguluje stosunek służbowy prawie 100 000 funkcjonariuszy Policji - jest zatem dla policjantów niczym Kodeks pracy dla pracowników. Dodać należy, że jest to także pierwszy akt normatywny regulujący po roku 1989 status prawny służby mundurowej i jej funkcjonariuszy. Co więcej, można powiedzieć, że Ustawa o Policji jest n...

18,28
To ponad 8% taniej!

Ustawa o Policji

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 5 kwietnia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

18,28
To ponad 8% taniej!

Ustawa o Policji

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

96,72
To ponad 25% taniej!

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce przedstawiono poszczególne etapy postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Monografia w sposób kompleksowy prezentuje omawianą problematykę przez pryzmat standardów sprawiedliwości proceduralnej. W pracy ukazano takie zagadnienia, jak: źródła prawa, funkcje i zasady postępowania, status podmiotów występ...

33,88
To ponad 15% taniej!

Paradygmaty kryminalistyki

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niniejsza książka ukazuje paradygmatyczny pluralizm kryminalistyki w wielu wymiarach. Czytelnik znajdzie w niej zarówno rozdziały odnoszące się wprost do metodologii kryminalistyki współczesnej, jak i rozdziały historyczne, ukazujące dawne rozumienie kryminalistyki. Artykuły omawiające zastosowanie wyrafinowanych metod techniki kryminal...

155,45
To ponad 8% taniej!

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), stanowiącej jedną z najpoważniejszych reform ustrojowych, dotyczących organów wymiaru sprawiedliwości podejmowanych po 1989 r., która jednocześnie w istotny sposób wpłynęła na funkcjonowani...

96,72
To ponad 25% taniej!

Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce kompleksowo, a zarazem szczegółowo zaprezentowano problematykę związaną z podważaniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W publikacji przedstawiono m.in.: - charakter powództw o zaskarżenie uchwał, - podstawy i warunki zaskarżania uchwał oraz ich kwestionowania przez sąd rejestrowy i w drodze zarzutu nieważności, - charakt...

44,22
To ponad 25% taniej!

Dowody w rekonstrukcji wypadku drogowego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja stanowi merytoryczno-techniczne opracowanie metodologii rekonstrukcji wypadku drogowego. Autor prezentuje dowody z miejsca wypadku i wyjaśnia, jak należy je prawidłowo zbierać i zabezpieczać. Książka zawiera m.in. informacje o tym: - jak właściwie zrobić zdjęcia miejsca wypadku drogowego, - jak należy sporządzić szkic miejsc...

118,65
To ponad 8% taniej!

Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja "Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej" stanowi kontynuację cieszącej się dużą popularnością ubiegłorocznej książki pt.: "Katalog dowodów w postępowaniu karnym", tyle tylko, że aktualna monografia w sposób dogłębny analizuje mechanizmy i relacje zachodzące nie tyle w postępowaniu dowodowym, le...

58,62
To ponad 15% taniej!

Ustawa o świadku koronnym Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych w omawianej ustawie. Zasadniczym celem wprowadzenia przez ustawodawcę tej instytucji było stworzenie możliwości pozyskania nowego, skutecznego dowodu w procesie karnym, jednak fundamentalnym probleme...

96,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy, na podstawie której działa Krajowy Rejestr Sądowy. W opracowaniu wskazano wątpliwości interpretacyjne mogące pojawiać się w związku ze stosowaniem poszczególnych przepisów oraz zaprezentowano możliwości ich rozwiązania. Uwzględniono wszystkie zmiany wprowadzone w wielokrotnie now...

155,45
To ponad 8% taniej!

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu m.in.: statusu prawnego oraz kompetencji komornika sądowego, jego praw i obowiązków, odpowiedzialności za podejmowane czynności; zasad prowadzenia działalności komor...

126,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wywołują wiele wątpliwości i rozbieżności w praktyce stosowania prawa. Pomimo wielokrotnych nowelizacji nie doszło do wyeliminowania wszystkich dyskusyjnych zagadnień. W komentarzu wyjaśniono genezę poszczególnych regulacji (dotyczących zasad pobierania należnosci sądowych, a ta...

126,62
To ponad 15% taniej!

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła istotne zmiany w systemie kosztów sądowych, zwłaszcza co do wysokości i sposobu uiszczania opłat. Od początku obowiązywania wzbudziła wiele kontrowersji, które zaowocowały licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.Od wejścia w życie ustawa podlegała licznym nowe...

91,05
To ponad 8% taniej!

Etyka adwokatów i radców prawnych

Wydawnictwo C.H. Beck

Etyka adwokatów i radców prawnych to publikacja, która w sposób nowatorski omawia wszystkie kwestie etyczne związane z wykonywaniem zawodów adwokata i radcy prawnego. Rozdział pierwszy poświęcony jest ogólnej charakterystyce zawodów adwokata i radcy prawnego. W szczególności zostały w niej omówione zagadnienia miejsca tych zawodów w sys...

91,05
To ponad 8% taniej!

Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Przedmiotem niniejszej monografii jest dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych, status i rola procesowa biegłego sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem biegłego lekarza. Dowód z opinii biegłego występuje w Kodeksie postępowania cywilnego jako jeden spośród kilku innych środków dowodowych, powszechnie znanych i utrwalonych od lat....

126,72
To ponad 25% taniej!

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Opracowanie przybliża najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz z wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor szczegółowo omawia kwestie dotyczące: - istoty dowodzenia i ciężaru dowodu, - inicjatywy dowodowej stron i sądu, - oceny dowodów, - procesowych konsekw...

38,61
To ponad 20% taniej!

Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym

Wydawnictwo UMCS

Monografia poświęcona jest problematyce skargi jako głównemu przejawowi prawa do oskarżania. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy w obecnym kształcie prawnym akt oskarżenia i jego surogaty w sposób prawidłowy służą realizacji jednej z podstawowych funkcji procesowych, a mianowicie funkcji oskarżycielskiej. W dalszych częśc...

26,22
To ponad 25% taniej!

Widziane z ławy obrończej

Wydawnictwo Więź

Widziane z ławy obrończej to unikalny zapis i analiza procesów z okresu stalinowskiego wymierzonych przeciw wybitnym postaciom Polski Podziemnej. Steinsbergowa od 1954 r. jako adwokat prowadziła sprawy rehabilitacyjne, między innymi Kazimierza Moczarskiego. Książka jest opisem jej starań o złamanie stalinowskiego bezprawia sądowego i uw...

28,47
To ponad 25% taniej!

Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych

Wydawnictwo Impuls

Autorka podjęła udaną próbę analizy zasobów osobistych i społecznych znaczących w procesie oddziaływań penitencjarnych. Jest to [...] książka wpisująca się w naukowy dyskurs o działaniach resocjalizacyjnych, jego różnych obszarach i płaszczyznach, które systematycznie potrzebują uaktualnień oraz rzetelnego spojrzenia badawczego. [...] P...

167,97
To ponad 20% taniej!

Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska

Wydawnictwo Difin

Przedmiotem monografii jest zagadnienie orzekania przez trybunały i sądy w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Nie licząc książki prof. Wojciecha Radeckiego z 1995 r., jest to pierwsza tak obszerna i kompleksowa monografia poświęcona tej problematyce. W ogólnym ujęciu sformułowane w niej zostały oceny ustrojowej roli trybunałów i sąd...

91,05
To ponad 8% taniej!

Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część II. Zarządzanie i Ekonomia

Wydawnictwo C.H. Beck

Interesariusze wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności społeczeństwo, pojedynczy obywatele czy przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać sprawnego, w tym efektywnego wymierzania sprawiedliwości. Efektywność ekonomiczna czy też organizacyjna to podstawowe pojęcia w ekonomii i zarządzaniu. Stąd też w drugiej części publikacji "Wymiar sprawie...

50,12
To ponad 15% taniej!

Pawiak. Więzienie polityczne 1880-1915

Wydawnictwo Aspra

Dzieje Pawiaka jako więzienia politycznego w epoce carskiej są dziś białą plamą. Poza kilkoma artykułami dr. Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego, który od lat bada dzieje Pawiaka, nikt się tym problemem nie zajmował. Recenzowany tekst ma znakomitą bazę źródłową. Autor dotarł do najważniejszych archiwaliów dotyczących epoki i samego obiektu o...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej