1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Rolnictwo, Leśnictwo, Myślistwo

Rolnictwo, Leśnictwo, Myślistwo
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

67,12
To ponad 15% taniej!

Niemiecko-polski słownik rolniczy

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Słownik zawiera około 19 000 polskich terminów dotyczących szeroko pojętej produkcji rolniczej. Zawiera słownictwo związane ze wspólną polityką rolną Unii Europejskiej i ekologizacją rolnictwa, nazwy gatunków i rodzin roślin oraz ich szkodników, terminy określające choroby roślin i patogeny. Uwzględnino równiż liczne skróty i oznaczenia...

67,12
To ponad 15% taniej!

Polsko-niemiecki słownik rolniczy

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Słownik zawiera około 17 000 polskich terminów dotyczących szeroko pojętej produkcji rolniczej. Zawiera słownictwo związane ze wspólną polityką rolną Unii Europejskiej i ekologizacją rolnictwa, nazwy gatunków i rodzin roślin oraz ich szkodników, terminy określające choroby roślin i patogeny. Uwzględnino równiż liczne skróty i oznaczenia...

50,12
To ponad 15% taniej!

Współczesne wyzwania rolnictwa. Paradygmaty - globalizacja - polityka

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Studium na temat kierunków rozwoju rolnictwa w obliczu światowych problemów i ograniczeń zasobowych Szczególnie ważne miejsce w dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju przypada rolnictwu. W prezentowanej książce zawarto istotne rozważania dotyczące rozwoju rolnictwa, których podstawą było porównanie dwóch różnych modeli rolnictwa: in...

47,57
To ponad 15% taniej!

Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010. Studium statystyczno-przestrzenne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

W podjętej rozprawie Autorzy dokonują analizy przestrzenno-czasowej zmian, jakie zaszły na terenie województwa kujawsko-pomorskiego między dwoma spisami rolnymi. [...] Opracowanie jest bardzo bogatym studium przypadku, dające możliwości wykorzystania w praktyce, a szczególnie organom i jednostkom sporządzającym strategie rozwoju regionu...

44,90
To ponad 25% taniej!

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa

Wydawnictwo PWE

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy pomocowych na polskie rolnictwo, a także efekt grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Analizie tej poddano przede wszystkim rozdysponowyw...

26,22
To ponad 25% taniej!

Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych

Wydawnictwo Vizja Press&IT

Praca objaśnia podstawowe zależnosci i związki mające wpływ na zmiany dochodów producentów rolnych.

16,47
To ponad 25% taniej!

Przegląd prawa rolnego 2(13)/2013

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Przegląd Prawa Rolnego jest nowym czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu pr...

72,42
To ponad 8% taniej!

Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). z przykładowo wypełnioną dokumentacją

Wydawnictwo ODDK

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjne...

38,61
To ponad 8% taniej!

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Komentarz

Wydawnictwo Taxpress

Z początkiem kwietnia bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Celem wprowadzenia tego aktu jest obniżenie kosztów ponoszonych przez użytkowników gruntó rolnych, prowadzących na nich produkcję rolną.

29,64
To ponad 15% taniej!

Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Do kluczowych problemów polskiego rolnictwa zalicza się proces przemian struktury obszarowej gospodarstw. Dotychczas zagadnienie to w rodzimej literaturze przedmiotu było traktowane fragmentarycznie i przyczynkowo. Ukazująca się obecnie publikacja uzupełnia zaistniałą lukę w tym zakresie.

23,60
To ponad 25% taniej!

Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik róznicujacy kapitał społeczny

Wydawnictwo Scholar

Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjm...

56,22
To ponad 25% taniej!

Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie

Wydawnictwo Vizja Press&IT

W publikacji podjęto kwestię stabilności dochodów producentów rolnych. Jest ona objaśniana i dyskutowana na bazie analizy mechanizmów zachowań producentów rolnych w ramach regulacji rynkowej zmienności cen i z wiązanego z tym ryzyka oraz dla danych rozwiązań w zakresie polityki rolnej i interwencji. Dochody producentów rolnych są przez ...

67,12
To ponad 15% taniej!

Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydawnictwo LexisNexis

Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie nową umowę obligacyjną w prawie rolnym pozwalającą na zindywidualizowane określenie sposobu wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolne...

34,78
To ponad 15% taniej!

Grzeczność językowa wsi. część 1 System adresatywny

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Merytorycznie bogata, oryginalna w podjętej tematyce, wykorzystująca ogromny materiał, analizująca wiele odniesień do dawnych i współczesnych relacji między językiem a kulturą polskiej wsi, nienaganna metodologicznie - takie pozytywne określenia przychodzą mi na myśl, kiedy czytam i mam najkrócej scharakteryzować pracę dra Kazimierza Si...

28,32
To ponad 25% taniej!

Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich jest zbiorem opracowań autorstwa młodych adeptek socjologii z zakresu podjętej przez nie (...) problematyki badawczej (...) Zainteresowania Autorek łączy nie tylko teren badań - obszary wiejskie - ale także waga analizowanych społecznych problemów dla perspektyw rozwojowych wsi. (...) W...

41,22
To ponad 25% taniej!

Pasterstwo na Huculszczyźnie. Gospodarka-kultura-obyczaj

Wydawnictwo Dialog

Gospodarka pasterska w górach stanowi szczególną formę działalności rolniczej, nie tyle ze względu na chów zwierząt i wytwarzanie produktów mleczarskich, co na petryfikację struktur społecznych, organizacji i technik wytwarzania, czyli przetrwanie układów tradycyjnych. Społeczności pasterskie, zamieszkujące rejony górskie, niemal wszędz...

96,72
To ponad 25% taniej!

Podatek rolny Podatek leśny Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Komentarz w sposób kompleksowy przedstawia problematykę opodatkowania gruntów rolnych i leśnych. Zawiera rozwiązania najczęściej spotykanych w praktyce problemów dotyczących omawianych ustaw. W opracowaniu omówiono miedzy innymi takie zagadnienia jak: - zasady ustalania podatku rolnego, - zwolnienia od podatku rolnego i ulgi związane ...

45,33
To ponad 20% taniej!

Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku

Wydawnictwo UMCS

Oddawana do rąk Czytelników książka jest pierwszą na polskim gruncie monografią, która łączy teoretyczne podejście global governance z empirią bezpieczeństwa żywnościowego, oferując jednocześnie nowe narzędzie badawcze do analizy problemów międzynarodowych z perspektywy globalnego zarządzania. Zaletą przeprowadzonych badań jest możliwoś...

29,22
To ponad 25% taniej!

Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka ta jest poświęcona rolniczym strategiom pracy i przetrwania, codziennym sposobom radzenia sobie z rzeczywistością, nieustającym próbom zmieniania świata tak, by był jak najprzyjaźniejszy, by życie w nim było jak najłatwiejsze i najlepsze. [...] Wychodziłam od spraw związanych ze sferą ekonomiczną działalności rolników, ale - w z...

91,05
To ponad 8% taniej!

Podział quoad usum nieruchomości rolnej

Wydawnictwo C.H. Beck

Prezentowana monografia "Podział quoad usum nieruchomości rolnej" autorstwa dr Katarzyny Czerwińskiej-Koral porusza tematykę o szczególnym sposobie podziału do korzystania, jakim jest podział quoad usum. W pracy skupiono się na podziale specyficznego przedmiotu jakim jest nieruchomość rolna - składnik gospodarstwa rolnego. Stąd też poję...

31,47
To ponad 25% taniej!

Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy - przekształcenia - wyzwania

Wydawnictwo Adam Marszałek

Kultura ekonomiczna stanowi część szeroko rozumianej kultury, dorobek społeczeństwa wpływający istotnie na otoczenie, w którym zachodzą procesy ekonomiczne, a także na wzory zachowań ludzi, jakość stosunków międzyludzkich w organizacjach oraz warunki rozwijania wiedzy o procesach ekonomicznych. Jest kategorią badawczą, która daje wiele ...

33,12
To ponad 15% taniej!

Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej

Wydawnictwo Aspra

Książka stanowi analizę modelu zarządzania rozwojem obszarów wiejskich w Polsce, który ukształtowany został w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Autorka zbadała wpływ mechanizmów europeizacji na zmiany instytucjonalne, jakie zaszły na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w procesach zarządzania rozwojem wsi w Polsce....

33,12
To ponad 15% taniej!

Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej

Wydawnictwo Aspra

Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, analizującym politykę rozwoju obszarów wiejskich, jej cele, priorytety oraz instrumenty i działania podejmowane w ramach obecnie realizowanej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Przedstawia kluczowe koncepcje na temat rozwoju tych obszarów, a także główne przyczyny powstania...

26,22
To ponad 25% taniej!

Geopolityka głodu. Masowa zagłada

Wydawnictwo Książka i Prasa

Ilość żywności produkowanej na świecie pozwoliłaby wykarmić dwie takie planety jak Ziemia. A jednak na świecie wciąż przybywa głodujących. W roku 2009 ich liczba przekroczyła miliard. Wychodząc od tej sprzeczności Jean Ziegler stawia tezę, że głód jest zjawiskiem politycznym. Gdziekolwiek się pojawia stanowi konsekwencję określonych dec...

33,88
To ponad 15% taniej!

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niniejsza książka to obecnie jedna z nielicznych analiz socjologicznych o ogólnokrajowym charakterze. (...) Największą zaletą pracy jest sięgnięcie do "głębi" opisanej problematyki i wyeksponowanie oprócz pozytywnych cech integracji także problemów z nią związanych, dotyczących w szczególności mniejszych gmin i drobniejszych producentów...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej