1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

41,37
To ponad 8% taniej!

Prawo wyznaniowe

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W trzecim wydaniu omówiono zmiany przepisów prawa polskiego od 2008 r. (dotyczące w szczególności równego traktowania bez względu na religię lub światopogląd oraz zniesienia Komisji Majątkowej). Uwzględniając postanowienia Traktatu z Lizbony i nowe akt...

40,92
To ponad 25% taniej!

Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Recenzowane opracowanie jest pożyteczną pozycją wypełniającą dotkliwą lukę, jaka występuje w odniesieniu do nierzymskokatolickich związków wyznaniowych. Stanowią one niewielki odsetek, jeśli chodzi o strukturę ludzi wierzących w Polsce, ale reprezentują ogromną różnorodność światopoglądowo-kulturową naszego społeczeństwa, co ma niebagat...

15,72
To ponad 25% taniej!

Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP - próba interpretacji

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwalenie 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji RP stanowiło przełom w jurydycznym ujęciu kształtowania stosunków państwo-kościół w Polsce, gruntownie redefiniując pryncypia systemu prawa wyznaniowego. Ustawa zasadnicza w art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji proklamowała zasadę bilateralności, która w rodzimym porządku normatywnym przybrała posta...

14,90
To ponad 25% taniej!

Warto wiedzieć. O prawie Kościoła w pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo Bernardinum

Publikacja Warto wiedzieć - o prawie Kościoła w pytaniach i odpowiedziach dopomaga rozwiązywać trudne sytuacje rodzące się we wzajemnych relacjach wierzących w duchu zachowywania sprawiedliwości, w oparciu o wielowiekową tradycję kanoniczną w Koś­ciele katolickim. Książka ta powstała na kanwie odpowiedzi na listy wiernych przedstawi...

26,22
To ponad 25% taniej!

Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku wymienia trzy zwyczajne sposoby utraty przynależności do stanu duchownego: na mocy wyroku sądowego lub dekretu administracyjnego stwierdzającego nieważność święceń; przez karę wydalenia oraz przez reskrypt Stolicy Apostolskiej. Nowe wyzwania, które pojawiły się już po promulgacji Kodeksu Jana Pawła ...

25,64
To ponad 8% taniej!

Jak prowadzić księgi parafialne. poradnik

Wydawnictwo PDN

Księgi parafialne na ziemiach polskich Wybrane terminy archiwalno-kancelaryjne Księgi metrykalne Inne księgi parafialne (duszpasterskie)

25,38
To ponad 15% taniej!

Katolickie kościoły wschodnie. Kompendium prawa

Wydawnictwo Wydawnictwo Diecezjalne

"Nie powinno przedstawiać zbyt wielu trudności przygotowanie w każdym seminarium jakiegoś profesora, który wykładając własną materię, czy to historię czy liturgię czy prawo kanoniczne, mógłby przybliżyć przynajmniej niektóre elementy z dziedziny studiów orientalnych. Z takiego ukierunkowania serc i umysłów alumnów w stronę tradycji i ob...

41,62
To ponad 15% taniej!

Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim

Wydawnictwo Aspra

Celem niniejszej monografii jest analiza sformułowanej w art. 25 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej zasady konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą a Kościołem katolickim. Przy czym istotny nacisk został położony na treść tej zasady, a nie tylko na sam sposób jej sformułowania. W opracowaniu tytułowej zasady podjęto p...

18,72
To ponad 25% taniej!

Concursus in delicto Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Opracowanie poświęcone zagadnieniu odpowiedzialności karnej z tytułu współudziału w przestępstwie.

25,17
To ponad 25% taniej!

Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Od roku 1989, stanowiącego cezurę polskich przemian ustrojowych, zakres i formy obecności pierwiastka religijnego w sferze publicznej oraz relacje między państwem a kościołami i innych związkami wyznaniowymi1 są zagadnieniami budzącymi ciągłe kontrowersje społeczne w Polsce. W debacie publicznej zagadnieniom tym towarzyszy zarazem wysok...

26,14
To ponad 25% taniej!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Wydawnictwo eSPe

Podstawową zasadą, na której opiera się kościelne prawo małżeńskie, jest prawda o nierozerwalności związku małżeńskiego. Prawo to przewiduje jednak sytuację, że już w momencie zawierania małżeństwa mogło ono być nieważne. Niniejsza książka przedstawia szczegółowo okoliczności, jakie muszą zaistnieć, aby stosowny trybunał kościelny stwie...

31,47
To ponad 25% taniej!

Prawo karne judaizmu

Wydawnictwo Adam Marszałek

Znajomość źródeł prawa żydowskiego i jego wpływu na proces kształtowania się współczesnych systemów prawnych, typizacja przestępstw i systematyka funkcjonujących w nim na przestrzeni lat sankcji karnych, założenia procesu karnego, a także wpływ tradycji na aktualnie obowiązujące prawo Izraela, są kluczem do zrozumienia przyczyn zmian ni...

186,72
To ponad 25% taniej!

Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W publikacji wyczerpująco omówiono i wyjaśniono wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem nowej ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego obowiązującej od 1 marca 2015 r., która wprowadziła zasadnicze zmiany związane z elektronicznym systemem rejestracji stanu cywilnego, a także m.in. z: - liberalizacją zasad zawierania małżeństw poza l...

22,40
To ponad 25% taniej!

To warto wiedzieć. o prawie Kościoła w pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo Bernardinum

Prezentowana książka To warto wiedzieć - o prawie Koś­cioła w pytaniach i odpowiedziach ma na celu przybliżenie podstawowych praw i obowiązków wierzących, dotyczących codziennego ich życia, wzajemnych relacji i dyscypliny sakramentów. Stanowi zbiór korespondencji z Czytelnikami, zamieszczany na łamach dwutygodnika "Pielgrzym". Książ...

26,14
To ponad 25% taniej!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Niniejsza książka prezentuje przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Jest prostym poradnikiem służącym pomocą zainteresowanym, których małżeństwo rozpadło się i chcą uporządkować swoje życie religijne, i dlatego zawiera szereg formularzy i wzorów pism procesowych. Pretenduje również do tego, aby być praktyczn...

47,97
To ponad 20% taniej!

Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym

Wydawnictwo Difin

Monografia - o charakterze interdyscyplinarnym - podejmuje niezwykle ważne zagadnienie wolności religijnej zarówno w aspekcie jej genezy i współczesnego ujęcia, jak również prawnych gwarancji tej wolności w praktyce codziennego życia zawodowego pracowników. Obejmuje ona ocenę stopnia ochrony przez przepisy prawa pracy wolności religijne...

14,90
To ponad 25% taniej!

Historia konkordatów

Wydawnictwo Universitas

Czy konkordaty należy w jakikolwiek sposób łączyć ze sferą religii? Otóż nie. Autor tej książki przekonywująco dowodzi, iż wszystkie konkordaty w historii Europy miały świecki charakter i były wynikiem ostrych sporów politycznych, w których normy etyczne stały na drugim planie. Konieczność tworzenia tego rodzaju aktów prawnych pomiędzy ...

28,87
To ponad 15% taniej!

Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

W zbiorze niniejszym zostały uwzględnione następujące akty prawne: Traktat Luterański; Ustawa Zasadnicza Państwa Miasta Watykańskiego; Konstytucja Apostolska "Universi Dominici Gregis" o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego oraz Ustawa Zasadnicza Miasta Watykańskiego z 1929 roku; Ustawa Królestwa Włoch z 27 maja 192...

128,77
To ponad 8% taniej!

Acta synodalia ANN 431-504 Tom 6

Wydawnictwo WAM

Tom szósty serii Synodów i Kolekcji Praw SCL6 stanowi kontynuację tomu pierwszego i czwartego pt. Dokumenty synodów od 50 do 381 roku SCL1 oraz Dokumenty synodów od 381 do 431 roku SCL4 i prezentuje synody Kościoła starożytnego zaczynając od roku 431.

110,37
To ponad 8% taniej!

Acta synodalia Dokumenty synodów od 50 do 381 roku. Synody i Kolekcje Praw tom 1

Wydawnictwo WAM

Prezentowany tom otwiera serię, w której przedstawione są chronologicznie teksty synodów Kościoła od jego początków oraz kolekcje praw, które kształtowały życie chrześcijan w poszczególnych okresach jego dziejów. Opracowane dokumenty synodalne są niezmiernie cennym źródłem historycznym i teologicznym. Przedstawiając formuły wiary i dysc...

165,57
To ponad 8% taniej!

Acta synodalia ann 506-553 Tom 8

Wydawnictwo WAM

Tom ósmy serii Synodów i Kolekcji Praw prezentuje synody Kościoła starożytnego do Soboru Konstantynopolitańskiego II w roku 553. Zamierzeniem redaktorów było przedstawienie wszystkich znanych dokumentów synodalnych. Teksty podano w wersji, w jakiej były przez wieki czytane i w jakiej weszły w prawodawstwo kościelne, opierając się na st...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej