1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia Narodów

Historia Narodów
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

29,72
To ponad 15% taniej!

Dusza polonijna u terapeuty. Słodko-gorzki smak migracji

Wydawnictwo Rozpisani.pl

Książka powstała pod wpływem ostatnich wydarzeń związanych z wielką falą migracyjną Syryjczyków na teren Europy. Autorka poddaje refleksji własny proces adaptacyjny oraz opisuje rozterki duchowe i emocjonalne imigrantów, które powstają na drodze przystosowawczej do zmieniających się warunków środowiskowych.

36,72
To ponad 25% taniej!

O pułapkach emigracyjnej lekkości

Wydawnictwo Nomos

Praca jest znakomitym przykładem analizy ważnego problemu badawczego, opartej na danych jakościowych uzyskanych w trakcie badań terenowych. Autor podejmuje temat ważny socjologicznie, a właściwie istotny i aktualny we współczesnych naukach społecznych i szerzej - w humanistyce. Jak autor radzi sobie z podjętym, ważnym ale i skomplikowan...

41,62
To ponad 15% taniej!

Polacy w Kanadzie. Ewolucja struktur organizacyjnych i działalność Polonii kanadyjskiej

Wydawnictwo Aspra

Wśród wielu krajów, do których w przeszłości masowo udawali się Polacy, istotne miejsce zajmuje Kanada. Jest ona przykładem państwa, w którym imigracja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu jego demograficznej i społecznej struktury. Publikacja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".

39,34
To ponad 25% taniej!

Listy. Warszawa. Paryż. Boston

Wydawnictwo IFiS PAN

Na oddawaną do rąk Czytelnika korespondencję Jana Garewicza i Hanny Buczyńskiej-Garewicz składa się kilkaset nigdzie dotąd niepublikowanych listów pisanych w latach 1960-1994. Jan Garewicz - profesor filozofii. Tłumacz. Przyswoił językowi polskiemu oba wielkie dzieła Schopenhauera. Przez wiele lat pracował w Instytucie Filozofii i Soc...

41,62
To ponad 15% taniej!

Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych

Wydawnictwo Aspra

Dorobek wynalazczy Polaków działających za granicą, w tym także w Stanach Zjednoczonych, jest stosunkowo słabo przebadany. Niniejsza praca, bazując w głównej mierze na źródłach podstawowych, wypełnia tę lukę. Książka przedstawia dorobek wynalazczy Polaków działających w USA w XIX i XX wieku. Nie jest to jednak katalog poszczególnych osi...

26,22
To ponad 25% taniej!

Współczesne polskie migracje. strategie - skutki społeczne - reakcja państwa

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka stanowi przegląd nowych i ważnych kierunków oraz wątków obecnych w badaniach migracyjnych w Polsce i na świecie, rozwijających się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie. Zamieszczono w niej teksty syntetyczne, podsumowujące wieloletnie badania ogólnopolskie i regionalne, teksty podejmujące zagadnienia o szczególnym znaczeniu ...

27,53
To ponad 25% taniej!

Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach. Third Culture Kids

Wydawnictwo Scholar

Agnieszka Trąbka - socjolożka, psycholożka i tłumaczka. W 2013 roku obroniła doktorat w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prowadziła badania w Polsce, w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych w ramach stypendium na Uniwersytecie Columb...

34,78
To ponad 15% taniej!

Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Poglądy, oceny, opinie

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakty Polaków z Włochami mają wielowiekową tradycję. Ich losy łączyły się - celowo lub przypadkiem - w różnych okresach historii i na wielu płaszczyznach: kulturalnej, naukowej, politycznej, gospodarczej, religijnej. Ile przetrwało z tego kulturowego bagażu polsko-włoskich doświadczeń - do dzisiaj? Z czym Polska i Polacy kojarzą się ...

44,86
To ponad 25% taniej!

Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W recenzowanym tomie zamieszczono teksty badaczy reprezentujących dwa narody, trzy generacje i kilkanaście środowisk naukowych. (...) Nie brakuje więc w tomie tekstów, które już dawno powinny powstać, których niecierpliwie oczekiwali nie tylko badacze, ale również miłośnicy historii. Praca wnosi wiele nowych informacji do obiegu naukowe...

31,47
To ponad 25% taniej!

Ojczyzna przesiedlona. Identyfikacja kulturowa polskich emigrantów wojennych w Londynie w perspektywie pokoleniowej. Etnogr

Wydawnictwo Universitas

"Każdy człowiek - powiedział Chateaubriand - nosi w sobie świat złożony ze wszystkiego co widział i kochał, świat do którego powraca zawsze, nawet wtedy, gdy przebiega i pozornie zamieszkuje świat inny". Claude Levi - Strauss “Praca prof. U. Lehr to znakomite, wręcz fascynujące studium fenomenalnej polskiej zbiorowości emigracy...

47,57
To ponad 15% taniej!

Omawiacze, laurkodawcy, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach "Wiadomości" w latach 1946-1956

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

W dotychczasowym piśmiennictwie na temat Drugiej Emigracji brak prac o ambicjach syntetyzujących dotyczących krytyki literackiej. Dominują studia poświęcone poszczególnym krytykom, ich zapatrywaniom, zainteresowaniom, sympatiom i antypatiom literackim. Dr Rafał Moczkodan jako pierwszy próbuje ogarnąć emigracyjne piśmiennictwo krytycznol...

48,69
To ponad 20% taniej!

O polska rację stanu w Austrii. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej 1867-1918

Wydawnictwo UMCS

Diaspora polska w rdzennej Austrii w latach 1867-1918 Polacy w naczelnych organach administracji państwowej Polacy w austriackim parlamencie Koncepcje polskiej racji stanu w Austrii

25,47
To ponad 25% taniej!

Anders

Wydawnictwo Prószyński Media

Najpiękniejsze i najważniejsze książki Marii Nurowskiej w nowym wydaniu. Wokół postaci Władysława Andersa - nazywanego generałem polskich nadziei - narosło wiele mitów, opowieści, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Maria Nurowska postanowiła zmierzyć się z jego legendą, pokazać Generała jako człowieka z krwi i kości, który oprócz...

20,22
To ponad 25% taniej!

Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Publikacja ukierunkowana na badania dotyczące migracyjnej perspektywy podmiotu mikro w trzech perspektywach temporalnych. Traktując temat szeroko, starano się ukazać obszerne spektrum biograficznych doświadczeń młodych polskich migrantów zawartych w trzech perspektywach temporalnych. Ważkim zagadnieniem jest wieloaspektowość migracyjnej...

33,64
To ponad 25% taniej!

Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W pracy podjęto geograficzno-polityczne badania porównawcze mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie. Dzięki badaniom autorka zapoznała się z warunkami funkcjonowania Polaków w obu krajach, co umożliwiło weryfikację wielokrotnie powielanych stereotypów na temat ich sytuacji. Dodatkowo podjęcie badań nad mniejszością polską na Łotwie jest...

41,62
To ponad 15% taniej!

Polska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej. Od solidaryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnego

Wydawnictwo Aspra

Główna hipoteza podjętych badań zakłada, że początki udzielania pomocy środowiskom polskim w Związku Radzieckim i w przestrzeni poradzieckiej miały charakter żywiołowy i wynikały z poczucia solidaryzmu etnicznego, a także niezaspokojenia potrzeb ludności polskiej na tym obszarze. W późniejszym czasie nastąpiły w Polsce zmiany prawne i i...

23,60
To ponad 25% taniej!

Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej

Wydawnictwo Scholar

Wokół migracji dorosłych dzieci w kontekście potrzeb ich starszych rodziców, konstruowane są negatywne dyskursy przybierające postać panik moralnych. W ich centrum znajdują się migrujące kobiety, szczególnie te, których rodzice wymagają pomocy w utrzymaniu higieny osobistej. Są one w większym stopniu niż migrujący mężczyźni, którzy znaj...

33,72
To ponad 25% taniej!

Władysław Teodor Benda. Życie i twórczość polsko-amerykańskiego ilustratora i twórcy masek

Wydawnictwo Universitas

Władysław Teodor Benda (1873-1948) był ilustratorem, twórcą masek teatralnych, malarzem, projektantem, pisarzem, aktorem i społecznikiem. Stał się jednym z ważniejszych członków nowojorskiej bohemy. Przyjaźnił się ze światowej sławy rysownikami i znanymi wydawcami, przedstawicielami amerykańskiej Polonii oraz gwiazdami broadwayowskich r...

15,72
To ponad 25% taniej!

Język polski w Norwegii Na przykładzie badań przeprowadzonych w polskich szkołach w Oslo

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowego i leksykalnego ujmują język polski na wczesnym etapie kształtowania się dialektu polonijnego, ze względu na to, że norweskie skupisko poloni...

31,47
To ponad 25% taniej!

Tożsamość narodowa na pograniczu. Poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodzicow i nauczycieli polskich szkół na Litwie

Wydawnictwo Adam Marszałek

Opisany przez Autorkę fenomen poczucia tożsamości narodowej, analizowany w odniesieniu do różnych grup tworzących środowisko szkolne: uczniów, ich rodziców i nauczycieli, okazuje się bytem relacyjnym, wpisanym w stosunki zarówno międzypokoleniowe, jak i relacje pomiędzy nauczycielami i rodzicami oraz szkołą i domem, które kształtowane s...

36,72
To ponad 25% taniej!

Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej studium porównawcze

Wydawnictwo Adam Marszałek

Przedstawiona publikacja koncentruje się na zagadnieniach poczucia tożsamości młodzieży należącej do polskiej mniejszości narodowej. W pracy została wykorzystana obszerna literatura z wielu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Konstrukcję teoretyczną tworzą teorie: zachowań tożsamościowych Tadeusza Lewowickiego oraz tożsamości ...

46,17
To ponad 20% taniej!

Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu kultury paryskiej

Wydawnictwo UMCS

Książka poświęcona jest czterem wybitnym postaciom ze środowiska intelektualnego "Kultury". Jest to gęsta od faktografii, wybitnie erudycyjna pozycja, przedstawiająca po raz pierwszy w literaturze ujęcie dziejów dokonane przez Józefa Czapskiego, Jerzego Stempowskiego, Witolda Gombrowicza oraz Czesława Miłosza - stan obecny dziejów i moż...

33,57
To ponad 20% taniej!

Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo Perspektywa pedagogiczna

Wydawnictwo UMCS

Podjęte w niniejszej eksploracji poszukiwania badawcze są ważnym elementem wzbogacającym naszą wiedzę o współczesnej emigracji zarobkowej Polaków do innych krajów Unii Europejskiej i mają niewątpliwie charakter prekursorski. Przyjęta przez Autora (należy do wybitnych specjalistów w podjętej tematyce) perspektywa pedagogiczna pozwala roz...

74,77
To ponad 15% taniej!

Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy Osadnictwo w Misiones 1892-2009

Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Z wprowadzenia: Najlepiej znane są w Polsce dzieje wychodźstwa związanego z klęskami powstańczymi i późniejszą aktywnością niektórych Polaków, głównie na zachodzie Europy, szczególnie ludzi Wielkiej Emigracji. Było to wychodźstwo polityczne, z wielkim udziałem szlachty i osób ze szlachty się wywodzących. W tym samym jednak czasie zaczę...

33,57
To ponad 20% taniej!

Polska Niemcy Europa Program zachodni paryskiej Kultury

Wydawnictwo UMCS

Analiza publicystyki paryskiej Kultury w segmencie dotyczącym stosunków polsko-niemieckich stanowi dopełnienie badań nad koncepcjami politycznymi pisma. Jerzy Giedroyc miał głębokie przekonanie o wadze tego problemu w kontekście procesów jednoczenia Europy oraz prognozowanych ruchów niepodległościowych w ZSRR. Z tych powodów już w 1951 ...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej