1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia - Archeologia

Historia - Archeologia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

22,92
To ponad 15% taniej!

Polityka pisarstwa historycznego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Refleksja teoretyczna nad historią oferowana przez Haydena White'a na ogół pojawia się w dyskusjach o statusie poznawczym rezultatów pracy historyka, relacji między sztuką a historiografią i moralnych zobowiązaniach badaczy dziejów. Prezentowana książka skupia się na zaproponowanych przez amerykańskiego historyka opisie związków łączący...

17,82
To ponad 15% taniej!

Officia maxima et principes officiorum. Problematyka badań nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie sekretariatu a memoria

Wydawnictwo Historia Iagellonica

Książka prezentuje analizę dyskursu historiograficznego drugiej połowy XIX wieku, poświęconego zagadnieniu kancelarii cesarskiej okresu pryncypatu, oraz historię jednego z najbardziej kontrowersyjnych cesarskich sekretariatów - a memoria. Autor stawia pytania o genezę poglądów dotyczących interesującej go problematyki i ujawnia mechaniz...

22,02
To ponad 25% taniej!

Źródła do badań biograficznych. Listy - Dzienniki - Pamiętniki - Blogi - Materiały Wizualne

Wydawnictwo Żak Wydawnictwo Akademickie

Biografia jako historia życia jest obszarem szczególnego zainteresowania humanistyki. Opracowanie niniejsze zostało poświęcone listom, dziennikom, pamiętnikom, blogom. Jak zaznaczyły autorki, jest "co najmniej jeden powód zainteresowania tego typu materiałami źródłowymi - to świadomość, że wiele z nich ginie bezpowrotnie, bo współczesne...

58,62
To ponad 15% taniej!

W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Omówione tematy : "Stara" i "nowa" Rosja w koncepcjach historyków - konserwatystów, Klasycy słowianofilstwa - Iwan Kiriejewski, Aleksy Chomiakow, Konstanty Aksakow, Słowianofilstwo a filozofia heglowska, Dezintegracja słowianofilstwa - kontynuacje i inspiracje.

50,97
To ponad 25% taniej!

Warstwy czasu. Studia z metahistorii

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Reinhart Koselleck był jednym z najbardziej znanych historyków dwudziestego wieku. W książce Warstwy czasu przedmiotem rozważań nie są określone zjawiska historyczne, lecz zagadnienia metahistoryczne, połączone tu w cztery grupy tematyczne: 1) Historyczne doświadczenia czasu. 2) Nakładanie się na siebie i zmienność trzech wymiarów czasu...

34,93
To ponad 8% taniej!

Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych

Wydawnictwo Stara Szuflada

Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych: pomiędzy metaforą a praktyką badawczą I. BADANIA TERENOWE. MIĘDZY HISTORIĄ A ANTROPOLOGIĄ 1. Marta Kurkowska-Budzan Badacz-tubylec. O emocjach, władzy i tożsamości w badaniach oral history miasteczka Jedwabne 2. Kamila Dąbrowska Od autobiografii do historii - konstruowanie pamię...

31,47
To ponad 25% taniej!

Przeszłość praktyczna

Wydawnictwo Universitas

Przeszłość praktyczna to kolejny tom antologii tekstów uznanego za najwybitniejszego teoretyka historii w świecie anglojęzycznym, amerykańskiego badacza teorii i historii historiografii - Haydena White'a. Po wydanej przez Universitas w 2000 roku Poetyce pisarstwa historycznego (red. Ewa Domańska i Marek Wilczyński; wydanie II poprawione...

50,12
To ponad 15% taniej!

Prolegomena do historiozofii

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Praca ta odegrała być może większą rolę w historii nowożytnej filozofii, niż się to powszechnie przyjmuje. Cieszkowski, wychodząc z pozycji filozofii Hegla, wprowadził do niej kategorię czynu i przyszłości. Dzieląc dzieje na "epokę Ojca", "epokę Syna" oraz mającą dopiero nadejść "epokę Ducha świętego", udało mu się rozwinąć nowożytną, j...

18,34
To ponad 25% taniej!

Prolegomena do historiozofii

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

August Cieszkowski - Prolegomena do historiozofii - wstęp i wybór tekstów K. Wojnowski

47,22
To ponad 25% taniej!

Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w Polsce Ludowej. Dokumenty i materiały

Wydawnictwo Adam Marszałek

Powszechne Zjazdy Historyków zwoływane są od 1880 r., kiedy to pierwszy zjazd odbył się w Krakowie. Ich celem była wymiana poglądów, dyskusja nad głównymi problemami badawczymi, a także zbliżenie uczonych z różnych części Polski. Zjazdy Historyków odbywały się także w II Rzeczypospolitej, a tradycja ich zwoływania była kontynuowana w PR...

48,72
To ponad 25% taniej!

Penu Historicum. Łacińskie traktaty metodologii historii w dawnej Polsce (do końca XVII wieku)

Wydawnictwo Rebis

Pierwsze syntetyczne opracowanie łacińskich traktatów metodologii historii w dawnej Polsce. Ukazuje ono dorobek w zakresie refleksji nad sztuką dziejopisarską w średniowieczu, renesansie i baroku. Przedmiotem analiz są przede wszystkim samodzielne łacińskie rozprawy metodologii historii, ale także dzieła historyczne Galla, kadłubka i Dł...

12,72
To ponad 25% taniej!

Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie zbiorów muzeów wielkopolskich

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka jest próbą podsumowania i usystematyzowania dotychczasowych rozważań dotyczących funkcjonowania źródeł ikonograficznych zarówno w kontekście szerszym (dotyczącym ogólnej refleksji nad tego rodzaju źródłami), jak i w aspekcie węższym, związanym z wykorzystaniem ikonografii jako źródła informacji w szkolnym kursie historii. Jednoc...

42,38
To ponad 15% taniej!

O myśli i mowie

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Omówione zagadnienia : w jakich warunkach rozwija się w narodzie nauka i sztuka, Lacjum a Hellada, czyli rozważania o starożytności klasycznej, historia rozkładu i upadku wolnych państw helleńskich, fragmenty monografii o Baskach, próba analizy języka meksykańskiego, zarys ogólnego typu języka.

67,47
To ponad 25% taniej!

Paleografia ruska

Wydawnictwo DiG

Paleografia ruska to tradycyjna polska nazwa nauki pomocniczej historii, zajmującej się prawidłowościami rozwoju cyrylicy, pisma słowiańskiego stworzonego w Bułgarii w końcu IX wieku, dzięki któremu mamy dostęp do imponującej spuścizny piśmienniczej Słowian Wschodnich. Pismo to w swojej tysiącletniej historii przechodziło różne koleje l...

27,27
To ponad 25% taniej!

Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Niniejsza publikacja porusza jeden z najistotniejszych problemów polskiej historiografii. Dzieje unii polsko-litewskich stanowią bowiem szczególnie ważny element historii zarówno Polski, jak i Litwy, Białorusi, Ukrainy, a nawet Rosji. Fragment recenzji prof. dr. hab. Bogdana Roka

31,47
To ponad 25% taniej!

Trzy czoła proroków z matki obcej. Myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej

Wydawnictwo Universitas

Oryginalna, napisana w nowatorski sposób rozprawa. Interdyscyplinarna i wszechstronna refleksja nad niezbadanym i nieznanym fenomenem intelektualnym oraz towarzyszącą mu frapującą, uniwersalistyczną, dialogiczną wizją świata i człowieka. Bohaterami książki są badacze przeszłości przepowiadający przyszłość: Tatarzy - od wieków kojarzeni ...

31,47
To ponad 25% taniej!

Świat historyków starożytnych

Wydawnictwo Werset

Świat historyków starożytnych jest czwartą pozycją w cyklu wznowień książek Stanisława Łosia. Wydawnictwo "Werset" wydało dotychczas: Sylwetki rzymskie w roku 2007 oraz Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym w roku 2009, oraz Hellada na przełomie (2012). Herodot, Liwiusz, Tukidydes, Polibiusz, Salustiusz i Tacyt to n...

31,47
To ponad 25% taniej!

Sumariusz metryki koronnej Tom VII. Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego. MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593-1594 Seria nowa.

Wydawnictwo DiG

To siódmy tom serii, której założeniem jest udostępnienie w języku polskim zawartości ksiąg wpisów Metryki Koronnej czyli produktu działalności centralnego organu władzy wykonawczej króla. Metryka to źródło podstawowe do dziejów Polski późnośredniowecznej i czasów nowożytnych. Tom obejmuje m.in. okres wyprawy Zygmunta III do Szwecji. Je...

26,22
To ponad 25% taniej!

Polska mediewistyka historyczna w czasach maszynopisu

Wydawnictwo Poznańskie

Autor zachęca także badaczy średniowiecza do autorefleksji, do zastanowienia się zarówno nad przedmiotem badań, jak i nad metodami dochodzenia do celu... (Książka) Stefana Kwiatkowskiego jest dziełem... stawiającym wiele pytań i sugestii, próbującym zajrzeć "za kulisy" uprawiania historii. Sytuuje się w nurcie rozważań teoretycznych, al...

22,10
To ponad 25% taniej!

Spotkania z utopią XXI wieku

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Książka Spotkania z utopią w XXI wieku "nie jest [...] tylko zbiorem informacji. Jest ona zarazem swego rodzaju manifestacją wiary w potrzebę tworzenia utopii i namiętną negacją wszelkich koncepcji "końca historii", które były tak modne pod koniec minionego stulecia. Książka nie tylko informuje o tym, że utopie pozostają ważnym wymiarem...

28,88
To ponad 25% taniej!

Źródła i sens komunizmu rosyjskiego

Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki

Książka Mikołaja Bierdiajewa Źródła i sens komunizmu rosyjskiego ukazuje się w języku polskim z półwiecznym opóźnieniem. Przekład francuski tej książki został bowiem opublikowany w 1937 r., a po nim pojawiły się przekłady na inne języki. Miało to miejsce w czasach, gdy komunizm cieszył się na Zachodzie dużą popularnością i nawet pisarze...

23,60
To ponad 25% taniej!

Studia historycznojęzykowe edytorskie kulturalnojęzykowe. Biblioteka LingVariów tom 4

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Spis treści: Studia historycznojęzykowe Studia edytorskie - tekstologiczne Studia edytorskie - interpunkcyjne Studia kulturalnojęzykowe Sylwetki badaczy i edytorów

36,72
To ponad 25% taniej!

Pułapki rytuału Między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowana książka jest przekrojowym spojrzeniem na metodologię badań historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod antropologicznych w badaniach historycznych (zwłaszcza epoki średniowiecza). Autor zwraca uwagę, że zbytnie przywiązanie do XX-wiecznej teorii rytuału może spowodować niewłaściwe odczytanie (interpreta...

28,47
To ponad 25% taniej!

Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku

Wydawnictwo Atut

O to, kim są Czesi, spierało się i nadal spiera wielu historyków, filozofów, polityków. Spór o nowoczesną czeskość poprzedzają polemiki towarzyszące narodzinom i procesowi dojrzewania tożsamości czeskiej. Ich dokumentem są tzw. apologie języka ojczystego, które w czeskiej tradycji piśmienniczej obecne są od wieków i które zwyczajowo naz...

46,17
To ponad 20% taniej!

Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu kultury paryskiej

Wydawnictwo UMCS

Książka poświęcona jest czterem wybitnym postaciom ze środowiska intelektualnego "Kultury". Jest to gęsta od faktografii, wybitnie erudycyjna pozycja, przedstawiająca po raz pierwszy w literaturze ujęcie dziejów dokonane przez Józefa Czapskiego, Jerzego Stempowskiego, Witolda Gombrowicza oraz Czesława Miłosza - stan obecny dziejów i moż...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej