1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Geografia, Podróżnictwo, Turystyka

Geografia, Podróżnictwo, Turystyka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

29,97
To ponad 25% taniej!

Sustainable development in peripheral regions

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Praca składa się z tekstów w języku angielskim poświęconych rozwojowi zrównoważonemu obszarów peryferyjnych w Ameryce Łacińskiej oraz niektórych części Europy (Albania, Hiszpania, Polska, Portugalia, Włochy) i Azji (Nepal). Omówiono w nich uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i kulturowe rozwoju wsi i dzielnic peryferyjnych miast, ze s...

79,77
To ponad 20% taniej!

Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin

Wydawnictwo UMCS

Niniejsza księga jest dedykowana Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi, wybitnemu mediawiście, znawcy problematyki lokacji miast oraz cenionemu nauczycielowi akademickiemu. Na księga składają się 83 artykuły z dziedziny archeologii, historii, historii prawa z wielu ośrodków naukowych.

50,88
To ponad 15% taniej!

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem.

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce po raz pierwszy w kompleksowy sposób przedstawiono bardzo istotną rolę informacji przestrzennej i systemów geoinformacyjnych jako elementów niezbędnych do budowy informacyjnych fundamentów smart city. Autorzy analizują istniejące zasoby geoinformacyjne w Polsce i wskazują, jak zintegrować i wykorzystać dane pochodzące z wielu ...

26,22
To ponad 25% taniej!

Samoorganizacja w wielkomiejskim slumsie. Przykład Limy

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka przedstawia analizę samoorganizacyjnych praktyk mieszkańców marginalnych dzielnic Limy, zwanych również "slumsami" bądź "dzielnicami nędzy". Samorzutne współdziałanie jest tam jednym ze sposobów na poprawę warunków życia i zapewnienie rozwoju urbanistycznego. Nie stanowi ono jednak remedium na wszelkie bolączki ¦ bywa obc...

33,57
To ponad 20% taniej!

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian

Wydawnictwo UMCS

Tematyka miast, aglomeracji i obszarów metropolitalnych jest niewątpliwie aktualna i ważna. Ma ona duże znaczenie metodologiczne, poznawcze oraz praktyczne. W jej ramach pojawiają się nowe wyzwania i zjawiska wymagające interdyscyplinarnych podejść badawczych. Z tego punktu widzenia walory publikacji zasługują na wysoką ocenę [...] Prze...

24,72
To ponad 25% taniej!

Krajobrazy kulturowe w geografii polskiej. Szkice

Wydawnictwo Dialog

Krajobraz kulturowy, ów ludzki ślad na powierzchni Ziemi, stanowi przedmiot zainteresowania tak naukowców różnych dyscyplin, jak i zwykłych ludzi, którzy przecież w tym krajobrazie żyją. Książka ukazuje zmiany zakresu znaczeniowego terminu w nauce i w mowie potocznej, jego niejednoznaczność. Koncentrując się na geografii polskiej, praca...

31,40
To ponad 25% taniej!

Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W opracowaniu skoncentrowano się na określeniu zmian w liczbie i rozmieszczeniu ludności województwa łódzkiego. Uwzględniono najważniejsze demograficzne czynniki wywołujące te zmiany, a zatem zachowania rozrodcze i matrymonialne, stan zdrowia i umieralność oraz migracje. Za źródło informacji posłużyły zarówno dane ewidencji bieżącej lud...

33,72
To ponad 25% taniej!

Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami

Wydawnictwo Sedno

Współczesna przestrzeń społeczno-ekonomiczna w coraz większym stopniu kształtowana jest przez powiązania i przepływy. Obecnie szybko rosną interakcje pomiędzy metropoliami, stanowiącymi najważniejsze ośrodki usług, innowacji, nauki i kultury. W książce przedstawiono siłę i strukturę wzajemnych powiązań funkcjonalnych pomiędzy polskimi m...

39,64
To ponad 25% taniej!

Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70 XVIII wieku do 1866 roku. Proces i jego interpretacje

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Pierwsza w polskiej historiografii tak rozległa panorama napływu i obecności niemieckich chłopów w Polsce środkowej. Historia blisko stu lat poszukiwań lepszych warunków życia oraz wysiłków właścicieli ziemskich i władz, by stworzyć je przybyszom. W tle pasjonujący spór polskich i niemieckich historyków o uznanie zasług cywilizacyjnych ...

31,47
To ponad 25% taniej!

Głód jako współczesny problem globalny

Wydawnictwo Adam Marszałek

Od Światowego Szczytu Żywnościowego z 1996 roku, upłynęło niemal 20 lat. Podczas jego trwania przedstawiciele państw za cel przyjęli zmniejszenie o połowę liczby osób niedożywionych, w stosunku do lat 1990-1992, nie później niż do 2015 roku. Autorka analizuje dlaczego wyzwanie to pozostaje nadal aktualne oraz wyjaśnia konsekwencje jaki...

46,72
To ponad 15% taniej!

Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku krakowskiego obszaru metropolitalnego

Wydawnictwo CeDeWu

Procesy metropolizacji należą niewątpliwie do najważniejszych sił kształtujących współczesną przestrzeń społeczno-gospodarczą Polski, stąd poznanie ich uwarunkowań, mechanizmów i skutków ma ogromne znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne z punktu widzenia polityki rozwoju oraz polityki przestrzennej. Czytelnik znajdzie w publikac...

33,64
To ponad 25% taniej!

Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W pracy podjęto geograficzno-polityczne badania porównawcze mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie. Dzięki badaniom autorka zapoznała się z warunkami funkcjonowania Polaków w obu krajach, co umożliwiło weryfikację wielokrotnie powielanych stereotypów na temat ich sytuacji. Dodatkowo podjęcie badań nad mniejszością polską na Łotwie jest...

14,69
To ponad 8% taniej!

Magazyn Miasta 1/2016

Wydawnictwo Res Publica

Oddajemy w Wasze ręce 13. numer "Magazynu Miasta" - numer specjalny, bo wydaliśmy go między innymi dzięki Wam. Nie dostaliśmy w tym roku wsparcia finansowego od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomogła nam za to Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce. I pomogliście Wy, przekazując nam darowizny, zamawiając numer w przedsp...

22,47
To ponad 25% taniej!

Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza

Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Autor próbuje ukazać horyzonty przestrzenne ludzi w czasach wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Polski. Czy mieściły się wówczas w ciasnym przedziale widzenia świata ze swego miejsca zamieszkania, w kręgu najbliższych sąsiadów, współmieszkańców osady, ziemi, może plemienia, czy przeciwnie - wzrok ludzi sięg...

41,14
To ponad 25% taniej!

Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku

Wydawnictwo Księży Młyn

Temat jakości przestrzeni publicznej jest w Polsce zagadnieniem, o którym coraz częściej się dyskutuje. Coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać potrzebę dostępu do dobrej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej. Przestrzeń miejska w Polsce już zaczyna stopniowo zmieniać się na lepsze. Zanim jednak proces ten nabierze jeszcze w...

47,97
To ponad 20% taniej!

Portowe miasto metropolitalne. Wybrane problemy socjologiczno - ekonomiczne nowego Szczecina

Wydawnictwo Difin

Opracowanie analizuje obszar metropolitalny Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po upadku Stoczni. Umownie przyjmuje, że od tego czasu rozpoczyna się nowa era w rozwoju miasta, rodzi się nowy Szczecin, będący synonimem początku próby przemiany charakteru miasta ze stoczniowego w miasto nowoczesnych usług. Jednakże nowy Szcze...

29,97
To ponad 25% taniej!

Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w świetle badań archeologicznych

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Recenzowana praca stanowi archeologiczną monografię osadnictwa wiejskiego na Dolnym Śląsku. problematyka, z jaką zmierzył się autor opracowania, dotychczas była marginalnie traktowana w polskim piśmiennictwie archeologicznym. Praca Krzysztofa Fokta może [...] wypełnić dotkliwą lukę w polskojęzycznym piśmiennictwie archeologicznym oraz -...

22,02
To ponad 25% taniej!

Procesy gentryfikacji Część 2

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W książce kontynuowana jest problematyka gentryfikacji. W porównaniu z częścią pierwszą, prezentowaną w poprzednim tomie, wybiega ona poza granice miasta przenosząc się częściowo na tereny wiejskie. Fragment Wstępu

25,17
To ponad 25% taniej!

Procesy gentryfikacji w mieście. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście Część I

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Kolejny, XXVI tom "Konwersatorium Wiedzy o Mieście" poświęcony jest procesom gentryfikacji w mieście. Gentryfikacja badana i szeroko opisywana w literaturze zachodniej od lat 60. ubiegłego wieku jako pojęcie przeszła pewną metamorfozę. W rozumieniu twórczyni tego pojęcia - R. Glass (1964), gentryfikacja oznaczała złożony proces społeczn...

23,60
To ponad 25% taniej!

Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu. Między konfliktem etnicznym a procesem pokojowym

Wydawnictwo Scholar

Unikatowa w polskim dyskursie naukowym socjologiczna i antropologiczna analiza społecznych skutków konfliktu etnicznego, przez dziesięciolecia nękającego Irlandię Północną. To także książka o budowaniu społeczeństwa postkonfliktowego, nowego ładu społecznego, ujętego z perspektywy zmian w przestrzeni miejskiej stolicy, Belfastu. Świet...

29,90
To ponad 25% taniej!

Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja przybliża problematykę uwarunkowań terytorialnych dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności firm. W kompleksowy sposób omówiono regionalny wymiar konkurencyjności podmiotów gospodarczych, a także oceniono organizację i narzędzia regionalnej polityki wspierania sektora MŚP na przykładzie włoskiego regionu Umbrii i regionu ...

39,24
To ponad 15% taniej!

Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niniejsze opracowanie stanowi zwieńczenie trzyletnich prac na temat determinantów ekonomiczno-społecznego zróżnicowania regionalnego i lokalnego w Polsce w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki "Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski oparta na łańcuchach Markowa". Prace badawcze prowadz...

65,42
To ponad 15% taniej!

Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym

Wydawnictwo CeDeWu

W monografii w sposób kompleksowy ujęto wpływ zmieniającego się otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie i rozwój najważniejszych polskich portów morskich. Analizowane porty morskie to złożone struktury gospodarcze, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i w zakresie oddziaływania na bliższe i dalsze otoczenie. Do najważniejszych uwaru...

15,72
To ponad 25% taniej!

Spatial development of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of the 21st Century

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Poland and Ukraine have a centuries-long history of neighbourly relations. There have been various periods in the long coexistence of the two nations, sometimes good and sometimes painful - besides conflicts that are difficult to forget there are many examples of creative cooperation and joint Polish-Ukrainian achievements. The collapse...

26,85
To ponad 20% taniej!

Planowanie przestrzenne województwa. Teoria - Ustawodawstwo - Praktyka

Wydawnictwo UMCS

Praca poświęcona jest kształtowaniu się miejsca władz wojewódzkich w systemie planowania przestrzennego od momentu uzyskania niepodległości przez Polskę aż do czasów współczesnych. Autor - pracownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS - przedstawia tło teoretyczne planowania...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej