1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

177,62
To ponad 15% taniej!

Prawo budowlane Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Wydanie 2, 2014 Stan prawny na 25 kwietnia 2014 roku Oddawany do rąk Czytelników komentarz zawiera szeroką interpretację przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), które są funkcjonalnie powiązane z pro...

149,22
To ponad 25% taniej!

Prawo budowlane Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy - doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifi kacjach, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy uczestniczący w procesie inwestycyjnym na wszystkich je...

256,65
To ponad 8% taniej!

Prawo budowlane Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Prezentowane, 6. wydanie Komentarza bazując na tekśc...

8,97
To ponad 25% taniej!

Prawo Budowlane 2015

Wydawnictwo Norma

Pozycja zawiera ustawę prawo budowlane zaktualizowaną na dzień 01.03.2015.

9,64
To ponad 25% taniej!

Prawo budowlane

Wydawnictwo Od.Nowa

Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera tekst jednolity ustawy Prawo budowlane wraz ze zmianami oraz wybrane akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia: w sprawie warunków technicznych jakim powinnyodpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektubudowlanego, w sprawie ustalania geotechnic...

45,05
To ponad 8% taniej!

Prawo budowlane. Wprowadzenie: SWSA (del.NSA) Jerzy Siegień

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1 października 2014 r. Publikacja zawiera m.in.: Prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz akty wykonawcze. Seria "żółtych broszur", pogrupowana jest tematycznie według poszcz...

13,68
To ponad 8% taniej!

Prawo budowalane

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

15,97
To ponad 20% taniej!

Rusztowania Montaż Eksploatacja Normy

Wydawnictwo Liwona

Rusztowania w przepisach prawnych i normach Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań Podstawowe wiadomości o rusztowaniach Technologia montażu i demontażu rusztowań. Eksploatacja

74,22
To ponad 25% taniej!

Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej opracowaniem, w którym kompleksowo omówiono tematykę samowoli budowlanej, pokazując złożoność badanej materii i problemy stosowania przepisów. W publikacji przeanalizowano różne przypadki powstawania samowoli budowlanej, takie jak: - budowa bez wymaganego pozwolenia, - budowa b...

75,62
To ponad 15% taniej!

Umowa o roboty budowlane ze wzorami

Wydawnictwo LexisNexis

W książce w praktyczny sposób omówiono treść umów o roboty budowlane. Autorka sięga do doświadczeń z negocjacji towarzyszących zawieraniu umów, a także negocjacji prowadzących do zawarcia ugód i porozumień pozasądowych w razie sporu między inwestorem i wykonawcą. Autorka pokazuje również, jak sądy rozstrzygają sprawy dotyczące kontraktó...

13,49
To ponad 8% taniej!

Sposób i forma opracowania ekspertyzy

Wydawnictwo Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Niniejsze opracowanie w zwięzły sposób prezentuje najważniejsze reguły dotyczące sporządzania ekspertyz budowlanych. Autor zwraca uwagę na niezbędne elementy i konieczne do spełnienia wymogi formalne, a także - posługując się przykładami - przedstawia metody opracowania diagnozy budowlanej, stanowiącej istotną część eksperyzy. Na zakońc...

164,65
To ponad 8% taniej!

Umowy pisma i postępowanie z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi

Wydawnictwo C.H. Beck

Umowy, pisma i postępowanie z zakresu zamówien publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi z objaśnieniem i płytą CD to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie. Op...

109,45
To ponad 8% taniej!

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera oraz towarzystwa budownictwa społecznego stanowi komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych ustawach dotyczących runku nieruchomości. Na całość rozprawy składają się trzy części. Autor, wybitny znawca przedmiotu i doświadczony praktyk w stosowaniu przepis...

15,72
To ponad 25% taniej!

Prawo Budowlane z komentarzem 2016

Wydawnictwo Norma

Pozycja zawiera aktualną ustawę wraz z komentarzem. Stan prawny na 1 luty 2016

54,25
To ponad 8% taniej!

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Wydawnictwo C.H. Beck

Prawne uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczące prawa ochrony środowiska wywołują liczne problemy i kontrowersje. Praktycznie każda związana z nimi sprawa jest inna, wymagająca odrębnej analizy. W wielu przypadkach zachodzą jednak podobieństwa między poszczególnymi zdarzeniami. Dlatego w oparciu o różne ...

256,65
To ponad 8% taniej!

Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, 2 wydanie, pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny. Pozycja zawiera komentarz do następujących aktów prawnych: ustawy z 7.7.199...

67,12
To ponad 15% taniej!

Nadzór nad procesem budowlanym

Wydawnictwo LexisNexis

Nadzór nad procesem budowlanym to monografia poświęcona tematyce nadzoru nad procesem budowlanym z perspektywy nauki prawa administracyjnego. Omówiono w niej przedmiot nadzoru oraz podmioty sprawujące nadzór nad procesem budowlanym, a także wskazano, że prawidłowe funkcjonowanie nadzoru budowlanego wymaga współpracy uczestników procesu ...

154,53
To ponad 8% taniej!

Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych. (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK

Każdy obiekt budowlany wymaga, aby o niego dbać, a zatem wymaga nieustannego utrzymywania w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, dzięki czemu będzie mógł służyć właścicielowi zgodnie z przeznaczeniem. Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z niego osób. Bezpieczeństwo to osiąga się dzięki ...

118,65
To ponad 8% taniej!

Umowa o roboty budowlane

Wydawnictwo C.H. Beck

Ósme wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz z projektem jej nowelizacji. Niniejsza publikacja: omawia rodzaje umów o roboty budowlane, przybliża treść umowy o roboty b...

44,22
To ponad 25% taniej!

Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

�Przyłączanie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to ciągły proces zmagania się ze spełnieniem ustawowego obowiązku przyłączenia każdego podmiotu, który o nie się ubiega, a także zapewnieniem niezbędnego finansowania tego procesu, zwłaszcza wtedy, gdy plany inwestora sieci wykraczają poza możliwości finansowe gminy. Powoduje to w...

74,22
To ponad 25% taniej!

Przegląd konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku. Prawo, praktyka, orzecznictwo

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Opracowanie jest wszechstronnym i szczegółowym omówieniem zagadnień dotyczących utrzymania zarządzanych budynków w dobrym stanie technicznym i licznych obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznego użytkowania tych budynków. Czytelnik odnajdzie tu wskazówki co do prawidłowego w rozumieniu prawa budowlanego przeprowadzania okresowych ko...

74,22
To ponad 25% taniej!

Proces inwestycji budowlanych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy - wybitni znawcy omawianej tematyki - przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki. Poddają analizie nie tylko rozwiązania prawne, ale także ic...

183,05
To ponad 8% taniej!

Decyzje, wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo C.H. Beck

Umowy i pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca zestawienie 105 wzorów najczęściej występujących w obrocie nieruchomościami. Publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory: Prawa rzeczowe (m.in. umowa sprzedaży nieruchomości, umowa darowizn...

229,05
To ponad 8% taniej!

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały w niej omówione kwestie dotyczące: etapów planowania w gminie, województwie na szczeblu krajowym oraz lokalizacji inwestycji celu publi...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej