1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Organizacja i zarządzanie, Mobbing, Molestowanie

Organizacja i zarządzanie, Mobbing, Molestowanie
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

54,25
To ponad 8% taniej!

Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie

Wydawnictwo Placet

Najbardziej ogólnie JAKOŚĆ - to stopień spełniania stawianych wymagań. Mamy z nią do czynienia wszędzie wokół. Jakość życia, produktu, usługi - musimy jakoś ją wyrazić, ocenić by móc dążyć do jej poprawy W tej monografii rozpatruje się szczegółowo pięć podstawowych kamieni milowych rozwoju wiedzy o jakości, którymi są: 1. KWALITOLOGIA ...

73,57
To ponad 20% taniej!

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji

Wydawnictwo Difin

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów to jedna z ośmiu zasad zarządzania jakością wymienionych w normie ISO 9000:2005, zgodnie z którą podstawą skutecznych decyzji są wyniki analiz danych i informacji. W praktyce należy jednak wskazać, które dane i informacje powinny być analizowane, w jaki sposób, jaki jest cel analizy oraz jakie mi...

41,22
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie jakością. Standardy i zasady

Wydawnictwo WNT

Książka jest poświęcona bardzo szeroko i nowatorsko ujętej problematyce zarządzania jakością?łącznie z zarządzaniem środowiskowym i bezpieczeństwem pracy. Przedstawiono w niej zagadnienia ogólne stymulujące wdrażanie i stosowanie systemów jakości, problemy i sposoby zapewnienia jakości funkcjonowania w organizacjach, sposoby adaptacji w...

41,22
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie jakością. Standardy i zasady

Wydawnictwo WNT

Książka jest poświęcona bardzo szeroko i nowatorsko ujętej problematyce zarządzania jakością?łącznie z zarządzaniem środowiskowym i bezpieczeństwem pracy. Przedstawiono w niej zagadnienia ogólne stymulujące wdrażanie i stosowanie systemów jakości, problemy i sposoby zapewnienia jakości funkcjonowania w organizacjach, sposoby adaptacji w...

42,38
To ponad 15% taniej!

Zarządzanie jakością Teoria i praktyka

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowe, uaktualnione wydanie znakomitej książki, łączącej walory podręcznika akademickiego i przewodnika dla praktyków! Strukturę i treść publikacji determinuje układ 5 pytań o: celowość i przyczyny zarządzania jakością; źródła i naukowe podstawy zarządzania jakością; uniwersalny model systemu zarządzania jakością w przedsięb...

31,97
To ponad 20% taniej!

Strategia zarządzania jakością

Wydawnictwo Difin

W książce Strategia zarządzania jakością autorzy próbują określić, czym jest jakość optymalna, dzięki której przedsiębiorstwa mogą poprzez funkcję strat obniżyć koszty wytwórcze. Obszar problemowy pracy może być tematem polemik studialnych na kierunkach zarządczych, inżynierskich, a także dla ludzi biznesu, tudzież osób, które samodziel...

28,53
To ponad 20% taniej!

Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych

Wydawnictwo UMCS

Niniejsza rozprawa, podejmująca ważny i aktualny problem jakości kształcenia akademickiego w obszarze nauk pedagogicznych, stanowi istotny głos w dyskusji społecznej nad kondycją, misją i zadaniami szkolnictwa wyższego w Polsce. Bogata oferta studiów pedagogicznych w Polsce, będąca odpowiedzią środowisk akademickich na potrzeby społeczn...

79,40
To ponad 15% taniej!

Jakość zarządzania w szkołach wyższych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jest to kompleksowe i obszerne opracowanie, obejmujące różne aspekty jakości zarządzania w szkolnictwie wyższym. Autor prezentuje w nim zagadnienia z zakresu jakości pracy, produktów i życia w relacji do jakości zarządzania. Odnosi się do wybranych kwestii dotyczących kompleksowego podejścia do jakości, ukazuje rynkowe aspekty zarządzan...

33,88
To ponad 15% taniej!

TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wydawnictwo Poltext

Książka nie jest typowym podręcznikiem akademickim, ale może być wykorzystywana do nauki przedmiotu o nazwie "Zarządzanie jakością", który jest obowiązujący w minimach programowych na wielu uczelniach publicznych i niepublicznych. Autorka dostarczyła informacje o kilkudziesięciu dużych uczelniach na których ten przedmiot jest wykładany,...

41,92
To ponad 15% taniej!

Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka traktuje o możliwościach poprawy i doskonalenia jakości znajdujących się w sferze zarządzania szkołą wyższą. Misją każdej uczelni jest poszukiwanie prawdy w zmieniającej się i, jak skonstatował przed laty niemiecki filozof Jurgen Habermas, coraz bardziej nieprzejrzystej rzeczywistości. Zaproponowane rozwiązania modelowe tak ambi...

66,27
To ponad 15% taniej!

Zarządzanie jakością informacji w organizacjach zhierarchizowanych

Wydawnictwo CeDeWu

Książka stanowi kompleksowy opis monograficzny zasad oraz metod zarządzania informacją i jej jakością w organizacjach zhierarchizowanych. Rozważania teoretyczne uzupełniają wyniki własnych badań autorki nad jakością informacji w zhierarchizowanych instytucjach bankowych.

35,97
To ponad 20% taniej!

Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia

Wydawnictwo Difin

Praca dotyczy relacji interpersonalnych i międzyorganizacyjnych w instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia. Zdaniem autorki zaburzenia komunikacji przekładają się na obniżenie poziomu usługi zdrowotnej. Oprócz technicznych aspektów porozumiewania się, na poprawę jakości usług, w tym podstawową relację lekarz - pacjent, mogą wpływać ...

33,12
To ponad 15% taniej!

Konsultant zarządzania jakością

Wydawnictwo CeDeWu

Poradnik jest przeznaczony dla konsultantów - doradców w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania organizacją, w tym zwłaszcza zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO serii 9000 - zarządzanie jakością, ISO serii 14000 - zarządzanie środowiskowe, a także TQM - Total Quality Management, Europejskiego Modelu Doskonałości EFQM itp. Pora...

29,72
To ponad 15% taniej!

Zarządzanie jakością w logistyce

Wydawnictwo CeDeWu

Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których podjęto próbę wyjaśnienia podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania jakością oraz związków jakie zachodzą pomiędzy jakością a logistyką w jej poszczególnych podsystemach.

36,72
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Autorzy są adiunktami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współpracują z wieloma uczelniami w całym kraju. Napisali wiele książek na temat marketingu i zarządzania, m.in.: Marketing bezpośredni, Marketing usług medycznych, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Dr Monika Dobska jest kierownikiem Studium Podyplomowego "Zarzą...

38,37
To ponad 20% taniej!

Wybrane aspekty zarządzania jakością i towaroznawstwa żywności. Systemy, metody, narzędzia

Wydawnictwo Difin

Książka poświęcona jest wybranym, charakterystycznym problemom zarządzania jakością, od podstaw teoretycznych po uwarunkowania aplikacyjne. Autorzy odnoszą się do konkretnych przykładów w obszarze jakości, bezpieczeństwa i towaroznawstwa produktów żywnościowych. Publikacja zainteresuje przedstawicieli przemysłu spożywczego, doktorantów ...

48,42
To ponad 15% taniej!

Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych

Wydawnictwo CeDeWu

Cechą wyróżniającą książki Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych jest przeprowadzenie analiz w oparciu o obserwację zmian zachodzących na rynku usług zdrowotnych i udowodnienie tezy, że mamy do czynienia z dynamicznie rozwijającym się segmentem usług. Szczególnym walorem poznawczym i analitycznym są jednak przykłady (c...

26,85
To ponad 20% taniej!

Systemy zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych w świetle Procesu Bolońskiego

Wydawnictwo UMCS

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie systemu zapewnienia jakości funkcjonującego w polskim szkolnictwie wyższym w perspektywie realizacji Procesu Bolońskiego oraz ocena wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia pod kątem zgodności ze standarda

45,97
To ponad 8% taniej!

Profesjonalizm lekarski

Wydawnictwo Medical Tribune

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojęcie profesjonalizmu lekarskiego uległo na świecie przekształceniu ze słabo zarysowanego terminu używanego najczęściej w sytuacjach, w których obserwowano jego naruszenia ("to nie jest profesjonalne", "temu lekarzowi brakuje profesjonalizmu"), do zdefiniowanego i określonego wieloma regulacjami...

28,95
To ponad 8% taniej!

Jakość usług turystycznych

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Celem książki jest wskazanie podstaw do określenia parametrów (postulatów) jakościowych, opisujących poszczególne grupy usług turystycznych, z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki ich świadczenia. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano zagadnienia doboru mierników jakości usług turystycznych odpowiednio dla przewoźników turystycznych,...

14,93
To ponad 25% taniej!

Jakość administracji w Polsce Zarys współczesnej problematyki

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Andrzej Piekara, dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz innych, także zagranicznych, towarzystw naukowych. Wykładał w Kanadzie, we Francji i w Chorwacji. Od 1990 roku zajmuje się głównie zagadnieniami samorządu terytorialnego i decentralizacji administracj...

81,85
To ponad 8% taniej!

Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania - normy ISO i standardy akredytacyjne. Książka + płyta CD ze wzorami

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Książka omawia najważniejsze problemy związane z wdrożeniem systemów zarządzaniem jakością w placówce medycznej. Uwzględnia zmiany organizacyjne i systemowe, które spowodowały, że jakość stała się przedmiotem całościowego zarządzania organizacją. Poradnik omawia nową strukturę, podejście oraz wymagania najpopularniejszych standardów zar...

26,22
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym. Podstawowe zagadnienia

Wydawnictwo WNT

Zarządzanie jakością jest bardzo obszernym i złożonym zagadnieniem. Obejmuje wszystkie sfery przedsiębiorstw. Ogólne standardy zarządzania jakością są uniwersalne, jednak sposób ich wdrażania i funkcjonowania zależy od specyfiki branży, a także wielkości oraz struktury firmy. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku technologia...

39,97
To ponad 20% taniej!

Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym

Wydawnictwo Difin

Publikacja dotyczy funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle innych krajów. To w jakości autorka upatruje głównego sposobu wzmacniania konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych. Dlatego też praca szeroko ujmuje problematykę jakości żywności. Z recenzji prof. dr. hab. Mieczysława Adamowicza: (...) ostatni ro...

29,90
To ponad 25% taniej!

System oceny zgodności w Unii Europejskiej. Pięć lat po akcesji

Wydawnictwo Pert

Dr inż. Wojciech Henrykowski - uczestnik negocjacji Wspólnoty Europejskie - Polska. Brał udział w opracowaniu ustawy o badaniach i certyfikacji (1993) i ustawy o systemie oceny zgodności (1999-2000). Autor ponad 150 publikacji z dziedziny jakości i systemu oceny zgodności. Auditor EOQ, PCBC S.A.


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej