1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Filozofia, Etyka, Logika i retoryka

Filozofia, Etyka, Logika i retoryka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

35,85
To ponad 8% taniej!

Estetyka filozoficzna

Wydawnictwo WAM

Estetyka, w rozumieniu Autora, jest nie tylko nazwą dyscypliny filozoficznej, lecz oznacza także nową interpretację i wykładnię tego co piękne w sztuce. Problematyka ta tworzy ostatecznie tło dla współczesnych starań o nowe samorozumienie estetyki w sensie nauki o doświadczeniu estetycznym lub nauki o spostrzeganiu. Niniejsza książka da...

29,67
To ponad 25% taniej!

Estetyczne przesłony rzeczywistości

Wydawnictwo CB

Estetyczne przesłony rzeczywistości to tym razem wybór esejów filozofia, które powstały w moim ćwierćwieczu. Ich układ i wniesione poprawki pozwalają zobaczyć stworzoną przez niego perspektywę badawczą.

20,97
To ponad 25% taniej!

Estetyka Eduarda von Hartmanna

Wydawnictwo Tako

Eduard von Hartmann często pisał o ważnych sprawach i czynił to w sposób porywający. Samo hasło "filozofia nieświadomego" wydaje się brzmieć wręcz sensacyjnie. Sugeruje ono, że chodzi tu o dociekania pionierskie w stosunku do późniejszej psychoanalizy oraz egzystencjalizmu, co rzeczywiście ma miejsce. Niewątpliwie prawdą jest, że von Ha...

32,97
To ponad 25% taniej!

Aisthesis. Zmysłowość i racjonalność w estetyce tradycyjnej i współczesnej

Wydawnictwo Universitas

Czasy obecne (po tym, jak estetyka przeżyła nie tylko swój kryzys, ale wedle niektórych również swą śmierć) zdają się szczególnie sprzyjać zadaniu przemyślenia na nowo jej przedmiotu oraz funkcji i pozycji wśród innych nauk z perspektywy kategorii równie wiekowej, co niejasnej i nieusystematyzowanej. Można ochrzcić mianem kategorii tran...

11,22
To ponad 25% taniej!

Estetyka literacka Arcydzieło Ingarden

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W drugim "Zeszycie Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej" zgromadzone zostały skromne materiały z jednego z naukowych zebrań Zakładu i prace dotyczące synekdochy; w sensie ścisłym może synekdochiczności; termin ukształtował się w pewien sposób analogicznie do np. "tragiczności", "liryczności". Cechą wspólną tej modyfikacji leksykaln...

9,57
To ponad 25% taniej!

Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha

Wydawnictwo Vis-a-vis / Etiuda

Człowiek zdaniem Bergsona poznaje rzeczywistość doświadczając jej, żyjąc po prostu, a nie poprzez rozumowanie. Aby poznać naturę rzeczywistości musimy odwołać się do doświadczenia (doświadczenia w sensie własnego przeżywania), bowiem rzeczywistość jest w doświadczeniu dana W opozycji intelekt/intuicja staje twórca `Ewolucji twórczej` zd...

18,72
To ponad 25% taniej!

Estetyczność środowiska naturalnego

Wydawnictwo Książka i Prasa

Estetyczna i filozoficzna wizja środowiska naturalnego człowieka.

28,47
To ponad 25% taniej!

Eklektyzmy Synkretyzmy Uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Tom obejmuje studia poświęcone estetyce oświeceniowego i romantycznego dzieła literackiego, a w szczególności dotyczy zjawiska współwystępowania w ramach konkretnych utworów różnych kategorii estetycznych, estetyczno-genologicznych, form gatunkowych i rozwiązań stylistycznych, wykładników różnych literackich prądów i tradycji. Spojrzeni...

28,95
To ponad 8% taniej!

Cogito i Dubito

Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk

Pomysł badawczy zrealizowany w rozprawie Karola Hryniewicza wyróżnia się oryginalnością, świadczy o samodzielności myślenia. Horyzont intelektualny, jaki zakreśla, jest bardzo rozległy, sposób dowodzenia - precyzyjny i przekonujący, metoda - dobrze dobrana do tematu rozważań, warsztat naukowy zasobny w sprawnie używane pojęcia, a filozo...

25,47
To ponad 25% taniej!

Nowa estetyka

Wydawnictwo Aletheia

Maria Anna Potocka od wczesnych lat siedemdziesiątych prowadzi galerie sztuki nowoczesnej, pełniła i pełni funkcje dyrektorskie w instytucjach muzealnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niepołomicach, Zamek Ujazdowski w Warszawie, Bunkier Sztuki w Krakowie, a obecnie tamże Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK), jest wykładowcą SWPS, członkiem...

20,13
To ponad 20% taniej!

Wybitni Wizualnie

Wydawnictwo UMCS

Prezentowane w publikacji teksty stanowią przyczynek do pogłębionej interdyscyplinarnej refleksji na temat wizualności we współczesnej kulturze. Pretekstem do tych rozważań stały się wizerunki osób znanych w kulturze i nauce, ale opracowania dokonane przez autorów poszczególnych artykułów wskazują na nowe konteksty, odniesienia, pokazuj...

26,22
To ponad 25% taniej!

Estetyka pośród kultur

Wydawnictwo Universitas

Artykuły prezentowane w niniejszym zbiorze odnoszą się do popularnego w ostatnich latach pojęcia transkulturowości. Termin ten wprowadzony został w estetyce w latach 90. minionego wieku. Prefiks trans- miał wskazywać, że nie ma kultur monolitycznych, wewnętrznie jednorodnych. Przeciwnie, wszystkie kultury są wielokulturowe, to znaczy pr...

33,88
To ponad 15% taniej!

Obraz i ślad

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pojęcie "ślad", w różnych znaczeniach i kontekstach, pojawia się coraz częściej we współczesnej humanistyce, zwłaszcza w filozofii, historii i badaniach nad pamięcią. Niniejsza książka wpisuje się w te dziedziny badań, ale sytuuje zagadnienie śladowości nieco inaczej, a mianowicie w obszarze problematyki reprezentacji. Eksponuje też zag...

42,29
To ponad 8% taniej!

Teoria sztuki Zbigniewa Dłubaka

Wydawnictwo Archeologia Fotografii

Uprawianie teorii przeze mnie - próba odpowiedzi na pytanie, jaki jest sens moich działań w sztuce, a nie chęć stworzenia systemu poglądów. Oczywiście jakiś rodzaj systemu powstaje mimochodem - ale nie jest on celem.

36,64
To ponad 25% taniej!

Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Mark Johnson, amerykański filozof, urodzony w roku 1949 w Kansas City (Missouri). Profesor na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Oregonie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii umysłu i ucieleśnienia poznania, kognitywistyki i językoznawstwa kognitywnego. Autor prac dotyczących filozofii Johna Deweya, Immanuela Kanta, a także ...

22,47
To ponad 25% taniej!

Liryczność - w kręgu problemów estetyki

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zbiór artykułów poświęconych problematyce, którą zapoczątkował i badał Czesław Zgorzelski. Za kluczową formę poezji uważano wówczas lirykę, wśród metod literaturoznawczych wyróżniano zaś narzędzia wypracowane przez rosyjskich formalistów i praskich strukturalistów.

37,47
To ponad 25% taniej!

Sztuka w kulturze postmedialnej

Wydawnictwo Katedra Wydawnictwo Naukowe

Książka Ewy Wójtowicz jest bardzo ciekawym spojrzeniem na dzisiejszą sytuację nowych mediów i tworzonej za ich pomocą sztuki w kontekście naszych oczekiwań i nadziei z lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Autorka pyta, gdzie jest dziś sztuka nowych mediów. Opisuje remiks i sampling jako dwie najbardziej rozpoznawalne techniki nowej estetyk...

40,77
To ponad 15% taniej!

Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Praca jest pierwszą w polskim literaturoznawstwie monografią prozy krytyczno- i historycznoliterackiej Władysława Chodasiewicza, rosyjskiego poety, krytyka i historyka literatury rosyjskiej , przedstawiciela epoki Srebrnego Wieku i "pierwszej fali" emigracji rosyjskiej. Autorka podjęła w niej próbę rekonstrukcji poglądów estetycznych C...

33,88
To ponad 15% taniej!

Taktyki wizualne. Michel de Certeau i obrazy

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydana w 1980 roku we Francji książka Michela de Certeau Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, która stała się punktem wyjścia do powstania niniejszego tomu, inspirowała liczne nurty rozwijających się od ponad trzydziestu lat badań kulturowych. Choć jednak zaproponowane przez Certeau pojęcia "taktyk" i "strategii" zadomowiły się już n...

35,25
To ponad 20% taniej!

Teatr Teatralizacja Performatywność

Wydawnictwo UMCS

Myślą przewodnią książki jest rekonstrukcja drogi, jaką przebyła idea performatywności od kontekstu teatrologicznego ku innym sztukom i szeroko pojmowanym działaniom performatywnym. Temat publikacji zrodził się w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UMCS w trakcie dyskusji o estetyzacji i teatralizacji społeczeństwa nowoczesnego. Ważn...

26,22
To ponad 25% taniej!

Wartości estetyczne w metrologii

Wydawnictwo WNT

Intelektualiści o literackiej proweniencji - na jednym biegunie, a na drugim - naukowcy z fizykami na czele. A między tymi dwoma biegunami zieje przepaść wzajemnego niezrozumienia, czasami (zwłaszcza wśród młodych) - wrogości i niechęci, lecz nade wszystko braku zrozumienia. Dwie kultury, Charles Percy Snow

29,22
To ponad 25% taniej!

Wizualne odskocznie. Wokół współczesnej polskiej eseistyki o malarstwie i fotografii

Wydawnictwo Universitas

Gyorgy Lukács przekonywał, że "(...) każdy esej niewidocznymi literami dopisuje obok swego tytułu słowa: z okazji tego to a tego...". Nie inaczej jest w przypadku współczesnych polskich esejów, w których odwołania do malarstwa czy fotografii pełnią istotną funkcję. Obrazy okazują się tu bowiem rodzajem wizualnej "odskoczni", stab...

35,97
To ponad 25% taniej!

Historia urody

Wydawnictwo Aletheia

Georges Vigarello (ur. 1941) od kilku dziesiątek lat realizuje swój zamysł "kulturowej historii ciała". Opisawszy je od strony zdrowia ("Historia zdrowia i choroby", Warszawa 2011), czystości i brudu, szczupłości i otyłości, a nawet prześladowania ("Historia gwałtu", Warszawa 2010), przygląda mu się teraz jako upiększanemu. Tytułowa "ur...

43,47
To ponad 25% taniej!

Historia otyłości

Wydawnictwo Aletheia

Georges Vigarello (ur. 1941), francuski historyk, ma w swojej dziedzinie imponujący i niezwykle efektowny dorobek, w znacznej mierze udostępniony polskiemu czytelnikowi przez Wydawnictwo Aletheia ("Historia czystości i brudu", "Historia gwałtu", "Historia urody", "Historia zdrowia i choroby"). Zainteresowania Vigarella skupiają się wokó...

35,25
To ponad 20% taniej!

Barwy i psychika

Wydawnictwo UMCS

Ksiązka traktuje o związkach kolorów z psychiką człowieka, o wedrówce poprzez prawdy jawne i utajone, leżące na pograniczu nauki i sztuki; fizyki, fizjologii, medycyny niekonwencjonalnej a nade wszystko psychologii, i to w wymiarze procesów percepcji, ekspresji i projekcji. Co dawało autorowi prawo do takiego podejścia? Chyba to, że jak...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej