1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia Polski

Historia Polski
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

47,22
To ponad 25% taniej!

Szlachta powiatu ksiąskiego za ostatnich Jagiellonów. Struktura majątkowa

Wydawnictwo DiG

W prezentowanej książce ukazano strukturę majątkową szlachty powiatu ksiąskiego w okresie panowania dwóch ostatnich Jagiellonów. Badania pokazały, że w tym czasie doszło do ogromnych, wręcz rewolucyjnych przemian w obrębie stanu szlacheckiego. Największe zmiany objęły własność zagrodową (tj. szlachtę nie posiadającą kmieci), która w pow...

22,40
To ponad 25% taniej!

Co się stało w 966?

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie czytelników z aktualnym stanem dyskusji nad przyczynami, okolicznościami, a nawet samą datą chrztu Mieszka I. Przegląd źródeł historycznych i świadectw archeologicznych pokazuje, że wręcz niemożliwe staje się udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na mnożące się wątpliwości. By móc wyrobić sobie ...

81,85
To ponad 8% taniej!

Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku

Wydawnictwo Stara Szuflada

"Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku" to książka nie tylko o dziejach rodu Dołęgów z Wielkiego Kretkowa w ziemi dobrzyńskiej ale także przyczynek do historii szeregu innych rodzin wielkopolskich, kujawskich i pruskich nie mających dotychczas osobnych monografii naukowych takich jak Rozdrażewscy, Radomiccy, Guldensternowie (Gylle...

27,57
To ponad 8% taniej!

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1765

Wydawnictwo Stara Szuflada

Publikacja stanowi kontynuację serii historycznej. Autorzy książki przekazują czytelnikowi zbiór cennych i trudno dostępnych informacji oraz źródeł historycznych dotyczących województw kujawskiego i wielkopolskiego. Zamieszczone lustracje województw to swoisty bilans, przedstawiający m.in. poziom gospodarczo-społeczny oraz trendy rozwoj...

7,10
To ponad 25% taniej!

W czasach Mieszka I

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury

Szósty tom edukacyjnej serii "Kultura Piastów dla dzieci" powstał w ramach obchodów 1050. rocznicy przyjęcia Chrztu przez Polskę. Celem książki napisanej i narysowanej przez Jarosława Grygucia jest przybliżenie kultury i życia Piastów. Wielobarwne ilustracje z pewnością zachęcą najmłodszych do w...

55,41
To ponad 20% taniej!

Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572-1632

Wydawnictwo UMCS

Publikowane w niniejszym tomie akta stanowią pokłosie działalności sejmiku lubelskiego z lat 1572-1632. Nie znamy dokładnej liczby mających wówczas miejsce zgromadzeń szlachty lubelskiej, gdyż - poza zbierającymi się od 1578 r. regularnie we wrześniu w pierwszy poniedziałek po święcie Narodzin Marii Panny (8 września) sejmikami deputack...

48,72
To ponad 25% taniej!

Życie Janusza Radziwiłła

Wydawnictwo Napoleon V

Dom Radziwiłłów należał do najznakomitszych i najsilniejszych na Litwie. Jego początki sięgają cza­sów pogańskich i według podań familijnych i narodowych wypływa ze szczepu wielkich książąt litewskich, z dynastii Dowsprunga. Głową i przodkiem tego domu ma być Lizdejko, od lizda (po litewsku: gniazdo) tak nazwany, dlatego, że został ...

14,22
To ponad 25% taniej!

Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską

Wydawnictwo Universitas

Zrozumiały wzrost zainteresowania królową Jadwigą wobec bardzo prawdopodobnej bliskiej już jej kanonizacji i w obliczu wielkich okrągłych rocznic z nią związanych: 600-lecia utworzenia wydziału teologicznego w Akademii krakowskiej, 600-lecia zainicjowanej i sfinansowanej przez nią fundacji bursy dla studentów litewskich w Pradze i zbliż...

59,47
To ponad 15% taniej!

Scandinavica Opera selecta Vol. III

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

W roku 2011 z inicjatywy i staraniem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazał się drukiem t. I Opera selecta zawierający wybór prac Profesora poprzednio publikowanych i kilku nowych w języku niemieckim, noszących tytuł Polen und Preussen von. 15 bis 18. Jahrhundert. Bestandaufnahme und Perspektiven. Tom II ...

36,72
To ponad 25% taniej!

Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 6. Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie 1753-1794

Wydawnictwo Universitas

Książka jest kolejnym tomem edycji tekstów prasowych poświęconych przede wszystkim reklamie książki i prasy polskiej, pochodzących z oświeceniowych periodyków warszawskich wydawanych w językach polskim, łacińskim, niemieckim i francuskim. Znalazły się tu zarówno krótkie notki informacyjne, jak i obszerne teksty oferujące czytelnikom ni...

33,72
To ponad 25% taniej!

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681-1700

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

"Niniejsze wydawnictwo źródłowe jest kontynuacją dwóch opublikowanych w latach 2008 i 2011 edycji prezentujących testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631-1655 i 1657-1680 (jest planowana także edycja testamentów za lata 1601-1630). Wszystkie trzy publikacje stanowią zatem integralną całość prezentującą akty ost...

39,34
To ponad 25% taniej!

Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich

Wydawnictwo DiG

"Choć faktów sprzed 600 lat nie można porównywać z aktualnymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej, to na pewno warto odwołać się do słów św. Jana Pawła II: "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej!" [...], przypominających, iż współpraca i połączenie dwóch państw stało się punktem zwrotnym w dziejach naszych i Europy. Także w aspekci...

67,47
To ponad 25% taniej!

Artykuły henrykowskie 1573-1576. Studium historyczno-prawne

Wydawnictwo Vizja Press&IT

"Problemem zasadniczym w niniejszej pracy jest określenie oraz omówienie pozycji oraz roli Artykułów henrykowskich w systemie politycznym oraz prawno-ustrojowym dawnej Rzeczypospolitej, jako aktu przede wszystkim konstytucyjnego. Praca podzielona została na trzy części. W pierwszej, przedstawiono genezę, po-wstanie oraz przyjęcie Artyku...

18,64
To ponad 25% taniej!

Polska chrześcijańska Kamienie milowe. Na jubileusz 1050-lecia chrztu Polski

Wydawnictwo AA

W książce m.in.: Chrzest Mieszka, Metropolia świętowojciechowa, Sprawa świętego Stanisława, Unia polsko-litewska i chrystianizacja Litwy, Narodziny polskiej pieśni nabożnej, Konfederacja warszawska, Polskie przekłady Biblii i żywoty świętych, Unia Brzeska, Jasna Góra i śluby Jana Kazimierza, Przedmurze Chrześcijaństwa, Gorzkie żale. Pol...

45,88
To ponad 8% taniej!

Koń w wojsku polskim w XVI wieku. Equus Polonus

Wydawnictwo Stara Szuflada

Niniejsza książka jest poświęcona roli konia w wojsku polskim w XVI wieku. Omówiono w niej hodowlę, zasady tresury, obrót handlowy oraz wykorzystanie koni na polu walki w charakterze wierzchowców i zwierząt pociągowych. W pracy skoncentrowano się na służbie koni w armii i jej militarnym znaczeniu. Poruszono w niej także aspekty kulturow...

37,47
To ponad 25% taniej!

Historia Karola XII

Wydawnictwo Napoleon V

Polska ze swym ustrojem politycznym, społecznym i ekonomicznym - zwłaszcza wobec skażenia obyczajów i upadku charakterów - dotąd tylko mogła być groźną dla sąsiadów, dopóki oni sami byli słabi. Stąd druga wojna szwedzka stanowi bodajże najważniejszy moment w jej dziejach. Klęska Karola XII na polach Połtawy to początek potęgi dzisiejsze...

77,25
To ponad 8% taniej!

Polska szkoła jazdy w XVII wieku

Wydawnictwo Eko-Dom

Niniejsza praca przedstawia schemat treningu polskiego kawalerzysty w XVII wieku oraz warunki, w jakich proces ten zachodził. Opowiada jak trenował husarz, dlaczego istniał zakaz wywozu polskich koni za granice oraz na ile polska technika kawaleryjska w XVII wieku czerpała z wzorców wschodnich, a na ile z zachodnich. Czytelnik dowie się...

26,22
To ponad 25% taniej!

Bolesław II Szczodry. Tragiczne losy wielkiego wojownika 1040/1042-2/3 IV 1081 albo 1082

Wydawnictwo Avalon

Pierwsza w światowym dziejopisarstwie pełna biografia Bolesława II Szczodrego - trzeciego koronowanego władcy Polski. Postać króla, niezwykle barwna i nietuzinkowa odcisnęła wyraźne piętno na dziejach nie tylko Polski, ale rownież Rusi, Węgier i Czech. Bolesław Szczodry prowadził z rozmachem polityke zagraniczną, a przy tym wiele uwagi ...

47,22
To ponad 25% taniej!

Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem średniowiecze i wczesna epoka nowożytna

Wydawnictwo DiG

Polacy i Czesi zaliczani są do grupy Słowian Zachodnich. Historia obu narodów pokazuje jednak, że odgrywały w niej rolę zarówno wpływy ze Wschodu, jak i Zachodu. Ta książka jest właśnie próbą charakterystyki tych wpływów i ich oceny w średniowieczu i epoce nowożytnej. Grupa kompetentnych autorów dokonała analizy różnych zjawisk z zakres...

11,22
To ponad 25% taniej!

Aleksander Jagiellończyk

Wydawnictwo Universitas

Aleksander Jagiellończyk uchodzi za jednego z mniej zdolnych przedstawicieli dynastii jagiellońskiej w Polsce. Za jego krótkiego panowania (1501-1506) dotknęły państwo polsko-litewskie liczne klęski polityczne i straty terytorialne. Monografia tego króla, (...) wprowadza do tego obrazu istotne korekty. Autor był bez wątpienia najwybitni...

36,72
To ponad 25% taniej!

Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej

Wydawnictwo Poznańskie

Praca jest zbiorem podsumowującym dotychczasowy stan badań nad dziejami parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI-XVIII w.). Owocem pracy setek autorów są ponad dwa tysiące publikacji - książek, artykułów, recenzji, polemik czy wydawnictw źródłowych. Ta ogromna... ... liczba powstałych dotychczas opracowań stanowić może dla kol...

34,47
To ponad 25% taniej!

Monety zamek nagrobek. Książę Karol I z Podiebradów (1476-1536) między dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków

Wydawnictwo Atut

Książka autorstwa pięciu badaczy dotyczy księcia Karola I, pana Ziębic i Oleśnicy oraz hrabiego kłodzkiego, wnuka króla Czech Jerzego. Karol ukazany tu został w kontekście dziedzictwa swego ojca Henryka I Starszego i zawiłości swoich czasów, ale głównie - przez swoje dokonania mecenasowskie, jakim są zamek w Ząbkowicach Śląskich oraz me...

29,64
To ponad 15% taniej!

Konstytucja 3 Maja 1791

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowe wydanie Konstytucji 3 Maja 1791 oraz związanych z nią wybranych ustaw Sejmu Wielkiego, a także statutu Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej - pierwszego w Polsce nowoczesnego stronnictwa politycznego.

59,97
To ponad 25% taniej!

Franciszkanie polscy Tom 2 1517-1796

Wydawnictwo Napoleon V

Wśród nieprzeliczonej rzeszy świętych, żaden nie posiadł tak wielkiej w dzisiejszych czasach sławy jak św. Franciszek. U niego to miłość Boża uwydatniła się w cnotach, najbardziej wzruszających serce teraźniejszego człowieka; tym bardziej mu imponują, im mniej sam jest skłonny je pełnić: w miłości bliźniego i ubóstwie. Chwała św. Franci...

22,62
To ponad 25% taniej!

Tradycja-metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV-pierwsza połowa

Wydawnictwo Neriton

Tom zawiera teksty z konferencji poświęconej różnym formom zachowywania i mechanizmom przekazywania tradycji-rozumianej jako przejmowane i kultywowane z pokolenia na pokolenie treści kultury: mity, obyczaje, wierzenia, sposoby myślenia i normy zachowania uznawane przez zbiorowość za doniosłe dla jej współczesności i przyszłości. Pojęci...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej