1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

36,72
To ponad 25% taniej!

Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka stanowi próbę zaprezentowania problemu pluralizmu religijnego na Ukrainie po 1991 roku w powiązaniu z trwającym nadal procesem wewnętrznej integracji narodu ukraińskiego. Pluralizm ten jest przedstawiony w szerszym ujęciu - zarówno w wymiarze instytucjonalnym (wielość religii), jak też teoretycznym (prawny model) i faktycznym (s...

29,22
To ponad 25% taniej!

Ukrajinśke baroko. Teksty i konteksty

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka zawiera powstały na podstawie szerokich badań własnych i obiektywnie przemyślany opis stanu badań nad barokiem ukraińskim, stanowiący novum w literaturoznawstwie, oraz informacje o badaniach prowadzonych przez ukraińskich uczonych w ostatnich latach. Naukowe dokonania autorki wzbogacają dotychczasową wiedzę szczegółowymi opisami...

33,88
To ponad 15% taniej!

Z cienia polskości. Ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka jest próbą postkolonialnego ujęcia reprezentacji polskości obecnych w ukraińskiej prozie z Galicji końca XIX i początku XX wieku. W polu badawczym znalazła się - jako kontekst i uzupełnienie - również proza z Bukowiny. W interesującym badaczkę czasie i przestrzeni ukraińsko-polskie spotkanie kulturowe, umiejscowione na styku dys...

26,85
To ponad 20% taniej!

Topical Issues of Future Teachers Training in Ukraine

Wydawnictwo UMCS

The principal tasks of pedagogues are the democratization and humanization of educational process; the introduction of innovations, alternative forms of studying; providing the professional self-realization of future teacher, the formation of his qualification level, attraction to independent activity, the development of creative skills...

26,14
To ponad 25% taniej!

Zarys literatury ukraińskiej

Wydawnictwo Pracownia Wydawnicza

Zarys literatury ukraińskiej Bohdana Łepkiego (1872-1941) to znacznie więcej niż zasygnalizowany w tytule przegląd piśmiennictwa ukraińskiego. Książka autorstwa znanego pisarza, tłumacza, literaturoznawcy i malarza stanowi kompendium wiedzy z zakresu historii kultury Ukrainy od zarania jej dziejów do lat dwudziestych XX wieku. Zawiera t...

38,56
To ponad 25% taniej!

Transformacja w Polsce i na Ukrainie Wybrane aspekty. wydanie polsko - rosyjskie

Wydawnictwo Atut

Książka powstała po dwudziestu latach od momentu ostatecznego krachu reżimów komunistycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Przemiany polityczne w ZSRR w epoce Michaiła Gorbaczowa oraz obrady Okrągłego Stołu w Polsce w 1989 r. zapoczątkowały proces upadku komunizmu w bloku wschodnim, określany przez Polaków jako jesień narod...

31,47
To ponad 25% taniej!

Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991-2010

Wydawnictwo Adam Marszałek

Skuteczność polityki zagranicznej Ukrainy w kontekście integracji z Unią Europejską po roku 1991 Poziom gotowości gospodarki ukraińskiej do integracji z Unią Europejską Stan reform ukraińskiego sektora energetycznego w kontekście integracji z Unią Europejską Budowa podstaw prawnych i instytucjonalnych do integracji Ukrainy z Unią Europe...

71,97
To ponad 25% taniej!

Problemy mediów i komunikacji społecznej uwarunkowania polskie i ukraińskie

Wydawnictwo IVG

Prezentowana publikacja jest efektem współpracy medioznawców, kulturoznawców i politologów reprezentujących Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Zawarte w niej artykuły odnoszą się do pojemnej znaczeniowo komunikacji społecznej, stanowią bowiem efekt zainteresowań...

38,61
To ponad 20% taniej!

W kręgu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmytra Doncowa na tle myśli nowoczesnych Romana Dmowskiego

Wydawnictwo UMCS

Naród w ujęciu Dmytra Doncowa i Romana Dmowskiego był organizmem żywym i uzewnętrzniającym swoje samoistne trwanie tylko w drodze permanentnej aktywności, dążenia do rozwoju i poszerzania wpływów. Uosabiające go nacjonalizmy obaj ideolodzy przedstawiali natomiast jako zbiór idei najlepiej odzwierciedlających pragnienie "duszy" danego na...

30,21
To ponad 20% taniej!

Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie

Wydawnictwo UMCS

[...] monografia prezentuje wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie. Przedstawiona w niej problematyka dotyczy niezwykle istotnych obszarów tej dziedziny wiedzy, w tym szczególnie rachunku kosztów oraz sprawozdawczości i analizy sprawozdań finansowych. Należy podkreślić uniwersalny charakter opracowania, po...

33,88
To ponad 15% taniej!

Zarys ukraińskiego prawa karnego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Zarys ukraińskiego prawa karnego stanowi próbę przedstawienia ukraińskiego prawa karnego materialnego od czasów Rusi Kijowskiej po czasy nam współczesne. W pracy starano się wskazać także zarówno występujące odmienności, jak i podobieństwa z polskim prawem karnym. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona jest...

30,21
To ponad 20% taniej!

Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce

Wydawnictwo UMCS

Przemiany społeczno-polityczne na Ukrainie wzbudzają zainteresowanie mediów i są komentowane przez elity intelektualne. Współczesne państwo ukraińskie znajduje się w swoistym rozdarciu między przeszłością a przyszłością. W książce poruszono wiele ważnych wątków, które z różnych perspektyw - historycznej, politologicznej, medioznawczej i...

64,47
To ponad 25% taniej!

Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL Tom 59. Dokumenty i materiały

Wydawnictwo IPN

Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa PRL wobec ludności ukraińskiej były determinowane wytycznymi kształtującymi politykę narodowościową i wyznaniową państwa, zobowiązaniami przyjętymi przez peerelowskie organy bezpieczeństwa w ramach współpracy z "bratnimi" służbami specjalnymi (przede wszystkim z KGB), standardową ochroną państw...

44,22
To ponad 25% taniej!

Ukraina wobec Rosji. Studium zależności

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowana praca z jednej strony szczegółowo omawia relacje Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, wykorzystując instrumentarium nauki o stosunkach międzynarodowych, w szczególności zaś podejścia badawcze zajmujące się problematyką zależności, z drugiej zaś ¦ weryfikuje przydatność tych ostatnich do analizy współczesnych stosunków mię...

31,47
To ponad 25% taniej!

Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe

Wydawnictwo Nomos

Zasadniczą kwestią publikacji są pytania: jak na przestrzeni między Narwią a Bugiem pojawiła się w latach 90. ubiegłego stulecia potrzeba deklaracji ukraińskiej tożsamości, jakie były tego powody, jak została ona społecznie zobiektywizowana, nade wszystko zaś - jakie były społeczne i biograficzne przesłanki osób, które w tym czasie zade...

29,37
To ponad 25% taniej!

Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929-1939

Wydawnictwo Adam Marszałek

W latach 1929-1939 prasę polską interesowało całe spektrum zagadnień związanych bezpośrednio lub w sposób pośredni z Ukrainą Radziecką. Wymienić tu należy politykę narodowościową i wyznaniową Moskwy na Ukrainie, kwestie gospodarcze - kolektywizację, industrializację, sytuację gospodarczą po okresie rewolucji agrarnej i przemysłowej, a t...

35,85
To ponad 8% taniej!

Nadia więzień Putina

Wydawnictwo Od deski do deski

Kim jest Nadia Sawczenko? Jaka jest jej prawdziwa historia? Jakie są fakty, a jakie mity? Odpowiedzi znajdują się w tej książce. Sawczenko spisała swoje wspomnienia na prośbę adwokatów, będąc jeszcze w więzieniu. Pracę nad książką zaczęła w trakcie pierwszej głodówki na początku 2015 roku. Nie są to jednak wyłącznie zapiski więzienne. N...

28,32
To ponad 25% taniej!

Prasa mniejszości polskiej na Ukrainie

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka stanowi dobrą podstawę rozpoznania problematyki mniejszości polskiej na Ukrainie w kontekście kulturotwórczej roli prasy wydawanej przez Polaków. Katalog tytułów prasowych, przygotowany przez dr Wiesławę Szymczuk i pogłębiony omówieniem praktycznych aspektów funkcjonowania prasy oraz dziennikarzy, przesądza o oryginalności i now...

26,85
To ponad 20% taniej!

Pogranicze Polska-Ukraina

Wydawnictwo UMCS

Filozofia antropologiczna: tradycje i współczesność - Igor Byczko Powrót do Europy Środkowej? Wariacje o pisarstwie Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza - Aleksander Fiut Wpływ Fryderyka Chopina na twórczość fortepianową kompozytorów ukraińskich w pierwszej dekadzie XX wieku - Oksana Kowalska-Frajt Symbioza kulturalna ukraińskiej i ...

31,47
To ponad 25% taniej!

Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego

Wydawnictwo Nomos

Projekt tej monografii jest bardzo ambitny, gdyż stara się zestawić dwa do tej pory niezależnie od siebie badane obszary: pogranicze polsko-niemieckie i polsko-ukraińskie (z niewielkim odwołaniem do transgranicza polsko-czeskiego). Stosunki etniczne i procesy transgraniczne na tych obszarach dość istotnie się różnią, zaś problemy badawc...

26,14
To ponad 25% taniej!

Wołyń. Mówią świadkowie ludobójstwa

Wydawnictwo Replika

W1939 r. miałem 19 lat, ukończoną szkołę czteroklasową w Ryb czy, siedmioklasową w Katerburgu i rozpoczętą naukę w liceum Krzemienieckim. Choć czuję się jego wychowankiem, to matury w nim z powodu ciężkiej choroby ojca nie zdążyłem zrobić. Ojciec zachorował na reumatyzm, chodził o kulach i nie mógł zajmować się gospodarstwem. Musiałem przerwać ...

41,62
To ponad 15% taniej!

Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Kolejny zbiór artykułów i studiów poświęcony przemianom polityczno-społecznym po roku 1989. Publikacja zawiera 27 studiów. Można z nich wyodrębnić kilka wyraźnych grup tematycznych: - zagadnienia ogólne, teoretyczne transformacji w państwach postkomunistycznych; - transformacja systemowa w Polsce; - komunikaty z prowadzonych badań, przy...

36,72
To ponad 25% taniej!

Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej studium porównawcze

Wydawnictwo Adam Marszałek

Przedstawiona publikacja koncentruje się na zagadnieniach poczucia tożsamości młodzieży należącej do polskiej mniejszości narodowej. W pracy została wykorzystana obszerna literatura z wielu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Konstrukcję teoretyczną tworzą teorie: zachowań tożsamościowych Tadeusza Lewowickiego oraz tożsamości ...

74,77
To ponad 15% taniej!

Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy Osadnictwo w Misiones 1892-2009

Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Z wprowadzenia: Najlepiej znane są w Polsce dzieje wychodźstwa związanego z klęskami powstańczymi i późniejszą aktywnością niektórych Polaków, głównie na zachodzie Europy, szczególnie ludzi Wielkiej Emigracji. Było to wychodźstwo polityczne, z wielkim udziałem szlachty i osób ze szlachty się wywodzących. W tym samym jednak czasie zaczę...

29,90
To ponad 25% taniej!

Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych

Wydawnictwo Sic!

Kiedy nawiązuje się rozmowę z mieszkańcem któregoś z krajów postkomunistycznych, schodzi ona niezmiennie na temat korupcji - nadużywania władzy do celów prywatnych. Ludzie są przekonani, że korupcja jest szeroko rozpowszechniona, bo znają ją z własnego doświadczenia albo opowieści innych. Czują się sfrustrowani, że nic nie mogą w tej sp...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej