1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Finanse, Bankowość

Finanse, Bankowość
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

50,88
To ponad 15% taniej!

Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka, przeznaczona dla osób zajmujących się audytem zewnętrznym, szczegółowo wyjaśnia, jak przygotowywać dokumentację badań sprawozdań finansowych z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2010 r. Autorzy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i biegli rewidenci, omawiają znaczenie nowych zasad wewnę...

37,37
To ponad 15% taniej!

ABC sprawozdań finansowych Jak je czytaćinterpretować i analizować

Wydawnictwo CeDeWu

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapita...

44,17
To ponad 15% taniej!

Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse. praktyczne rozwiązania

Wydawnictwo CeDeWu

Książka składa się z odpowiednio dobranych studiów przypadków sektora publicznego i prywatnego, prezentujących praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi finansów, rachunkowości, audytu i kontroli. Autorami przygotowanych opracowań są absolwenci studiów podyplomowych. Doświadczenie zawodowe twórców sprawia, że prezentowane studia przypad...

31,97
To ponad 20% taniej!

Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność

Wydawnictwo Difin

Jedyna książka na rynku wydawniczym, która przedstawia funkcjonowanie administracji kontroli skarbowej od jej powołania ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z1991 r. Nr 100, poz. 442 ze zm.). Publikacja przybliża okoliczności i skutki legislacyjnych przekształceń tej administracji w jej 20-letniej historii. W...

173,85
To ponad 8% taniej!

Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Wydawnictwo ODDK

Szczegółowy komentarz do Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.). Autor, doktor nauk ekonomicznych, doświadczony biegły rewident dokonał wnikliwej analizy przepisów prawa, poruszając sz...

144,87
To ponad 8% taniej!

Jak przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych - poradnik dla księgowego

Wydawnictwo ODDK

Cenna pomoc dla każdego księgowego - zbiór praktycznych wskazówek i rozwiązań, w jaki sposób przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego, aby uniknąć napięć i stresów oraz w sposób harmonijny ułożyć relacje z biegłym rewidentem. Czytelnik znajdzie tu odpowiedź: w jaki sposób zawrzeć lub rozwiązać umowę o badanie lub prze...

155,45
To ponad 8% taniej!

Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz praktyczny

Wydawnictwo C.H. Beck

Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny jest opracowaniem zawierającym kompleksowe omówienie przepisów dotyczących kontroli skarbowej w ujęciu praktycznym. Komentarz zawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian wprowadzonych: ustawą z 16.9.2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europ...

96,72
To ponad 25% taniej!

Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce przedstawiono problematykę administracji podatkowej w systemie administracji publicznej. Zwrócono uwagę na kontrowersyjne sytuacje i nieprawidłowości pojawiające się w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Opracowanie zawiera liczne odesłania do orzecznictwa Najwyższego Trybunału Admin...

47,97
To ponad 20% taniej!

Badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i ocena ich zdolności do rozwoju

Wydawnictwo Difin

Publikacja wprowadza czytelnika w istotę i zasadność audytu finansowego w jednostkach gospodarczych. Podkreśla przede wszystkim przydatność informacji zawartych w nich dla zarządzania finansami w przedsiębiorstwach. Aby sprawozdania finansowe były przydatne w ocenie przedsiębiorstw powinny rzetelnie i prawdziwie przedstawiać wszystkie...

91,05
To ponad 8% taniej!

Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego

Wydawnictwo C.H. Beck

Monografia stanowiąca próbę ujęcia w jednym opracowaniu zagadnień dotyczących kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w znaczeniu szerokim przez pryzmat ewolucji nadzoru i kontroli z perspektywy 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego, ocena dokonywana z perspektywy praktyki i jej potrzeb. Zważywszy, iż ko...

118,65
To ponad 8% taniej!

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych + CD

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja przygotowana dla głównych księgowych, skarbników, księgowych, koordynatorów ds. kontroli zarządczej oraz dla osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą w działach księgowości jednostek samorządowych. Do stycznia 2010 r. w działach księgowości istniała tylko kontrola finansowa. Od 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa us...

45,05
To ponad 8% taniej!

Jednolity Plik Kontrolny

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Od 1 lipca 2016 r. fiskus będzie przeprowadzać kontrole skarbowe elektronicznie z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Firmy będą musiały przekazywać dane ze swoich ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej, elektronicznej formie. W związku z tym firmy muszą dostosować swoje systemy informatyczne do nowych...

75,97
To ponad 20% taniej!

Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym

Wydawnictwo Difin

Książka kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne problemy związane z badaniem systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Publikacja stanowi podstawowe źródło aktualnej wiedzy dla: - biegłych rewidentów w trakcie rewizji sprawozdań finansowych, - audytorów wewnętrznych, którzy ...

63,73
To ponad 8% taniej!

Kontrola Skarbowa ZUS i PIP. Wskazówki dla biura rachunkowego - stan prawny na 1 stycznia 2016

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Udział biura rachunkowego w kontroli polega przede wszystkim na udostępnieniu dokumentów i złożeniu wyjaśnień w zakresie, w jakim biuro prowadzi sprawy podatnika. Warto jednak znać również prawa i obowiązki związane z przeprowadzoną u Klienta kontrolą. Książka prezentuje najważniejsze informacje, o których warto pamiętać w trakcie kont...

63,45
To ponad 8% taniej!

Jednolity plik kontrolny-praktyczny poradnik

Wydawnictwo Infor

Jednolity plik kontrolny (JPK) to nowe, rewolucyjne rozwiązanie zobowiązujące wszystkie firmy do zmian ich systemów finansowo-księgowych. W znaczący sposób zmiany zwiększą obowiązki firm wobec fiskusa. Już od 1 lipca obowiązek będzie dotyczył dużych firm. Małe średnie firmy zostaną nim objęte od 1 stycznia 2017 r. - w zakresie ewidencji...

45,02
To ponad 15% taniej!

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

Wydawnictwo CeDeWu

W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zadania stawiane przed audytem wewnętrznym wymagają ciągłego poszerzania wiedzy na jego temat. Treści zawarte w...

45,64
To ponad 25% taniej!

Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych

Wydawnictwo PWE

Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych to pierwsza na polskim rynku wydawniczym praca przedstawiająca relacje prawa bilansowego, podatkowego, karno-skarbowego i cywilnego dotyczące fałszowania dokumentów. Opisano w niej nie tylko zjawisko, przyczyny i skutki oszustw, lecz także sposoby ograniczenia możliwości fałszowania do...

27,48
To ponad 8% taniej!

Jak uniknąć kłopotów podczas kontroli. podatkowej i skarbowej, ZUS, PIP i inspekcji sanitarnej

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wypełnienia wiele obowiązków związanych z czynnościami kontrolnymi, które nakładają na nich regulacje zawarte w kilkunastu ustawach. Najważniejsze dotyczą spraw związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych, sanitarnych, prawa pracy i bhp.

144,87
To ponad 8% taniej!

Kontrola zarządcza w szkole lub placówce oświatowej z płytą CD. komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK

Dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych są zobowiązani do tworzenia, oceny i stałego rozwijania systemu kontroli zarządczej! Prezentowana pozycja pomoże w szybkim i prawidłowym, zgodnym z prawem, zorganizowaniu systemu kontroli zarządczej zgodnie ze standardami ogłoszonymi w Komunikacie MF i wytycznymi Ministerstwa Finansów. Publikac...

109,45
To ponad 8% taniej!

Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo Infor

Wiele nieprawidłowości stwierdzanych w jednostkach są konsekwencją niewłaściwie sporządzonych dokumentów księgowych lub brak ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. W publikacji wskazano, jak krok po kroku sporządzać dokumenty księgowe oraz jak je sprawdzać pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. ...

74,22
To ponad 25% taniej!

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na różnych poziomach sektora samorządowego, czyli w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gmin oraz nadzorowanych i podległych...

118,65
To ponad 8% taniej!

System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego + CD

Wydawnictwo C.H. Beck

Poruszane zagadnienia omawiają zasady funkcjonowania w jednostce sektora finansów publicznych systemu kontroli zarządczej w procesie prowadzenia postępowań administracyjnych. W książce zaprezentowane zostały mechanizmy kontroli, które w sposób racjonalny powinny zapewnić zgodność działań organu z obowiązującymi przepisami prawa. Czyte...

39,17
To ponad 20% taniej!

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo Difin

Publikacja ma na celu przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych zapewniającego właściwą organizację procesów organizacyjno-zarządczych. Analiza i synteza literatury dotyczącej sektora finansów publicznych w Polsce są przedmiotem ...

74,22
To ponad 25% taniej!

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Ta nowatorska publikacja pokazuje, jak zorganizować system kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza została wprowadzona w 2010 r. Ustawą o finansach publicznych. Kierownicy jednostek administracji rządowej ustawowo zostali zobligowani do oceny systemu kontroli zarządczej w swoich jednostkach, w formie oświadczenia o stanie kontroli zarzą...

90,82
To ponad 8% taniej!

Audyt środowiskowy i kontrola WIOŚ w firmie

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Audyt środowiskowy i kontrola WIOŚ w firmie to publikacja dzięki której przedsiębiorcy dowiedzą się jak krok po kroku przeprowadzić audyt środowiskowy w swojej firmie bez konieczności zatrudniania audytorów z zezwnątrz oraz jak przygotować się do kontroli WIOŚ. Podpowiadamy jakie wymagania musi spełnić firma jesli chodzi o przepisy dot...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej