1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Administracja, Samorząd terytorialny

Administracja, Samorząd terytorialny
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace książki:

111,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa o związkach metropolitalnych Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Celem komentowanej ustawy jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w strefie oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Utworzone podmioty mają być zdolne do skutecznego i efektywnego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkań...

36,77
To ponad 20% taniej!

Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie

Wydawnictwo Difin

Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy społecznej, normujących problematykę funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz wzory formularzy wykor...

100,25
To ponad 8% taniej!

Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych

Wydawnictwo C.H. Beck

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest instytucja udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Obecnie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego partycypują zatem we wpływach z obu podatków dochodowych. W ten sposób prawie 50% wpły...

33,12
To ponad 15% taniej!

Ustawa o urzędach i izbach skarbowych Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Stan prawny na 1lipca 2014 roku W skład administracji podatkowej wchodzi: 16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych, w tym od 1 stycznia 2004 r. - 20 urzędów skarbowych do spraw obsługi dużych podatników. Ustawa o urzędach i izbach skarbowych to zasadnicze źródło prawne, które określa ustrój, ustanawia organy rządowej administracji...

119,22
To ponad 25% taniej!

Ustawa o samorządzie województwa Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Komentarz do ustawy o samorządzie województwa został opracowany przez zespół doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, będących równocześnie praktykami samorządowymi. Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjne...

126,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa o Samorządzie Gminnym Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, i dotyczących m.in.: - zakresu działania i zadań gminy, - władz gminy, - aktów prawa miejscowego, - gospodarki finansowej gminy, - związków i porozumień mi...

186,12
To ponad 15% taniej!

Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Stan prawny na 15 października 2013 roku Niniejszy komentarz to pierwsze wydanie książki, która co prawda nawiązuje do publikacji cieszącej się powodzeniem na rynku wydawniczym od blisko dziesięciu lat, ale jednak jest dziełem zupełnie nowym, w którym uwzględniono aktualny stan prawny, poglądy nauki i stanowiska organów orzekających w ...

126,62
To ponad 15% taniej!

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Niniejszy komentarz do ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia najnowsze zmiany, wprowadzone przez ustawę z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz ustawę z ustawę z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz...

44,22
To ponad 25% taniej!

Tworzenie przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Wzory pism i dokumentów. Schematy działań

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia dotyczące pojęcia, podstaw prawnych i celu tworzenia jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz możliwości ich zmiany w aktualnym stanie prawnym. Obejmuje analizę przepisów ustrojowych regulujących tę materię oraz zawiera odniesienie do kwestii finansowych, przesądzającyc...

5,90
To ponad 25% taniej!

Ustawa o administracji podatkowej

Wydawnictwo Od.Nowa

Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa warta nabycia z uwagi na doniosłość skutków, jakie niesie ze sobą jej wejście w życie. Ustawa o administracji podatkowej zastępuje z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasową ustawę o urzędach i izbach skarbowych. Reorganizuje administrację podatkową i uruchamia w niej nowe instytucje. Wprowadza też szer...

152,12
To ponad 15% taniej!

Ustawa o pomocy społecznej Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Stan prawny 1 marca 2013 roku. Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz zawiera szczegółową analizę podstawowych instytucji pomocy społecznej: materialnoprawnych oraz z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na działalność zakładów administracyjnych (domów pomocy społecznej...

127,85
To ponad 8% taniej!

Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: czerwiec 2016 r. Niniejsze opracowanie wyjaśnia wątpliwości pojawiające się w praktyce organów administracji w związku z przyznawaniem świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej. W publikacji znajduje się, m.in.: 60 wzorów dokumentów na płycie CD Ponad 60 wzorów dokumentów na płycie CD (postanowień, zawiadomień, ...

170,97
To ponad 25% taniej!

Meritum Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna, czyli opiekuńcza funkcja państwa. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy usługowej. Jej celem jest pomoc człowiekowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej, której samodzielnie przezwyciężyć nie może. Świadczeni...

137,05
To ponad 8% taniej!

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych. Wzory z komentarzami ekspertów

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór został poprzedzony komentarzem nawiązującym do wymaganych i możliwych treści tego rodzaju uchwały (zarządzenia) oraz do aktualnego orzecznictwa regionalnych izb obr...

26,65
To ponad 8% taniej!

E-administracja publiczna i (nie) bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Wydawnictwo WAM

Idea demokracji cyfrowej urzeczywistnia się w wielu zróżnicowanych fenomenach. Elektroniczna administracja i zagrożenia cyberprzestrzeni to tylko dwa wybrane, ale niezwykle istotne przejawy nieustannie dokonujących się zmian w wymiarze stosunków społeczno-politycznych. Elektroniczna administracja jest niewątpliwie wielką szansą demokrac...

127,85
To ponad 8% taniej!

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + CD

Wydawnictwo C.H. Beck

Do 15 listopada należy przygotować projekt uchwały budżetowej na 2016 r. oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r. Wyjaśnienia jak sporządzić te uchwały oraz opracować uchwały zmieniające WPF oraz uchwałę budżetową znajdą Państwo niniejszej publikacji. Książka ta zawiera wzory i porady w zakresie opraco...

31,97
To ponad 20% taniej!

Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne

Wydawnictwo Difin

Współcześnie administracja publiczna coraz częściej sięga po środki właściwe prawu prywatnemu. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wytworzenie się szczególnego rodzaju umów, których jedną ze stron jest podmiot publiczny. Dotychczas były one przedmiotem zainteresowania doktryny prawa administracyjnego, analizującej je jako dwustronne, ni...

183,05
To ponad 8% taniej!

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych.

Wydawnictwo C.H. Beck

W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości przedstawiamy Państwu pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów publicznych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi komentarz do ustawy pisany językiem praktyków, a druga przedstawia ...

32,26
To ponad 25% taniej!

Polska gmina 2015

Wydawnictwo Scholar

Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej lektura pozwala na lepsze zrozumienie procesów społecznych, gospodarczych i procesów polityki publicznej, zachodzących na lokalnym poziomie organizacji społeczeństwa. Autorzy koncentrują się na synchronicznym i diachronicznym porównaniu przekształceń gospodarczych i społecznych, obs...

109,45
To ponad 8% taniej!

Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo Infor

Wiele nieprawidłowości stwierdzanych w jednostkach są konsekwencją niewłaściwie sporządzonych dokumentów księgowych lub brak ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. W publikacji wskazano, jak krok po kroku sporządzać dokumenty księgowe oraz jak je sprawdzać pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. ...

96,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Ustawa z dnia 27 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stanowi od dekady wiodący akt prawa informatycznego, determinujący efektywność przetwarzania danych w sektorze publicznym. Reguluje ona terminologię informatyczną, koordynację resortowych planów i projektów, standaryzację rozwiązań te...

33,72
To ponad 25% taniej!

Transparentność zarządzania finansami lokalnymi

Wydawnictwo Impuls

Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wdrożyć układ zadaniowy budżetu gminy? Opracowanie jest propozycją wdrożenia do organizacji sektora publicznego, w szczególności do samorządów terytorialnych, racjonalnych metod wykorzystania publicznych zasobów finansowych. Recenzowana książka stanowi istotny krok w kierunku uporzą...

51,97
To ponad 20% taniej!

Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności

Wydawnictwo Difin

Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem postępu cywilizacyjnego poszczególnych państw. Ich racjonalna realizacja prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości, a także jest elementem zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej krajów bądź związków państw. Działalność rozwojowa jest równie ważna na poziomie przedsiębio...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej