1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka

Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

22,47
To ponad 25% taniej!

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II. Teksty mniej znane

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) jest pierwszym (i jednym z trzech jak dotąd) z polskich językoznawców, którzy weszli do historii światowej lingwistyki. Naukowo czynny przez ponad 60 lat, pozostawił ponad 60 prac opublikowanych oraz obszerne materiały dialektologiczne - owoc wieloletnich badań dialektów rezjańskich - z których tylk...

28,53
To ponad 20% taniej!

Badania diachroniczne w Polsce II. Między współczesnością a przeszłością

Wydawnictwo UMCS

Propozycja wydawnicza, z którą mamy do czynienia, jest świadectwem rosnącego zainteresowania aspektem diachronicznym studiów językoznawczych, co następuje po dość długim okresie dominacji badań ignorujących diachronię. Swoistym signum temporis, dającym się zaobserwować także gdzieś indziej na świecie, jest fakt, że zainteresowanie to ra...

36,20
To ponad 25% taniej!

Ways to Translation

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Scholarship in translation studies is these days developing at an unprecedented rate, as the field is becoming ever more diversified and specialized. This volume aims at disseminating up-to-date knowledge about translation and interpreting and providing easy access to a wide selection of topics ranging from translation fundamentals (e.g...

22,28
To ponad 25% taniej!

Wariatywność leksemów w zakresie nieseryjnych zmian fonetycznych w listach polskich z pierwszej połowy XVI wieku

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Właściwości fonetyczne poszczególnych listów pozwalają na uchwycenie nie tylko zakresu wariantywności i stopnia normalizacji, ale także zróżnicowania regionalnego przynajmniej części poszczególnych procesów. Po raz pierwszy zatem opis języka I połowy XVI wieku (a dokładnie drugiej jego ćwierci), dzieki wykorzystaniu jednorodnej bazy mat...

33,88
To ponad 15% taniej!

Tradycje i wyzwania Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedstawione w monografii Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku szerokie spektrum tematyczne, obejmujące zagadnienia zarówno literaturoznawcze, jak i (w większości) językoznawcze, niekiedy z elementami kulturoznawstwa, stanowi pozorne przeciwieństwo problemów rozpatrywanych na początku minionego stulecia....

34,47
To ponad 25% taniej!

Translationsforschung Methoden Ergebnisse Perspektiven

Wydawnictwo Atut

Seria wydawnicza Studia Translatorica stanowi płaszczyznę naukowej refleksji dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów translacji oraz jej profesjonalnej dydaktyki. Centrum naukowych rozważań podejmowanych w publikowanych artykułach tworzy problematyka różnych form przekładu pisemnego i ustnego, rozpatrywana w kontekście modeli t...

38,61
To ponad 20% taniej!

Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole

Wydawnictwo UMCS

Księga Jubileuszowa jest niezwykłym przedsięwzięciem naukowym zarówno ze względu na szlachetny cel przyświecający Redaktorom i Autorom, którzy w ten sposób chcą uczcić Jubileusz znakomitej Uczonej, Pani Profesor dr hab. Haliny Wiśniewskiej, wyrazić szacunek oraz podziw dla Jej dokonań naukowych, jak i ze względu na zbiór dedykowanych Sz...

29,22
To ponad 25% taniej!

Jak analizować dyskurs?. Perspektywy dydaktyczne

Wydawnictwo Universitas

Tom Jak analizować dyskurs? [...] ustanawia swoiste kompendium wiedzy o dyskursie i sposobach jego analizy, przydatne zarówno dla wykładowców prowadzących przedmioty z "dyskursem" w nazwie, jak i dla studentów różnych kierunków humanistycznych i społecznych, którzy w analizie dyskursu mogą odkryć ciekawą propozycję badawczą. [...] Książ...

28,47
To ponad 25% taniej!

Kontroversen in der heutigen germanistischen Linguistik: Ansichten, Modelle, Theorien

Wydawnictwo Atut

Kontroversen in der heutigen germanistischen Linguistik: Ansichten, Modelle, Theorien.

37,40
To ponad 25% taniej!

Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI

Wydawnictwo Smak Słowa

Dlaczego pisarstwo tak często bywa kiepskie i jak można je poprawić? Czy krótkie wiadomości tekstowe i media społecznościowe psują język? Czy współczesnym młodym ludziom zależy na dobrym stylu pisarskim? Dlaczego komukolwiek miałoby na nim zależeć? W swojej zajmującej i pouczającej książce Steven Pinker, wybitny kognitywista i lingwista...

31,89
To ponad 20% taniej!

Magia słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy

Wydawnictwo Helion

Słowa towarzyszą nam od dzieciństwa. Nadajemy nazwy wszystkiemu, co nas otacza; opowiadamy o wszystkim, co dla nas ważne. Gdy korzystamy z wyszukiwarki internetowej, wpisujemy w jej okno pożądane frazy. I choćby nie wiadomo jak wyznawcy kultury obrazkowej zaklinali rzeczywistość, to słowa mają moc. Zmieniają świat, wpływają na czytelnik...

59,22
To ponad 25% taniej!

Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Prezentowana publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym przystępnie napisanym i aktualnym kompendium wiedzy na temat ustanawiania, statusu i odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych w Polsce. Opisano w niej system kształcenia kandydatów na tłumaczy przysięgłych, metody doskonalenia adeptów zawodu, procedury egzaminowania i ...

29,96
To ponad 25% taniej!

W drodze do języka

Wydawnictwo Aletheia

"W drodze do języka", opublikowany w 1959 roku zbiór rozpraw z lat pięćdziesiątych niemieckiego filozofa Martina Heideggera (1889-1976), to jedno z podstawowych współczesnych dzieł dotyczących refleksji nad istotą języka. Heidegger rozważa go jako miejsce doświadczenia bytu. Język nie jest przykładany "z zewnątrz" do rzeczywistości, nie...

33,88
To ponad 15% taniej!

Tłumaczenie wspomagane komputerowo

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Celem publikacji jest prezentacja narzędzi ułatwiających lub wręcz umożliwiających pracę tłumaczowi tekstów specjalistycznych. Jest jedną z niewielu na polskim rynku publikacji poświęconych sposobom wykorzystania tych urządzeń, ich typom, wadom i zaletom, a także kwestiom etycznym związanym z wykonywaniem tłumaczeń za pomocą maszyn lub ...

28,53
To ponad 20% taniej!

Tradycja dla współczesności Ciągłość i zmiana Tom 8 Wartości w języku i kulturze

Wydawnictwo UMCS

Przedmiotem zainteresowania badaczy, podejmujących problematykę "Wartości w języku i kulturze", jest kwestia niezwykle złożona i podatna na wielopoziomowe interpretacje. Spojrzenie na wartości kulturowe przez pryzmat określonego języka, podobnie jak przyglądanie się wartościom językowym z perspektywy konkretnego systemu kulturowego, sku...

33,88
To ponad 15% taniej!

Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach kodeksu spółek handlowych na język niemiecki

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tematem książki jest tłumaczenie prawnicze. Autorka omawia najważniejsze problemy związane z tym typem tłumaczenia, począwszy od zagadnienia nieprzekładalności, poprzez ekwiwalencję, a skończywszy na kwestiach strategii translatorskich czy fałszywych przyjaciół tłumacza. Szczegółowo analizuje zagadnienia tłumaczenia prawniczego, repreze...

21,39
To ponad 15% taniej!

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne Tom 3

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

W przedstawionym zbiorze znalazły się prace uwzględniające perspektywę socjolingwistyczną w badaniach mowy dziecka, glottodydaktyce oraz badaniach nad literaturą i językiem religijnym. Duże zróżnicowanie tematyczne artykułów oraz bogactwo obszarów, których one dotyczą, odzwierciedla szerokie horyzonty socjolingwistyki jako dyscypliny ję...

35,26
To ponad 25% taniej!

Tłumaczenie jako wojna światów. W kręgu translatologii i komparatystyki

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Nowa książka wybitnego literaturoznawcy, tłumacza, poety - poświę-cona poetyce przekładu i zagadnieniom translatologii, o których Autor we wstępie pisze: "Co nowego wnosi przekład literacki do poetyki? Jakie cechy łączą, jakie dzielą krytykę tłumaczeń od krytyki dzieł oryginalnych? Dlaczego tak trudno opowiedzieć narodową historię sztuk...

42,38
To ponad 15% taniej!

Przekład prawny i sądowy

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka poświęcona teorii i praktyce przekładu prawnego i sądowego, w szczególności dokumentów najczęściej stosowanych w obrocie gospodarczym, aktów normatywnych oraz aktów prawnych Unii Europejskiej. Porusza też problematykę przekładu przysięgłego, szczególnie w instytucjach prawnych i sądowych. Autorka omawia specyfikę anglo- i polsko...

23,60
To ponad 25% taniej!

Via Communicandi. Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej

Wydawnictwo Atut

W pierwszym numerze czasopisma artykuły m.in. Marcina Brockiego "Antropologia komunikacji wobec społecznego kontekstu nowych technologii komunikacyjnych", Roberta Frei "Analiza konwersacyjna - zarys metody", Piotra Pary "Procesy instytucjonalizacji społeczeństwa sieci.

15,72
To ponad 25% taniej!

Wartość i fakt. Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej

Wydawnictwo IFiS PAN

"Mów, co chcesz, póki nie przeszkodzi ci to widzieć, jak się rzeczy mają. A gdy to widzisz, to niejednego nie powiesz" (Dociekania filozoficzne §79). Słowa te wyrażają - jak sądzę - sedno przedsięwzięcia zwanego filozofią lingwistyczną, wiążąc cel dociekań pojęciowych z zadaniem rozjaśniania trudności wynikających z błędnych wyobra...

26,85
To ponad 20% taniej!

Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów

Wydawnictwo UMCS

Prezentowany tom zawiera artykuły, których lektura uzmysławia, jak złożone i wieloaspektowe mogą być badania poświęcone językowo-kulturowemu obrazowi świata Słowian i ich sąsiadów. Czytelnik dzięki porównaniu zastosowanych przez Autorów różnych metod analizy, typów danych materiałowych, perspektyw oglądu analogicznych zjawisk oraz wnios...

28,53
To ponad 20% taniej!

Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 3 Problemy eksplikowania i profilowania pojęć

Wydawnictwo UMCS

Prezentowany tom zawiera artykuły, których lektura uzmysławia, jak złożone i wieloaspektowe mogą być badania poświęcone językowo-kulturowemu obrazowi świata Słowian i ich sąsiadów. Czytelnik dzięki porównaniu zastosowanych przez Autorów różnych metod analizy, typów danych materiałowych, perspektyw oglądu analogicznych zjawisk oraz wnios...

25,17
To ponad 20% taniej!

Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów Tom 2

Wydawnictwo UMCS

Niniejszy tom jest szóstą pozycją aksjologiczną przygotowaną przez zespół lubelskich etnolingwistów we współpracy z badaczami z kilku ośrodków polskich i zagranicznych. Zawiera on drugą część referatów z międzynarodowej konferencji naukowej EUROJOS VI pt. "Koncepty DOM, EUROPA, WOLNOŚĆ, PRACA, HONOR / GODNOŚĆ w aksjosferze Słowian i ich...

26,14
To ponad 25% taniej!

Nowe media w języku kulturze i literaturze

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W prezentowanej monografii podjęto, nierzadko w sposób nowatorski, niezwykle aktualny temat oddziaływania nowych mediów na nasze życie, tj. na współczesny język, zachowania społeczne, literaturę czy przestrzeń medialną. Autorzy analizują zjawiska występujące w przestrzeni wirtualnej oraz ich wpływ na język młodego pokolenia używany takż...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej