1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

30,57
To ponad 15% taniej!

Teoretyczno-metodologiczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej

Wydawnictwo Aspra

Publikacja jest odzwierciedleniem metodologicznej konceptualizacji badań nad najważniejszymi instytucjami UE. Poszczególne rozdziały dostarczają autorskiego spojrzenia i prezentacji warsztatu metodologicznego. Są one także następstwem dyskusji i burzy mózgów dotyczących przedmiotowej problematyki badań: instytucji i organów unijnych. P...

33,12
To ponad 15% taniej!

Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union

Wydawnictwo Aspra

The aim of the project would be to exchange/share experience of Visegrad Group Member States in the field of their membership in the European Union - in particular: EU accession as an impulse to redefine priorities of V4, differential consequences of their membership in the EU and the role of the Visegrad Group as a forum of setting com...

24,62
To ponad 15% taniej!

Crises in the Process of European Integration and Approaches to their Management

Wydawnictwo Aspra

This monograph is the result of the research programme “Crises of the European integration process and the methods of overcoming them" financed by National Science Centre. This project was completed in September 2015 and realised between 2013 and 2015. The research team consisted of 28 members mainly from the Institute of European...

41,62
To ponad 15% taniej!

Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania

Wydawnictwo Aspra

"Mamy tutaj do czynienia z wieloaspektową i wielopłaszczyznową diagnozą Unii Europejskiej i na jej podstawie sporządzoną prognozą, która pokazuje szanse i zagrożenia dla unijnego projektu i dla integracji europejskiej. Recenzowana książka jest bezsprzecznie dziełem wartościowym, o wybitnych walorach poznawczych, teoretycznych i utylitar...

31,89
To ponad 20% taniej!

Biuletyn Europejski 2009-2010. Znaczenie polityki energetycznej w procesie integracji europejskiej

Wydawnictwo UMCS

Biuletyn Europejski 2009/2010 jest trzynastą pracą opublikowaną w europejskiej serii wydawniczej Zakładu/Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej oraz piątą monografią autorską. Przedmiotem niniejszego Biuletynu jest polityka energetyczna w teorii i praktyce integracji europejskiej. Analiza empiryczna obejmuje okres od two...

34,41
To ponad 20% taniej!

Biuletyn Europejski 2008. Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii

Wydawnictwo UMCS

Zagraniczna ekspansja gospodarcza Japonii po II wojnie światowej Analiza wymiany handlowej Japonii z EWG/UE po II wojnie światowej Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich Japonii w EWG/UE

32,73
To ponad 20% taniej!

Biuletyn Europejski 2006/2007. Pomoc państwowa w polityce konkurencji w Unii Europejskiej

Wydawnictwo UMCS

Biuletyn jest kolejną publikacją w europejskiej serii wydawniczej Zakładu Gospodarki światowej i Integracji Europejskiej oraz trzecia monografią autorska. Przedmiotem pracy jest zagadnienie zajmujące ważne miejsce w dyskusjach i literaturze naukowej. Po pierwsze, prawo i polityka konkurencji była i pozostaje integralną częścią jednolite...

30,57
To ponad 15% taniej!

Unia Europejska na arenie międzynarodowej - wybrane relacje bilateralne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Tematyka recenzowanej monografii zasługuje na uwagę zarówno wydawcy, jak i czytelników. Jest ważka pod względem naukowym, a także istotna ze względów praktycznych. Ukazuje bowiem działania Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, podejmowane w celu realizacji założeń wynikających z traktatów, a tym samym - wzmocnienia swego m...

33,12
To ponad 15% taniej!

The challenges of modern democracy and European integration

Wydawnictwo Aspra

Publikacja anglojęzyczna z przedmową Włodzimierza Cimoszewicza. Stanowi ona pierwszy tom serii wydawniczej "European Integration and Democracy Series", która będzie się ukazywać się we współpracy Oficyny Wydawniczej ASPRA, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Center for Direct Democracy Studies.

26,97
To ponad 25% taniej!

Traktat lizboński Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Przedmiotem monografii są aspekty polityczne reformy ustrojowej Unii Europejskiej, skodyfikowanej w traktacie lizbońskim. Traktat ten został podpisany 13 grudnia 2007 r. przez szefów państw lub rządów oraz ministrów spraw zagranicznych dwudziestu siedmiu krajów członkowskich Unii Europejskiej w stolicy Portugalii. Cezury rozprawy wyznac...

33,12
To ponad 15% taniej!

Tworzenie polskiego systemu pomocy rozwojowej

Wydawnictwo CeDeWu

Jednym z największych problemów, a zarazem wyzwań, dzisiejszego świata jest niewątpliwie kwestia przezwyciężenia ubóstwa, które dotyka tak wielu mieszkańców naszej planety. W wielu dokumentach rządowych państw dawców pomocy czytamy o odpowiedzialności za rozwój najuboższych regionów świata, jednak pojawia się pytanie: jak tę pomoc nieść...

26,22
To ponad 25% taniej!

Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy ugrupowań integracyjnych

Wydawnictwo Adam Marszałek

Celem niniejszego opracowania było ukazanie związku między globalizacją oraz regionalizacją na przykładzie międzynarodowej mobilności siły roboczej w Unii Europejskiej. Fragment Podsumowania

44,97
To ponad 25% taniej!

Zmiany w konstytucjach związane z członkostwem w Unii Europejskiej

Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie

Prezentowana książka nie dotyczy analizy prawa Unii Europejskiej, ale rozwiązań prawa konstytucyjnego. Zamiarem badawczym było przedstawienie zmian, jakie dla istoty konstytucji wynikają z członkostwa w Unii Europejskiej. Powołanie właśnie tej wspólnoty europejskiej stawiającej przed sobą cele natury politycznej spowodowało jakościową z...

74,22
To ponad 25% taniej!

Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej. Studium przypadków: czas trwania praw pokrewnych, dzieła osierocone, ACTA

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka przedstawia interesujące i wieloaspektowe studium lobbingu w zakresie prawa autorskiego i systematyzuje wiedzę na temat specyfiki tego zjawiska w Unii Europejskiej. Lobbing jest ujęty na tle przepisów unijnych dotyczących dzieł osieroconych, wydłużenia czasu ochrony niektórych praw pokrewnych oraz ruchu społecznego ACTA. Omawia...

28,47
To ponad 25% taniej!

The Republic of Croatia's Accession Process to the European Union

Wydawnictwo Atut

Edycja w języku angielskim książki Małgorzaty Łakoty-Micker Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiejj. Autorka bez uproszczeń i skrótów przedstawiła przebieg rokowań akcesyjnych między Chorwacją a Unią Europejską. Dokładnie przeanalizowała "Strategy Paper" Komisji Europejskiej w sprawie jej członkostwa. Szczegółowo wyjaś...

39,17
To ponad 20% taniej!

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Wydawnictwo Difin

Prezentowana książka stanowi rzetelną analizę zmian zachodzących w zarządzaniu gospodarczym Unią Europejską. W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą zarządzania finansami publicznymi, konkurencyjności, funkcjonowania strefy euro, prowadzenia polityki makroostrożnościowej, rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, systemu gwarantowani...

31,47
To ponad 25% taniej!

Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991-2010

Wydawnictwo Adam Marszałek

Skuteczność polityki zagranicznej Ukrainy w kontekście integracji z Unią Europejską po roku 1991 Poziom gotowości gospodarki ukraińskiej do integracji z Unią Europejską Stan reform ukraińskiego sektora energetycznego w kontekście integracji z Unią Europejską Budowa podstaw prawnych i instytucjonalnych do integracji Ukrainy z Unią Europe...

33,72
To ponad 25% taniej!

Unia Europejska a obywatele

Wydawnictwo Katedra Wydawnictwo Naukowe

Unia Europejska a obywatele. Relacje komunikacyjne w internecie a unijna strategia komunikowania się. "Książka ta jest propozycją podejmującą zagadnienia związane z Unią Europejską oraz jej relacjami z obywatelami poprzez wykorzystanie mechanizmów i narzędzi komunikacji społecznej. Publikacja stanowi przegląd problematyki związanej z i...

33,12
To ponad 15% taniej!

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa

Wydawnictwo CeDeWu

W pracy poruszono zagadnienia: - zmian, jakie dla funkcjonowania Unii Europejskiej wprowadził Traktat z Lizbony w kontekście jej: instytucji, procesu decyzyjnego oraz obecności w relacjach międzynarodowych - specyfiki instytucjonalizacji w ramach Unii Europejskiej, jaka wyłoniła się po wejściu w życie ostatniego traktatu reformującego -...

29,90
To ponad 25% taniej!

TTIP Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA

Wydawnictwo Scholar

7 czerwca 2013 r. UE i USA ogłosiły "nowe handlowe otwarcie" we wzajemnych relacjach, rozpoczynając negocjacje o ustanowienie Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Partnership in Trade and Investment, TTIP). TTIP jest najbardziej znaczącą inicjatywą w historii relacji obu partnerów. Dzięki umow...

33,88
To ponad 15% taniej!

Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy stanowi rezultat badań politycznych i gospodarczych w zakresie zmian, jakie zachodzą w Europie. Autorzy scharakteryzowali w niej systemy polityczne i gospodarcze 44 państw. Wskazali skale wolności politycznych i gospodarczych, zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, rynku pracy i wydajności...

109,62
To ponad 15% taniej!

Unia Europejska Słownik polsko-angielsko-niemiecko-francuski z płytą CD

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminologię oraz słownictwo ogólne stosowane w oficjalnych rozporządzeniach i dokumentach unijnych, np. wnioskach o dotacje. Uwzględnia również wyrażenia i zwroty związane z prowadzeniem działalności handlowej na terenie krajów Wspólnoty, a także nazwy działających w ramach UE instytucj...

54,25
To ponad 8% taniej!

Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej

Wydawnictwo C.H. Beck

Niniejsza praca stanowi analizę efektywności rozwiązań regulacyjnych z zakresu prawa komunikacji elektronicznej w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego w Europie. Obecnie w Unii Europejskiej trwają prace nad nowym porządkiem regulacyjnym. Autor analizuje efektywność regulacji prawnych w warunkach dynamicznie zmieniającego się oto...

33,57
To ponad 25% taniej!

Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka jest poświęcona konstrukcji unijnych praw ekonomicznych i socjalnych przysługujących obywatelom państw trzecich w zakresie pobytu i pracy, ubezpieczenia społecznego, przepływu towarów i kapitału, jak również świadczenia usług. Prawa te są przyznawane obywatelom pozaunijnym na mocy umów międzynarodowych zawieranych przez Unię z p...

31,47
To ponad 25% taniej!

Tożsamość zaufanie integracja Polska i Europa

Wydawnictwo IFiS PAN

Powstanie Unii Europejskiej od początku prowokowało dyskusje o tożsamościach ponadnarodowych i ponadpaństwowych. Stąd powtarzające się pytanie, czy tożsamość ogólnoeuropejska wyłania się kosztem tożsamości narodowej. Czytelnik na nowo odczyta sens tego pytania dziś, kiedy Unia jako złożony organizm polityczny, przechodzący kryzys, z det...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej