1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

44,90
To ponad 25% taniej!

Łotwa Zarys dziejów narodu i państwa. Od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku

Wydawnictwo Księży Młyn

Książka Łotwa - zarys dziejów narodu i państwa od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku, jest pierwszą w naszym kraju próbą syntezy wiedzy o Łotwie i Łotyszach. Publikacja ma charakter popularyzatorki. Przedstawia dawne dzieje państwa i jego mieszkańców oraz współczesną sytuację nadbałtyckiego kraju. Poszczególne rozdziały dotycz...

48,72
To ponad 25% taniej!

Życie Janusza Radziwiłła

Wydawnictwo Napoleon V

Dom Radziwiłłów należał do najznakomitszych i najsilniejszych na Litwie. Jego początki sięgają cza­sów pogańskich i według podań familijnych i narodowych wypływa ze szczepu wielkich książąt litewskich, z dynastii Dowsprunga. Głową i przodkiem tego domu ma być Lizdejko, od lizda (po litewsku: gniazdo) tak nazwany, dlatego, że został ...

36,72
To ponad 25% taniej!

Z polsko-litewskiej przeszłości. Studia i szkice

Wydawnictwo DiG

Autor zaproponował do planowanej edycji 20 rozpraw, całość podzielił na dwie części tematyczne. Pierwsza z nich obejmuje teksty dotyczące różnych zagadnień z dawniejszej i bliższej przeszłości Litwy, druga zaś artykuły przedstawiające polskie badania nad dziejami historycznej Litwy oraz sylwetki szczególnie zasłużonych badaczy. Z recen...

39,34
To ponad 25% taniej!

Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich

Wydawnictwo DiG

"Choć faktów sprzed 600 lat nie można porównywać z aktualnymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej, to na pewno warto odwołać się do słów św. Jana Pawła II: "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej!" [...], przypominających, iż współpraca i połączenie dwóch państw stało się punktem zwrotnym w dziejach naszych i Europy. Także w aspekci...

29,72
To ponad 15% taniej!

Udana transformacja na peryferiach?

Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej

W stosunkach polsko-litewskich panuje złudne przekonanie, że obydwa kraje znają się na tyle dobrze, że nie są w stanie wzajemnie niczym się zaskoczyć, że przyczyn naszych nieporozumień należy szukać w historycznych zaszłościach, braku woli współpracy, wewnętrznej polityce, dysproporcji potencjałów, ale na pewno nie w braku wiedzy o sąsi...

27,02
To ponad 8% taniej!

Sąsiedztwa III RP Lenkija Litwa Polska Lietuva Zagadnienia społeczne

Wydawnictwo Gajt

Sąsiedztwa narodowe nie są tematem dość często podejmowanym przez badaczy, a jeśli tak się już dzieje, to wielu z nich milcząco zakłada jasności desygnatu, gdy tymczasem operacjonalizacja pojęcia i zjawiska przynosi niejakie kłopoty. W przedstawianym tomie na sąsiedztwo polsko-litewskie składają się historyczne i współczesne symbole, ko...

35,90
To ponad 25% taniej!

My nie bracia my sąsiedzi. Polska perspektywa stosunków polsko-litewskich. Wybór tekstów i dokumentów.

Wydawnictwo kolegium europy wschodniej

Książka jest pierwszym w języku polskim wyborem tekstów dotyczących stosunków polsko - litewskich od połowy XIX stulecia po początki XXI wieku. Stanowi też ciekawy materiał dla osób zainteresowanych polityką wschodnią, zwłaszcza dla tych, których interesuje sytuacja Polaków na Wschodzie. Zbioru i redakcji dokonał Aleksander Srebrakowski.

25,17
To ponad 20% taniej!

Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440 rocznicę Unii Lubelskiej

Wydawnictwo UMCS

Rocznicowy tom studiów badaczy polskich, białoruskich, ukraińskich i litewskich zawiera wiele interesujących artykułów, podejmujących różnorodne aspekty pośrednio lub bezpośrednio wiążące się z kulturą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzięki temu w tomie reprezentowano właściwie wszystkie etosy tworzące niegdyś Wielkie Księstwo Litewskie...

47,57
To ponad 15% taniej!

Litewskie konteksty Czesława Miłosza. Monografia

Wydawnictwo Pogranicze

"...darem losu, paradoksalnie, jedynym - i to jeszcze takiej miary - intelektualistą, w którego przeżyciach i przemyśleniach, w poezji i eseistyce stale funkcjonują litewski krajobraz, historia i kultura, jest Czesław Miłosz. Począwszy od Doliny Issy. W jego poezji, zwłaszcza w utworach o tak wyjątkowej konstrukcji, jak tom Gdzie wschod...

27,27
To ponad 25% taniej!

Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Niniejsza publikacja porusza jeden z najistotniejszych problemów polskiej historiografii. Dzieje unii polsko-litewskich stanowią bowiem szczególnie ważny element historii zarówno Polski, jak i Litwy, Białorusi, Ukrainy, a nawet Rosji. Fragment recenzji prof. dr. hab. Bogdana Roka

23,49
To ponad 20% taniej!

20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011. Wybrane problemy

Wydawnictwo UMCS

Niniejszy zbiór artykułów stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Politologii UMCS. Jej idea pojawiła się w środowisku młodych politologów z Lublina i Wilna, którzy przy okazji wspólnych spotkań zwrócili uwagę na nieobecność problematyki współczesnych relacji polsko-litewskich w dyskursie politologicznym. O ile ...

31,47
To ponad 25% taniej!

Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku

Wydawnictwo DiG

Tom składa się z siedmiu artykułów napisanych przez grono specjalistów z Polski, Litwy i Białorusi o historyków, znawców literatury i myśli społeczno-politycznej. Podjęty temat badawczy jest wynikiem interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk humanistycznych. Dotyczy związków dworu i wsi na Litwie i Białorusi w XIX...

28,32
To ponad 25% taniej!

Dyneburg. Inflanty zmysłami reportera

Wydawnictwo Instytut Globalizacji

"Dyneburg" to książka osobista, przedmiot fascynacji autora regionem dawnych Inflant, wschodnich rubieży Rzeczpospolitej i kilkudziesięciu podróży w tamte regiony Łotwy, Estonii, Litwy i Białorusi. Osią geograficzną tych podróży jest Dyneburg, czyli Daugavpils, stolica Łatgalii, południowo-wschodniego regionu Łotwy, zamieszkanego od wie...

37,47
To ponad 25% taniej!

Sejm Żydów litewskich (1623-1764)

Wydawnictwo Dialog

Sejm Żydów litewskich (waad litewski) był centralną reprezentacją żydowską na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Działał przez prawie półtora wieku (1623-1764), a jego aktywność dotyczyła wszystkich sfer życia społeczeństwa żydowskiego. Podejmował szeroko zakrojone działania na rzecz ogółu Żydów litewskich na sejmach i sejmikach sz...

22,62
To ponad 25% taniej!

Tradycja-metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV-pierwsza połowa

Wydawnictwo Neriton

Tom zawiera teksty z konferencji poświęconej różnym formom zachowywania i mechanizmom przekazywania tradycji-rozumianej jako przejmowane i kultywowane z pokolenia na pokolenie treści kultury: mity, obyczaje, wierzenia, sposoby myślenia i normy zachowania uznawane przez zbiorowość za doniosłe dla jej współczesności i przyszłości. Pojęci...

33,64
To ponad 25% taniej!

Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W pracy podjęto geograficzno-polityczne badania porównawcze mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie. Dzięki badaniom autorka zapoznała się z warunkami funkcjonowania Polaków w obu krajach, co umożliwiło weryfikację wielokrotnie powielanych stereotypów na temat ich sytuacji. Dodatkowo podjęcie badań nad mniejszością polską na Łotwie jest...

33,64
To ponad 25% taniej!

Polskie ślady na Litwie i Łotwie

Wydawnictwo Bosz

"Polskie ślady na Litwie i Łotwie" to bogato ilustrowany autorski przewodnik, zapraszający czytelnika do podróży po terenach dawnych Inflant, Żmudzi, Litwy i Suwalszczyzny. Autorzy "Polskich śladów na Ukrainie", oprowadzając po wspomnianych regionach, opisują historię i topografię najważniejszych miast, m.in. Wilna czy Kowna, opowiadają...

30,21
To ponad 20% taniej!

Unia Lubelska Unia Europejska

Wydawnictwo UMCS

Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej z inicjatywy Wydziału Politologii UMCS z okazji czterysta czterdziestej rocznicy zawarcia unii polsko-litewskiej i piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na tom składają się artykuły i rozprawy, które niewątpliwie będą inspirować do dalszych badań nad dziedzictwem ...

31,47
To ponad 25% taniej!

Tożsamość narodowa na pograniczu. Poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodzicow i nauczycieli polskich szkół na Litwie

Wydawnictwo Adam Marszałek

Opisany przez Autorkę fenomen poczucia tożsamości narodowej, analizowany w odniesieniu do różnych grup tworzących środowisko szkolne: uczniów, ich rodziców i nauczycieli, okazuje się bytem relacyjnym, wpisanym w stosunki zarówno międzypokoleniowe, jak i relacje pomiędzy nauczycielami i rodzicami oraz szkołą i domem, które kształtowane s...

22,81
To ponad 25% taniej!

Narody i narodowości Przewodnik po lekturach Tom 1

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Autor swoimi badaniami i poszukiwaniami objął olbrzymi zakres czasowy - od końca XVIII wieku do początków wieku XX, ściślej - do przedproża niepodległości nie tylko Polski, także Litwy oraz podjęcia tego zagadnienia w Ukrainie i Białorusi (drugi tom sięgnie 1918 roku). Rzeczpospolita, która została poddana rozbiorom, składała się tych c...

21,72
To ponad 25% taniej!

Polska polityka wschodnia

Wydawnictwo kolegium europy wschodniej

Polska Polityka Wschodnia zawiera teksty wygłoszone w czasie konferencji, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 22-24 listopada 2012 roku.

41,62
To ponad 15% taniej!

Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Kolejny zbiór artykułów i studiów poświęcony przemianom polityczno-społecznym po roku 1989. Publikacja zawiera 27 studiów. Można z nich wyodrębnić kilka wyraźnych grup tematycznych: - zagadnienia ogólne, teoretyczne transformacji w państwach postkomunistycznych; - transformacja systemowa w Polsce; - komunikaty z prowadzonych badań, przy...

22,02
To ponad 25% taniej!

Enterprise accounting and management under globalization: recent evidence from Poland and Lithuania

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

The aim of this study is to explore the impact of globalziation processes on selected areas of accounting, management and marketing in Poland and Lithuania. It offers analysis of the present situation in these countries with regard to participation in globalization processes - accelerating as a result of entry to the European Union - an...

33,57
To ponad 25% taniej!

Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza

Wydawnictwo Adam Marszałek

"Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej" to piersza na polskim rynku wydawniczym autorska próba porównawczego ujęcia prezydentur w osiemnastu krajach regionu. Jej autor analizuje ścieżki karier prezydentów, procedury wyboru głów państw oraz relacje pomiędzy liderami-prezydentami i ich zwolennikami. Dowodzi, ż...

29,90
To ponad 25% taniej!

Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych

Wydawnictwo Sic!

Kiedy nawiązuje się rozmowę z mieszkańcem któregoś z krajów postkomunistycznych, schodzi ona niezmiennie na temat korupcji - nadużywania władzy do celów prywatnych. Ludzie są przekonani, że korupcja jest szeroko rozpowszechniona, bo znają ją z własnego doświadczenia albo opowieści innych. Czują się sfrustrowani, że nic nie mogą w tej sp...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej