1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Finanse, Bankowość

Finanse, Bankowość
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

43,97
To ponad 20% taniej!

Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Wydawnictwo Difin

Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikom problematyki pozyskiwania oraz rozliczania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, wsparcia współfinansowanego ze środków głównie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020. Stanowi ona selektywne wprowadzenie do wyże...

29,57
To ponad 20% taniej!

Fundusze unijne Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet na lata 2014-2020

Wydawnictwo Helion

Za Twoją firmą stanie mocny gwarant Jednym z głównych celów istnienia Unii Europejskiej jest wspieranie w szczególny sposób wewnętrznej gospodarki wspólnoty. Cel ten realizuje się między innymi poprzez dystrybucję środków pieniężnych wśród europejskich przedsiębiorstw, które ich potrzebują. Nasze rodzime firmy, także te z sektora małych...

32,27
To ponad 15% taniej!

Fundusze Unijne 2007-2013. Jak rozumieć procedury zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów

Wydawnictwo CeDeWu

Książka "Fundusze unijne 2007-2013. Jak rozumieć procedury zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów" została poświęcona zagadnieniom stosowanych procedur oraz zasad rozliczania i sprawozdawczości projektów, niezwykle przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W opracowaniu Autorki poruszyły najistotniejsze kwestie dotyczące etap...

39,92
To ponad 15% taniej!

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013. Dotacje i środki pomocowe

Wydawnictwo CeDeWu

Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 - dotacje dla przedsiębiorców z serii ABC Przedsiębiorcy - to kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawia informacje na temat regulacji krajowych i unijnych z zakresu funduszy strukturalnych. Zawiera ...

60,69
To ponad 8% taniej!

W drodze do dofinansowania Jak napisać dobry wniosek

Wydawnictwo Placet

- Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zamierzających realizować projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. - Stanowi elementarne wprowadzenie do problematyki zarządzania projektami europejskimi, a także zachęca do wykorzystania tej wiedzy w trakcie planowania i realizacji...

44,90
To ponad 25% taniej!

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa

Wydawnictwo PWE

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy pomocowych na polskie rolnictwo, a także efekt grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Analizie tej poddano przede wszystkim rozdysponowyw...

144,87
To ponad 8% taniej!

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich

Wydawnictwo ODDK

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich to praktyczny zasób wiedzy, w którym Autorki - dzieląc się swym wieloletnim doświadczeniem - przedstawiają m.in.: praktyczne wskazówki niezbędne w końcowym rozliczeniu projektów inwestycyjnych w wyniku realizacji, którego powstaną...

125,55
To ponad 8% taniej!

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych

Wydawnictwo ODDK

Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych! Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane lub współfinansowane z europejskich funduszy unijnych jest zobowiązany do przestrzegania zasad kontroli finansowej i merytorycznej. Wymagania te nakłada na każdą je...

54,25
To ponad 8% taniej!

Fundusze Unii Europejskiej

Wydawnictwo Placet

Publikacja dotyczy okresu 2007-2013 i opisano w niej: - źródła finansowania polityki spójności, - przesłanki i cele polityki spójności, - proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, - zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych, - aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w pa...

62,76
To ponad 8% taniej!

Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Sektory związane z kulturą i twórczością wykazują w trudnej sytuacji gospodarczej stały wzrost. Zapewniając 7 milionów miejsc pracy, są jednym z największych pracodawców europejskich i jednym z najważniejszych podmiotów w gospodarce UE. Dlatego warto korzystać ze środków, które oferuje Unia Europejska. Skorzystaj z praktycznych wskazówe...

110,37
To ponad 8% taniej!

Europejskie fundusze 2014-2020. strukturalne i inwestycyjne

Wydawnictwo Placet

Publikacja dotyczy okresu programowania 2014-2020 i opisano w niej: źródła finansowania polityki spójności przesłanki i cele polityki spójności proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w pa...

50,12
To ponad 15% taniej!

Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe

Wydawnictwo CeDeWu

Zagadnienia z zakresu wzrostu gospodarczego i finansów międzynarodowych zajmują od wielu lat ważne miejsce w pracach naukowo-badawczych podejmowanych w polskich uczelniach ekonomicznych i wyspecjalizowanych instytutach. Monografia pt. Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe jest kolejnym, najnowszym tego przykładem. W pierwszej cz...

127,85
To ponad 8% taniej!

Finansowanie działalności kulturalnej

Wydawnictwo C.H. Beck

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów wykorzystania dostępnych źródeł finansowania przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) działające w obszarze kultury. Publikacja ma również za zadanie przedstawić w formie informacyjno-poradnikowej szczegółowe zasady poz...

36,68
To ponad 8% taniej!

Dotacje unijne dla NGO

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji pozarządowej. Niestety jednak wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć.

71,17
To ponad 20% taniej!

Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013

Wydawnictwo Difin

W publikacji omówiono wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013. Analizy zjawiska dokonano na gruncie rozważań teoretycznych (teorii przedsiębiorstw oraz teorii rozwoju regionalnego) autora i jednocześnie kompleksowej analizy dostępnych źródeł pokazujących wpływ funduszy...

40,77
To ponad 15% taniej!

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność

Wydawnictwo CeDeWu

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udzielić odpowiedzi na pytanie: czy interwencja z funduszy unijnych przyczyniała się realnie do realizacji celów, które przed nią stawiano w założeni...

58,62
To ponad 15% taniej!

Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej

Wydawnictwo CeDeWu

Specyfika kryzysu, który rozpoczął się w 2007 roku polega m.in. na tym, że wykazuje on tendencję do przechodzenia w stan permanentny (długookresowy), zagrażając ciągle znaczną destabilizacją zarówno tzw. sfery nominalnej, jak i realnej gospodarki. Stąd podejmowane od kilku lat, zarówno na szczeblu poszczególnych państw, jak i na szczebl...

15,72
To ponad 25% taniej!

Potencjał polskich MSP w zakresie absorbowania korzyści integracyjnych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Spis treści: MSP wobec rozszerzenia. Synteza oczekiwań Pierwsze bilanse i wypływające z nich wnioski Kontrowersje wokół konkurencyjności polskich MSP Zarządzanie innowacjami. Niewykorzystany potencjał Luka informacyjna i poziom świadomości. Prawdy i mity Zagrożenia versus szanse. Kierunki transformacji Synteza wyników i rekomendacje dl...

26,22
To ponad 25% taniej!

Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie

Wydawnictwo Atla 2

Dr Katarzyna Świerszcz - jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wielu prywatnych uczelni, w tym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek o tematyce filozoficznej, społecznej, gospodarczej a także marketingowej, m. in.: Integracja a konkurencyjność prze...

45,05
To ponad 8% taniej!

Controlling w organizacjach pożytku publicznego. Perspektywa międzynarodowa

Wydawnictwo C.H. Beck

Książka ta jest skierowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych skutecznością działania organizacji pozarządowych, a w szczególności do kadry zarządzającej i pracowników służb finansowo-księgowych tych jednostek oraz osób odpowiedzialnych za współpracę między organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi. Z myślą o ...

137,05
To ponad 8% taniej!

Wieloletnia prognoza finansowa

Wydawnictwo C.H. Beck

Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej! Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. i lata kolejne należy sporządzić do 15 l...

40,77
To ponad 15% taniej!

Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce. Okres przedakcesyjny

Wydawnictwo CeDeWu

Obecność zagranicznego kapitału - zwłaszcza w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) - w kraju lokaty wiąże się z wieloma pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Obserwuje się rozwój eksportu spółek z udziałem zagranicznym, zmniejszanie się dystansu cywilizacyjnego, implementowanie nowoczesnych metod zarządzania czy dyfuzję wie...

43,21
To ponad 8% taniej!

Jak napisać biznesplan gwarantujący sukces. Przygotuj biznesplan, który inni zechcą przeczytać, a potem zainwestują w Twój biznes!

Wydawnictwo Instytut Praktycznej Edukacji

Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dotyczące przygotowanego przez Ciebie biznesu - zawierają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słów: kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie. Czytając tę książkę, zostaniesz przeprowadzony przez cały proces tworzenia skutecznego biznesplanu, począwszy od wizji Twojego biznesu, a skoń...

33,88
To ponad 15% taniej!

Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska stara się ułatwić czytelnikowi zrozumie-nie specyfiki kulturowej, a zarazem wielości problemów, z jakimi boryka się zbiorowość romska w dążeniu do ukształtowania ponadlokalnej wspólnoty - społeczności o charakterze narodowym. Autorka omawia politykę państwową, regulacje prawne i progr...

67,12
To ponad 15% taniej!

Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydawnictwo LexisNexis

Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie nową umowę obligacyjną w prawie rolnym pozwalającą na zindywidualizowane określenie sposobu wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolne...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej