1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Ekonomia

Ekonomia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

24,96
To ponad 15% taniej!

Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy podręcznik jest swego rodzaju suplementem kilkakrotnie wznawianej w Wydawnictwie UG Polityki gospodarczej, również pod redakcją Henryka Ćwiklińskiego. Uwzględniając uniwersalne zasady polityki gospodarczej, autorzy podejmują tu wiele aktualnych problemów, w tym burzliwie wydarzenia w gospodarce globalnej, związane z kryzysem f...

33,12
To ponad 15% taniej!

Przewodnik po zadaniach z makroekonomii

Wydawnictwo CeDeWu

W jedenastu rozdziałach uwzględniono dorobek najnowszych nurtów makroekonomii, a także zaprezentowano główne obszary sporów między ekonomistami oraz argumenty używane w tych sporach. Wprowadzenia rozpoczynające poszczególne rozdziały stanowią pomoc dydaktyczną do wykładów i ćwiczeń z makroekonomii, ułatwiają opracowanie i zrozumienie t...

52,40
To ponad 25% taniej!

Makroekonomia

Wydawnictwo PWE

Jest to nowoczesny podręcznik zawierający prezentację najistotniejszych zagadnień współczesnej makroekonomii. Autorzy omawiają w nim dorobek teorii ekonomii, wzbogacając rozważania o liczne odwołania do realiów gospodarki polskiej, co stanowi ogromny walor publikacji. Zakres wiedzy przedstawiony w książce pokrywa się z programem makroek...

48,64
To ponad 25% taniej!

Makroekonomia

Wydawnictwo PWE

Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W obecnym, piątym wydaniu - dzięki rozszerzeniu grona autorów - dokonano kompleksowej aktualizacji całej książki. Zaprezentowano między innymi: • podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, szczegółowo opisuj...

67,88
To ponad 15% taniej!

Makroekonomia

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Makroekonomia autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesny podręcznik akademicki pełni obejmujący program podstawowego kursu z makroekonomii. Główny tok znakomicie prowadzonej narracji o skomplikowanych problemach makroekonomicznych został uzupełniony o bardzo ciekawe wstawk...

45,05
To ponad 8% taniej!

Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Ekonomia będąca nauka o gospodarowaniu, towarzyszy nam przez całe życie. Obserwując praktykę gospodarczą i dysponując umiejętnościami analizy zjawisk makroekonomicznych, można wyciągnąć wnioski o charakterze prospektywnym. W realizacji tego celu ma być pomocna publikacja "Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej"....

44,14
To ponad 25% taniej!

Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach

Wydawnictwo PWE

Kryzysy finansowe wymuszają zmiany w polityce makroekonomicznej państw oraz w systemie doraźnych oddziaływań międzynarodowych organizacji gospodarczych (przede wszystkim MFW). Potem zmiany obejmują regulacje mikroekonomiczne (głównie w sektorze finansowym), co z kolei pociąga za sobą konieczność głębszych zmian instytucjonalnych. Autorz...

23,18
To ponad 15% taniej!

Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Dobrobyt społeczny i jego pomiar należy do podstawowych zagadnień, którymi zajmuje się ekonomia. Wśród badaczy nie ma zgody, w jaki sposób należy mierzyć dobrobyt społeczny. Określanie dobrobytu społeczeństw za pomocą pomiaru wartości wytworzonego produktu krajowego brutto (PKB) nie jest wystarczająco precyzyjne, a wręcz nie odzwiercied...

41,62
To ponad 15% taniej!

Szkice z makroekonomii

Wydawnictwo CeDeWu

Profesor Marian Noga był - jak pamiętam - zawsze uważany przez studentów za najlepszego nauczyciela akademickiego w ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a dobry nauczyciel to taki, który nie stosuje wyrażanej w Niemczech swego czasu zasady: Warum einfach, wenn kompliziert auch geht. Można przeto śmiało przyjąć, że przez 40 lat...

29,22
To ponad 25% taniej!

Zbiór zadań z mikroekonometrii. Modele i analizy danych indywidualnych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera zadania z mikroekonometrii, bezpośrednio nawiązujące do treści podręcznika Mikroekonometria - pierwszego w Polsce kompendium analizy mikrodanych ekonomicznych, finansowych i społecznych. Dwa wydania podręcznika, z 2010 i 2012 roku, zostały dobrze przyjęte przez studentów, naukowców i praktyków. Niniejsze opracowanie zawi...

45,05
To ponad 8% taniej!

Mikroekonometryczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R

Wydawnictwo C.H. Beck

Książka jest monografią poświęconą prezentacji wybranych metod i modeli mikroekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do pomiaru, analizy i prognozowania (symulacji) preferencji konsumentów z wykorzystaniem niekomercyjnego programu komputerowego CRAN R. Osiągnięciu tego celu służy m.in. przedstawienie podstaw teoretycznych i kontek...

48,12
To ponad 25% taniej!

Polska szkoła makrokonkurencyjności

Wydawnictwo Ciekawe Miejsca

Elżbieta Małgorzata Jagiełło jest doktorem nauk ekonomicznych i adiunktem w Instytucie Badań Rynku i Konsumpcji. Od ponad 10 lat specjalizuje się w tematyce konkurencyjności gospodarki. Zarówno w swoich artykułach, jak i książce pt. Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki (2008) opowiada się za potrzebą integrowania różnych p...

26,22
To ponad 25% taniej!

Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych

Wydawnictwo Vizja Press&IT

Praca objaśnia podstawowe zależnosci i związki mające wpływ na zmiany dochodów producentów rolnych.

33,12
To ponad 15% taniej!

Rynek finansowy w badaniach ilościowych

Wydawnictwo CeDeWu

Książka wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom, związanym z poszukiwaniem nowych rozwiązań w zakresie badania - zarówno polityki gospodarczej, jak i wybranych aspektów struktury podmiotowej i przedmiotowej rynku finansowego. Zainteresowania Autorów skupiły się wokół prób zastosowania różnych modeli i metod pomiaru funkcjonowania sfer...

24,77
To ponad 20% taniej!

Podstawy ekonomii część 1 Mikroekonomia Podręcznik. technikum, szkoła policealna. Technik ekonomista

Wydawnictwo Difin

Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dl...

25,57
To ponad 20% taniej!

Podstawy ekonomii część 2 Makroekonomia Podręcznik. Technikum, szkoła policealna

Wydawnictwo Difin

Podręcznik Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia został opracowany na podstawie programu nauczania podstaw ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Jest kontynuacją podręcznika Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na p...

20,44
To ponad 25% taniej!

Podstawy ekonomii Podręcznik Część 1 Mikroekonomia

Wydawnictwo fosze

Podręcznik do przedmiotu Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, do kształcenia w zawodzie: technik ekonomista, na poziomie technikum i szkoły policealnej.

50,90
To ponad 25% taniej!

Ekonomia matematyczna Modele mikroekonomiczne

Wydawnictwo PWE

Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Modele mikroekonomiczne opisują działania określonego podmiotu (konsumenta, przedsiębiorstwa) lub funkcjonowanie rynku pewnego dobra albo usługi. Zostały tu więc...

63,64
To ponad 25% taniej!

Biznes międzynarodowy

Wydawnictwo PWE

Podręcznik ten jest usystematyzowanym kompendium wiedzy na temat biznesu międzynarodowego. Zawiera między innymi omówienie wpływu globalizacji i integracji regionalnej na gospodarkę światową, a także dwóch najważniejszych form biznesu międzynarodowego - handlu i bezpośrednich inwestycji. Walorem książki jest umiejętne połączenie aspekt...

45,05
To ponad 8% taniej!

Finanse i rozliczenia międzynarodowe

Wydawnictwo C.H. Beck

Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia w naukach ekonomicznych nabiera dziedzina wiedzy, jaką są finanse międzynarodowe. Sytuacja ta jest konsekwencją postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji działalności gospodarczej, instytucji, rynków i pieniądza. W polskiej literaturze ekonomicznej brak jest publikacji kompleks...

35,67
To ponad 15% taniej!

Dlaczego nie jesteśmy bogaci. Dystans gospodarki polskiej do zachodnioeuropejskiej

Wydawnictwo CeDeWu

Książka jest dziełem znanej na rynku księgarskim spółki autorskiej, której ambicją jest przybliżanie dziejów gospodarczych Polski w sposób budzący zainteresowanie nie tylko wąskiej grupy specjalistów, ale także szerszego grona czytelników, zwłaszcza ekonomistów. Tym razem, w celu uzyskania odpowiedzi na tytułowe pytanie, historia gospod...

48,64
To ponad 25% taniej!

Rozliczenia międzynarodowe

Wydawnictwo PWE

W książce omówiono: •podstawowe zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym, •infrastrukturę międzynarodowych rozliczeń, •transakcje wiązane w handlu międzynarodowym, •nieuwarunkowane formy zapłaty w handlu zagranicznym (polecenie wypłaty, czek), •weksel, •inkaso dokumentowe, •akredytywę dokumentową, &...

32,26
To ponad 25% taniej!

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Motywacją autora do podjęcia badań prezentowanych w tej pracy było dążenie do integracji różnych sposobów podejścia do zagadnienia luki technologicznej występujących w literaturze, dla powiązania koncepcji luki technologicznej z koncepcjami konwergencji i dyfuzji technologii w kontekście globalizującej się gospodarki opartej na wiedzy. ...

34,62
To ponad 25% taniej!

Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka stanowi pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbę kompleksowego ujęcia problematyki reguł polityki pieniężnej. Może ona zainteresować przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształt polityki makroekonomicznej, pracowników instytucji finansowych, a także doktorantów i pracowników naukowych. Może także s...

43,47
To ponad 25% taniej!

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym wybrane aspekty

Wydawnictwo IVG

Zmiany występujące w otoczeniu w sposób zasadniczy i dynamiczny oddziałują na warunki, w jakich żyje i gospodaruje człowiek. Współczesny świat i jego struktury są zdeterminowane przede wszystkim przez obecne oraz przyszłe tendencje rozwojowe w zakresie nauki i techniki. Pod wpływem osiągnięć naukowo-technicznych i dokonującego się pos...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej