1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Polityka, Dyplomacja, Terroryzm

Polityka, Dyplomacja, Terroryzm
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

18,72
To ponad 25% taniej!

Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna Przewodnik

Wydawnictwo Fundacja Bęc Zmiana

Wydany z okazji okazji Europejskiego Kongresu Kultury przewodnik napisany przez zmarłego niedawno Dragana Klaica to niezbędne narzędzie dla wszystkich osób zajmujących się kulturą zawodowo. Trudno dzisiaj kwestionować sens współpracy kulturalnej. Świat jej sprzyja, w Europie stanowi istotny czynnik integracji, w sukurs jej idzie mobil...

18,72
To ponad 25% taniej!

Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna Przewodnik

Wydawnictwo Fundacja Bęc Zmiana

Wydany z okazji okazji Europejskiego Kongresu Kultury przewodnik napisany przez zmarłego niedawno Dragana Klaica to niezbędne narzędzie dla wszystkich osób zajmujących się kulturą zawodowo. Trudno dzisiaj kwestionować sens współpracy kulturalnej. Świat jej sprzyja, w Europie stanowi istotny czynnik integracji, w sukurs jej idzie mobil...

41,62
To ponad 15% taniej!

Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania

Wydawnictwo Aspra

"Mamy tutaj do czynienia z wieloaspektową i wielopłaszczyznową diagnozą Unii Europejskiej i na jej podstawie sporządzoną prognozą, która pokazuje szanse i zagrożenia dla unijnego projektu i dla integracji europejskiej. Recenzowana książka jest bezsprzecznie dziełem wartościowym, o wybitnych walorach poznawczych, teoretycznych i utylitar...

59,22
To ponad 25% taniej!

Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja, będąca w polskiej literaturze przedmiotu pierwszym opracowaniem na temat etykiety dyplomatycznej, obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty współczesnej etykiety dyplomatycznej oraz niektóre łączące się z nią elementy protokółu dyplomatycznego i ceremoniałów. Prezentuje ogólne zasady etykiety dyplomatycznej, obowiązujące zwła...

24,62
To ponad 15% taniej!

Crises in the Process of European Integration and Approaches to their Management

Wydawnictwo Aspra

This monograph is the result of the research programme “Crises of the European integration process and the methods of overcoming them" financed by National Science Centre. This project was completed in September 2015 and realised between 2013 and 2015. The research team consisted of 28 members mainly from the Institute of European...

29,90
To ponad 25% taniej!

Bezpieczeństwo Teoria i praktyka 1/2014

Wydawnictwo AFM

Tytuł poprzedni to: Problemy Bezpieczeństwa. Czasopismo ukazuje się nieregularnie od roku 2007. Adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców, zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, międzynarodowego, działaniami antykryzysowymi oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XX wieku.

27,72
To ponad 25% taniej!

Skuteczność i racja stanu. Z teki Ministra Spraw Zagranicznych RP

Wydawnictwo Dialog

Teksty składające się na ten tom pochodzą z lat 1998-2000 i należą do spuścizny ówczesnego ministra spraw zagranicznych RP - Bronisława Geremka. Są wśród nich wystąpienia na forum Sejmu RP, przemówienia i inne teksty okolicznościowe, wywiady udzielane prasie polskiej i zagranicznej. Na nurtujące wówczas Polaków pytania o miejsce Polski...

27,72
To ponad 25% taniej!

Czego chcą Chiny?

Wydawnictwo Dialog

Ambicja Xi Jinpinga wobec Chin jest fascynująca, ale w ostateczności może okazać się anachronizmem. Pod względem politycznym usiłuje odtworzyć zmilitaryzowaną partię-państwo jako skutecznego budowniczego suwerenności narodowej. Pod względem gospodarczym usiłuje rozwijać Chiny odgórnie zamiast tworzyć indywidualistyczne i innowacyjne spo...

40,76
To ponad 15% taniej!

Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania - stan obecny - wyzwania dla polityki

Wydawnictwo CeDeWu

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektów naukowych zajmujących się konfliktami etnicznymi (np. Uppsala Conflict Data Program, Heidelberger Institut fur Internationale Konfliktforschung), nie pozostawiają żadnych złudzeń. Świat, w tym Europa oraz jej bezpośrednie otoczenie stają się w coraz większym stopniu areną krwawych konfliktów....

29,90
To ponad 25% taniej!

Karawana kryzysu. Za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej

Wydawnictwo Czarne

Ze wstępem Janiny Ochojskiej-Okońskiej Nigdy wcześniej nie istniało tak wiele instytucji niosących pomoc. Karawana organizacji humanitarnych wraz z podążającymi ich śladem gwiazdami muzyki pop, aktorami, politykami i dziennikarzami sunie po planecie, przesuwając się od obszaru dotkniętego kryzysem do strefy wojennej, od przepełnionych o...

41,62
To ponad 15% taniej!

Europa Środkowa a Bałkany. Determinanty i ograniczenia przemian

Wydawnictwo Aspra

Na prezentowany tom składa się 15 artykułów i studiów. Zostały one pogrupowane w dwa zasadnicze działy. Pierwsza część prezentowanego tomu poświęcona jest kwestii Bałkanów i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy znajdują się one w stadium między autorytaryzmem a demokracją. Składa się na nią siedem tekstów, powiązanych tematycznie. Dru...

48,69
To ponad 20% taniej!

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, Tom 1

Wydawnictwo UMCS

Kwestie bezpieczeństwa należą do najważniejszych problemów współczesnego świata. Zagrożenia gospodarcze, klimatyczne, militarne, terrorystyczne to sprawy, którymi w ogromnej mierze żyją współcześni ludzie. Stąd duże zainteresowanie polityków i mediów. Coraz mocniej rozwija się też na tym tle refleksja naukowa - polska, europejska i świa...

47,01
To ponad 20% taniej!

Bezpieczeństwo Europy bezpieczeństwo Polski Tom 2

Wydawnictwo UMCS

Drugi tom książki "Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski" pozwala na zaprezentowanie Czytelnikom kolejnej odsłony serii wydawniczej poświęconej problematyce asekuracji spokoju kontynentu i na jego tle gwarantowania harmonii i ładu państwu narodowemu na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej. W intencji r...

31,47
To ponad 25% taniej!

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Aspekty współpracy międzynarodowej

Wydawnictwo Scholar

Książka jest pierwszą autorską monografią przedstawiającą kompleksowo współpracę państw i organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Marian Bujnowski rozpatruje pojęcie bezpieczeństwa lotniczego, charakteryzuje rodzaje i źródła głównych zagrożeń współczesnego lotnictwa cywilnego oraz te jego element...

268,61
To ponad 8% taniej!

Model konwencji OECD Komentarz

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Oddajemy do Państwa rąk książkę, która nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia dać możliwie szeroki i wszechstronny ogląd treści, możliwych interpretacji i praktycznych aspektów funkcjonowania...

75,97
To ponad 20% taniej!

Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian

Wydawnictwo Difin

Książka porusza aktualną problematykę bezpieczeństwa narodowego Polski. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu międzynarodowym. Publikacja opiera się na interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym podejściu do przedmiotowej problematyki, bazując na analizie aktualnego stanu bezpieczeństwa...

35,58
To ponad 15% taniej!

Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Krzysztof Wojtyczek jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa konstytucyjnego polskiego i porównawczego, w tym wielu artykułów publikowanych za granicą. Odbywał liczne staże badawcze na uczelniach zagranicznych m.in. jako stypendysta amerykańskiego Programu Fulbrighta ora...

74,22
To ponad 25% taniej!

Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

"Autorzy podjęli próbę analizy - i to bardzo udanej - istoty, znaczenia oraz przebiegu wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi UE przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych poszczególnych państw, obejmując swoim zakresem przedmiotowym zróżnicowane należności pieniężne wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 dyrektywy 2010/24/UE...

33,88
To ponad 15% taniej!

Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy stanowi rezultat badań politycznych i gospodarczych w zakresie zmian, jakie zachodzą w Europie. Autorzy scharakteryzowali w niej systemy polityczne i gospodarcze 44 państw. Wskazali skale wolności politycznych i gospodarczych, zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, rynku pracy i wydajności...

58,62
To ponad 15% taniej!

Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej. Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne

Wydawnictwo CeDeWu

Książka podejmuje niezwykle aktualne zagadnienia dotyczące wyzwań prawnych związanych z rosnącą skalą nielegalnych migracji do Europy, prawnych podstaw odróżnienia kategorii uchodźców od migrantów ekonomicznych, aktywności instytucjonalnej Unii Europejskiej na rzecz wsparcia migrantów i ograniczenia skali obecnego kryzysu migracyjnego, ...

29,97
To ponad 25% taniej!

Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej

Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Prezentowane w tomie Przepisy protokolarne, ceremonialne i etykietalne II Rzeczypospolitej Polskiej - oryginalne dzieło stworzone w kilka lat po odzyskaniu niepodległości - stanowią pomnik sztuki dyplomacji wpisany w polską tradycję narodową, a zarazem głęboko zakorzeniony w tradycji nowożytnej dyplomacji europejskiej.

35,67
To ponad 15% taniej!

Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw grupy wyszehradzkiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

"Recenzowana publikacja jest efektem badań, które zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego grantu związanego z projektem Security in V4 constitutions and political practices (Standard Grant No. 21510444, IVF). [...] Z racji tego, że tematyka powyższa staje się coraz bardziej eksponowana w polityce państw regionu przyjąć trzeba,...

33,57
To ponad 25% taniej!

Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka jest poświęcona konstrukcji unijnych praw ekonomicznych i socjalnych przysługujących obywatelom państw trzecich w zakresie pobytu i pracy, ubezpieczenia społecznego, przepływu towarów i kapitału, jak również świadczenia usług. Prawa te są przyznawane obywatelom pozaunijnym na mocy umów międzynarodowych zawieranych przez Unię z p...

29,97
To ponad 25% taniej!

Spowiedź życia Piotr Wroński w rozmowie z Przemysławem Wojciechowskim

Wydawnictwo Editions Spotkania

Wywiad rzeka z byłym oficerem wywiadu i kontrwywiadu, autorem dwóch powieści z kluczem: "Spisek założycielski. Historia jednego morderstwa" oraz "Weryfikacja". W swoich powieściach Piotr Wroński nie ujawniał prawdziwych nazwisk polityków, konfidentów i swoich kolegów po fachu. W rozmowie z Przemysławem Wojciechowskim idzie na całoś...

36,72
To ponad 25% taniej!

Droga Bartoszewski

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury

Bartoszewski. Droga "W czasie wojny był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, walczył w powstaniu warszawskim i aktywnie pomagał Żydom - za co został nagrodzony honorowym obywatelstwem Izraela i tytułem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Po wojnie był wielo...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej