1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Kultura, Cywilizacja, Etnografia

Kultura, Cywilizacja, Etnografia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

32,27
To ponad 15% taniej!

Folklor tradycja i współczesność

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Niniejszy tom studiów monograficznych, poświęcony szeroko pojętym zjawiskom folkloru, ma uzmysłowić czytelnikom, że badania folklorystyczne są potrzebną i ważną częścią antropologii kulturowej, ogarniającej różne okresy, nurty, środowiska i działania. W jej obszarze jest miejsce na tradycję i współczesność, na dawne obyczaje, obrzędy i ...

14,97
To ponad 25% taniej!

Dlaczego drzewa przestały mówić Ludowa wizja świata

Wydawnictwo Nowik

Dlaczego ludzie już u samego zarania swoich dziejów tworzyli mity, najrozmaitsze legendy i baśnie i przekazywali je następnym pokoleniom? Czy tylko dlatego, że tak długo nie istniały ani kino, ani telewizja? Jeśli zastanowimy się nad charakterem wielu tych opowieści, dostrzeżemy bez trudu, że powstawały jako swoista skarbnica wiedzy o p...

22,47
To ponad 25% taniej!

Czas uwarstwiony na gąsawskim poddaszu. Antropologiczny szkic o przestrzeni, przedmiotach i obcowaniu z przeszłością

Wydawnictwo Libron

Nim trafimy na gąsawskie strychy, musimy poznać problemy filozofii i antropologii kulturowej, historiografii, socjologii, archeologii, semiotyki itd. związane z czasem, przestrzenią, pamięcią jednostkową i społeczną, narracją, rzeczami w ich funkcjach utylitarnych i znakowych, następnie z domem jako jednym z kluczowych symboli kultury. ...

37,43
To ponad 25% taniej!

Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej

Wydawnictwo Impuls

Książka stanowi bardzo interesującą i nowatorską w polskich warunkach propozycję wykorzystania etnografii wizualnej w badaniach ewaluacyjnych - szczególne w autoewaluacji. Autorka wychodzi naprzeciw potrzebom praktyków poszukujących nowych rozwiązań odnośnie do ewaluacji własnej pracy. Istniejące w Polsce regulacje prawne rodzą pokusę u...

29,97
To ponad 25% taniej!

Semiotyczna mapa Małopolski

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Przemiany globalizacyjne sprawiają, że krajobraz kulturowy Małopolski staje się coraz bardziej złożony. Obok szlaków papieskich i Szlaku Architektury Drewnianej powstały parki dinozaurów i indiańskie wioski. Dawne i nowe znaki oraz symbole pokrywają region gęstą siatką znaczeń. Czy można wykreślić ich mapę? Łatwo jest skonstruować mapę ...

22,02
To ponad 25% taniej!

Shaping virtual lives. Online identities, representations, and conducts

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

In recent years, a new cultural sphere based on instant exchange of information has led to new kinds of communication, not merely for practical purposes but also for entertainment, social contact, the exchange of beliefs and opinions, and even the expression of emotions. Online life has become an integral part of people's existence and ...

31,89
To ponad 20% taniej!

Dlaczego wąż nie ma nóg?. Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych

Wydawnictwo UMCS

Zebrane w tym tomie materiały są dokumentacją autentyczną, pozyskaną w drodze bezpośrednich kontaktów z informatorami, a autentyczność dotyczy wszystkich poziomów przekazu - od tematów i motywów - po formę językową. Publikacja ściśle związana jest z realizowanym w Instytucie Filologii Polskiej UMCS pod kierownictwem prof. Jerzego Bartmi...

26,22
To ponad 25% taniej!

Znane i nieznane pasje badawcze

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Pozycja z serii "Klasycy nauki Poznańskiej." barwnie opisująca znane i nieznane pasje badawcze.

52,40
To ponad 25% taniej!

Świat Bojków. Etnograficzna podróż po Bojkowszczyźnie

Wydawnictwo Libra Pl

Bojkowie to największa grupa górali ruskich, zamieszkująca Karpaty od Wysokiego Działu w Bieszczadach, do doliny Łomnicy w Gorganach. Sąsiadowali na zachodzie z Łemkami, a na wschodzie z Hucułami. Trudne warunki życia w górach sprzyjały tradycyjnej uprawie roli i pasterstwu. Hodowali głównie owce i woły, z handlu którymi słynęli po obu ...

24,72
To ponad 25% taniej!

Regionalizm czy nowa etniczność?. Wieś podhalańska w XXI wieku

Wydawnictwo Nomos

Moje całościowe wrażenia związane z lekturą recenzowanej książki są bardzo pozytywne. Autorki przeprowadziły rzetelną, opartą na szerokim spektrum danych empirycznych oraz intelektualnie bogatą analizę trudnego problemu badawczego. (...) Nie mam wątpliwości, że książka pomaga zrozumieć zachodzące zmiany w tożsamości mieszkańców Ochotnic...

41,37
To ponad 8% taniej!

Polskie legendy miejskie. Studium i materiały

Wydawnictwo Śląsk

Legendy miejskie - jak twierdzi Autor - występują powszechnie, a szczególnie w okresach napięć społecznych i każdy człowiek styka się z nimi, choć nie zawsze ma tego świadomość. Słyszymy je pod przyjaciół, znajomych, a także znamy z radia, telewizji, gazet i internetu. prof. zw. dr hab. Renarda Ocieczek Legendy miejskie są zbierane pr...

28,47
To ponad 25% taniej!

Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu Perspektywa etnograficzna

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Podlasie jako ostoja tradycji czy też jako pole dynamicznych zmian społecznych i kulturowych? Jako prowincja czy jako miejsce powstawania kreatywnych pomysłów? Globalizacja jako ujednolicenie czy proces postępującego zróżnicowania? Te pytania zadała etnograficzna grupa badawcza kierowana przez Piotra Cichockiego i Helenę Patzer, działaj...

23,22
To ponad 25% taniej!

Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja ukazuje ciekawy związek między oralnością, piśmiennictwem oraz epiką ludową a kształtowaniem się tożsamości narodowej na Bałkanach ¦ wśród Albańczyków i Serbów. Szczególnie interesującym zagadnieniem jest funkcjonowanie wśród tych narodów pieśni ludowych, które mogły istotnie wpłynąć na postrzeganie przez mieszkańców p...

29,97
To ponad 25% taniej!

Antropologia ekonomiczna. Historia, etnografia, krytyka

Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Książka ta, autorstwa dwóch wybitnych badaczy antropologii ekonomicznej, stanowi nowe wprowadzenie do historii i praktyki tej dziedziny. Autorzy udowadniają, że antropolodzy w istotny sposób przyczynili się do lepszego zrozumienia trzech wielkich kwestii związanych z nowoczesną historią gospodarczą: rozwoju, socjalizmu i ogólnoświatoweg...

26,97
To ponad 25% taniej!

Ciekawość świata ludzi kultury?. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Ryszard Kantor, krakowianin, człowiek głęboko osadzony w swoim rodzimym środowisku społecznym i kulturowym, znany wszystkim nie tylko ze względu na swe naukowe osiągnięcia i pasje, etnograf, etnolog, antropolog, kulturoznawca - jest postacią wielowymiarową. Śledząc jego działalność z perspektywy czterdziestoletniej pracy naukowej, już n...

37,40
To ponad 25% taniej!

Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji

Wydawnictwo GWP

"Etnografia organizacji" przedstawia wielobarwny obraz polskich firm, instytucji i organizacji, stworzony na podstawie wnikliwych badań etnograficznych. Książka jest świadectwem przemian zachodzących w polskiej rzeczywistości biznesowej, i nie tylko. Zawiera omówienie badań empirycznych z bardzo rozległego i niejednorodnego terenu. Posz...

39,07
To ponad 15% taniej!

Kołchoźnicy Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Wykaz skrótów / 13 Podziękowania / 15 Wprowadzenie. Etnograf w kołchozie, czyli uwagi o temacie, terenie i metodzie / 19 Część I. W kołchozie Rozdział 1. "Bez kołchoza życia nie ma". Narracja o końcu i początku jako mit założycielski / 41 "Jak żyć bez kołchozu?" W stronę zbiorowej tożsamości kołchoźników / 41 Pamięć kolektywizacji, cz...

22,47
To ponad 25% taniej!

Krakowiak ludowy i literacki Antologia

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

"Słowa do krakowiaka nucone, czy to wśród tańca czy w przerwach tanecznych przed skrzypkiem, przy rożnej tancerza gestykulacji [...] są to krótkie dwu i czterowiersze, zawierające zwykle w pierwszym wierszu obraz jakiś z natury wzięty, w drugim zaś zastosowanie jego mniej więcej szczęśliwe do sentencji lub uczucia, jakie się z piersi śp...

30,32
To ponad 15% taniej!

Konflikt w szkole Studium etnograficzne

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka przedstawia obraz szkoły pełnej konfliktów, których się nie rozwiązuje. Szkoły, której mechanizmy instytucjonalne i działania władzy blokują rozwój i uczenie się społeczności. Wreszcie szkoły, w której wszyscy wiedzą, że zmiany są konieczne, ale strach, często również obojętność uniemożliwiają je. Nie jest to jednak obraz szkoły...

30,21
To ponad 20% taniej!

Pamięć zbiorowa a tekst ustny

Wydawnictwo UMCS

Celem monografii jest próba spojrzenia na pamięć zbiorową z punktu widzenia językoznawstwa i folklorystyki. Praca podejmuje problem, zdaniem autorki, kluczowy dla funkcjonowania tekstów folkloru w obiegu społeczno-kulturowym. Podstawę materiałową monografii stanowią zróżnicowane gatunkowo teksty ustne, w tym prozatorskie teksty folkloru...

33,88
To ponad 15% taniej!

Etniczność sp. z o. o.

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

John L. i Jean Comaroffowie badają całe spektrum intrygujących, niepokojących, a czasem nawet absurdalnych zjawisk, aby przeanalizować nowy moment w dziejach ludzkiej tożsamości: jej postępujące utowarowienie. Parki etnotematyczne, kasyna rdzennych Indian, Szkocja jako marka, światowa religia ogłoszona własnością intelektualną, Sanowie ...

26,22
To ponad 25% taniej!

Sieć przyjaciół Serwis społecznościowy oczami etnografa

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka jest efektem pracy badawczej wśród użytkowników www.grono.net. Autor wskazuje, jak rozwiązania technologiczne kształtują relacje społeczne i kondycję jednostki, a także analizuje kulturowe przyczyny upadku portalu. Informacje z obiegu internetowego kształtują tożsamość internautów. Dają dla niej budulec. I młodzi dzielą się tym,...

59,03
To ponad 25% taniej!

Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej

Wydawnictwo Marek Derewiecki

W trakcie rozwoju swej myśli teoretycznej Radcliffe-Brown doszedł do wniosku, że spekulatywna historia nie wnosi nic istotnego do zagadnień antropologicznych ani też nie proponuje istotnych rozwiązań z zakresu wiedzy o kulturze. To właśnie te nowe idee umożliwiły Radcliffe'owi-Brownowi porzucenie zainteresowania pochodzeniem danej insty...

35,97
To ponad 25% taniej!

Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet

Wydawnictwo Atut

Portret etnolożek, socjolożek i literatek z przełomu XIX i XX wieku, określanych w tytule jako "obserwatorki z wyobraźnią", czyli kobiet, które oddawały się studiowaniu otaczającej je rzeczywistości społecznej i kulturowej, a później ją w sposób twórczy opisywały. Artykuły składające się na tę książkę spaja chęć przypomnienia postaci ko...

30,32
To ponad 15% taniej!

Kultura organizacji a znaczenie pracy. Etnograficzne studium władzy, działania i partycypacji w amerykańskiej kooperatywie pracowniczej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka stanowi pogłębione, etnograficzne studium przypadku strategii budowania kultury organizacji w jednej z najstarszych kooperatyw zajmujących się produkcją kawy Fair Trade w Ameryce Północnej. Badania terenowe, które rozpoczęły się jako eksploracja subiektywnych znaczeń pracy w demokratycznym miejscu pracy, ostatecznie przekształc...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej