1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Filozofia, Etyka, Logika i retoryka

Filozofia, Etyka, Logika i retoryka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

26,97
To ponad 25% taniej!

Rozprawa konkursowa Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku: O oczywistości w naukach metafizycznych

Wydawnictwo Atut

Wznowienie wydanego w 1999 roku przekładu dzieła Mosesa Mendelssohna. Tekst został przejrzany, poprawiony i uzupełniony obszernym wprowadzeniem. W nowym wydaniu Czytelnik znajdzie dodatkowo obszerne informacje na temat konkursów Królewskiej Akademii Berlińskiej, a także odniesienia i komentarze do pozostałych prac konkursowych z 1763 roku.

28,53
To ponad 20% taniej!

Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej

Wydawnictwo UMCS

Niniejsza książka jest próbą krytycznej analizy kluczowych stanowisk w nowożytnej filozofii pod kątem sporu o obecność i sposób funkcjonowania pojęciowej treści w zmysłowej percepcji. W moim przekonaniu filozofia tego okresu - od Kartezjusza do Hegla - stanowi znakomity inkubator, w którym wykluwały się i umacniały zasadnicze stanowiska...

29,22
To ponad 25% taniej!

Krytyka hermeneutycznego rozumu. Preliminaria

Wydawnictwo Universitas

Richard Rorty stwierdził w swym najbardziej znanym dziele, iż współczesną filozofię cechuje przejście od epistemologii do hermeneutyki. Na myśli miał istotą przemianę zadań stawianych dociekaniom filozoficznym. Ceną, jaką filozofii przyjdzie - jego zdaniem - zapłacić za ten "hermeneutyczny zwrot" będzie zrównanie jej z literaturą, osłab...

73,48
To ponad 8% taniej!

Przewodnik po kognitywistyce

Wydawnictwo WAM

PRZEWODNIK PO KOGNITYWISTYCE zawiera teksty znanych polskich filozofów i naukowców prowadzących interdyscyplinarne badania nad umysłem. Wychodząc z założenia, że procesy poznawcze można poddać empirycznym badaniom, zakres kognitywistyki obejmuje szerokie spektrum analiz: od systemów biologicznych po systemy sztucznej inteligencji. Stoso...

50,88
To ponad 15% taniej!

Teoria wiedzy Wybór pism Tom 1

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Tom obejmuje jenajskie publikacje filozofa z lat 1794-1795, stanowiące zasadniczy zarys jego koncepcji filozofii transcendentalnej. Rozwijając myśl I. Kanta, Fichte starał się nadać filozofii krytycznej postać systemu, u którego podstawy znajdowałaby się naczelna zasada organizująca całą możliwą dla człowieka - istoty skończonej - wiedzy.

29,41
To ponad 8% taniej!

Teoria poznania. od Kartezjusza do wittgensteina

Wydawnictwo WAM

Podstawę merytoryczną książki stanowią dwie prace: Medytacje Kartezjusza i O pewności Wittgensteina, których tematyka (np. solipsyzm) przewija się w pozostałych rozdziałach. Autor z dużą swobodą i erudycją omawia główne zagadnienia teoriopoznawcze, m.in. pytanie o początek poznania (racjonalizm, empiryzm), pytanie o istnienie rzeczywist...

44,90
To ponad 25% taniej!

Teoria imperatywów i jej zastosowania

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Chociaż rola imperatywów (scil. zdań rozkazujących) i interrogatywów (scil. zdań pytających) w komunikacji jest równie ważna jak deklaratywów, semiotyczna i logiczna refleksja nad pierwszymi dwiema kategoriami wyrażeń wydaje się nadal pozostawać daleko w tyle za refleksją nad trzecią kategorią. Niniejsza książka to filozoficzna monograf...

26,85
To ponad 20% taniej!

Protagonista Założenia wstępne Tom 1

Wydawnictwo UMCS

Protagonista to główny aktor w starożytnym teatrze greckim, najważniejszy, a czasem najwybitniejszy. W zamierzonych trzech tomach próbuje argumentować, iż istnieje nieskończona liczba podmiotów, lecz jako podmiot tylko jeden - najbardziej rzeczywiste, ruchome centrum świata, ja, czyli Protagonista. Teza jest właściwie banalna, ale jej w...

33,88
To ponad 15% taniej!

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1897-1967. Antologia

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Antologia Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 jest pierwszym w Polsce zbiorem tekstów kobiet wykształconych i/bądź pracujących na krakowskiej Alma Mater. Prezentowane są utwory zarówno pierwszych adeptek filozofii na UJ oraz korespondencja i rozprawy naukowe znanych wykładowczyń z połowy XX wieku. Wśród wybranych pozycji ...

50,88
To ponad 15% taniej!

Teoria działania komunikacyjnego Tom 1. Racjonalność działania a racjonalność społeczna

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka bazuje na wykładach jakie miał autor na Uniwersytecie we Frankfurcie, w University of Pennsylwania w Filadelfii oraz University of California w Berkeley.

33,64
To ponad 25% taniej!

Schmitt

Wydawnictwo Arche

Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom serii Horyzonty Filozofii Prawa poświęcony Carlowi Schmittowi. We współczesnej nauce Schmitt znany jest przede wszystkim jako twórca interesujących i kontrowersyjnych koncepcji z zakresu filozofii polityki, dotyczących m.in. pojęcia polityczności, istoty suwerenności, relacji pomiędzy legalnością i ...

28,32
To ponad 25% taniej!

Chaos czy kosmos? Kulturowa dynamika wartości

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka stanowi bardzo interesującą próbę rewitalizacji aksjologicznej refleksji na użytek współczesnej filozofii kultury. Zakłada się w niej - i słusznie - że wartościowanie leży u podstaw wszelkiego poznania rzeczywistości, a nie tylko u podstaw wszelkiego poznania rzeczywistości, a nie tylko u podstaw działania, że logika poznania św...

33,88
To ponad 15% taniej!

Odwołanie od nowych do starych wigów

Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej

Drugi wydany w serii Biblioteka Myśli Politycznej wybór pism Edmunda Burke'a - uznawanego za ojca współczesnego konserwatyzmu i czołowego myśliciela nowożytnej Europy - zawiera jego najważniejsze teksty poświęcone angielskiej tradycji politycznej. Rozważa w nich m.in. kwestie wolności, sprawiedliwości, władzy. Krytykuje błędy polityczne...

30,37
To ponad 5% taniej!

Mit dziecka. Korczaka - Nietzsche - Zaratustra

Wydawnictwo SBP

Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia monografią. Zbyt wycinkowy jest obszar podjętych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróżnicowanej twórczości obrana perspektywa badawcza. Celem przyświecającym pisaniu tej rozprawy było wydobycie nietzscheanizmu jako tego kontekstu twórczości Henryka Goldszmita, który pozwala ...

18,87
To ponad 25% taniej!

Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii - o filozofii Karola Wojtyły

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Znaczenia Karola Wojtyły, który jako papież przyjął imię Jan Paweł II, nie sposób przecenić. Już sama długość jego pontyfikatu, a ponadto jego twórcza siła, wola działania i różnorodność talentów pozwalają sobie wyobrazić, jak bogatą spuściznę pozostawił po sobie ten człowiek, którego oddziaływanie na życie intelektualne i duchowe jest ...

28,47
To ponad 25% taniej!

Działanie moralność podmiotowość. Wokół myśli Thomasa Nagela

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Książka przedstawia próbę całościowego spojrzenia na stanowisko amerykańskiego filozofa Thomasa Nagela (ur. 1937) w etyce, a nazwą, jaką dla jego ujęcia proponuje jest pluralizm racji. Jest to stanowisko, w którym ważną rolę odgrywa część deontologiczna, ale jest też miejsce na określoną część konsekwencjalistyczną. Perspektywa badawcza...

22,47
To ponad 25% taniej!

Junkware czyli do odzysku

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

W "Junkware" zajmuję się istnieniem pozornie nieistotnych, choć bardzo licznych, drobnych elementów, stanowiących źródło wszelkiego znaczenia - DNA jako takim. Próbuję je przenicować i zwrócić z nawiązką "samej kulturze" jako "kulturze junku". Fragment "Kody"

16,47
To ponad 25% taniej!

Peryferie liberalizmu. Henry David Thoreau

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Dogmaty liberalne prowokują do buntu. Ortodoksja rodzi heterodoksję. Centrum generuje heretyków i skazuje na doktrynalny margines. Liberalizm sensu largo, rozumiany jako filozofia polityczna oparta na założeniach indywidualistycznych, pozwala zaliczyć do liberalnej szkoły myślenia bohatera niniejszej pracy - autora, którego ideowa tożsa...

50,57
To ponad 8% taniej!

Ateizm czyli wiara negatywna. Ateistyczne przeświadczenia z perspektywy pytań granicznych

Wydawnictwo WAM

Celem podejmowanych w książce rozważań jest próba oceny tradycyjnego roszczenia ateistów. Od czasu oświecenia głoszą oni, że ich argumenty za nieistnieniem Boga są bardziej racjonalne i przekonywujące niż argumenty ludzi religijnych przemawiające za istnieniem Boga. Analizy zawarte w książce prowadzą do wniosków podważających zasadność ...

50,88
To ponad 15% taniej!

Teoria działania komunikacyjnego Tom 2. Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Przedstawiona w tej pracy analiza ma w zamierzeniu być wprowadzeniem do teorii działania komunikacyjnego wyjaśniającym normatywne podstawy krytycznej teorii społeczeństwa. Teoria działania komunikacyjnego ma stanowić alternatywę dla nie dającej się już utrzymać filozofii dziejów, z której nie mogła się wyzwolić dawniejsza teoria krytycz...

39,34
To ponad 25% taniej!

Listy. Warszawa. Paryż. Boston

Wydawnictwo IFiS PAN

Na oddawaną do rąk Czytelnika korespondencję Jana Garewicza i Hanny Buczyńskiej-Garewicz składa się kilkaset nigdzie dotąd niepublikowanych listów pisanych w latach 1960-1994. Jan Garewicz - profesor filozofii. Tłumacz. Przyswoił językowi polskiemu oba wielkie dzieła Schopenhauera. Przez wiele lat pracował w Instytucie Filozofii i Soc...

45,97
To ponad 8% taniej!

Eschatologia filozoficzna Życie wieczne

Wydawnictwo Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii

Ponieważ w punkcie wyjścia nie chcę przesądzać o słuszności żadnej z religijnych idei życia wiecznego ani też ich krytyki, pochodzącej z różnych nauk (historia, biologia, neurofizjologia), moje odpowiedzi wielu Czytelnikom mogą się wydać zbyt mało religijne lub też zbyt słabo osadzone w nauce. Mam jednak nadzieję, że są odpowiedziami mi...

47,17
To ponad 20% taniej!

Osobna kobieta a personalizm Karola Wojtyły Jana Pawła II. Doktryna i rewizja

Wydawnictwo Difin

Justyna Melonowska napisała książkę, będącą polemiką z papieżem Janem Pawłem II i koncepcją natury kobiecości zawartą w jego działach. Autorka zauważa, iż Jan Paweł II jako filozof pozornie promuje emancypację kobiet, ale jego nauczanie tak naprawdę skutkuje utrzymywaniem kobiet w ryzach i tradycyjnych rolach. Jan Paweł II zdaje się pos...

43,70
To ponad 15% taniej!

Teoria semiotyki

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Teoria semiotyki to ważny wkład w dziedzinę badań semiotycznych. W wielu aspektach jest to wkład najbardziej doniosły od momentu pojawienia się pionierskich prac C. S. Peirce'a i Charlesa Morrisa. Siła tej książki wynika zarówno z wszechstronnej i adekwatnej wiedzy, jaką Eco wnosi do aktualnych problemów, jak i z logiki i klarowności, ...

23,89
To ponad 20% taniej!

Rozmyślania

Wydawnictwo Helion

Nie lada gnębi mnie troska, abym mógł odwiedzić dalekie źródła i czerpać wskazania szczęśliwego życia. Horacy Wśród wielu rzymskich cesarzy nie brak było ludzi o wybitnej osobowości, odwadze i zacięciu pisarskim. Niewielu jednak odznaczało się równie błyskotliwym umysłem, pracowitością, spostrzegawczością i skłonnością do rozważan...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej