1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia Polski

Historia Polski
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

38,61
To ponad 8% taniej!

Vistula amne discreta

Wydawnictwo Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelników, poświęcona jest najstarszym wiadomościom o ziemiach Polski zawartym u autorów antycznych. W swoich zamierzeniach ma spełnić ona podwójną rolę: publikacji źródeł z rozbudowanym komentarzem oraz syntetycznego ujęcia problematyki znajomości ziem Polski w świecie śródziemnomorskim w początkowym...

33,72
To ponad 25% taniej!

Od Ariów do Sarmatów. Nieznane 2500 lat historii Polaków

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

W czasach szkolnych nabyłem przeświadczenia, że Polacy są pewnym ewenementem w historii świata, a ich odrębność polegać miałaby głównie na tym, że - w przeciwieństwie do wielu innych nacji, takich jak choćby Włosi, Grecy czy Niemcy - w czasach przedpaństwowych nie rozwinęli żadnych wysublimowanych form kultury. Ucząc się o początkach pa...

81,57
To ponad 15% taniej!

Osada wielokulturowa w Jankowie gmina Piątek woj. Łódzkie

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Publikacja niniejsza jest pierwszą z planowanych w serii wydawniczej 'Via Archaeologica Pultuskiensis', której celem jest prezentacja wyników archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych na trasach autostrad przez ekspedycje Instytutu Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. ...

81,57
To ponad 15% taniej!

Osada wielokulturowa w Łękach Górnych gmina Krzyżanów woj. Łódzkie

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

W tomie tym, drugim w serii wydawniczej 'Via archaeologica Pultuskiensis', przedstawiamy wyniki archeologicznych badań ratowniczych w pasie projektowanej autostrady A1, wykonywanych w 2004 i 2005 roku na stanowisku nr 1 w Łękach Górnych, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie (nr AZP: 58-2). Publikacja wydana we współpracy z Komitetem Badań Nauk...

29,96
To ponad 25% taniej!

Pomorze plemienne. Historia - Archeologia - Językoznawstwo

Wydawnictwo Templum

Chodzi mi w książce raczej o krytyczne zestawienie ważniejszych wyników badań, nie zaś o samodzielne badanie, chociaż naturalnie nie zawsze chciałem względnie nie zawsze udało mi się zachować odpowiedni dystans. Inaczej nie byłby to zresztą bilans krytyczny. Szczególną uwagę starałem się przy tym zwracać na dłuższe trendy badawcze w pos...

41,97
To ponad 20% taniej!

Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z obniżenia Dubienki Tom 16

Wydawnictwo UMCS

Wielokulturowe stanowisko 3 w Raciborowicach-Kolonii, powiat chełmski Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w roku 1966 w miejscowościach Husynne i Turka, powiat chełmski Luźne znaleziska archeologiczne z Obniżenia Dubienki w posiadaniu Muzeum Chełmskiego i z kolekcji pozamuzealnych

12,46
To ponad 15% taniej!

Stan i perspektywy badań archeologicznych na Pomorzu

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Publikacja "Stan i perspektywy badań archeologicznych na Pomorzu. Materiały pomocnicze dla studentów archeologii z I Studenckiej Konferencji Naukowej, Gdańsk, 17 maja 2013 r." ma na celu zachęcenie studentów do podejmowania aktywności naukowej w formie słowa pisanego, prowadzącej następnie do polemiki i dyskusji w zakresie studiowanych ...

37,46
To ponad 25% taniej!

Studia nad początkami państwa polskiego Tom 1

Wydawnictwo Templum

Przystępując do ponownego wydania pierwszego tomu moich "Studiów nad początkami państwa polskiego" z 1946r., zdaję sobie sprawę, iż byłoby rzeczą płonną silić się na ich nową poprawioną wersję. Musiałbym je napisać całkowicie od nowa. Nie dlatego, iż zmieniłem tak dalece poglądy na zagadnienia będące przedmiotem dyskusji i analiz. W spr...

37,46
To ponad 25% taniej!

Studia nad początkami państwa polskiego Tom 2

Wydawnictwo Templum

Rozprawy zebrane w tomie drugim częściowo obracają się w kręgu tych samych kwestii, nad rozwiązaniem których biedziłem się w tomie pierwszy, ale przynoszą też studia nowe, będące wynikiem rozszerzania się naszych horyzontów badawczych. Został w nich podjęty dialog z propozycjami ujęć i interpretacji Henryka Łowmiańskiego; wiele z nich o...

37,46
To ponad 25% taniej!

Studia nad początkami państwa polskiego Tom 3

Wydawnictwo Templum

Tom III Studiów nad początkami państwa polskiego zbiera w jedną całość rozprawy i artykuły ogłaszane w latach 1989-2009, które można ująć w układzie chronologicznym lat 963-1002, lub tematycznym, ukazującym z jednej strony drogi rozwoju państwa piastowskiego za czasów Mieszka I z wydarzeniem docelowym, jakim było oddanie "państwa gnieźn...

42,47
To ponad 15% taniej!

Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami

Wydawnictwo Historia Iagellonica

"Książkę należy ocenić jako bardzo potrzebną i oczekiwaną w polskim piśmiennictwie archeologicznym. Zyskujemy więc kompetentne dzieło dotyczące ważnego okresu (HaB1 = przełom II i I tys. BC), który w dotychczasowej literaturze był nieco pomijany (a ściślej: marginalizowano jego znaczenie). Wielu badaczy bardziej interesowały problemy ch...

18,34
To ponad 25% taniej!

Kultura prapolska Tom 6

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Przedstawiony Czytelnikowi kolejny torn serii "Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem dwóch fragmentów książki Józefa Kostrzewskiego Kultura prapolska, według trzeciego wydania z 1962 roku. Publikowane fragmenty obejmują rozdziały: Gospodarka i Odżywianie. Z ponadczterdziestoletniej odległości czasowej wynikają pewne różnice, zwłas...

35,97
To ponad 25% taniej!

Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu

Wydawnictwo Poznańskie

Celem prezentowanej pracy jest identyfikacja taksonomiczno - chronologiczna materiałów związanych z kulturą ceramiki sznurowej na terenach u ujścia Odry. Tak zdefiniowany projekt ma dwa wymiary chronologiczne: regionalny i szerokoprzestrzenny. Fragment Wstępu

41,97
To ponad 25% taniej!

Polaków dzieje bajeczne

Wydawnictwo Nobilis

Fascynująca nowa książka Waldemara Łysiaka, ukazująca przedchrześcijańskie (przedMieszkowe) dzieje Polski według najnowszych badań, które za sprawą "rewolucji dendrochronologicznej" obaliły całą dotychczasową wiedzę na ten temat i wywołały gwałtowne spory uczonych o pierwocinach państwa polskiego.

29,90
To ponad 25% taniej!

Tajemnica początków Polski. Fascynująca historia ludu Wenetów

Wydawnictwo Bellona

Wenetowie byli pokojowo nastawionym ludem, który na terenach Europy Środkowej zbudował kwitnącą cywilizację czasów kultury łużyckiej. Zrezygnował z niej jednak, bo był otwarty na inne sposoby życia i na inne społeczności. Na terenie północnych Włoch, gdy w IV wieku zaczęły docierać tam watahy germańskich plemion wędrownych, opuszczali W...

25,47
To ponad 25% taniej!

Wawel przeddziejowy. Reprint wydania z 1918 r.

Wydawnictwo Volumina.pl

Zubrzycki ukochał sobie sztukę słowiańską i w swoich czasach uchodził za wielki autorytet w tej dziedzinie. Starając sie dotrzeć do korzeni słowiańszczyzny i umiejscowić w czasie nasze osiągnięcia, wertował starożytne kroniki i dzieła. Na polu badań własnych oraz współczesnych mu naukowców doszedł do wniosku, że Słowianie, jako lud spok...

27,94
To ponad 25% taniej!

Średniowieczne korzenie Polski. Historia dla każdego

Wydawnictwo Dehon

Syntetyczne opracowanie historii Polski średniowiecznej Karola i Tomasza Graffów oparte jest na wynikach najnowszych badań. Tytuł: Średniowieczne korzenie Polski. Historia dla każdego określa przyszłych jego odbiorców. Powinno być ono przydatne dla szerokiego kręgu czytelników nie będących historykami-profesjonalistami. Skorzysta z nieg...

26,85
To ponad 20% taniej!

Charakterystyka antropologiczna przedrolniczych społeczności na ziemiach polskich

Wydawnictwo UMCS

Ludność przedrolnicza to społeczności zbieracko-łowieckie, których egzystencja oparta była na gospodarce ekstensywnej, czyli przyswajalnej - przede wszystkim na polowaniu, rybołówstwie i zbieractwie. Poprzedzała ona często chronologicznie, a niekiedy egzystowała równolegle z grupami, których gospodarka miała charakter intensywny, tj. wy...

23,60
To ponad 25% taniej!

Od Grecji Herodota i Rzymu Cycerona do średniowiecza i renesansu w Polsce Tom 12

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

12 tom serii "Klasycy Nauki Poznańskiej" to zbiór tekstów Jana Wikarjaka opracowany przez Ignacego Lewandowskiego.

41,97
To ponad 20% taniej!

Jeziorzany Wczesnośredniowieczna zagroda na Wilczych Dołach

Wydawnictwo UMCS

Pierwszy tom nowej serii pod redakcją Andrzeja Kokowskiego ,"Lubelskie Monografie Archeologiczne".

31,47
To ponad 25% taniej!

Słowianie zachodni Początki państwowości

Wydawnictwo Bellona

Trzecia część trylogii poświęcona Słowianom. Tym razem autor poświęcił uwagę Czechom, Słowakom, Słowianom połabskimi, co oczywiste, Polakom. Bogato ilustrowana publikacja opisuje pojawienie się Słowian w centralnej Europie, przemieszczanie się plemion, początki kształtowania się państw narodowych w zmaganiach z Sasami, Wikingami, Awaram...

18,64
To ponad 25% taniej!

Wierzenia prasłowian

Wydawnictwo Petrus

Książka obejmuje zagadnienie rekonstrukcji obrazu prasłowiańskich wierzeń z wykorzystaniem źródeł historycznych, folklorystycznych oraz komparatystyki. I oto pojawia się na polskim rynku wydawniczym jedno z lepszych opracowań tematu. * Jak i w co wierzyli prasłowianie? * Jakie były ich zwyczaje? * Co było w ich wierze najważniejsze? *...

50,97
To ponad 15% taniej!

Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych Ziemi Chełmińskiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Książka prezentuje wyniki badań nad współczesną florą i roślinnością 29 wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu ziemi chełmińskiej. Dotyczy zagadnień wpływu dawnej i współczesnej antropopresji na szatę roślinną badanych obiektów. Podczas badań szukano odpowiedzi na pytania: Czy flora grodzisk ziemi chełmińskiej ma swoiste cechy różnią...

22,47
To ponad 25% taniej!

Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza

Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Autor próbuje ukazać horyzonty przestrzenne ludzi w czasach wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Polski. Czy mieściły się wówczas w ciasnym przedziale widzenia świata ze swego miejsca zamieszkania, w kręgu najbliższych sąsiadów, współmieszkańców osady, ziemi, może plemienia, czy przeciwnie - wzrok ludzi sięg...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej