1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

36,72
To ponad 25% taniej!

Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Kolejne wydanie zostało dostosowane do aktualnych potrzeb wynikających z doświadczeń dydaktycznych. Wprowadzono m.in. dodatkowe objaśnienia i uzupełnienia oraz uaktualniono wykaz wybranej literatury do nauki prawa rzymskiego. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa podejmujących naukę prawa rzymskiego, jak równ...

89,22
To ponad 25% taniej!

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Warto zatem postawić pytanie, czy kodeks cywilny może n...

67,47
To ponad 25% taniej!

Artykuły henrykowskie 1573-1576. Studium historyczno-prawne

Wydawnictwo Vizja Press&IT

"Problemem zasadniczym w niniejszej pracy jest określenie oraz omówienie pozycji oraz roli Artykułów henrykowskich w systemie politycznym oraz prawno-ustrojowym dawnej Rzeczypospolitej, jako aktu przede wszystkim konstytucyjnego. Praca podzielona została na trzy części. W pierwszej, przedstawiono genezę, po-wstanie oraz przyjęcie Artyku...

21,72
To ponad 25% taniej!

Kara śmierci. W obronie życia ludzkiego

Wydawnictwo Petrus

Tematyka kary śmierci do dziś wzbudza niesłabnącą popularność. Temat cieszy się wielką popularnością, a słuszność jej wykonywania rodzi kontrowersje. Czy wykonywanie kary śmierci jest uzasadnione moralnie? Czy śmierć zbrodniarza, gwałciciela, mordercy będzie nauczką i ostrzeżeniem dla przyszłych potencjalnych ludzi, którzy pójdą ich śla...

33,88
To ponad 15% taniej!

Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądó miejskich karnych w Polsce XVI-XVIII w.

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zwyczaj, czyli praktykowane w danej społeczności wzory zachowań, stanowi po dziś dzień źródło prawa, czyli jest jednym z uznanych sposobów tworzenia norm prawnych w społeczeństwie. W odróżnieniu od ustawy, która jest współcześnie w przeważającej większości państw podstawowym źródłem prawa i powstaje z woli ich organów władzy, zwyczaj ro...

32,22
To ponad 25% taniej!

Z dziejów afektu penalnego

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Opracowanie Z dziejów afektu penalnego stanowi trzeci tom serii Kultury Penalne. Tom ten, jak to anonsowaliśmy z Marianem Filarem, ma wprowadzić, mówiąc metaforycznie "głębię" strategiczną do zarysowanego w tomie drugim nowego ujęcia polityki kryminalnej. Tom czwarty, przygotowany przez Jadwigę Królikowską, pozwoli natomiast na skonfron...

19,47
To ponad 25% taniej!

W trosce o miasto. "cura urbis" w okresie republiki i pryncypatu

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Przedmiotem opracowania jest wyłącznie "cura urbis" w ujęciu czystości, porządku na ulicach, przejezdności i dostępu do wody pitnej oraz bezpieczeństwa publicznego i służb publicznych.

23,60
To ponad 25% taniej!

Wstęp do socjologicznej teorii własności

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Do niedawna własność nie była przedmiotem odrębnych, godnych uwagi opracowań socjologicznych, chociaż znaczenia własności nie sposób przecenić. Z tego choćby powodu książka Michała Kaczmarczyka, młodego socjologa, który w swoim dorobku ma już kilka znaczących publikacji, zasługuje na wyjątkową uwagę i zainteresowanie. l trzeba przyznać,...

36,72
To ponad 25% taniej!

Owoce zatrutego drzewa

Wydawnictwo Universitas

Publikacja zawiera pięć analitycznych sprawozdań z głośnych procesów, które rozstrzygane w różnych okresach stanowiły precedens w dziejach sądownictwa.

51,34
To ponad 25% taniej!

Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność

Wydawnictwo Liber

Książka jest poświęcona genezie i przemianom obowiązujących do dziś trzech tzw. wielkich kodeksów: austriackiego (ABGB), francuskiego (Code civil) i niemieckiego (BGB). Jest w niej mowa o nierozerwalnych związakch między prawem dawnym i dzisiejszym, o historycznej ciągłości i sile tradycji prawnej. Wielkie kodyfikacje zajmują szczególne...

22,47
To ponad 25% taniej!

Od ius vendendi do emancipatio Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

W książce omówiono powstanie emancipatio - podstawowego sposobu zgaśnięcia władzy rzymskiego pater familias nad dziećmi, w szczególności nad synami. Była ona dziełem jurysprudencji pontyfikalnej, interpretującej normę ustawy XII tablic (4.2), która przewidywała zgaśnięcie władzy ojcowskiej w przypadku trzykrotnej "sprzedaży" syna. Auto...

29,64
To ponad 15% taniej!

Konstytucja 3 Maja 1791

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowe wydanie Konstytucji 3 Maja 1791 oraz związanych z nią wybranych ustaw Sejmu Wielkiego, a także statutu Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej - pierwszego w Polsce nowoczesnego stronnictwa politycznego.

22,81
To ponad 25% taniej!

Kara Teoria i kultura penalna perspektywa integralnokulturowa

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka Jarosława Utrat-Mileckiego Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa stanowi kompleksowe penologiczne studium teorii kary i kultury penalnej. Zagadnienie kary kryminalnej przedstawia w kontekście nauki prawa karnego, ale ukazuje też z perspektywy socjologicznej i penitencjarnej związki kary kryminalnej i pr...

22,47
To ponad 25% taniej!

Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie. Myśli i ludzie

Wydawnictwo AFM

Zawarte w tym tomie teksty czyta się z ogromnym zainteresowaniem i to zarówno ze względu na ich zawartość merytoryczną jak i język, którym są napisane. Przez pryzmat życiorysów kilku wybranych postaci Jan Widacki pokazuje i udowadnia, iż krakowska nauka prawa karnego i kryminologii znajdowała się od wieków w nurcie nauki europejskiej. A...

50,88
To ponad 15% taniej!

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności. Książka opiera się na kryterium chronologicznym. Obok doktryny i prawa administracyjnego autor opisuje szczegółowo struktury i zasady działania administracji na ziemiach polskich. W częściach wykładu, które dotyczą instytucji pochodzenia...

36,72
To ponad 25% taniej!

Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej

Wydawnictwo Poznańskie

Praca jest zbiorem podsumowującym dotychczasowy stan badań nad dziejami parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI-XVIII w.). Owocem pracy setek autorów są ponad dwa tysiące publikacji - książek, artykułów, recenzji, polemik czy wydawnictw źródłowych. Ta ogromna... ... liczba powstałych dotychczas opracowań stanowić może dla kol...

20,97
To ponad 25% taniej!

Obrona państwa ograniczonego. Polityczno-prawna doktryna Herberta Spencera

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Herbert Spencer uważany bywa za ostatniego przedstawiciela klasycznego liberalizmu XIX-wiecznego. Jest prekursorem liberalizmu konserwatywnego. Słusznie uchodzi za antenata doktryny libertariańskiej, ponieważ jego doktryna społeczno-polityczna słynęła z konieczności ograniczenia władzy państwowej do niezwykle wąskiego zakresu. Fragment...

31,42
To ponad 15% taniej!

Wrogowie porządku rzymskiego. Studium zjawiska agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i konstytucja

Wydawnictwo Historia Iagellonica

Wrogowie porządku rzymskiego mogą być definiowani jako ci, wobec których cesarze rzymscy w swoich ustawach przywoływali swoistą, agresywną retorykę, charakterystyczną dla języka ustaw późnoantycznych. Heretycy i poganie, barbarzyńcy i uzurpatorzy, skorumpowani urzędnicy i przestępcy byli na różne sposoby piętnowani przez ustawodawcę. Au...

37,37
To ponad 15% taniej!

Od szkoły do Senatu. Wykształcenie senatorów w Koronie w latach 1501-1586

Wydawnictwo Aspra

Publikacja omawia sytuację szkół w Rzeczypospolitej XVI wieku, ukazując możliwości ówczesnego kształcenia i jego dostępność. Szczególnym nacisk położono na zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie w związku z szerzącymi się ideami renesansowymi i reformacją oraz wpływ tych zmian na wykształcenie, pozycję i status urzędników państwowych i ...

28,32
To ponad 25% taniej!

Ustrój prokuratury w Polsce. Tradycja i współczesność

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Etymologia słowa "prokuratura" wywodzi się z języka łacińskiego. Łacińskie procurare oznacza zajmować się interesami, zarządzać. W Cesarstwie Rzymskim prokurator oznaczał zarządcę, wysokiego urzędnika w Rzymie lub prowincji. Wskazać też należy instytucję procurator rei publice, a więc naczelnego prokuratora cesarskiego oraz procurator p...

36,72
To ponad 25% taniej!

Władca i prawo 1200-1600. Suwerenność monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowana książka stanowi studium poglądów średniowiecznych prawników oraz teoretyków prawa i myśli politycznej na temat pojęcia oraz zakresu uprawnień władzy publicznej ¦ Księcia, tj. suwerennego władcy: cesarza, papieża, królów czy włoskich republik miejskich w stosunku do poddanych w okresie dojrzałego średniowiecza. W cent...

41,62
To ponad 15% taniej!

Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy

Wydawnictwo LexisNexis

Publikacja w przystępny i syntetyczny sposób przedstawia praktyczne zagadnienia związane z nieruchomościami objętymi regulacjami dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Szczególną uwagę poświęcono problemom wywołującym wątpliwości w praktyce, takim jak: ustalenie, które nieruchomoś...

21,81
To ponad 20% taniej!

Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Wydawnictwo UMCS

W XX wieku przestępczość zorganizowana stała się jednym z najniebezpieczniejszych fenomenów przestępczych, a zarazem jednym z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnego prawa karnego. Jednak zjawisko organizowania się ludzi w celu popełnienia wspólnie przestępstwa ma długą historię, podobnie jak regulacje prawne służące zwalczaniu takic...

41,62
To ponad 15% taniej!

Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Publikacja w przystępny i syntetyczny sposób przedstawia praktyczne zagadnienia związane z nieruchomościami objętymi regulacjami dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Szczególną uwagę poświęcono problemom wywołującym wątpliwości w praktyce, takim jak: ustalenie, które nieruchomoś...

50,12
To ponad 15% taniej!

Pawiak. Więzienie polityczne 1880-1915

Wydawnictwo Aspra

Dzieje Pawiaka jako więzienia politycznego w epoce carskiej są dziś białą plamą. Poza kilkoma artykułami dr. Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego, który od lat bada dzieje Pawiaka, nikt się tym problemem nie zajmował. Recenzowany tekst ma znakomitą bazę źródłową. Autor dotarł do najważniejszych archiwaliów dotyczących epoki i samego obiektu o...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej