1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

96,72
To ponad 25% taniej!

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - szacowanie i określanie wysokości szkód łowieckich, - specyfika szkód łowieckich, w tym przesłanki uchylające obowiązek zapłaty odszkodowania, - ciężar dowodu oraz środki dowodowe w postępowani...

155,45
To ponad 8% taniej!

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Praktyczny komentarz do art. 78-90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące: zasad wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu oraz ponosz...

229,05
To ponad 8% taniej!

Włoski kodeks środowiskowy Norme in materia ambientale Codice dell?ambiente

Wydawnictwo C.H. Beck

Włoski Kodeks środowiskowy jest uznawany powszechnie za przykład udanej kodyfikacji prawa ochrony środowiska. Jednocześnie na polskim rynku nie ma kompleksowych opracowań tego aktu. Proponowane przez autorów opracowanie włoskich przepisów prawa ochrony środowiska może zainteresować przede wszystkim wszystkich Czytelników zajmujących się...

14,90
To ponad 25% taniej!

Prawo ochrony środowiska

Wydawnictwo Od.Nowa

Wybór najważniejszych przepisów prawnych, tworzących system polskiego prawa ochrony środowiska. W zbiorze uwzględniono najnowsze zmiany prawne, w tym m.in. zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały...

27,48
To ponad 8% taniej!

Prawo ochrony środowiska

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

7,24
To ponad 25% taniej!

Prawo ochrony środowiska

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stan prawny na 18.08.2015 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo ochrony środowiska. Artykuły ustawy zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów ...

27,48
To ponad 8% taniej!

Prawo ochrony środowiska

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

44,22
To ponad 25% taniej!

Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków. Aspekty prawne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce omówiono ważne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - zarówno bez zawarcia umowy, jak i poprzez celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierzy lub urządzeń pomiarowych. Autor przedstawił: - różne formy popełniania tego ...

67,97
To ponad 20% taniej!

Prawo łowieckie. Komentarz

Wydawnictwo Difin

Obecne, piąte i uaktualnione wydanie pozycji Prawo łowieckie. Komentarz ukazuje się zaledwie po dwóch latach od poprzedniego, ale za wznowieniem przemawiają poważne racje merytoryczne spowodowane przede wszystkim: - wejściem w życie z dniem 21 kwietnia 2014 r. ustawy z 12 grudnia 2013 r. nowelizującej Prawo łowieckie, w której, wykonuj...

39,07
To ponad 15% taniej!

Państwowa straż rybacka i społeczna straż rybacka. Pozycja prawna oraz zakres działania

Wydawnictwo CeDeWu

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie statusu prawnego Państwowej Straży Rybackiej i Społecznej Straży Rybackiej oraz strażników rybackich. Wiele miejsca poświęcono w niej kompetencjom PSR, które obejmują zarówno problematykę administracyjną, jak i postępowania w sprawach o wykroczenia. Istotne znaczenie ma zaprezentowanie takich zag...

21,72
To ponad 25% taniej!

Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników. w polskim prawie podatkowym

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym i analizę funkcjonowania tych przepisów w okresie ponad 5 lat od ich wprowadzenia. Rozważania będą prowadzone w kierunku porównania cech zryczałtowanego zwrotu z cechami innych, istniejących instytucji prawnofinansowy...

81,85
To ponad 8% taniej!

Dokumentacja w gospodarce odpadowej. Decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

"Dokumentacja w gospodarce odpadowej" zawiera szczegółowe informacje o tym, jakie wymagania formalne muszą spełniać zarówno wytwórcy jak i posiadacze odpadów. W przejrzystych rozdziałach omówione zostały wytyczne dotyczące posiadania decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji a także uiszczania wymaganych opłat. W publikacji znajd...

43,97
To ponad 20% taniej!

Ustawy: o ochronie zwierząt, o doświadczeniach na zwierzętach - z komentarzem

Wydawnictwo Difin

Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach; ich połączenie w jednym tomie uzasadnione jest tym, że problematyka doświadczeń na zwierzętach stanowi fragment większej całości, jaką jest ochrona zwierząt. W komentarzu znajdują się uwagi do kolejnych artykułów oby...

52,67
To ponad 15% taniej!

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz praktyczny

Wydawnictwo CeDeWu

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. Zawiera szczegółową analizę zagadnień prawnych związanych z: - dostępem do informacji o środowisku, - strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, - oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, - obowiązków środowiskowych r...

64,37
To ponad 8% taniej!

Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym Poradnik leśniczego. Komentarz i opinie

Wydawnictwo Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

Z upoważnienia Biura Nasiennictwa Leśnego przeprowadzi­łem w okresie od maja do listopada 2005 roku 30 urzędo­wych kontroli w nadleśnictwach na terenie 5 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Dotyczyły one wdrażania ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym i związanych z nią aktów wykonawczych. W trakcie kontroli stwierdzałem...

74,22
To ponad 25% taniej!

Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej. Uwarunkowania administracyjne, cywilnoprawne i organizacyjne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W publikacji dokonano analizy przepisów prawa łowieckiego, omówiono m.in.: - administracyjnoprawną i cywilnoprawną problematykę szkód łowieckich; - uprawnienia administracji publicznej i Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie łowiectwa i gospodarki łowieckiej; - zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich. Autor wskazuje, jak stosować ...

44,22
To ponad 25% taniej!

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Opracowanie stanowi kompleksową i usystematyzowaną analizę prawną najważniejszych zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2012 r. do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, W książce przedstawiono problemy, które mogą pojawić się przy stosowaniu tej ustawy, oraz zagadnienia związane m.in. z: •procedurami wyboru podmiotu,...

59,97
To ponad 20% taniej!

Prawo łowieckie. Komentarz.

Wydawnictwo Difin

Obecne czwarte uaktualnione wydanie Komentarza do Prawa łowieckiego ukazuje się zaledwie po dwóch latach od poprzedniego, ale za wznowieniem przemawiają poważne racje merytoryczne spowodowane przede wszystkim: - istotną zmianą rozdziału 4 samej ustawy - Prawo łowieckie, - istotnymi zmianami podstawowego aktu wykonawczego, jakim jest Reg...

66,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W komentarzu w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w oparciu o dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych, powszechnych oraz organów administracji, a także literaturę przedmiotu. Zaprezentowano praktyczne funkcjonowanie komentowanych...

118,65
To ponad 8% taniej!

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian z 2015

Wydawnictwo C.H. Beck

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwana "opłatą śmieciową" to opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości w związku z odbiorem z ich nieruchomości odpadów komunalnych. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają od...

91,05
To ponad 8% taniej!

Ochrona środowiska w firmie Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Dzięki książce Ochrona środowiska w firmie. Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy specjalista ds. ochrony środowiska pozyska praktyczne informacje, jak organizować i nadzorować działalność przedsiębiorstwa związaną z ochroną środowiska. Z poradnika czytelnik dowie się, jak przygotować odpowiednią dokumentację, sporządzić raport np. do KO...

155,45
To ponad 8% taniej!

Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: czerwiec 2016 r. Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji, ustawy o związkach metropolitalnych oraz zmian wprowadzonych ustawą krajobrazową Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków, omawiająca przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w nim omówien...

167,97
To ponad 20% taniej!

Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska

Wydawnictwo Difin

Przedmiotem monografii jest zagadnienie orzekania przez trybunały i sądy w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Nie licząc książki prof. Wojciecha Radeckiego z 1995 r., jest to pierwsza tak obszerna i kompleksowa monografia poświęcona tej problematyce. W ogólnym ujęciu sformułowane w niej zostały oceny ustrojowej roli trybunałów i sąd...

67,12
To ponad 15% taniej!

Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydawnictwo LexisNexis

Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie nową umowę obligacyjną w prawie rolnym pozwalającą na zindywidualizowane określenie sposobu wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolne...

90,82
To ponad 8% taniej!

Audyt środowiskowy i kontrola WIOŚ w firmie

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Audyt środowiskowy i kontrola WIOŚ w firmie to publikacja dzięki której przedsiębiorcy dowiedzą się jak krok po kroku przeprowadzić audyt środowiskowy w swojej firmie bez konieczności zatrudniania audytorów z zezwnątrz oraz jak przygotować się do kontroli WIOŚ. Podpowiadamy jakie wymagania musi spełnić firma jesli chodzi o przepisy dot...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej