1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka

Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

39,34
To ponad 25% taniej!

Etymologizowanie i etymologia. Od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej

Wydawnictwo BEL Studio

Książka poświęcona jest przede wszystkim wywodzeniu przez ludzi pochodności słów bez uwzględniania czynników historyczno-językowych, wiązaniu ze sobą różnych wyrażeń, pomiędzy którymi nie ma związków morfologicznych i semantycznych. Zjawisko to omawiane jest na przykładzie wielu tradycji językowych indoeuropejskich i nieindoeuropejskich...

30,21
To ponad 20% taniej!

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Wydawnictwo UMCS

Książka łączy z jednej strony imponującą wiedzę językoznawczą obejmującą najistotniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat z własnymi dokonaniami Autora, swobodę i niedogmatyczność z rygorem metodologicznym, a subtelność i wyrafinowanie analiz ze świadomością warsztatowych ograniczeń. Dojrzałość metodologiczna immanentnie obecna na kart...

25,38
To ponad 15% taniej!

Świat przez słowa

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Dostajemy zatem "świat przez słowa" w podwójnym sensie. Po pierwsze - pokazany tak, jak go ujmuje polszczyzna, która np. płeć traktuje jako rzecz bardziej kobiecą niż męską. Po drugie - widziany oczami autora, który jest dobrze znany czytelnikom i którego punkt widzenia może być dla nich interesujący. Jeśli połączyć to wszystko razem -...

10,47
To ponad 25% taniej!

Signposts and menus in monolingual dictionaries for learners of English

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Główną funkcją wskaźników semantycznych (umieszczonych na początku znaczeń) oraz menu hasła (umieszczonych na górze haseł) w nawigacji haseł słownikowych jest zmniejszenie czasu konsultacji haseł oraz poprawienie skuteczności wyboru znaczeń. Dotychczasowe badania wskazują na wyższą skuteczność wskaźników semantycznych. Jednakże nie wiad...

31,47
To ponad 25% taniej!

Pseudonim polski od czasów najdawniejszych do dziś

Wydawnictwo Libron

Kinga Zawodzińska-Bukowiec - językoznawca, adiunkt w Zakładzie Onomastyki w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Autorka kilkunastu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu językoznawstwa, szczególnie onomastyki. Prowadzone przez nią badania obejmują zarówno antroponimy (pseudonimy, przezwiska, prz...

35,22
To ponad 25% taniej!

Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowany tom jest zbiorem prac Autorki publikowanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Obejmuje szkice semantyczne, które łączy wspólna perspektywa badawcza, jaką jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak za pomocą słów postrzegany jest przez mówiących otaczający świat. Na część I tomu złożyły się trzy artykuły teoretyczne, które...

23,49
To ponad 20% taniej!

Pojęcie dom we współczesnym języku białoruskim

Wydawnictwo UMCS

Praca Jadwigi Kozłowskiej-Dody dotyczy współczesności i poprzez adekwatny dobór źródeł odzwierciedla obecną socjolingwistyczną sytuację języka białoruskiego, który w uwarunkowaniach panującego na Białorusi autorytarnego reżimu stracił funkcję komunikacyjną na rzecz symbolicznej. Badania Autorki (zarówno własne badania ankietowe, jak i z...

29,22
To ponad 25% taniej!

Odkrywanie znaczeń w języku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka jest poświęcona semantyce leksykalnej. Stanowi kompendium metodologii współczesnego językoznawstwa, od konkretnych analiz leksykalnych po problemy teoretyczne. Zawiera [m.in.] artykuły podsumowujące badania semantyczne nad poszczególnymi leksemami, ważne dla współczesnej refleksji nad obrazem świata (cenne opisy historyczne leks...

47,01
To ponad 20% taniej!

Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim

Wydawnictwo UMCS

Książka Michała Sajewicza pt. "Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim" zajmuje niewątpliwie ważne miejsce w dorobku polskiej i słowiańskiej onomastyki - antroponimii. Zaznaczyć należy monograficzne ujęcie określonego w tytule typu nazwisk, ograniczonego do powiatu, ale pokaz...

21,81
To ponad 20% taniej!

Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia we współczesnej polszczyźnie

Wydawnictwo UMCS

Celem niniejszej publikacji jest próba ujęcia znaczenia słowa w rozbudowaną, dynamiczną formę o strukturze narracyjnej. Motywem przewodnim książki jest interpretacja jednej z najpiękniejszych i najbardziej inspirujących, a zarazem niejednoznacznych i trudnych do zdefiniowania kategorii ludzkiego świata wewnętrznego - marzenia we współcz...

23,97
To ponad 25% taniej!

Literackie nie-nazywanie Onomastykon polskiej prozy współczesnej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

W jednej ze współczesnych powieści czytamy: "Czytasz książkę, ale przecież możesz wyobrazić sobie, że oglądasz film. Na początku są zawsze napisy i w tle pojawiają się ludzie, miejsca, które potem łączą się w całość. Nie, to Ty w swojej głowie połączysz je w całość. Jeśli będziesz miał na to ochotę. (...) Są tam nazwiska ludzi, których ...

41,82
To ponad 25% taniej!

Kształcenie kompetencji składniowej na poziomie zdania złożonego. oraz retorycznego okresu zdaniowego (na przykładzie języka niemieckiego jako obcego)

Wydawnictwo Werset

Autor przedstawia w pracy problematykę zdaniowego okresu retorycznego, który, jako sposobność komasowania różnych typów zdań w służbie ścisłego wyrażania faktów, tworzy bogatą tradycję retoryczną oraz stanowi od lat przedmiot badań filozoficznych i językoznawczych. Dla potrzeb metodologicznych wspiera się przesłankami pochodzącymi z opr...

35,41
To ponad 25% taniej!

Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku. na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim

Wydawnictwo BEL Studio

Książka jest próbą kompleksowej analizy imiennictwa chłopów i szlachty - zamieszkujących w XVIII wieku wiejską parafię Stoczek położoną na historycznym pograniczu Mazowsza i Podlasia. Materiał, który stał się podstawą analizy, wyekscerpowano z ksiąg metrykalnych. Złożyło się na niego ponad 6 tysięcy zapisów jednostek imienniczych noszon...

25,17
To ponad 25% taniej!

Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi. właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne

Wydawnictwo BEL Studio

Książka przynosi odpowiedź na dwa ważne pytania: po pierwsze, czym jest parenteza; po drugie, czy należy ona w języku do narzędzi, czy też do działań na narzędziach. Autorka dowodzi, że parentetyczność to złożona właściwość wyrażeń składająca się z trzech własności: kookurencyjności, czyli współwystępowania z pewnym wypowiedzeniem na ok...

43,70
To ponad 15% taniej!

Teoria semiotyki

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Teoria semiotyki to ważny wkład w dziedzinę badań semiotycznych. W wielu aspektach jest to wkład najbardziej doniosły od momentu pojawienia się pionierskich prac C. S. Peirce'a i Charlesa Morrisa. Siła tej książki wynika zarówno z wszechstronnej i adekwatnej wiedzy, jaką Eco wnosi do aktualnych problemów, jak i z logiki i klarowności, ...

33,72
To ponad 25% taniej!

Swietowoznaczenija w ruskom i polskom jazykach

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Monografia Nazwy barw w języku rosyjskim i polskim. Aspekt strukturalno-semantyczny, terminologiczny i kognitywny. Od lat 80. XX wieku język rosyjski i polski wskutek burzliwych zmian i przeobrażeń społeczno-politycznych ulegał silnym wpływom i transformacjom. Przemiany te pozostawiły ślad w nazewnictwie kolorystycznym, stanowiącym obec...

26,22
To ponad 25% taniej!

Stereotypy kobiet w badaniach psychosemantycznych. Porównawcze obrazy pojęciowych reprezentacji kategorii złożoncyh

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Od kilkudziesięciu lat stereotypy stanowią przedmiot nieustającego zainteresowania przedstawicieli wielu dziedzin nauki i źródło inspiracji intensywnych badań, wzbogacających wiedzę psychologiczną, społeczną i kulturową. W ujęciu psychosemantycznym, plasującym się na pograniczu perspektywy poznawczej i językoznawczej, stereotyp traktowa...

27,53
To ponad 25% taniej!

Słowotwórstwo czasownika w gwarze

Wydawnictwo Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Monografia Anny Fadeckiej wpisuje się w nurt badań poświęconych słowotwórstwu części mowy (tu czasownika) w gwarach. Poza bardzo bogatym materiałem egzemplifikacyjnym (ok. 4500 derywatów) monografia porządkuje dotychczasowy stan badań nad słowotwórstwem czasownika. Autorka wnikliwie analizuje różne dotychczasowe ujęcia problemu słowotwó...

12,57
To ponad 8% taniej!

Interpunkcja i składnia. Poradnik dla tych, którzy pierwszy raz

Wydawnictwo Pazdro

Wszyscy uczyliśmy się, czym jest zdanie, gdzie wstawić przecinek, jak pisać skróty. Ale nie wszyscy to pamiętamy... Dlatego ta książka stawia sobie za cel proste i zrozumiałe omówienie zasad budowy zdania, a także pisowni takich znaków interpunkcyjnych jak: przecinek, kropka (na przykład po skrótach), myślnik i inne.

35,41
To ponad 25% taniej!

Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Przedstawiana Czytelnikowi monografia zatytułowana Mikrotoponimy w komunikacji i literaturze jest drugą publikacją wydawaną w ramach projektu Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Cała seria jest pokłosiem rozważań podjętych podczas XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Kon...

26,22
To ponad 25% taniej!

Studia onomastyczne i socjolingwistyczne 41

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Przyczynki leksykalne 1. Gwara złodziejska z około roku 1840 Przyczynki leksykalne 2. Trzy gwary uczniowskie - gwara wielkopolska - gwara królewiacka - gwara galicyjska Praojczyzna Słowian

24,98
To ponad 25% taniej!

Słownik staroruskich nazw osobowych XI-XIV wieku

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

"Słownik staroruskich nazw osobowych XI-XIV wieku" zawiera nazwy osobowe najstarszego okresu rozwojowego antroponimii wschodniosłowiańskiej. Jego podstawę stanowi materiał ekscerpowany z najważniejszych kronik staroruskich, różnego typu akt, wszystkich do dziś odkrytych i opublikowanych gramot na brzozowej korze, inskrypcji na rozliczny...

59,97
To ponad 25% taniej!

Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno politycznego

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Osią dzieła Reinharta Kosellecka jest historia pojęć; jej paradygmat ów "myślący historyk" - jak go kiedyś nazwał Hans Georg Gdamer - wzorcowo rozwinął i uczynił podstawą wielkie-go leksykonu Podstawowe pojęcia w historii, którego był współwydawcą. Dzieje pojęć w ujęciu Kosellecka stanowią specyficzną opozycje wobec abstrakcyjnej histor...

33,57
To ponad 20% taniej!

Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej Tom 5

Wydawnictwo UMCS

Zgodnie z planem tom V "Słownika..." zawiera frekwencyjny wykaz zoonimów w układzie alfabetycznym. Przy każdym haśle podana jest liczba imion odnotowanych dla danego gatunku zwierząt z podziałem na języki, których nazwy w postaci skrótów występują w porządku liczby wystąpień. I tak na przykład przy haśle "Artysta" w odpowiednich tomach ...

29,97
To ponad 25% taniej!

Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej

Wydawnictwo Universitas

Nie ulega wątpliwości, że wraz z tomem "Przekaz digitalny" otrzymujemy nie tylko całość oryginalnie zaprojektowaną i umiejętnie zrealizowaną, ale także wizję nowocześnie uprawianego medioznawstwa budowaną na fundamencie semiotyki. (Prof. dr hab. Marek Hendrykowski)


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej