1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia

Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

10,16
To ponad 15% taniej!

Ekologia

Wydawnictwo Fenix

Ekologia to nauka, która wyszła naprzeciw potrzebom dbania o naszą planetę. Warto nauczyć się, jak możemy zmniejszyć ilość odpadów we własnych gospodarstwach domowych, jak ograniczyć użycie substancji chemicznych, jak korzystać z odnawialnych źródeł energii i technologii mało- i bezodpadowych.

18,71
To ponad 25% taniej!

Ekologia dla każdego. 100 sposobów na to, jak każdego dnia dbać o środowisko naturalne

Wydawnictwo G+J RBA

Razem możemy ocalić świat. Globalne ocieplenie, nadmierna eksploatacja surowców naturalnych, zanieczyszczenie powietrza i wody... Ogrom problemów w zakresie dewastacji środowiska sprawia często, że czujemy się bezsilni. Jednak problemy, z którymi przychodzi nam się naprawdę zmierzyć, najczęściej mają źródło tuż obok nas, w naszych domac...

26,65
To ponad 8% taniej!

Wytwórnik ekologiczny

Wydawnictwo Wytwórnia

WYTWÓRNIKI to seria autorskich książek aktywnościowych. Tu talent i pomysłowość artysty ilustratora łączą się z nieskrępowaną twórczością artysty dziecka. To już czwarta część z serii Wytwórników. "Wytwórnik ekologiczny" to zaproszenie do wspólnego poznawania natury i zasad bycia eko. Razem z autorkami Agnieszką i Edytą możemy zostać ar...

14,90
To ponad 25% taniej!

Co to jest? Ekologia, energia odnawialna, ocieplenie klimatu, recykling. Sprawdź, czy wiesz

Wydawnictwo Arkady

Ekologia, energia odnawialna, ocieplenie klimatu, recykling - to kolejna książka z serii Co to jest? wprowadzająca dzieci w świat nauki poprzez zabawę i proste doświadczenia, dzięki którym mogą łatwiej zrozumieć zjawiska zachodzące w otaczającym świecie i zaobserwować ich zastosowanie w życiu codziennym. Budzi w dziecku ciekawość świata...

14,37
To ponad 20% taniej!

Ekologia Poznaj jej prawa i reguły

Wydawnictwo Damidos

Ta bogato ilustrowana książka odkrywa tajemnice funkcjonowania świata przyrody. Zawiera mnóstwo rzetelnych informacji oraz ciekawostek na temat wzajemnych powiązań i zależności między organizmami a środowiskiem. Przybliża również prawa i reguły rządzące przyrodą. Stanowi doskonałe uzupełnienie treści zawartych w programie nauczania.

9,38
To ponad 5% taniej!

Czy nastąpi koniec świata?

Wydawnictwo Adam

Prof. dr hab. Longin Pastusiak, autor ponad 80 książek naukowych, w swej najnowszej publikacji zatytułowanej "Czy nastąpi koniec świata?" odpowiada na to pytanie, po pierwsze w świetle wierzeń religijnych, przede wszystkim chrześcijaństwa, a także islamu, hinduizmu judaizmu oraz innych religii i współczesnych sekt. Po drugie szczegółowo...

45,33
To ponad 25% taniej!

Wybrane aspekty ekologii gryzonii. z wysp leśnych w krajobrazie rolniczym

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Opracowanie wraz z licznymi rycinami i tabelami jest rezultatem 12-letnich badań terenowych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Autorka badała ekologię drobnych ssaków w kilku zadrzewieniach śródpolnych, tzw. wyspach środowiskowych, ważnych dla flory i fauny składników krajobrazu rolniczego. Z jednej strony ukazuje biologię i ekologię...

14,46
To ponad 8% taniej!

Walory przyrodnicze Wybrzeża Gdańskiego

Wydawnictwo Aksjomat Piotr Nodzyński

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poparte rzetelnąwiedzą przyrodniczą może być bardzo pomocne przy rozwiązywaniu wielu problemów. Pomimo, że prezentowany tu materiał nie jest pełny, to możeon stanowić wprowadzenie dla zainteresowanych problematyką uwarunkowań przyrodniczych wybrzeża gdańskiego.

96,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa krajobrazowa

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej), której celem jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających powstrzymanie procesu degradacji krajobrazu oraz jego zachowanie. Regulacja ta dokonuje zmian w dziesięciu ob...

137,05
To ponad 8% taniej!

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja to dokładne i kompleksowe opracowanie wszystkich przepisów ustawy z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.) dotyczących m.in.: ograniczania przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne; wyłączania gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej; zapobiegania degra...

74,22
To ponad 25% taniej!

Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera kompleksową prezentację zagadnień dotyczących zadań jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska w ujęciu materialnoprawnym i finansowo-prawnym. Kwestie te stanowią istotny aspekt funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego, budząc niejednokrotnie kontrowersje w praktyce. W poszczególnych rozdziałach o...

62,87
To ponad 15% taniej!

Dyscypliny humanistyczne i ekologia

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

W działaniach mających na celu powstrzymanie niszczenia i destrukcji środowiska przyrodniczego ważna rola przypada naukom humanistycznym. Z jednej strony dyscypliny te dają szerszą i pogłębioną analizę kulturowych, światopoglądowych, cywilizacyjnych uwarunkowań i przyczyn kryzysu ekologicznego, z drugiej jak żadne inne dysponują dużymi ...

20,22
To ponad 25% taniej!

Ekologia

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Oto krótkie, lecz wyczerpujące wprowadzenie do ekologii, opisujące najważniejsze nurty ideowe ruchu od momentu powstania aż po dziś dzień, a także podsumowujące jego najważniejsze debaty, sukcesy i porażki. Człowiek zwrócił się ku przyrodzie nie wbrew procesowi industrializacji, ale w jego efekcie. To niepohamowana konsumpcja sprawiła, ...

27,97
To ponad 20% taniej!

Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego

Wydawnictwo Difin

Książka zawiera omówienie teoretycznych oraz implementacyjnych podstaw wykorzystania analizy kosztów-korzyści do oceny proekologicznych przedsięwzięć gospodarczych. Przedstawiono w niej wybrane elementy ekonomii dobrobytu, które stanowią bazę samej analizy kosztów-korzyści, uwzględniając, z jednej strony, matematyczną złożoność problema...

51,72
To ponad 25% taniej!

Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii

Wydawnictwo WNT

Książka polecana studentom kierunków: energetyka, ekoenergetyka, ochrona środowiska, alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem, inżynieria środowiska oraz biotechnologia.

21,72
To ponad 25% taniej!

Biostymulacja procesów geochemicznych w warunkach beztlenowych w środowiskach glebowych zanieczyszcz

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja z pogranicza geologii i mikrobiologii dotycząca specyficznych interakcji zachodzących na niewielkiej głębokości w litosferze przy udziale biosfery. Autorka opisuje modele przemian przebiegających w środowisku glebowym zanieczyszczonym ropą naftową lub substancjami ropopochodnymi, jak również związkami metali ciężkich. Wzajemn...

38,97
To ponad 25% taniej!

Zimne Słońce. Dlaczego katastrofa klimatyczna nie nadchodzi

Wydawnictwo Aletheia

Sensacyjna w świetle rozpowszechnionego przekonania o "globalnym ociepleniu" książka Fritza Vahrenholta, niemieckiego specjalisty od ekologicznej energii, i Sebastiana Luninga, niemieckiego geologa, nie tylko obala ten najnowszy mit, lecz także demaskuje manipulacje usiłujących narzucić go opinii publicznej. Vahrenholt, były minister oc...

71,97
To ponad 20% taniej!

Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz

Wydawnictwo Difin

Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: - z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, - z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny, w tym szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rytualnego uboju...

27,72
To ponad 25% taniej!

Czarodziejski śpiew

Wydawnictwo Kos

Grażyna Fosar i Franz Bludorf w swoich badaniach zajmują się m.in.. Wpływem fal elektromagnetycznych na środowisko naturalne, w szczególności biosferę. W tej książce autorzy starają się znaleźć odpowiedzi na wiele fascynujących pytań: czy eksperymenty są przyczyną zmian klimatu? patent na manipulowanie pogodą? "Raport mniejszości" - już...

15,72
To ponad 25% taniej!

Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Problematyka dobrostanu zwierząt zajmuje niezwykle ważne miejsce w debacie publicznej. Jej refleksem jest zaangażowanie Unii Europejskiej i Rady Europy w proces tworzenia standardów prawnych ochrony zwierząt. Zarówno Unia Europejska jak i Rada Europy uznają, iż zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania, co powoduje wbudowanie do obu ...

29,64
To ponad 15% taniej!

Ekoinnowacje oraz rozwój inteligentnych miast na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Autorzy sformułowali własne oryginalne wnioski, a sugestie zaprezentowane na łamach monografii mogą być w pełni wykorzystane przez praktyków. Publikacja jest skierowana do wyraźnie sprecyzowanych odbiorców. Są nimi nie tylko pracownicy naukowi, ale również lokalni samorządowcy, menedżerowie przedsiębiorstw, pracownicy administracji pańs...

33,88
To ponad 15% taniej!

Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój ochrona środowiska gospodarka niskoemisyjna

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Chinach skutecznie funkcjonował model rozwojowy oparty na eksporcie i inwestycjach. Dalsze utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego będzie jednak wymagało zmian w tym zakresie i podjęcia intensywnych działań w kierunku pobudzenia popytu wewnętrznego i zwiększenia rodzimej konsumpcji. Chiny real...

50,12
To ponad 15% taniej!

Zielona energia w Polsce

Wydawnictwo CeDeWu

Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków ich dostawy oraz dużej zmienności cen zmuszają do dywersyfikacji tak struktury geograficznej, jak i rodzajowej nośników energii. Choć możliwości technologiczne um...

27,17
To ponad 15% taniej!

Budżetowanie w ochronie środowiska

Wydawnictwo CeDeWu

Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu budżetowania w ochronie środowiska. Zawiera cenne wskazówki do poszukiwania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej w obszarze budowania społecznej odpowiedzialności i kształtowania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

27,27
To ponad 25% taniej!

Człowiek wobec zagrożeń pogodowych. Konfrontacja i prewencja

Wydawnictwo Adam Marszałek

Praca stanowi efekt ciekawej propozycji badawczej w dziedzinie dosyć zaniedbywanej przez psychologów a ważnej dla funkcjonowania człowieka. W warstwie teoretycznej autor pokazuje złożoną problematykę reagowania człowieka na poszczególne elementy warunków pogodowych w różnego typu sytuacjach. W części empirycznej przedstawia zaś wyniki w...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej