1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

146,25
To ponad 8% taniej!

Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym. Skutki uchybienia i przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism procesowych.

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja podzielona została na dwie części: Część I to praktyczny komentarz do takich zagadnień jak m.in.: omówienie instytucji w procedurze cywilnej, rodzaje terminów procesowych (m.in.: ustawowe, sądowe, a także umowne i instrukcyjne), uchybienie terminu i skutki jakie ono za sobą pociąga (czynności podjęte po upływie te...

321,05
To ponad 8% taniej!

Kodeks cywilny Tom II Komentarz do art. 450-1088 Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-108

Wydawnictwo C.H. Beck

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów - wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa - tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury...

89,22
To ponad 25% taniej!

Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja jest jedyną pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono instytucję kumulatywnego przystąpienia do długu, a obecnie odnotowuje się wzrost zainteresowania tą formą zabezpieczania wierzytelności. Przystąpienie do długu stosowane jest w celu restrukturyzacji zadłużenia, jako sposób wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, a w z...

29,22
To ponad 25% taniej!

Kodeks Cywilny z komentarzem 2016

Wydawnictwo Norma

Pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy na co dzień stykają się z prawem cywilnym. Stan prawny 8.09.2016 r.

155,45
To ponad 8% taniej!

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu m.in.: statusu prawnego oraz kompetencji komornika sądowego, jego praw i obowiązków, odpowiedzialności za podejmowane czynności; zasad prowadzenia działalności komor...

126,62
To ponad 15% taniej!

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła istotne zmiany w systemie kosztów sądowych, zwłaszcza co do wysokości i sposobu uiszczania opłat. Od początku obowiązywania wzbudziła wiele kontrowersji, które zaowocowały licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.Od wejścia w życie ustawa podlegała licznym nowe...

126,72
To ponad 25% taniej!

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wywołują wiele wątpliwości i rozbieżności w praktyce stosowania prawa. Pomimo wielokrotnych nowelizacji nie doszło do wyeliminowania wszystkich dyskusyjnych zagadnień. W komentarzu wyjaśniono genezę poszczególnych regulacji (dotyczących zasad pobierania należnosci sądowych, a ta...

58,62
To ponad 15% taniej!

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Podatek od czynności cywilnoprawnych, jako rodzaj podatku bezpośredniego i majątkowego, obejmującego czynności cywilnoprawne szczegółowo określone w ustawie, dotyczy - co do zasady - czynności bądź umów przenoszących odpłatnie majątek. Podatkowi temu podlegają masowe czynności występujące w obrocie (umowa sprzedaży, umowa pożyczki, usta...

173,85
To ponad 8% taniej!

Ustawa o prawach konsumenta

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje regulacje ustawy o prawach konsumenta z punktu widzenia praktyków i teoretyków prawa. Na szczególną uwagę zasługuje grupa rozwiązań prawnych dotycząca obowiązków informacyjnych. Jest to swoista próba doregulowania pewnych obszarów, tj. umów które do tej pory pozostawały poza regulacjami ustawow...

74,22
To ponad 25% taniej!

Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka stanowi monograficzne opracowanie tematyki wadliwości czynności prawnych spółek kapitałowych - zagadnienia mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu. Zaletą publikacji jest całościowe, dotychczas niespotykane, ujęcie problematyki. Autor nie ogranicza się jedynie do omówienia kwestii związanych z wadliwością uchwał zgr...

74,22
To ponad 25% taniej!

Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia stanowi jedyne na rynku opracowanie szczegółowo przedstawiające akcesoryjność hipoteki, czyli jej związek z zabezpieczoną wierzytelnością na etapie powstania, zmiany, przeniesienia i wygaśnięcia wierzytelności. Książka zawiera aktualną wykładnię polskich przepisów o hipotece oraz pogłębioną analizę prawnoporównawczą tej ins...

9,64
To ponad 25% taniej!

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Wydawnictwo Od.Nowa

Broszura zawiera zupełnie nowy w obrocie prawnym akt: ustawę z 10 listopada 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jej wejście w życie nastąpiło, nie licząc kilku artykułów, 1 stycznia 2016 r. Nowa ustawa zastąpiła dotychczas obowiązujący akt prawny z 2003 r. kształtując w sposób odmienny od poprzedniego zasady wykon...

74,22
To ponad 25% taniej!

Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia przedstawia kompleksowo umowy ubezpieczenia grupowego w aspekcie prawnym. Zawiera pogłębioną analizę obecnego stanu prawnego, a także wyjaśnienie problemów praktycznych, które ujawniają się na tle stanów faktycznych związanych z umowami ubezpieczenia grupowego. W książce omówiono m.in.: - pojęcie i istotę ubezpieczenia grupo...

96,72
To ponad 25% taniej!

Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

�Monografia jest jedynym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniach społecznych. Ujęcie interdyscyplinarne omawianych kwestii powoduje, że publikacja ma charakter całościowy i wyjaśnia niełatwe zagadnienia znajdujące się na styku różnych dziedzin prawa. Opracowanie zawiera kilkadziesiąt...

109,45
To ponad 8% taniej!

Umowy cywilnoprawne jako formy zatrudnienia. Umowa zlecenie, umowa o dzieło

Wydawnictwo C.H. Beck

Czytelnik znajdzie w publikacji odpowiedzi na następujące pytania: jakie są prawa i obowiązki stron umowy zlecenia i umowy o dzieło, jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, czym różnią się umowy cywilnoprawne od umowy o pracę, jak rozliczać wyjazdy zleceniobiorców i wykonawców dzieła związane z wykonyw...

118,65
To ponad 8% taniej!

Umowy cywilnoprawne jako forma zatrudnienia. Umowa zlecenia, umowa o dzieło

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: luty 2016 Korzystanie z cywilnoprawnych form zatrudnienia to codzienność nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również w sferze budżetowej. Świadczenie pracy, wykonywanie usług, realizacja zamówień dotyczących wykonania przedmiotów czy utworów odbywa się na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, często w przypadku jedno...

256,65
To ponad 8% taniej!

Umowa ubezpieczenia Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz do umowy ubezpieczeń o art. 805-834 KC stanowi niezwykle szczegółowe i kompletne omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Umowa ubezpieczenia unormowana jest w KC przez artykuły 805-834. Warto jednak zauważyć, że przepisy te nie stanowią kompleksowej regulacji zagad...

74,22
To ponad 25% taniej!

Umowa agencyjna

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem poświęconym problematyce umowy agencyjnej. Omówione zagadnienia dotyczą przede wszystkim kwalifikacji podmiotowej stron umowy agencyjnej oraz szczegółowego katalogu ich praw i obowiązków, rozróżnienia agenta-pełnomocnika i agenta-pośrednika, formy umowy i sposobów jej zawierania, wygaśnięcia umo...

36,68
To ponad 8% taniej!

Umowa spółki z o.o.. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Dzięki poradom zawartym w publikacji "Umowa spółki z o.o." możliwe będzie takie skonstruowanie umowy, dzięki któremu firma uniknie pata decyzyjnego. Warto zadbać o prawidłowe zapisy w umowie - pomocne w tym będzie nasze kompendium. Eksperci wskazują, jakie zapisy będą korzystne zarówno dla wspólników spółki, jak i członków zarządu. Podp...

91,05
To ponad 8% taniej!

Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Przedmiotem niniejszej monografii jest dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych, status i rola procesowa biegłego sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem biegłego lekarza. Dowód z opinii biegłego występuje w Kodeksie postępowania cywilnego jako jeden spośród kilku innych środków dowodowych, powszechnie znanych i utrwalonych od lat....

31,97
To ponad 20% taniej!

Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne

Wydawnictwo Difin

Współcześnie administracja publiczna coraz częściej sięga po środki właściwe prawu prywatnemu. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wytworzenie się szczególnego rodzaju umów, których jedną ze stron jest podmiot publiczny. Dotychczas były one przedmiotem zainteresowania doktryny prawa administracyjnego, analizującej je jako dwustronne, ni...

155,45
To ponad 8% taniej!

Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń. (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz do art. 4-14, 16-31, 33-40, 59, 67a-67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prezentuje całościowo problematykę związaną z zasadami i trybem ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń...

84,12
To ponad 15% taniej!

Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu

Wydawnictwo LexisNexis

Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu to publikacja, w której omówiono zagadnienia związane ze statusem prawnym tzw. urządzeń przesyłowych oraz korzystaniem z nieruchomości gruntowych w celach przesyłowych. Autor przedstawił ewolucję poglądów doktryny i judykatury dotyczących ustalania własności urządzeń przesyłowych oraz akt...

58,62
To ponad 15% taniej!

Ustawa o prawach konsumenta. Umowy zawierane przez internet

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Pierwsza publikacja przygotowana przez prawników dla przedsiębiorców, w której zostały omówione obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku rewolucyjne zmiany przepisów regulujących działalność online.

96,72
To ponad 25% taniej!

Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone prawnej konstrukcji umowy deweloperskiej dokonane z perspektywy prawa polskiego. Autor nie tylko opisuje poszczególne elementy treści tej umowy, lecz koncentruje się także na wskazaniu prawnych instrumentów zabezpieczających strony przed jej niewykonaniem. Analiza unormowań p...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej