1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Finanse, Bankowość

Finanse, Bankowość
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

7,40
To ponad 25% taniej!

Ustawa o finansach publicznych

Wydawnictwo Od.Nowa

Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy o finansach publicznych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia skorowidz. Zmiany, oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 12 stycznia 2016 r.

321,05
To ponad 8% taniej!

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy. Zakres ustawy o finansach publicznych jest bardzo ...

229,05
To ponad 8% taniej!

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.: 1.zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 2.zakresu i zasad działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych fundu...

109,45
To ponad 8% taniej!

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016

Wydawnictwo C.H. Beck

Zmiany w klasyfikacji budżetowej! Dnia 24.6.2015 r. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej. Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane od września 2015 roku na rok 2016, należy opierać już na nowej klasyfikacji budżetowej. Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane od wrześni...

16,44
To ponad 8% taniej!

Ustawa o finansach publicznych

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

137,05
To ponad 8% taniej!

Umowy i porozumienia w sektorze finansów publicznych. Zarządzanie realizacją zadań publicznych

Wydawnictwo C.H. Beck

Książka stanowi przewodnik pokazujący możliwości i szanse korzystania z określonych instrumentów, pozwalających efektywniej wykorzystywać własne zasoby, przy zaangażowaniu także innych podmiotów czy też zewnętrznych źródeł finansowania projektowanych przedsięwzięć. Istotą książki jest oparcie prezentacji tematów na wzorach umów, które s...

91,05
To ponad 8% taniej!

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Wydawnictwo Infor

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych. W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) - od zaplanowania, poprzez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie, a takż...

7,24
To ponad 25% taniej!

Finanse publiczne. Teksty ustaw

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stan prawny na 11.08.2015 r. Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zn...

7,24
To ponad 25% taniej!

Finanse publiczne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stan prawny na 28.01.2015 r. Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy - Finanse publiczne oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Zbiór przeznaczony jest pr...

137,05
To ponad 8% taniej!

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H. Beck

Atuty publikacji: Przedstawianie schematów księgowań operacji, które najczęściej sprawiają trudności ewidencyjne np. potrącenia z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców), różnice kursowe, zadania zlecone, środki europejskie. Przedstawiamy też księgowania związane z nowymi zdarzeniami gospodarczymi jak np. ...

74,22
To ponad 25% taniej!

Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja stanowi głos środowiska naukowego ekonomistów i prawników - specjalistów w dziedzinie finansów publicznych i prawa finansowego - w dyskusji na temat przyczyn wzrostu deficytu i długu publicznego oraz wpływu tego zjawiska na stosunki społeczno-gospodarcze i systemy finansowe państw. Podjęta problematyka wydaje się szczególnie ...

155,45
To ponad 8% taniej!

Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka

Wydawnictwo C.H. Beck

Problematyka książki obejmuje zagadnienia związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omówiono tu zarówno procedurę, zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak i podstawy materialne tej odpowiedzialności, to znaczy m. in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ...

47,57
To ponad 15% taniej!

Dyscyplina finansów publicznych. zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne

Wydawnictwo CeDeWu

W dniu 11 lutego 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 240, poz. 1429). Zmieniono zasady, katalog naruszeń oraz przepisy proceduralne dotyczące szczególnego reżimu odpowiedzialności - odpowiedz...

137,05
To ponad 8% taniej!

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H. Beck

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki. Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2013 r., oraz podczas prowadzen...

137,05
To ponad 8% taniej!

Dyscyplina finansów publicznych w pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo C.H. Beck

Aż 160 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu dyscypliny finansów publicznych Dzięki tej książce: pozyskasz zbiór szczegółowych odpowiedzi na aż 160 najczęściej zadawanych pytań z zakresu finansów publicznych, zdobędziesz bogatą bazę najważniejszego i najnowszego orzecznictwa GKO, komisji orzekających w I instanc...

109,45
To ponad 8% taniej!

Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2015

Wydawnictwo Infor

Opis publikacji Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W publikacji wskazano m.in.: jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z w...

137,05
To ponad 8% taniej!

Vademecum dyrektora instytucji kultury

Wydawnictwo C.H. Beck

Książki z serii Vademecum to swoista "mapa drogowa" prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające jego ramy działania. Fundament pracy który wyjaśnia trudne zagadnienia na danym stanowisku. Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem instytucją kultu...

183,05
To ponad 8% taniej!

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych.

Wydawnictwo C.H. Beck

W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości przedstawiamy Państwu pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów publicznych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi komentarz do ustawy pisany językiem praktyków, a druga przedstawia ...

137,05
To ponad 8% taniej!

Dokumentacja wewnętrzna w jednoskach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo C.H. Beck

Przygotuj dokumentację księgowo-finansową swojej jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami! Rok 2013 minął pozostawiając po sobie wiele zmian w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawach ustrojowych oraz w prawie zamówień publicznych. Wszystkie one miały wpływ na dokumentację księgową funkcjonującą w jednostce f...

109,45
To ponad 8% taniej!

DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wydawnictwo Infor

Komplet wzorów wewnętrznych uregulowań w zakresie gospodarki finansowej Każda jednostka musi posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjętą przez nią politykę rachunkowości. W książce zaprezentowano wzory wewnętrznych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych m.in.: ...

137,05
To ponad 8% taniej!

Wieloletnia prognoza finansowa

Wydawnictwo C.H. Beck

Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej! Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. i lata kolejne należy sporządzić do 15 l...

33,72
To ponad 25% taniej!

Transparentność zarządzania finansami lokalnymi

Wydawnictwo Impuls

Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wdrożyć układ zadaniowy budżetu gminy? Opracowanie jest propozycją wdrożenia do organizacji sektora publicznego, w szczególności do samorządów terytorialnych, racjonalnych metod wykorzystania publicznych zasobów finansowych. Recenzowana książka stanowi istotny krok w kierunku uporzą...

173,85
To ponad 8% taniej!

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie.

Wydawnictwo C.H. Beck

Książka opisuje tematykę dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w związku z udzielaniem przyznawaniem, wykorzystaniem oraz rozliczaniem dotacji na realizację poszczególnych zadań uregulowane zostały nie tylko w ustawie o finansach publicznych, lecz również w wielu odrębnych u...

109,45
To ponad 8% taniej!

Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo Infor

Wiele nieprawidłowości stwierdzanych w jednostkach są konsekwencją niewłaściwie sporządzonych dokumentów księgowych lub brak ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. W publikacji wskazano, jak krok po kroku sporządzać dokumenty księgowe oraz jak je sprawdzać pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. ...

30,37
To ponad 20% taniej!

Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce

Wydawnictwo Difin

Przedmiotem pracy jest koncepcja wykorzystania badań ewaluacyjnych w planowaniu wydatków publicznych na zadania oświatowe, dzięki której uzyskujemy informację o efektywności wykorzystania funduszy publicznych przeznaczonych na zadania oświatowe oraz o skuteczności realizacji tych zadań. Budowie koncepcji wykorzystania ewaluacji posłużył...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej