1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

31,47
To ponad 25% taniej!

Polityczne dzieje Kosowa (1974-2008)

Wydawnictwo Adam Marszałek

Na gruncie polskim prezentowana praca jest pierwszym tego typu opracowaniem historii autonomicznej prowincji Kosowo obejmującym okres historii najnowszej do chwili ogłoszenia niepodległości przez rząd w Prisztinie. Pewne zagadnienia omawiane w pracy zostały przedstawione w opracowaniach i monografiach innych polskich badaczy - często j...

32,10
To ponad 15% taniej!

Dyskursy o Macedonii

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opis głównych nurtów Dyskursów o Macedonii opiera się na najważniejszych oraz najnowszych polskich i obcych opracowaniach z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu. Istotną cechą analiz jest wyeksponowanie zagadnień dotyczących teorii i praktyki dyskursu w macedońskiej kulturze, języku, literaturze, polityce i mediach. Popularność dyskurs...

36,20
To ponad 25% taniej!

Historia Bałkanów (1804-1945)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowana książka jest przekrojowym spojrzeniem na historię całych Bałkanów (nie tylko byłej Jugosławii, ale także Grecji, Bułgarii, Rumunii, Turcji) od 1804 r., aż do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku. Autor skupia swą uwagę na dziejach politycznych tego regionu, nie stroni też od nakreślenia kontekstu społecznego oraz gosp...

34,78
To ponad 15% taniej!

Macedoński dyskurs niepodległościowy

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Macedonia jest jednym z najmłodszych państw Półwyspu Bałkańskiego. Została proklamowana 2 sierpnia 1944 roku i weszła w skład Demokratycznej Federacyjnej Jugosławii. Zależność od Belgradu trwała do roku 1991. Wybory przeprowadzone w tej republice w dniach 11 i 25 listopada 1990 roku wyznaczyły kierunek odejścia od powojennych przemian u...

33,88
To ponad 15% taniej!

Opowiedzieć naród. Chorwackość według Augusta Senoi

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

August Šenoa to najwybitniejszy przedstawiciel literatury chorwackiej XIX wieku, który w swojej twórczości zapisał kompleksową wizję własnego narodu. Jego wyidealizowane wyobrażenie na temat wspólnoty utrwaliło się dzięki konkretnym strategiom i mechanizmom dyskursywnym. Podstawowym zadaniem niniejszej książki jest rekonstrukcja ...

42,50
To ponad 25% taniej!

System rządów w Republice Chorwacji

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Praca ma charakter ze wszech miar nowatorski, nie tylko ze względu na to, że dotyczy państwa nieopisywanego do tej pory w polskiej literaturze konstytucyjnej, lecz także ze względu na ciekawe wnioski i spostrzeżenia dotyczące systemu rządów obowiązujących w Chorwacji od chwili odzyskania niepodległości do dnia dzisiejszego. Niewątpliwie...

70,84
To ponad 25% taniej!

Colloquia Balkanica vol. 4. The image of Russia in the Balkans

Wydawnictwo DiG

In some aspects, The Image of Russia in the Balkans continues the first book in the series, The Semantics of Russia in the Balkans, though the present volume definitely contains more extensive material and covers more issues. The image of Russia presented in the papers making up the volume, though multi-themed, seems to split into two m...

29,22
To ponad 25% taniej!

Nasz język rozumieją aniołowie. Arumuni we współczesnym świecie

Wydawnictwo Nomos

Arumuni są dziś narodem znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji politycznej i kulturowej - nie znaczy to jednak, że poprzestają na tym, co im jest dane i że nie starają się osiągnąć więcej. W podobnej sytuacji są i inne narody europejskie, którym losy historyczne, zbiegi okoliczności i decyzje polityków nie użyczyły państwowej odrę...

23,97
To ponad 25% taniej!

Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Za główny cel badawczy rozważań zawartych w niniejszej książce autorka przyjęła omówienie współczesnego systemu politycznego Republiki Serbii, państwa bałkańskiego relatywnie "młodego" i "nowego", wybierając za punkt odniesienia serbską ustawę zasadniczą z 2006 roku (która została przez autorkę przetłumaczona z języka serbskiego). Cieka...

31,47
To ponad 25% taniej!

Colloquia Balkanica vol. 3 Memory of old Serbia. And the shaping of Serbian inedtity

Wydawnictwo DiG

This book investigates the development of Serbian national identity in the context of the culture of memory that developed out of the discourse on Old Serbia, in the 19th and early 20th century. The term Old Serbia in the Serbian national discourse describes the lands once part of the medieval Serbian state, including the south of the P...

26,22
To ponad 25% taniej!

Jedność w różnicy, różnice w jedności. Kartografowanie przestrzeni kulturowej współczesnej Chorwacji na podstawie prozy chorwackiej przełom

Wydawnictwo Rebis

Próba skartografowania, czyli utworzenia specyficznej mapy chorwackiej przestrzeni kulturowej, uwzględniającej poszczególne historyczne regiony, przestrzenie symboliczne, centra społeczne i miejsca intymne, jawi się jako wyzwanie o tyle interesujące, ile trudne. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie literackiej reprezentacji ...

31,47
To ponad 25% taniej!

Bośnia i Hercegowina 1995-2012. Studium politologiczne

Wydawnictwo Adam Marszałek

Problematyka powstania, rozwoju i konsolidacji nowych państw na Bałkanach, po burzliwym i dramatycznym rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w latach 90. XX wieku, jest nadal aktualna, ważna i istotna. Jest tak, ponieważ proces stabilizowania sytuacji w poszczególnych z tych państw, i w całym regionie, ciągle tra i...

29,90
To ponad 25% taniej!

Bałkany wyobrażone

Wydawnictwo Czarne

Przekład Piotr Szymor i Magdalena Budzińska "Gdyby Bałkany nie istniały, należało by je wymyśleć" napisał Hermann Keyserling w swoim słynnym tekście z 1928 roku. Książka Marii Todorovej Bałkany wyobrażone śledzi relacje pomiędzy tym co realne i tym, co imaginacyjne. Opierając się na licznych dziełach literatury podróżniczej, relacjach ...

37,47
To ponad 25% taniej!

(Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku

Wydawnictwo Katedra Wydawnictwo Naukowe

O świecie, w którym przyszło nam żyć, opowiada się w najrozmaitszy sposób. Wśród różnych konkurencyjnych opowieści o naszym jednostkowym i zbiorowym losie jedną z najważniejszych jest ta, która dotyczy naszej tożsamości. Jeśli nawet nie wiemy, kim w istocie jesteśmy, staramy się poszukiwać naszych korzeni, wierząc, że przeszłość w jakiś...

28,87
To ponad 15% taniej!

Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich 1990-2003

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Praca J. Wojnickiego wzbogaca rodzimą historiografię o wartościową analizę przeobrażeń ustrojowych państw powstałych z federacji jugosłowiańskiej. Pod tym względem jest to książka pionierska, tym bardziej że jej cezurę końcową stanowi rok 2003, kiedy nazwa "Jugosławia" zniknęła z mapy Europy.

53,52
To ponad 25% taniej!

System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rozwój polityczny ziem rumuńskich uzależniony był na początku XIX w. od rozwoju wypadków w Imperium Osmańskim, co w kategoriach politycznych wymuszało recepcję wzorca orientalnego. Dopiero decyzje pokoju w Adrianopolu w 1829 r. otworzyły możliwość budowy nowoczesnego społeczeństwa w księstwach rumuńskich. Proces ten był długotrwały, a o...

28,47
To ponad 25% taniej!

The Republic of Croatia's Accession Process to the European Union

Wydawnictwo Atut

Edycja w języku angielskim książki Małgorzaty Łakoty-Micker Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiejj. Autorka bez uproszczeń i skrótów przedstawiła przebieg rokowań akcesyjnych między Chorwacją a Unią Europejską. Dokładnie przeanalizowała "Strategy Paper" Komisji Europejskiej w sprawie jej członkostwa. Szczegółowo wyjaś...

41,62
To ponad 15% taniej!

Europa Środkowa a Bałkany. Determinanty i ograniczenia przemian

Wydawnictwo Aspra

Na prezentowany tom składa się 15 artykułów i studiów. Zostały one pogrupowane w dwa zasadnicze działy. Pierwsza część prezentowanego tomu poświęcona jest kwestii Bałkanów i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy znajdują się one w stadium między autorytaryzmem a demokracją. Składa się na nią siedem tekstów, powiązanych tematycznie. Dru...

29,37
To ponad 25% taniej!

Proces integracji Chorwacji z Unią Europejską

Wydawnictwo Grado

Praca dotyczy niezwykle ważnego i aktualnego problemu, jakim jest integracja Chorwacji z Unią Europejską. W kształcie zaproponowanym przez Autorkę problem ten nie został dotychczas przeanalizowany ani w literaturze polskiej, ani obcojęzycznej. Praca jest bardzo bogata pod względem faktograficznym. Dr Agnieszka Puszczewicz opisała instyt...

44,07
To ponad 25% taniej!

Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego

Wydawnictwo Adam Marszałek

W prowadzonej po 1989 roku przez poszczególne rządy polityce zagranicznej obszar pojugosłowiański był - jak stwierdza autorka - postrzegany drugoplanowo w kontekście polskich interesów. Jednoczeście Polska nie izolowała się od problemów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego, o czym świadczą udział w przedsięwzięciach ...

29,97
To ponad 25% taniej!

Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia

Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Jest to nowatorska rozprawa ukazująca pełny obraz oraz mechanizmy kształtowania się wizerunku ludów Chorwacji, Dalmacji, Czarnogóry i Albanii we Francji epoki Oświecenia. Praca powstała na różnorodnej, wielojęzycznej bazie źródłowej dzięki czemu ma charakter interdyscyplinarnej, antropologicznej syntezy. Praca porusza problem nieobecny ...

41,62
To ponad 15% taniej!

Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia

Wydawnictwo Aspra

Mija 25 lat od zasadniczych przemian ustrojowych w regionie Europy Środkowej i Bałkanów. Nauki społeczne w latach 90. XX wieku dość optymistycznie analizowały zachodzące procesy transformacyjne. Kształtowanie instytucji demokratycznych i rynkowych wydawało się pewne i niepodważalne, a efekty zmian miały być dostrzegalne szybko, same zaś...

29,97
To ponad 25% taniej!

Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków

Wydawnictwo Atut

W pracy autorka przedstawia rezultaty badań przeprowadzonych w ramach projektu - pierwszego tego typu w Polsce - który podjął problematykę tożsamości pogranicza konceptualizowanej w Bośni i Hercegowinie. Wskazuje na źródła i mechanizmy reprodukcji stanów świadomości kulturowej, norm, wartości, postaw i zachowań podmiotów żyjących w wiel...

37,37
To ponad 15% taniej!

Międzynarodowa Unia Chłopska 1947-1956 Tom 1

Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Publikowany tom przybliża cele i zadania Międzynarodowej Unii Chłopskiej, sygnalizuje jej myśl polityczną, a zawarte materiały źródłowe przyczynią się do dalszych badań nad jej działalnością.

28,53
To ponad 20% taniej!

Z tajnych biuletynów MSZ II Rzeczypospolitej. Rumunia, Państwa Naddunajskie i bałkańskie w latach międzywojennych

Wydawnictwo UMCS

Od jesieni 1921 r. Sekretariat Departamentu Dyplomatycznego Polskiego MSZ rozpoczął wydawanie ściśle tajnego tygodniowego biuletynu "Sytuacja Międzynarodowa". Biuletyn wysyłano do poszczególnych komórek w centrali MSZ, do wszystkich placówek dyplomatycznych RP i niektórych konsulatów oraz do Prezydium Rady Ministrów. Tematyka tego biule...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej