1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Organizacja i zarządzanie, Mobbing, Molestowanie

Organizacja i zarządzanie, Mobbing, Molestowanie
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

58,62
To ponad 15% taniej!

Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki. Teoria i praktyka

Wydawnictwo CeDeWu

Od kilku lat w naukach ekonomicznych trwa dyskusja o wpływie sektora ubezpieczeń na wzrost gospodarczy oraz próba ustalenia związku przyczynowo-skutkowego między tymi dwoma sektorami, szczególnie w wyniku istotnych zmian w obrębie sektora ubezpieczeń, które zaszły w ostatnich latach. Monografia jest skierowana do kręgu specjalistów ora...

42,38
To ponad 15% taniej!

Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza tynku

Wydawnictwo Poltext

Publikacja prezentuje aktualne tendencje w obszarze szkód na osobie, kompensowanych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorzy analizują istniejące regulacje prawne i uwarunkowania systemowe oraz ekonomiczne aspekty problemu, dynamikę i strukturę szkód, procesy likwidacji szkody, implika...

22,81
To ponad 25% taniej!

Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Materiały z konferencji naukowej "Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka", która odbyła się w dniach 9-11 czerwca 2008 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja zawiera osiem artykułów, poświęconych różnym zagadnieniom modelowania ryzyka. W czterech z nich, dotyczących długiego horyzontu czasu, uchyla...

26,85
To ponad 20% taniej!

Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy

Wydawnictwo UMCS

Publikacja obejmuje trzy niezwykle ważne obszary tematyczne: system finansowy, ubezpieczenia i wzrost gospodarczy oraz ich wzajemne interakcje. Książka jest jedną z nielicznych pozycji w tym zakresie, które powstały w naszym kraju. Za szczególnie cenny element należy uznać próbę powiązania zagadnień rozwoju finansowego, w tym zwłaszcza...

74,22
To ponad 25% taniej!

Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia przedstawia kompleksowo umowy ubezpieczenia grupowego w aspekcie prawnym. Zawiera pogłębioną analizę obecnego stanu prawnego, a także wyjaśnienie problemów praktycznych, które ujawniają się na tle stanów faktycznych związanych z umowami ubezpieczenia grupowego. W książce omówiono m.in.: - pojęcie i istotę ubezpieczenia grupo...

256,65
To ponad 8% taniej!

Umowa ubezpieczenia Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz do umowy ubezpieczeń o art. 805-834 KC stanowi niezwykle szczegółowe i kompletne omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Umowa ubezpieczenia unormowana jest w KC przez artykuły 805-834. Warto jednak zauważyć, że przepisy te nie stanowią kompleksowej regulacji zagad...

9,64
To ponad 25% taniej!

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Wydawnictwo Od.Nowa

Broszura zawiera zupełnie nowy w obrocie prawnym akt: ustawę z 10 listopada 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jej wejście w życie nastąpiło, nie licząc kilku artykułów, 1 stycznia 2016 r. Nowa ustawa zastąpiła dotychczas obowiązujący akt prawny z 2003 r. kształtując w sposób odmienny od poprzedniego zasady wykon...

47,17
To ponad 20% taniej!

Aktywna sprzedaż ubezpieczeń. Jak wdrożyć się i przetrwać w branży ubezpieczeniowej

Wydawnictwo Helion

Praca w charakterze agenta ubezpieczeniowego jest obecnie jedną z najłatwiejszych profesji do podjęcia. Jednak utrzymanie się w tej branży to trudne wyzwanie. Pozyskiwanie nowych klientów oraz obsługa bieżących wymagają żelaznej dyscypliny i konsekwencji oraz kluczowych umiejętności z zakresu telemarketingu (umawianie spotkań), psycholo...

42,38
To ponad 15% taniej!

Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura

Wydawnictwo Poltext

W książce zebrano i uporządkowano zagadnienia związane z wahaniami koniunktury w gospodarce i ich przeniesieniem na grunt ubezpieczeń. Jest to pierwsze ujęcie tych problemów w polskiej literaturze w odniesieniu do rynku ubezpieczeniowego, uwzględniające specyfikę tego sektora, warunki jego rozwoju oraz wpływ zdarzeń o charakterze global...

137,05
To ponad 8% taniej!

Ubezpieczenia w transporcie Praktyczne uwagi dla przedsiębiorców z branży TSL

Wydawnictwo C.H. Beck

Praktyczne uwagi, dzięki którym przedsiębiorcy z branży TSL będą mieli pewność, że zawierają korzystne dla siebie umowy ubezpieczeniowe Niniejsza publikacja w przystępny i praktyczny sposób przybliża zagadnienia związane z zawieraniem umów ubezpieczeniowych przez przedsiębiorców z branży Transport-Spedycja- Logistyka. W tej branży ubez...

35,97
To ponad 20% taniej!

Szkody komunikacyjne. Dochodzenie roszczeń

Wydawnictwo Difin

W razie wypadku samochodowego i dotknięcia nas skutkami szkód komunikacyjnych, warto posiadać wiedzę o procedurach dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Ta książka - w sposób kompleksowy, prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela, poprzez wystąpienie na drogę postępowan...

33,97
To ponad 15% taniej!

Problem równoległości ubezpieczeń obowiązkowych. z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Wydawnictwo Rozpisani.pl

Monografia omawia możliwości zakończenia stosunku zobowiązaniowego istniejącego między ubezpieczającym a ubezpieczycielem w sytuacji, gdy to samo ryzyko, w tym przypadku odpowiedzialność cywilna, zostało objęte zakresem kilku (co najmniej dwóch) umów ubezpieczenia. Praca jest skierowana do prawników praktykujących w zakresie prawa ubez...

74,22
To ponad 25% taniej!

Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Rynek ubezpieczeniowy jest jednym z obszarów działalności gospodarczej, w którym najczęściej podejmowane są próby oszustw i wyłudzeń. Zmiany urbanizacyjne i dające poczucie anonimowości środowisko miejskie, jak również znaczna liczba zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) pozwalają sprawcom przestępstw ubezpieczeniowych, a szcz...

89,22
To ponad 25% taniej!

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera omówienie doniosłej i budzącej liczne wątpliwości o charakterze teoretycznym i praktycznym problematyki kompensowania szkód niemajątkowych w ramach odpowiedzialności kontraktowej. Autor prezentuje między innymi sposoby pieniężnej kompensacji szkód niemajątkowych w ramach odpowiedzialności kontraktowej oraz wnioski de leg...

42,38
To ponad 15% taniej!

Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce

Wydawnictwo Poltext

Na naszych oczach dokonuje się przełom konsumencki w sferze usług finansowych, w tym w szczególności - usług ubezpieczeniowych. Nigdy dotąd instytucje finansowe nie musiały tak wiele uwagi poświęcić na staranne dopasowanie oferowanych produktów do potrzeb klientów, dokładne i zrozumiałe informowanie ich o warunkach zawieranych umów oraz...

31,47
To ponad 25% taniej!

Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia porusza tematy istotne z punktu widzenia praktyki ubezpieczeniowej i, z drugiej strony, wypełnia lukę w publikacjach poświęconych tematyce wykorzystania metod statystycznych i aktuarialnych w modelowaniu systemów bonus-malus stosowanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Dużą zaletą pracy (...) jest zaadresowanie jej do szer...

44,17
To ponad 15% taniej!

Systemy ubezpieczeń w Polsce Aspekty finansowe

Wydawnictwo CeDeWu

Współczesne ubezpieczenia stanowią mechanizm finansowania skutków ryzyka, którego funkcjonowanie oparte jest na określonych rozwiązaniach prawnych i instytucjonalnych. Pełnią one jednocześnie niezwykle ważną rolę w systemie finansowym, przede wszystkim za sprawą funkcji akumulacji kapitału.

44,22
To ponad 25% taniej!

Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki zachowań klientów indywidualnych w warunkach stale zmieniającego się rynku usług ubezpieczeniowych. Dogłębne poznanie tych zachowań i wpływających na nie czynników jest dla zakładów ubezpieczeń warunkiem koniecznym do opracowania skutecznych działań marketingowych, które mają na celu ...

74,22
To ponad 25% taniej!

Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W niniejszej publikacji autorzy, profesorowie i doktorzy nauk prawnych, a także praktycy - eksperci w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych przedstawili zagadnienia prawne informacji kierowanej do ubezpieczyciela oraz prawne aspekty wykonywania i naruszenia jego obowiązków informacyjnych. Omówili też zagadnienia szczegółowe, m.in.: -...

59,47
To ponad 15% taniej!

Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości

Wydawnictwo CeDeWu

Bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego realizowane jest poprzez czuwanie nad wypłacalnością zakładów ubezpieczeń, co przejawia się w zdolności do wypłaty odszkodowań i świadczeń, a także w zapewnieniu odpowiednich środków na ich wypłatę w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. Realizacja tych zadań odbywa się popr...

42,38
To ponad 15% taniej!

Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE. a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej

Wydawnictwo Poltext

Tematem książki jest bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego w kontekście jego klientów - ubezpieczonych, ubezpieczających i poszkodowanych. Autor przedstawia etapy kształtowania bezpieczeństwa na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE, uwzględniając zmiany wynikające z doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego. Koncentruje uwagę na mało ...

26,22
To ponad 25% taniej!

Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych

Wydawnictwo Universitas

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją w całości poświęconą problematyce prawnej ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach i w zbiorach prywatnych. Prezentowane opracowanie posiada charakter prekursorski i wypełnia swoistą lukę istniejącą dotychczas w literaturze prawniczej. Zawarta w publikacji analiza prawna instytucj...

42,38
To ponad 15% taniej!

Zarządzanie płynnością zakładu ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych

Wydawnictwo Poltext

Zakłady ubezpieczeń, podobnie jak pozostałe przedsiębiorstwa finansowe, funkcjonują w dynamicznym i zmiennym otoczeniu gospodarczym, co sprawia, że mają coraz krótszy horyzont czasowy na adaptację do pojawiających się perturbacji. Zapoczątkowany w 2007 r. kryzys doprowadził do znaczącego wzrostu zaburzeń oraz niepewności na rynkach fina...

28,53
To ponad 20% taniej!

Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane problemy

Wydawnictwo UMCS

Stabilność sektora bankowego i ubezpieczeniowego ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Wpływ mają na nią zarówno rozwiązania instytucjonalno-prawne, jak i zachowania uczestników gry rynkowej. W niniejszej publikacji przywołane zostały główne problemy związane z utrzymywaniem stabilności tych sektorów w okresie występowania...

82,08
To ponad 8% taniej!

Wypadki przy pracy. Poradnik pracodawcy i służb BHP

Wydawnictwo ODDK

Rzetelne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków to podstawa profilaktyki wypadkowej, a prawidłowe zakwalifikowanie wypadku do kategorii wypadków przy pracy ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla osób poszkodowanych (ze względu na postępowanie odszkodowawcze, tj. przysługujące świadczenia pieniężne). W poradniku autorka szczegóło...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej