1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka

Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

25,17
To ponad 20% taniej!

Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych

Wydawnictwo UMCS

Prezentowane studium stanowi opis właściwości gramatycznych rzeczowników tradycyjnie nazywanych nieodmiennymi. Otwiera je charakterystyka zbioru nieodmiennych rzeczowników na tle ogółu rzeczowników niedefektywnych, podkreślająca zarazem wewnętrzne zróżnicowanie tego zbioru. Istotny fragment poświęcony został dyskusji nad zagadnieniem ni...

32,17
To ponad 8% taniej!

Wielorodzajowość wśród rzeczowników współczesnej polszczyzny

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Cała monografia dotyka zjawisk, które "nie powinny" istnieć z punktu widzenia idealnego systemu językowego, ale jednak istnieją, na pozór zaburzając go. [...] Autor stara się o taki opis zjawiska wielorodzajowości, który nie będzie sprzeczny z ustaleniami poczynionymi na innych obszarach gramatyki. [...] wykazuje głęboką świadomość meto...

20,49
To ponad 8% taniej!

Ilustrowana gramatyka dla dzieci

Wydawnictwo Books Sp. z o.o.

Ilustrowana gramatyka dla dzieci powstała z myślą o tych, którzy swoją przygodę z gramatyką dopiero rozpoczynają, ale i bardziej zaawansowani z pewnością znajdą tu zagadnienia, które pomogą im w zgłębianiu polonistycznej wiedzy. To niezastąpiona pomoc dla uczniów w szkole i podczas powtarzania materiału w domu. Książkę podzielono na roz...

4,14
To ponad 15% taniej!

Gramatyka języka polskiego

Wydawnictwo Literat

Kompendium wiedzy z zakresu fonetyki, słowotwórstwa, składni i poszczególnych części mowy. Liczne zestawienia tabelaryczne i schematy, wytłuszczenia i podkreślenia oraz przykłady ilustrujące zastosowanie stanowią niewątpliwą pomoc w przyswojeniu wiedzy. Niezbędna pomoc w przygotowaniu się do klasówki, egzaminu gimnazjalnego i ma...

16,84
To ponad 25% taniej!

Szkolny słownik terminów literackich i gramatycznych

Wydawnictwo Printex

Niniejszy słownik obejmuje terminologię literacką i gramatyczną na poziomie szkoły średniej. Może również stanowić pożyteczną pomoc dla maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów na studia wyższe.

41,62
To ponad 15% taniej!

Introduction to morphological analysis

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Oddajemy do rąk zainteresowanych językoznawstwem, szczególnie studentów filologii angielskiej, podręcznik z dziedziny morfologii języka angielskiego. Obejmuje on wszystkie typy i poziomy morfologii, bardzo dobrze wykorzystując dostępną literaturę fachową i odzwierciedlając współczesny stan badań nad językiem angielskim. Jest to dobrze n...

33,12
To ponad 15% taniej!

Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik w sposób wyczerpujący i przystępny omawia fonetykę i morfologię języka rosyjskiego w jego rozwoju historycznym, przedstawia główne procesy zachodzące w toku rozwoju języka literackiego z licznymi odwołaniami do języka prasłowiańskiego oraz dzieł literackich dialektów rosyjskich. Wszystkie zjawiska zostały bogato zilustrowane ...

42,38
To ponad 15% taniej!

Podręczna gramatyka języka polskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowy podręcznik do gramatyki języka polskiego przeznaczony dla studentów polonistyki, slawistyki i innych kierunków humanistycznych. Autorka, wykorzystując najnowszy stan badań, omawia zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania języka. Porządkuje terminologię oraz omawia dyskusyjne kwestie, takie jak chociażby podział na części mowy ...

11,22
To ponad 25% taniej!

Podstawy analizy składniowej wypowiedzeń

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Podręcznik Podstawy analizy składniowej wypowiedzeń stanowi poszerzoną i częściowo zmienioną wersję podręcznika Gramatyka polska: część III. Składnia, wydanego po raz pierwszy w roku 1995. Uzupełnień dokonała Kinga Tutak, która dopracowała również część dotyczącą akomodacji i konotacji, uzupełniła analizę zdań wielokrotnie złożonych o k...

49,27
To ponad 15% taniej!

Gramatyka języka polskiego większa Antoniego Małeckiego. na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Celem monografii jest przedstawienie poglądów Antoniego Małeckiego na wybrane zagadnienia językowe, jakie autor ten zawarł w pierwszym (i najprawdopodobniej najlepszym) ze swoich podręczników - Gramatyce języka polskiego większej (Lwów, 1863). Zadaniem pracy, w szerszej perspektywie, jest pogłębienie, choćby w niewielkim stopniu, wiedzy...

31,47
To ponad 25% taniej!

Obrazowanie a komunikacja. Gramatyka kognitywna wobec analizy dyskursu

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Monografia dotyczy językoznawstwa kognitywnego i dyskursu. Dyskurs z definicji ma wymiar społeczny, natomiast gramatyka kognitywna opiera się na podejściu mentalistycznym. Problemem jest powiązanie kontekstu społecznego z rzeczywistością psychologiczną i te kwestie są poddane refleksji badawczej. Pierwszy rozdział zawiera zarys historii...

23,60
To ponad 25% taniej!

Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817-1939. Biblioteka LingVariów tom 6

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Spis treści: Koncepcje opisu języka a gramatyki polskie do 1939 r. Zmiany zakresu opisów fleksyjnych na tle zmian w nauce o wyrazie Kształtowanie się sposobu rozumienia wyrazu Granice paradygmatów Podziały i opisy fleksyjne Bibliografia Indeks osób Summary

35,97
To ponad 25% taniej!

Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Opracowanie niniejsze stanowi próbę zastosowania metodologii i aparatury pojęciowo-terminologicznej współczesnego językoznawstwa strukturalistycznego do stworzenia pełnego synchronicznego opisu systemu fonologicznego, morfologicznego i syntaktycznego klasycznej łaciny. Materiał badawczy i egzemplifikacyjny został zaczerpnięty z korpusu ...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej