1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

13,40
To ponad 25% taniej!

Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami, a także z tabelami ekwiwalencyjnymi, oraz tekst Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W książce uwzględniono zmiany, które weszły w życie od ostatniego wydan...

63,64
To ponad 15% taniej!

Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej

Wydawnictwo Poltext

Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spadku - współcześnie te zdarzenia często wykraczają poza granice jednego państwa i mogą podlegać różnym prawom. Jakim? To już zależy od obowiązujących w siedzibie sądu norm kolizyjnych wskazujących prawo właściwe dla oceny danego zdarzenia. W znacznej mierze normy te zostały ujednol...

126,72
To ponad 25% taniej!

Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Prezentowana książka jest szóstym, zmienionym i uaktualnionym wydaniem komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przedstawia ona wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, wśród których można wymienić między innymi: - prawo do życia, - pr...

51,94
To ponad 25% taniej!

Współpraca sądowa w Unii Europejskiej. Akty prawne, uzasadnienia, komentarze

Wydawnictwo Scholar

Od maja 2004 roku prawo europejskie stanowi źródło prawa także w Polsce. Charakter jego norm sprawia, że nie tylko wpływa na działalność legislatorów, lecz także - bezpośrednio - na sytuacje prawną nas wszystkich. Z mocy samych traktatów niektóre z przepisów prawa europejskiego obowiązują wprost i nie wymagają implementacji (rozporządze...

74,22
To ponad 25% taniej!

Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce można odnaleźć odpowiedzi na pytania: - jak rozumieć pojęcie "prawo podatkowe Unii Europejskiej"? jak w praktyce przebiega jego wykładnia? - czy przyjęte na potrzeby unijnego prawa podatkowego metody wykładni różnią się w zależności od organu, który jej dokonuje? - jak Trybunał Sprawiedliwości interpretuje prawo podatkowe UE?...

91,05
To ponad 8% taniej!

Unijne prawo konkurencji Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw

Wydawnictwo C.H. Beck

Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE) 139/2004. Książka ma na celu podkreślenie znaczenia metody oceny skutków regulacji ("OSR") w procesie stanowienia nowego prawa i nowelizacji istn...

38,97
To ponad 25% taniej!

Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

• Bardzo duża liczba sędziów w Polsce - o czym też nie wolno zapominać - jest dodatkowo wspomagana przez całkiem spory aparat pomocniczy - referendarzy i asystentów. W 2010 roku tych pierwszych było już blisko 1800, drugich zaś - ponad 3 tys., co oznacza, że przeciętnie co trzeci sędzia ma już asystenta, a blisko połowa - szerzej z...

89,22
To ponad 25% taniej!

Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W publikacji zaprezentowano nowe, integralne spojrzenie na całość regulacji unijnych dotyczących zabezpieczenia społecznego osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej. Zasada swobodnego przepływu osób, jedna z podstawowych w prawie unijnym, jest realizowana m.in. poprzez przepisy o koordynacji syst...

91,05
To ponad 8% taniej!

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Wydawnictwo C.H. Beck

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej znajduje się w głównym nurcie rozważań poświęconych procesowi europejskiej integracji gospodarczej. Obowiązujący stan prawny sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami państw członkowskich UE napotyka na przeszkody trudne do pokonania. Autorka książki przeprowadziła dog...

34,41
To ponad 20% taniej!

Biuletyn Europejski 2008. Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii

Wydawnictwo UMCS

Zagraniczna ekspansja gospodarcza Japonii po II wojnie światowej Analiza wymiany handlowej Japonii z EWG/UE po II wojnie światowej Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich Japonii w EWG/UE

32,73
To ponad 20% taniej!

Biuletyn Europejski 2006/2007. Pomoc państwowa w polityce konkurencji w Unii Europejskiej

Wydawnictwo UMCS

Biuletyn jest kolejną publikacją w europejskiej serii wydawniczej Zakładu Gospodarki światowej i Integracji Europejskiej oraz trzecia monografią autorska. Przedmiotem pracy jest zagadnienie zajmujące ważne miejsce w dyskusjach i literaturze naukowej. Po pierwsze, prawo i polityka konkurencji była i pozostaje integralną częścią jednolite...

30,68
To ponad 25% taniej!

Wspólnyy obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej

Wydawnictwo Scholar

Nieunikniony proces integracji międzynarodowej stwarza konieczność zbliżania regulacji prawnych poszczególnych obszarów wspólnego funkcjonowania. Obserwujemy również ujednolicanie prawa w postępowaniu karnym. Wystarczy wymienić choćby europejski nakaz aresztowania, wykonywanie prawomocnych wyroków zapadłych w różnych państwach, niektóre...

66,72
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji

Wydawnictwo Vizja Press&IT

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania Integracja z Unią Europejską

44,97
To ponad 25% taniej!

Zmiany w konstytucjach związane z członkostwem w Unii Europejskiej

Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie

Prezentowana książka nie dotyczy analizy prawa Unii Europejskiej, ale rozwiązań prawa konstytucyjnego. Zamiarem badawczym było przedstawienie zmian, jakie dla istoty konstytucji wynikają z członkostwa w Unii Europejskiej. Powołanie właśnie tej wspólnoty europejskiej stawiającej przed sobą cele natury politycznej spowodowało jakościową z...

74,22
To ponad 25% taniej!

Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

"Autorzy podjęli próbę analizy - i to bardzo udanej - istoty, znaczenia oraz przebiegu wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi UE przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych poszczególnych państw, obejmując swoim zakresem przedmiotowym zróżnicowane należności pieniężne wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 dyrektywy 2010/24/UE...

96,72
To ponad 25% taniej!

Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja zawiera wybór ważnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu dotyczących znaków towarowych, patentów, graficznych oznaczeń pochodzenia, a także z zakresu reklamy. O wyjątkowości opracowania stanowi to, że zawarte w nim judykaty są niedostępne w języku polskim. Książka przeznaczona jest dla praktykó...

118,65
To ponad 8% taniej!

Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lot

Wydawnictwo C.H. Beck

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest kwestia instrumentalizacji prawa konkurencji UE w sektorze transportu lotniczego. Publikacja w sposób przejrzysty prezentuje zagadnienia związane z tematyką konsolidacji transportu lotniczego - począwszy od zagadnień terminologicznych, poprzez rozważania o polityce prawa konkurencji w konte...

137,05
To ponad 8% taniej!

Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

W krajach Unii Europejskiej od 17.8.2015 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie unijne z Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego...

91,05
To ponad 8% taniej!

Uprawnienia Akcjonariuszy Polskich Spółek Publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE

Wydawnictwo C.H. Beck

Monografia jest efektem projektu badawczego finansowanego przez NCN. Zasadniczym celem zaprezentowanych w publikacji badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy implementacja dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym...

67,12
To ponad 15% taniej!

Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydawnictwo LexisNexis

Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie nową umowę obligacyjną w prawie rolnym pozwalającą na zindywidualizowane określenie sposobu wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolne...

118,65
To ponad 8% taniej!

Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej

Wydawnictwo C.H. Beck

Obowiązująca od dziesięciu lat ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej umożliwia polskim przedsiębiorcom tworzenie spółek w drodze fuzji transgranicznej oraz przenoszenie siedziby już utworzonych spółek do innego państwa bez ich likwidacji. Widoczne jest także stale rosnące zainteresowanie przedsię...

74,22
To ponad 25% taniej!

Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka powstała z myślą o 10-letnim okresie obecności Polski w UE i jest pierwszą publikacją na rynku prezentującą kompleksowo problemy terminologiczne związane z implementacją prawa unijnego do polskiego systemu prawnego. Analizie poddano prawo podatkowe będące przedmiotem harmonizacji z prawem unijnym. W przypadku kolizji równolegl...

33,12
To ponad 15% taniej!

Zakupy po polsku. Ochrona praw i formy płatności

Wydawnictwo CeDeWu

Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bodaj czy nie najczęściej - w roli konsumenta. Kupując towary czy usługi, zwłaszcza te wykraczające poza zakupy bieżące, codzienne, powinniśmy mieć świadomość praw jakimi w tych transakcjach dysponujemy i ryzyka na jakie możemy być narażeni finalizując te transakcje. Ryzyko to wynika...

109,62
To ponad 15% taniej!

Unia Europejska Słownik polsko-angielsko-niemiecko-francuski z płytą CD

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminologię oraz słownictwo ogólne stosowane w oficjalnych rozporządzeniach i dokumentach unijnych, np. wnioskach o dotacje. Uwzględnia również wyrażenia i zwroty związane z prowadzeniem działalności handlowej na terenie krajów Wspólnoty, a także nazwy działających w ramach UE instytucj...

33,57
To ponad 25% taniej!

Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka jest poświęcona konstrukcji unijnych praw ekonomicznych i socjalnych przysługujących obywatelom państw trzecich w zakresie pobytu i pracy, ubezpieczenia społecznego, przepływu towarów i kapitału, jak również świadczenia usług. Prawa te są przyznawane obywatelom pozaunijnym na mocy umów międzynarodowych zawieranych przez Unię z p...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej